Taiwanfrågan och Kinas återförening i en ny era

Folkrepubliken Kinas statsrådskontor för Taiwanfrågor publicerade på onsdagen en vitbok med titeln "Taiwanfrågan och Kinas återförening i en ny era".
Sammanfattning

Vitboken "Taiwanfrågan och Kinas återförening i en ny tid" publicerades av Kinas kontor för Taiwanfrågor vid statsrådet och statsrådets informationskontor den 10 augusti. Det är den tredje vitboken av detta slag som Kina publicerar. De tidigare publicerades 1993 och 2000.

Förutom en ingress och en slutsats består dokumentet av fem huvudavsnitt enligt följande:
I. Taiwan är en del av Kina - detta är ett obestridligt faktum.
II. KKP:s beslutsamma ansträngningar för att förverkliga Kinas fullständiga återförening.
III. Kinas fullständiga återförening är en process som inte kan stoppas.
IV. Nationell återförening i den nya eran.
V. Ljusa utsikter för en fredlig återförening.

I ingressen konstateras att förverkligandet av Kinas fullständiga återförening "är oundgängligt för att förverkliga Kinas föryngring". Det är också ett historiskt uppdrag för Kinas kommunistiska parti (KKP)", och i det första avsnittet förklaras hur Taiwan har varit en del av det kinesiska territoriet sedan urminnes tider, och hur det kinesiska folket resolut har motstått de nederländska kolonialisternas aggressioner 1624 och japanernas 1894-95. Inom ramen för det världsomfattande antifascistiska kriget bekräftades det i Kairodeklarationen från 1943 och Potsdamproklamationen från 1945 att alla kinesiska territorier som hade stulits av Japan, inklusive Taiwan, måste återställas till Kinas suveränitet. Principen om ett Kina är inskriven i FN:s resolution 2758, som återgav Kinas FN-säte till dess legitima regering, nämligen Folkrepubliken Kina. 181 länder, däribland Förenta staterna, har hittills upprättat diplomatiska förbindelser med Kina på denna grund.

I det andra avsnittet beskrivs de ihärdiga ansträngningar som successiva generationer av kinesiska ledare har gjort för att förverkliga målet om en fredlig återförening, vilket har lett till formuleringen av konceptet "ett land, två system", 1992 års samförstånd mellan de båda sidorna av Taiwansundet och de blomstrande förbindelserna mellan fastlandet och Taiwan.

I det tredje avsnittet konstateras följande: "Yttre inblandning är ett framträdande hinder för Kinas återförening. Vissa krafter i USA, som fortfarande är förlorade i vanföreställningar om hegemoni och fångade i ett tankesätt från det kalla kriget, insisterar på att uppfatta och framställa Kina som en stor strategisk motståndare och ett allvarligt långsiktigt hot. De gör sitt yttersta för att underminera och sätta press på Kina och utnyttjar Taiwan som ett bekvämt verktyg. De amerikanska myndigheterna har förklarat att de fortfarande står fast vid ett-Kina-politiken och att de inte stöder "taiwanesiskt oberoende". Men deras handlingar motsäger deras ord."

Vidare konstateras att även när Folkrepubliken just hade grundats och landet måste byggas upp från ruinerna efter årtionden av krig, vann Kina en rungande seger i kriget för att motstå USA:s aggression och för att hjälpa Korea. "Vi besegrade en mäktig och välbeväpnad fiende genom tapperhet och uthållighet." I dag "har det kinesiska folket och den kinesiska nationen under KKP:s starka ledarskap stått upprätt, vunnit välstånd och vuxit i styrka". Ett i alla avseenden måttligt välmående samhälle har byggts upp på fastlandet, där en stor del av befolkningen en gång levde i stor fattigdom. Vi har nu bättre förutsättningar, mer självförtroende och större kapacitet. Vi kan fullfölja det historiska uppdraget med nationell återförening, så att båda sidor av sundet kan få ett bättre liv."

Det fjärde avsnittet klargör: "Vi kommer att arbeta med största uppriktighet och göra våra yttersta ansträngningar för att uppnå en fredlig återförening. Men vi kommer inte att avstå från våldsanvändning, och vi förbehåller oss möjligheten att vidta alla nödvändiga åtgärder. Detta för att skydda oss mot yttre inblandning och all separatistisk verksamhet. Det är inte på något sätt riktat mot våra kinesiska landsmän i Taiwan. Användning av våld skulle vara den sista utvägen som tas under tvingande omständigheter."

I det femte avsnittet förklaras hur Taiwans folk, ekonomi och samhälle alla kommer att få bättre framtidsutsikter efter den nationella återföreningen.

Nedan följer en översättning av den fullständiga texten till vitboken, publicerad av Xinhua den 10 augusti 2022.

Taiwanfrågan och Kinas återförening i en ny era

Folkrepubliken Kina

Statsrådets kontor för Taiwanfrågor och statsrådets informationskontor.

Augusti 2022

Innehåll

Inledning.

I. Taiwan är en del av Kina – detta är ett obestridligt faktum.

II. KKP:s beslutsamma ansträngningar för att förverkliga Kinas fullständiga återförening.

III. Kinas fullständiga återförening är en process som inte kan stoppas.

IV. Nationell återförening i den nya eran

V. Ljusa utsikter för en fredlig återförening.

Slutsats.

Inledning

Att lösa Taiwanfrågan och förverkliga Kinas fullständiga återförening är en gemensam önskan för alla söner och döttrar i den kinesiska nationen. Det är oundgängligt för att förverkliga Kinas föryngring. Det är också ett historiskt uppdrag för Kinas kommunistiska parti (KKP).
KKP, den kinesiska regeringen och det kinesiska folket har i årtionden strävat efter att uppnå detta mål.

KKP:s 18:e nationella kongress 2012 inledde en ny era i byggandet av socialism med kinesiska särdrag. Under det starka ledarskapet från KKP:s centralkommitté med Xi Jinping i spetsen har KKP och den kinesiska regeringen antagit nya och innovativa åtgärder i förhållande till Taiwan. De har fortsatt att staka ut kursen för förbindelserna över sundet, värna om fred och stabilitet över Taiwansundet och främja framstegen mot nationell återförening. Under de senaste åren har dock de taiwanesiska myndigheterna, under ledning av Demokratiska progressiva partiet (DPP), fördubblat sina ansträngningar för att splittra landet, och vissa externa krafter har försökt utnyttja Taiwan för att hålla tillbaka Kina, hindra den kinesiska nationen från att uppnå fullständig återförening och stoppa den nationella föryngringsprocessen.

KKP har förenat det kinesiska folket och lett det till att uppfylla det första hundraåriga målet att bygga upp ett måttligt välmående samhälle i alla avseenden som planerat, och till att påbörja en ny resa mot det andra hundraåriga målet att bygga upp Kina till ett modernt socialistiskt land.

Den kinesiska nationen har genomfört en historisk omvandling från att ha stått upprätt till att bli välmående och växa i styrka, och den nationella föryngringen drivs av en ostoppbar kraft. Detta markerar en ny utgångspunkt för återföreningen.

Den kinesiska regeringen har tidigare publicerat två vitböcker om Taiwan. Den ena var The Taiwan Question and Reunification of China i augusti 1993 och den andra var The One-China Principle and the Taiwan Issue i februari 2000. Dessa två vitböcker innehöll en omfattande och systematisk utarbetande av de grundläggande principerna och politiken för att lösa Taiwanfrågan. Denna nya vitbok offentliggörs för att upprepa det faktum att Taiwan är en del av Kina, för att visa på KKP:s och det kinesiska folkets beslutsamhet och deras engagemang för nationell återförening samt för att betona KKP:s och den kinesiska regeringens ståndpunkt och politik i den nya eran.

I. Taiwan är en del av Kina – detta är ett obestridligt faktum.

Taiwan har tillhört Kina sedan urminnes tider. Detta påstående har en solid grund i historia och rättspraxis. Nya arkeologiska upptäckter och forskningsresultat vittnar regelbundet om de djupa historiska och kulturella banden mellan de båda sidorna av Taiwansundet. Ett stort antal historiska dokument och annaler dokumenterar det kinesiska folkets utveckling av Taiwan under tidigare perioder.

De tidigaste hänvisningarna till detta finns bland annat i Seaboard Geographic Gazetteer som sammanställdes år 230 av Shen Ying från staten Wu under Tre rikenas tid. Suidynastins kungliga hov hade vid tre tillfällen skickat trupper till Taiwan, som vid den tiden kallades Liuqiu. Från och med Song- och Yuan-dynastierna inrättade Kinas kejserliga centralregeringar alla administrativa organ för att utöva jurisdiktion över Penghu och Taiwan.

År 1624 invaderade och ockuperade nederländska kolonialister den södra delen av Taiwan. År 1662 ledde general Zheng Chenggong, som hyllades som en nationalhjälte, en expedition och fördrev dem från ön. Därefter inrättade Qingdomstolen gradvis fler administrativa organ i Taiwan. År 1684 inrättades en prefekturförvaltning för Taiwan under Fujianprovinsens jurisdiktion. År 1885 uppgraderades Taiwans status och Taiwan blev Kinas tjugonde provins.

I juli 1894 inledde Japan ett angreppskrig mot Kina. I april 1895 tvingades den besegrade Qing-regeringen att avstå Taiwan och Penghuöarna till Japan. Under det kinesiska folkets motståndskrig mot den japanska aggressionen (1931-1945) krävde Kinas kommunister att Taiwan skulle återerövras. I ett samtal med den amerikanska journalisten Nym Wales den 15 maj 1937 sade Mao Zedong att Kinas mål var att nå en slutgiltig seger i kriget – en seger som skulle återta de ockuperade kinesiska territorierna i nordöstra Kina och söder om Shanhai-passet, och säkra Taiwans befrielse.

Den 9 december 1941 utfärdade den kinesiska regeringen en krigsförklaring mot Japan och proklamerade att alla fördrag, konventioner, överenskommelser och kontrakt som rörde förbindelserna mellan Kina och Japan hade upphävts och att Kina skulle återta Taiwan och Penghuöarna.

I Kairodeklarationen som utfärdades av Kina, Förenta staterna och Storbritannien den 1 december 1943 angavs att det var de tre allierades syfte att alla territorier som Japan hade stulit från Kina, såsom nordöstra Kina, Taiwan och Penghuöarna, skulle återlämnas till Kina.

Potsdamproklamationen undertecknades av Kina, USA och Storbritannien den 26 juli 1945 och erkändes därefter av Sovjetunionen. Den upprepade följande: “Villkoren i Kairodeklarationen skall genomföras”. I september samma år undertecknade Japan kapitulationsinstrumentet, i vilket man lovade att troget uppfylla de skyldigheter som fastställts i Potsdamproklamationen.

Den 25 oktober meddelade den kinesiska regeringen att den återupptog utövandet av suveräniteten över Taiwan, och ceremonin för att acceptera Japans kapitulation i Taiwanprovinsen i de allierade makternas kinesiska krigsskådeplats hölls i Taibei (Taipei). Från och med den tidpunkten hade Kina återtagit Taiwan de jure och de facto genom en mängd dokument med internationell rättslig verkan.

Den 1 oktober 1949 grundades Folkrepubliken Kina (Kina) som efterträdare till Republiken Kina (1912-1949), och den centrala folkregeringen blev den enda legitima regeringen i hela Kina. Den nya regeringen ersatte den tidigare KMT-regimen i en situation där Kina, som subjekt enligt internationell rätt, inte förändrades och Kinas suveränitet och inneboende territorium inte förändrades. Som en naturlig följd av detta bör Kinas regering åtnjuta och utöva Kinas fulla suveränitet, vilket inbegriper dess suveränitet över Taiwan.

Till följd av inbördeskriget i Kina i slutet av 1940-talet och yttre krafters inblandning har de två sidorna av Taiwansundet hamnat i en långvarig politisk konfrontation. Men Kinas suveränitet och territorium har aldrig delats och kommer aldrig att delas, och Taiwans status som en del av Kinas territorium har aldrig förändrats och kommer aldrig att tillåtas förändras.

Vid sitt 26:e sammanträde i oktober 1971 antog FN:s generalförsamling resolution 2758, där man åtog sig att “återupprätta alla sina rättigheter till Folkrepubliken Kina och att erkänna företrädarna för dess regering som Kinas enda legitima företrädare i Förenta nationerna, samt att omedelbart utvisa Chiang Kai-sheks företrädare från den plats som de olagligt intar i Förenta nationerna och i alla organisationer med anknytning till dem”. Denna resolution löste en gång för alla de politiska, rättsliga och procedurmässiga frågorna om Kinas representation i FN, och den omfattade hela landet, inklusive Taiwan. Den klargjorde också att Kina har en enda plats i FN, så det finns inga “två Kina” eller “ett Kina, ett Taiwan”.

FN:s specialiserade organ antog senare ytterligare resolutioner som gav Kina dess lagliga säte tillbaka och utvisade företrädarna för de taiwanesiska myndigheterna. En av dessa är resolution 25.1 som antogs vid den 25:e världshälsoförsamlingen i maj 1972. I de officiella rättsliga yttrandena från FN-sekretariatets kontor för rättsliga frågor anges tydligt att “Förenta nationerna betraktar ‘Taiwan’ som en provins i Kina utan separat status”, och att “‘myndigheterna’ i ‘Taipei’ inte anses… åtnjuta någon form av regeringsstatus”. I FN kallas ön för “Taiwan, Kinas provins”[1].
Resolution 2758 är ett politiskt dokument som sammanfattar principen om ett Kina, vars rättsliga auktoritet inte lämnar något utrymme för tvivel och som har erkänts över hela världen. Taiwan har ingen grund, anledning eller rätt att ansluta sig till FN eller någon annan internationell organisation vars medlemskap är begränsat till suveräna stater.

Under de senaste åren har vissa element i ett litet antal länder, främst USA, samarbetat med krafter i Taiwan för att felaktigt hävda att resolutionen inte slutgiltigt löste frågan om Taiwans representation. Genom att blåsa upp det olagliga och ogiltiga San Franciscofördraget[2] och genom att bortse från Kairodeklarationen, Potsdamproklamationen och andra internationella rättsliga dokument, hävdar de att Taiwans status ännu inte har fastställts och förklarar sitt stöd för “Taiwans meningsfulla deltagande i FN-systemet”. Vad de i själva verket försöker göra är att ändra Taiwans status som en del av Kina och skapa “två Kinas” eller “ett Kina, ett Taiwan” som en del av ett politiskt trick – att använda Taiwan för att hålla tillbaka Kina. Dessa åtgärder, som strider mot resolution 2758 och internationell rätt, är ett allvarligt brott mot de politiska åtaganden som dessa länder har gjort. De skadar Kinas suveränitet och värdighet, och behandlar de grundläggande principerna i internationell rätt med förakt.

Den kinesiska regeringen har fördömt och uttryckt sitt bestämda motstånd mot dem.
Principen om ett Kina representerar det internationella samfundets universella samförstånd och är förenlig med de grundläggande normerna för internationella förbindelser. Hittills har 181 länder, däribland Förenta staterna, upprättat diplomatiska förbindelser med Kina på grundval av principen om ett Kina. I den gemensamma kommunikén mellan Kina och USA om upprättandet av diplomatiska förbindelser, som offentliggjordes i december 1978, anges följande: “Förenta staternas regering erkänner den kinesiska ståndpunkten att det bara finns ett Kina och att Taiwan är en del av Kina”. Det står också följande: “Amerikas förenta stater erkänner Folkrepubliken Kinas regering som Kinas enda lagliga regering. Inom ramen för detta kommer Förenta staternas folk att upprätthålla kulturella, kommersiella och andra inofficiella förbindelser med Taiwans folk.”

I Folkrepubliken Kinas konstitution, som antogs vid den femte sessionen av den femte nationella folkkongressen (NPC) i december 1982, föreskrivs följande: “Taiwan är en del av Folkrepubliken Kinas heliga territorium. Det är en okränkbar plikt för allt kinesiskt folk, inklusive våra landsmän i Taiwan, att fullfölja den stora uppgiften att återförena moderlandet.”

Lagen om anti-avträdelse, som antogs vid det tionde nationella konventets tredje sammanträde i mars 2005, föreskriver följande: “Det finns bara ett Kina i världen. Både fastlandet och Taiwan tillhör ett enda Kina. Kinas suveränitet och territoriella integritet tål ingen delning. Att skydda Kinas suveränitet och territoriella integritet är en gemensam skyldighet för alla kineser, inklusive taiwaneserna. Taiwan är en del av Kina. Staten ska aldrig tillåta att de “Taiwan-oberoende” secessionistiska krafterna får Taiwan att avskilja sig från Kina under något namn eller på något sätt.”

I den nationella säkerhetslagen, som antogs vid det 15:e mötet i det 12:e NPC:s ständiga utskott i juli 2015, föreskrivs följande: “Kinas suveränitet och territoriella integritet tål ingen kränkning eller separation. Att skydda den nationella suveräniteten, enheten och den territoriella integriteten är en gemensam plikt för alla kinesiska medborgare, inklusive landsmän från Hongkong, Macao och Taiwan.”

Vi är ett Kina, och Taiwan är en del av Kina. Detta är ett obestridligt faktum som stöds av historien och lagen. Taiwan har aldrig varit en stat och dess status som en del av Kina är oföränderlig. Alla försök att förvränga dessa fakta och bestrida eller förneka principen om ett Kina kommer att misslyckas.

II. KKP:s beslutsamma ansträngningar för att förverkliga Kinas fullständiga återförening

KKP har alltid varit engagerat i arbetet för det kinesiska folkets välfärd och den kinesiska nationens föryngring. Strax efter grundandet 1921 satte sig KKP som mål att befria Taiwan från kolonialstyret, återförena det med resten av landet och befria hela nationen, inklusive landsmännen i Taiwan. Det har gjort enorma ansträngningar för att uppnå detta mål.

KKP är engagerat i det historiska uppdraget att lösa Taiwanfrågan och förverkliga Kinas fullständiga återförening. Under dess beslutsamma ledarskap har människor på båda sidor av Taiwansundet arbetat tillsammans för att minska spänningen över sundet. De har slagit in på en väg för fredlig utveckling och gjort många genombrott för att förbättra förbindelserna mellan Taiwan och Taiwan.

Efter grundandet av Folkrepubliken Kina 1949 föreslog Kinas kommunister, under ledning av Mao Zedong, de viktigaste riktlinjerna, den underliggande principen och den grundläggande politiken för en fredlig lösning av Taiwanfrågan. KKP förberedde och arbetade för Taiwans befrielse, omintetgjorde de taiwanesiska myndigheternas planer på att attackera fastlandet och omintetgjorde försöken att skapa “två Kina” och “ett Kina, ett Taiwan”. Genom deras ansträngningar återställdes Kinas lagliga säte och rättigheter i Förenta nationerna och principen om ett Kina antogs av majoriteten av länderna, vilket lade en viktig grund för en fredlig återförening. KKP:s centrala ledning etablerade kontakter på hög nivå med de taiwanesiska myndigheterna genom lämpliga kanaler i strävan efter en fredlig lösning på Taiwanfrågan.

Efter det tredje plenarsammanträdet i KKP:s elfte centralkommitté 1978, då diplomatiska förbindelser upprättades mellan Kina och Förenta staterna, fastställde Kinas kommunister, under ledning av Deng Xiaoping, de grundläggande riktlinjerna för fredlig återförening i landets och folkets vitala intressen och på grundval av samförståndet om en fredlig lösning av Taiwanfrågan. KKP införde det kreativa och väl genomtänkta konceptet “Ett land, två system” och tillämpade det först i lösningen av frågorna om Hongkong och Macao. Det vidtog åtgärder för att minska den militära konfrontationen över Taiwanstranden, återupprätta kontakten och öppna upp för utbyte och samarbete mellan människor, vilket öppnade ett nytt kapitel i förbindelserna mellan Taiwan och Stråket.

Efter det fjärde plenarsammanträdet med Kinas 13:e centralkommitté 1989 lade Kinas kommunister, under ledning av Jiang Zemin, fram åtta förslag för att utveckla förbindelserna mellan Taiwan och Taiwan och för att uppnå en fredlig återförening av Kina[3]. KKP underlättade en överenskommelse över sundet om 1992 års samförstånd, som förkroppsligar principen om ett Kina. Det tog initiativ till samråd och förhandlingar över sundet, vilket resulterade i de första samtalen mellan cheferna för de icke-statliga organisationer som godkänts av de båda sidorna av sundet, och utökade utbytet och samarbetet över sundet på olika områden. KKP vidtog kraftfulla åtgärder mot separatistverksamhet under ledning av Lee Teng-hui och slog hårt mot de separatistkrafter som strävar efter “Taiwans självständighet”. Det såg till att Hongkong och Macao återgick till Kina på ett smidigt sätt och tillämpade politiken “Ett land, två system”, vilket hade en konstruktiv inverkan på lösningen av Taiwanfrågan.

Efter den 16:e nationella kongressen 2002 betonade Kinas kommunister, under ledning av Hu Jintao, vikten av en fredlig utveckling av förbindelserna mellan Taiwan och Taiwan. KKP drev på för att lagen om anti-avskiljning skulle antas för att stävja separatistiska aktiviteter i Taiwan, stod värd för de första samtalen mellan ledarna för KKP och Kuomintang på sex decennier sedan 1945 och besegrade Chen Shui-bians försök att skapa en rättslig grund för “självständighet”. KKP genomförde djupgående förändringar för att föra den fredliga utvecklingen av förbindelserna mellan de båda sidorna av Taiwan framåt genom att främja institutionaliserade samråd och förhandlingar som gav fruktbara resultat, upprätta övergripande direkta förbindelser i två riktningar inom post, affärsverksamhet och transport samt underlätta undertecknandet och genomförandet av ramavtalet om ekonomiskt samarbete.

Efter KKP:s 18:e nationella kongress 2012 intog Kinas kommunister, under ledning av Xi Jinping, en holistisk hållning till förbindelserna över sundet i enlighet med de förändrade omständigheterna, gav substans åt teorin om nationell återförening och principerna och politiken för Taiwan och arbetade för att hålla förbindelserna över sundet på rätt spår. KKP utvecklade sin övergripande politik för att lösa Taiwanfrågan i den nya eran och fastställde en övergripande riktlinje och ett handlingsprogram.

Vid sin 19:e nationella kongress i oktober 2017 bekräftade KKP den grundläggande politiken att upprätthålla Ett land, två system och främja nationell återförening, och betonade sin beslutsamhet att aldrig tillåta någon person, någon organisation eller något politiskt parti att, vid någon tidpunkt eller i någon form, separera någon del av kinesiskt territorium från Kina.

I januari 2019 talade Xi Jinping, generalsekreterare för KKP:s centralkommitté och Kinas president, vid ett möte för att fira 40-årsdagen av offentliggörandet av meddelandet till landsmännen i Taiwan. I sitt tal föreslog Xi Jinping en viktig politik för att främja den fredliga utvecklingen av förbindelserna mellan Taiwan och Taiwan och Kinas fredliga återförening i den nya eran. Dessa är: för det första, att arbeta tillsammans för att främja Kinas föryngring och dess fredliga återförening, för det andra, att söka en lösning på Taiwanfrågan med två system och göra innovativa insatser för en fredlig återförening, för det tredje, att hålla fast vid principen om ett Kina och skydda utsikterna för en fredlig återförening, för det fjärde, att ytterligare integrera utvecklingen över sundet och konsolidera grunden för en fredlig återförening, för det femte, att knyta närmare band i hjärta och sinne mellan människor på båda sidor av sundet och att stärka det gemensamma engagemanget för en fredlig återförening.

KKP och den kinesiska regeringen har därmed antagit en rad viktiga åtgärder för att staka ut kursen för förbindelserna över sundet och förverkliga Kinas fredliga återförening:

 • KKP och den kinesiska regeringen har underlättat det första mötet och den första direkta dialogen mellan ledarna för de två sidorna sedan 1949, vilket har höjt utbytet och samspelet till nya höjder, öppnat ett nytt kapitel och skapat nytt utrymme för förbindelserna mellan de två sidorna. Detta är en ny milstolpe. De avdelningar som ansvarar för frågor som rör området över sundet på båda sidor har upprättat regelbundna kontakt- och kommunikationsmekanismer på en gemensam politisk grund, och cheferna för de två avdelningarna har utbytt besök och inrättat telefonjourer.
 • Med respekt för principen om ett Kina och 1992 års samförstånd har KKP och den kinesiska regeringen underlättat utbytet mellan politiska partier över sundet och fört dialoger, samråd och fördjupat utbyte av åsikter om förbindelserna över sundet och den kinesiska nationens framtid med relevanta politiska partier, organisationer och enskilda personer i Taiwan. Dessa ansträngningar har resulterat i samförstånd i flera frågor och främjat ett antal gemensamma initiativ för att utforska tvåsystemslösningen på Taiwanfrågan med alla sektorer i det taiwanesiska samhället.
 • Med utgångspunkt i övertygelsen att människor på båda sidor av Taiwansundet tillhör samma familj har KKP och den kinesiska regeringen främjat en fredlig utveckling av förbindelserna över sundet och en integrerad utveckling av de båda sidorna till gagn för både fastlandet och Taiwan. Vi har också förfinat de institutionella arrangemangen, politiken och åtgärderna för att främja utbyte och samarbete över sundet, i syfte att främja Taiwans folkets välbefinnande. Bland dessa åtgärder kan nämnas leverans av vatten från kustprovinsen Fujian till Kinmenön, elektroniska resetillstånd för taiwanesiska invånare för att resa in i eller ut ur fastlandet, uppehållstillstånd för taiwanesiska invånare, ett successivt säkerställande av att taiwanesiska landsmän har lika tillgång till offentliga tjänster för att underlätta för dem att studera, starta företag, arbeta och bo på fastlandet, och ett pågående arbete för att bana väg för att Taiwan först ska kunna dra nytta av fastlandets utvecklingsmöjligheter.
 • Samtidigt som man motverkar inblandning och obstruktion från separatistiska krafter har KKP och den kinesiska regeringen uppmanat Taiwans folk att främja ett effektivt och fördjupat samarbete och utbyte mellan människor på olika områden över sundet. Efter att ha övervunnit konsekvenserna av COVID-19 har vi hållit ett antal utbytesarrangemang, t.ex. forumet för sundet, och bibehållit dynamiken i utbytet och samarbetet över sundet.
 • KKP och den kinesiska regeringen har med beslutsamhet försvarat statens suveränitet och territoriella integritet och motsatt sig separatistisk verksamhet och extern inblandning, och har skyddat fred och stabilitet i Taiwansundet och den kinesiska nationens grundläggande intressen. Vi har vidtagit lagliga åtgärder mot och effektivt avskräckt separatistiska krafter. Vi har hanterat Taiwans externa utbyten på ett sunt sätt och befäst det internationella samfundets engagemang för principen om ett Kina.
 • Under KKP:s ledning har stora framsteg gjorts i förbindelserna mellan Taiwan och Stråket under de senaste sju decennierna, särskilt sedan det upphörde att de två sidorna var främmande för varandra. Ökade utbyten, bredare samarbete och närmare samverkan har medfört påtagliga fördelar för människorna på andra sidan sundet, särskilt för Taiwans befolkning. Detta visar helt och hållet att vänskap och samarbete mellan de båda sidorna är till ömsesidig nytta.
 • Handelsvolymen mellan Taiwan och Taiwan var endast 46 miljoner US-dollar 1978. Den ökade till 328,34 miljarder US-dollar år 2021, vilket är en ökning med en faktor på mer än 7 000. Fastlandet har varit Taiwans största exportmarknad under de senaste 21 åren och genererat ett stort årligt överskott för ön. Fastlandet är också den största destinationen för Taiwans investeringar utanför ön. I slutet av 2021 hade taiwanesiska företag investerat i nästan 124 000 projekt på fastlandet till ett totalt värde av 71,34 miljarder US-dollar[4].
 • År 1987 gjordes mindre än 50 000 besök mellan de två sidorna, 2019 hade detta antal stigit till cirka 9 miljoner. Under de senaste tre åren, som påverkats av COVID-19, har onlinekommunikation blivit den viktigaste formen för interaktion mellan människor över sundet, och antalet personer som deltar i och omfattas av onlinekommunikation når nya toppnivåer.
 • KKP har alltid varit den kinesiska nationens ryggrad och utövat ett starkt ledarskap för att förverkliga nationell föryngring och återförening. Dess konsekventa ansträngningar under årtiondena för att lösa Taiwanfrågan och uppnå fullständig nationell återförening bygger på följande:
  1. För det första måste principen om ett Kina upprätthållas, och ingen individ eller kraft får tillåtas att skilja Taiwan från Kina.
  2. För det andra är det absolut nödvändigt att sträva efter välbefinnande för hela det kinesiska folket, även i Taiwan, och att förverkliga alla kinesers strävan efter ett bättre liv.
  3. För det tredje måste vi följa principerna om att frigöra sinnet, söka sanningen utifrån fakta, upprätthålla rätt politisk inriktning och bryta ny mark, och försvara nationens grundläggande intressen och statens kärnintressen när vi formulerar principer och politik för arbete som rör Taiwan.
  4. För det fjärde är det nödvändigt att ha mod och skicklighet att kämpa mot alla krafter som försöker undergräva Kinas suveränitet och territoriella integritet eller som står i vägen för Kinas återförening.
  5. För det femte måste omfattande enhet och solidaritet upprätthållas för att mobilisera alla faktorer för att bekämpa alla krafter som vill splittra landet, och samla styrkorna för att främja den nationella återföreningen.

III. Kinas fullständiga återförening är en process som inte kan stoppas

Mot bakgrund av djupgående och komplexa förändringar i den inhemska och internationella situationen står vår sak för fullständig nationell återförening inför nya utmaningar. KKP och den kinesiska regeringen har styrkan och självförtroendet att hantera komplexiteten och övervinna risker och hot, och förmågan att ta stora steg framåt på vägen mot nationell återförening.

 1. Fullständig återförening är avgörande för nationell föryngring.
  Under hela Kinas 5 000-åriga historia har nationell återförening och motstånd mot delning förblivit ett gemensamt ideal och en gemensam tradition för hela nationen. Under den moderna eran från mitten av 1800-talet, på grund av västmakternas aggression och det feodala styrets förfall, reducerades Kina gradvis till ett halvfeodalt, halvkolonialt samhälle och genomgick en period av lidande som var värre än något som landet tidigare hade upplevt. Landet genomgick en intensiv förödmjukelse, folket utsattes för stor smärta och den kinesiska civilisationen störtades in i ett mörker. Japans 50-åriga ockupation av Taiwan var ett uttryck för denna förödmjukelse och orsakade plågor på båda sidor av Taiwansundet. Våra två sidor står inför varandra bara över en vattenremsa, men vi är ändå långt ifrån varandra. Det faktum att vi ännu inte har återförenats är ett ärr som historien har lämnat kvar på den kinesiska nationen. Vi kineser på båda sidor bör arbeta tillsammans för att uppnå återförening och läka detta sår.
  Nationell föryngring har varit det kinesiska folkets och den kinesiska nationens största dröm sedan den moderna eran började. Endast genom att förverkliga en fullständig nationell återförening kan det kinesiska folket på båda sidor av sundet kasta bort inbördeskrigets skugga och skapa och njuta av varaktig fred. Nationell återförening är det enda sättet att undvika risken för att Taiwan återigen invaderas och ockuperas av främmande länder, att omintetgöra de yttre krafternas försök att hålla Kina i schack och att skydda vårt lands suveränitet, säkerhet och utvecklingsintressen. Det är det mest effektiva botemedlet mot separatisternas försök att splittra vårt land och det bästa sättet att befästa Taiwans status som en del av Kina och främja nationell föryngring. Det kommer att göra det möjligt för oss att samla styrkorna hos folket på båda sidor, bygga vårt gemensamma hem, skydda våra intressen och vårt välbefinnande och skapa en ljusare framtid för det kinesiska folket och den kinesiska nationen. Som dr Sun Yat-sen, den store pionjären för Kinas revolution, en gång sade: “Enandet är alla kinesiska medborgares hopp. Om Kina kan förenas kommer alla kineser att njuta av ett lyckligt liv; om det inte kan ske kommer alla att lida.”
  När Kina har utforskat vägen till föryngring och välstånd har landet genomgått omväxlingar och svårigheter. “Enighet ger styrka medan splittring leder till kaos.” Detta är en historisk lag. Förverkligandet av en fullständig nationell återförening drivs av den kinesiska nationens historia och kultur och bestäms av drivkraften mot och omständigheterna kring vår nationella föryngring. Aldrig tidigare har vi varit så nära, övertygade om och kapabla att uppnå målet om nationell föryngring. Samma sak gäller när det gäller vårt mål om fullständig nationell återförening. Taiwanfrågan uppstod som ett resultat av svaghet och kaos i vår nation, och den kommer att lösas i takt med att den nationella föryngringen blir verklighet. När hela det kinesiska folket håller ihop och arbetar tillsammans kommer vi säkert att lyckas förverkliga den nationella återföreningen på vår väg mot nationell föryngring.
 2. Nationell utveckling och framsteg anger riktningen för förbindelserna mellan länderna rakt över sundet.
  Kinas utveckling och framsteg är en nyckelfaktor som bestämmer inriktningen på förbindelserna över sundet och förverkligandet av en fullständig nationell återförening. I synnerhet har de stora framgångarna under fyra decennier av reformer, öppning och modernisering haft en djupgående inverkan på den historiska processen för att lösa Taiwanfrågan och förverkliga fullständig nationell återförening. Oavsett vilket politiskt parti eller vilken politisk grupp som sitter vid makten i Taiwan kan det inte förändra utvecklingen av förbindelserna mellan Taiwan och Taiwan eller trenden mot nationell återförening.
  Statistik från Internationella valutafonden visar att 1980 var fastlandets BNP cirka 303 miljarder US-dollar, drygt sju gånger så stor som Taiwans, som var cirka 42,3 miljarder US-dollar. 2021 var fastlandets BNP cirka 17,46 biljoner US-dollar, mer än 22 gånger så stor som Taiwans, som var cirka 790 miljarder US-dollar. 5.
  Kinas utveckling och framsteg, och i synnerhet de stadiga ökningarna av dess ekonomiska makt, tekniska styrka och nationella försvarsförmåga, är en effektiv bromskloss mot separatistiska aktiviteter och inblandning från externa krafter. De ger också stort utrymme och stora möjligheter för utbyte och samarbete över sundet. I takt med att fler och fler landsmän från Taiwan, särskilt unga människor, studerar, startar företag, söker jobb eller bosätter sig på fastlandet, intensifieras utbytet, interaktionen och integrationen mellan Taiwan och Taiwan inom alla sektorer, de ekonomiska banden och de personliga banden mellan människorna på båda sidor fördjupas och våra gemensamma kulturella och nationella identiteter stärks, vilket leder förbindelserna mellan Taiwan och Taiwan mot en återförening.
  KKP har förenat det kinesiska folket och lett dem på den nya resan att bygga upp Kina till ett modernt socialistiskt land i alla avseenden. Fastlandet har följt socialismen med kinesiska särdrag och förbättrat sitt styre och upprätthållit en långsiktig ekonomisk tillväxt. Det har en solid materiell grund, en rikedom av mänskliga resurser, en enorm marknad, en stark motståndskraft i utvecklingen och social stabilitet. Det har därför många styrkor och gynnsamma förutsättningar för ytterligare utveckling, och dessa har blivit drivkraften för återförening.
  Fastlandet, som grundar sina ansträngningar på det nya utvecklingsstadiet, är fastlandet fast beslutet att tillämpa den nya utvecklingsfilosofin, skapa en ny utvecklingsdynamik och främja en utveckling av hög kvalitet. Som ett resultat av detta kommer fastlandets övergripande styrka och internationella inflytande att fortsätta att öka, och dess inflytande över och dragningskraft på det taiwanesiska samhället kommer att fortsätta att öka. Vi kommer att ha en fastare grund för att lösa Taiwanfrågan och större förmåga att göra det. Detta kommer att ge den nationella återföreningen en betydande skjuts framåt.
 3. Varje försök av separatistiska krafter att förhindra återförening är dömt att misslyckas.
  Taiwan har varit en integrerad del av Kinas territorium sedan urminnes tider. Rörelser för att separera Taiwan från Kina representerar det allvarliga brottet av utbrytning och undergräver de gemensamma intressena för landsmännen på båda sidor av Taiwansundet och den kinesiska nationens grundläggande intressen. De kommer inte att leda någonstans.
  DPP:s myndigheter har intagit en separatistisk hållning och samarbetat med externa krafter i flera provokativa åtgärder som syftar till att dela landet. De vägrar att erkänna principen om ett Kina och förvränger och förnekar 1992 års samförstånd. De hävdar att Taiwan och fastlandet inte bör vara underordnade varandra och proklamerar en ny teori om “två stater”. På ön trycker de ständigt på för “av-sinifiering” och främjar “gradvis självständighet”. De uppmuntrar radikala separatister inom och utanför DPP att utöva lobbyverksamhet för ändringar av deras “konstitution” och “lagar”. De lurar Taiwans folk, uppviglar till fientlighet mot fastlandet och hindrar och undergräver utbyten, samarbete och integrerad utveckling mellan Taiwan och Taiwan. De har stadigt byggt upp sina militära styrkor i syfte att sträva efter “oberoende” och förhindra en återförening med våld. Tillsammans med externa krafter försöker de så frön till “två Kina” eller “ett Kina, ett Taiwan”. DPP-myndigheternas agerande har lett till spänningar i förbindelserna mellan Taiwan och Taiwan, vilket äventyrar freden och stabiliteten i Taiwansundet och undergräver utsikterna till och begränsar utrymmet för en fredlig återförening. Detta är hinder som måste undanröjas för att främja processen för fredlig återförening.
  Taiwan tillhör hela det kinesiska folket, inklusive de 23 miljoner taiwanesiska landsmännen. Det kinesiska folket är fast beslutsamt och har ett djupt engagemang för att skydda Kinas suveränitet och territoriella integritet och den kinesiska nationens grundläggande intressen, och denna beslutsamhet och detta engagemang kommer att motverka alla försök att dela landet. När Taiwan invaderades av en främmande makt för mer än 100 år sedan var Kina ett fattigt och svagt land. För mer än 70 år sedan besegrade Kina inkräktarna och återtog Taiwan. I dag har Kina vuxit till världens näst största ekonomi. Med en betydande ökning av landets politiska, ekonomiska, kulturella, tekniska och militära styrka är det inte troligt att Kina kommer att tillåta att Taiwan skiljs åt igen. Försök att förkasta återföreningen och dela landet är dömda att misslyckas, eftersom de skulle strida mot den kinesiska nationens historia och kultur samt mot den beslutsamhet och det engagemang som finns hos mer än 1,4 miljarder kineser.
 4. Externa krafter som hindrar Kinas fullständiga återförening kommer säkert att besegras.
  Extern inblandning är ett framträdande hinder för Kinas återförening. Vissa krafter i USA, som fortfarande är vilseledda i illusioner om hegemoni och fångade i ett tankesätt från det kalla kriget, insisterar på att uppfatta och framställa Kina som en stor strategisk motståndare och ett allvarligt långsiktigt hot. De gör sitt yttersta för att underminera och sätta press på Kina och utnyttjar Taiwan som ett bekvämt verktyg. De amerikanska myndigheterna har förklarat att de fortfarande håller fast vid ett-Kina-politiken och att de inte stöder “Taiwans självständighet”. Men deras handlingar motsäger deras ord. De fördunklar principen om ett Kina i osäkerhet och äventyrar dess integritet. De arrangerar “officiella” utbyten med Taiwan, ökar vapenförsäljningen och medverkar till militära provokationer. För att hjälpa Taiwan att utvidga sitt “internationella utrymme” förmår de andra länder att blanda sig i Taiwans angelägenheter och utarbetar Taiwanrelaterade lagförslag som inkräktar på Kinas suveränitet. De skapar förvirring kring vad som är svart och vitt, rätt och fel. Å ena sidan uppmuntrar de separatistiska krafter att skapa spänning och oro i förbindelserna mellan Taiwan och Taiwan. Å andra sidan anklagar de fastlandet för att utöva tvång, utöva påtryckningar på Taiwan och ensidigt ändra status quo för att stärka dessa krafter och skapa hinder för Kinas fredliga återförening.
  De viktiga principerna om respekt för staters suveränitet och territoriella integritet som fastställs i FN-stadgan är hörnstenar i modern internationell rätt och grundläggande normer för internationella förbindelser. Det är varje suverän stats heliga rättighet att skydda sin nationella enhet och territoriella integritet. Det säger sig självt att den kinesiska regeringen har rätt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att lösa Taiwanfrågan och uppnå nationell återförening, utan yttre inblandning.
  Bakom rökridåer av “frihet, demokrati och mänskliga rättigheter” och “upprätthållande av den regelbaserade internationella ordningen” förvränger vissa anti-Kina-krafter i USA avsiktligt Taiwanfrågans natur – som är en rent intern fråga för Kina – och försöker förneka den kinesiska regeringens legitimitet och berättigande när det gäller att skydda den nationella suveräniteten och den territoriella integriteten. Detta avslöjar tydligt deras avsikt att använda Taiwan för att begränsa Kina och hindra Kinas återförening, vilket bör avslöjas och fördömas grundligt.
  Dessa externa krafter använder Taiwan som en bricka för att undergräva Kinas utveckling och framsteg och hindra den kinesiska nationens föryngring. De gör detta på bekostnad av Taiwans folkets intressen, välbefinnande och framtid snarare än till deras fördel. De har uppmuntrat och anstiftat provokativa handlingar från separatistkrafterna, vilket har ökat spänningen och konfrontationen mellan Taiwan och Taiwan och undergrävt freden och stabiliteten i Asien och Stillahavsområdet. Detta strider mot de underliggande globala tendenserna till fred, utveckling och samarbete för alla parter, och går emot det internationella samfundets önskemål och alla folks strävan.
  Kort efter det att Kina grundades, även om landet självt var tvunget att återuppbyggas på ruinerna av årtionden av krig, vann Kina och dess folk en rungande seger i kriget för att motstå USA:s aggression och hjälpa Korea (1950-1953). Vi besegrade en mäktig och välbeväpnad fiende med hjälp av mod och uthållighet. Genom att göra detta skyddade vi den nygrundade folkrepublikens säkerhet, återupprättade Kinas status som ett viktigt land i världen och visade vår heroiska anda, vår brist på rädsla och vår vilja att stå upp mot de mäktigas övergrepp.
  Kina är fast beslutsamt engagerat i en fredlig utveckling. Samtidigt kommer Kina inte att rygga tillbaka för någon yttre inblandning och kommer inte heller att tolerera några intrång i sin suveränitet, säkerhet och sina utvecklingsintressen. Att förlita sig på externa krafter kommer inte att leda till något för Taiwans separatister, och att använda Taiwan för att begränsa Kina är dömt att misslyckas.
  Lugn, utveckling och ett anständigt liv är förväntningarna hos våra taiwanesiska landsmän och den gemensamma strävan för dem på båda sidor av Taiwansundet. Under KKP:s starka ledarskap har det kinesiska folket och den kinesiska nationen stått upprätt, vunnit välstånd och vuxit i styrka. Ett i alla avseenden måttligt välmående samhälle har byggts upp på fastlandet, där en stor del av befolkningen en gång levde i stor fattigdom. Vi har nu bättre förutsättningar, mer självförtroende och större kapacitet. Vi kan fullfölja det historiska uppdraget med nationell återförening, så att båda sidor av sundet kan få ett bättre liv. Historiens hjul rullar vidare mot nationell återförening, och det kommer inte att stoppas av någon individ eller kraft.

IV. Nationell återförening i den nya eran

Med hänsyn till det övergripande målet om nationell föryngring i samband med globala förändringar i en omfattning som inte skådats på ett århundrade har KKP och den kinesiska regeringen fortsatt att följa KKP:s grundläggande riktlinjer i Taiwanfrågan och genomföra sina principer och sin politik gentemot Taiwan, och har gjort konkreta ansträngningar för att främja fredliga förbindelser över sundet, integrera de båda sidornas utveckling och arbeta för nationell återförening.

 1. Upprätthållande av de grundläggande principerna om fredlig återförening och ett land, två system.
  Nationell återförening med fredliga medel är KKP:s och den kinesiska regeringens förstahandsval när det gäller att lösa Taiwanfrågan, eftersom det bäst tjänar hela den kinesiska nationens intressen, inklusive våra landsmän i Taiwan, och det fungerar bäst för Kinas långsiktiga stabilitet och utveckling. Vi har arbetat hårt för att övervinna svårigheter och hinder för en fredlig återförening under de senaste årtiondena och visat att vi värnar om och skyddar nationens bästa, våra landsmäns välbefinnande i Taiwan och freden på båda sidor.
  Principen “Ett land, två system” är ett viktigt institutionellt instrument som skapats av KKP och den kinesiska regeringen för att möjliggöra en fredlig återförening. Den utgör en stor bedrift för den kinesiska socialismen. Fredlig återförening och ett land, två system är våra grundläggande principer för att lösa Taiwanfrågan och den bästa metoden för att förverkliga nationell återförening. De förkroppsligar den kinesiska visdomen – vi frodas genom att omfamna varandra – och tar full hänsyn till Taiwans verklighet och bidrar till långsiktig stabilitet i Taiwan efter återföreningen.
  Vi vidhåller att Taiwan efter en fredlig återförening kan fortsätta med sitt nuvarande sociala system och åtnjuta en hög grad av autonomi i enlighet med lagen. De två samhällssystemen kommer att utvecklas sida vid sida under lång tid framöver. Ett land är förutsättningen och grunden för två system, två system är underordnade och härrör från ett land, och de två är integrerade enligt principen om ett Kina.
  Vi kommer att fortsätta att samarbeta med våra landsmän i Taiwan för att utforska en tvåsystemslösning på Taiwanfrågan och öka våra ansträngningar för en fredlig återförening. Vid utformningen av de specifika detaljerna för genomförandet av Ett land, två system kommer vi att ta full hänsyn till verkligheten i Taiwan och till åsikter och förslag från alla samhällsskikt på båda sidor, och vi kommer att till fullo tillgodose våra landsmäns intressen och känslor i Taiwan.
  Ända sedan principen om ett land, två system föreslogs har vissa politiska krafter missuppfattat och förvrängt dess mål. DPP och myndigheterna under dess ledning har gjort allt för att rikta grundlös kritik mot principen, vilket har lett till missförstånd om dess mål på vissa håll i Taiwan. Det är ett faktum att sedan Hongkong och Macao återvände till moderlandet och åter införlivades i det nationella styret har de slagit in på en bred väg av gemensam utveckling tillsammans med fastlandet, och var och en av dem kompletterar de andras styrkor. Praktiken med ett land, två system har varit en rungande framgång.
  Under en tid stod Hongkong inför en period av skadlig social oro orsakad av anti-Kina-agitatorer både inom och utanför regionen. Med utgångspunkt i en tydlig förståelse av situationen där, upprätthöll KKP och den kinesiska regeringen principen om ett land, två system, gjorde vissa lämpliga förbättringar och vidtog en rad åtgärder som tog itu med både symptomen och grundorsakerna till oroligheterna. Ordningen återställdes och välståndet återvände till Hongkong. Detta har lagt en solid grund för ett lagbaserat styre i Hongkong och Macao och för den långsiktiga fortsättningen av ett land med två system.
  För att förverkliga en fredlig återförening måste vi erkänna att fastlandet och Taiwan har sina egna skilda sociala system och ideologier. Principen om ett land, två system är den mest omfattande lösningen på detta problem. Det är ett tillvägagångssätt som bygger på demokratiska principer, visar på god vilja, strävar efter en fredlig lösning av Taiwanfrågan och ger ömsesidig nytta. Skillnaderna i samhällssystem är varken ett hinder för återförening eller ett rättfärdigande av avskiljning. Vi är övertygade om att våra landsmän i Taiwan kommer att utveckla en bättre förståelse för principen och att tvåsystemslösningen på Taiwanfrågan kommer att spela sin roll fullt ut medan landsmännen på båda sidor arbetar tillsammans för en fredlig återförening.
  Fredlig återförening kan endast uppnås genom samråd och diskussioner mellan jämlikar. De långvariga politiska skillnaderna mellan de två sidorna är de grundläggande hindren för en stadig förbättring av förbindelserna mellan Taiwan och Taiwan, men vi bör inte tillåta att detta problem förs vidare från en generation till nästa. Vi kan gradvis införa flexibla former av samråd och diskussioner. Vi är beredda att samarbeta med alla partier, grupper eller individer i Taiwan i ett brett meningsutbyte som syftar till att lösa de politiska skillnaderna mellan de två sidorna på grundval av principen om ett Kina och 1992 års samförstånd. Företrädare kommer att rekommenderas av alla politiska partier och alla samhällssektorer på båda sidor, och de kommer att delta i demokratiska samråd om en fredlig utveckling av förbindelserna mellan Taiwan och Taiwan, en integrerad utveckling av de båda sidorna och en fredlig återförening av vårt land.
 2. Främjande av fredliga förbindelser över sundet och integrerad utveckling.
  Fredliga förbindelser över sundet och integrerad utveckling banar väg för återförening och tjänar till att gynna vårt folk på båda sidor. Därför bör båda sidor arbeta tillsammans mot detta mål. Vi kommer att utvidga den integrerade utvecklingen, öka utbytet och samarbetet, stärka banden och utvidga de gemensamma intressena i den fredliga utvecklingen av förbindelserna över sundet. På detta sätt kommer vi alla att identifiera oss närmare med den kinesiska kulturen och den kinesiska nationen och öka känslan av vår gemensamma framtid. Detta lägger en solid grund för en fredlig återförening.
  Vi kommer att utforska ett innovativt tillvägagångssätt för integrerad utveckling och gå i spetsen för att inrätta en pilotzon för integrerad utveckling över sundet i provinsen Fujian, och främja integrationen genom bättre förbindelser och en mer förmånlig politik, och på grundval av ömsesidigt förtroende och förståelse. Båda sidor bör fortsätta att främja konnektivitet på alla områden där det är fördelaktigt, inklusive handel och ekonomiskt samarbete, infrastruktur, energi och resurser samt industriella standarder. Vi bör främja samarbete inom kultur, utbildning och hälsovård samt delning av social trygghet och offentliga resurser. Vi bör stödja angränsande områden eller områden med liknande förhållanden på de båda sidorna när det gäller att tillhandahålla likvärdiga, universella och tillgängliga offentliga tjänster. Vi bör vidta aktiva åtgärder för att institutionalisera det ekonomiska samarbetet över sundet och skapa en gemensam marknad för de två sidorna för att stärka den kinesiska ekonomin.
  Vi kommer att förbättra systemen och politiken för att garantera taiwanesiska landsmäns välbefinnande och se till att de behandlas som jämlikar på fastlandet, och vi kommer att skydda deras legitima rättigheter och intressen här i enlighet med lagen. Vi kommer att stödja våra kinesiska landsmän och företag från Taiwan när det gäller att delta i Bältet och vägen-initiativet, större regionala utvecklingsstrategier och strategin för samordnad regional utveckling. Vi kommer att hjälpa dem att integreras i den nya utvecklingsdynamiken, delta i en utveckling av hög kvalitet, ta del av fler utvecklingsmöjligheter och dra nytta av den nationella socioekonomiska utvecklingen.
  Vi kommer att utöka utbytet och samarbetet över sundet och stråket på olika områden och övervinna alla hinder och obstruktioner. Vi kommer att uppmuntra vårt folk på båda sidor att föra det bästa av den traditionella kinesiska kulturen vidare och se till att den växer på nya och kreativa sätt. Vi kommer att stärka kommunikationen mellan allmänheten och de yngre generationerna på båda sidor och uppmuntra fler kinesiska landsmän i Taiwan – särskilt unga människor – att studera, starta företag, söka jobb eller bo på fastlandet. Detta kommer att hjälpa människor på båda sidor att utöka den ömsesidiga förståelsen, stärka det ömsesidiga förtroendet, befästa en gemensam identitetskänsla och skapa närmare band mellan hjärta och själ.
 3. Bekämpa separatism och extern inblandning.
  Separatism kommer att störta Taiwan ner i avgrunden och bara föra med sig katastrof till ön. För att skydda hela den kinesiska nationens intressen, inklusive våra landsmän i Taiwan, måste vi bestämt motsätta oss den och arbeta för en fredlig återförening. Vi är beredda att skapa stort utrymme för en fredlig återförening, men vi kommer inte att lämna något utrymme för separatistiska aktiviteter i någon form.
  Vi kineser kommer att besluta om våra egna angelägenheter. Taiwanfrågan är en intern angelägenhet som berör Kinas centrala intressen och det kinesiska folkets nationella känslor, och ingen extern inblandning kommer att tolereras. Varje försök att använda Taiwanfrågan som en förevändning för att blanda sig i Kinas inre angelägenheter eller hindra Kinas återförening kommer att mötas av det kinesiska folkets, inklusive våra landsmän i Taiwan, beslutsamma motstånd. Ingen bör underskatta vår beslutsamhet, vilja och förmåga att försvara Kinas suveränitet och territoriella integritet.
  Vi kommer att arbeta med största uppriktighet och göra våra yttersta ansträngningar för att uppnå en fredlig återförening. Men vi kommer inte att avstå från att använda våld och vi förbehåller oss möjligheten att vidta alla nödvändiga åtgärder. Detta för att skydda oss mot yttre inblandning och all separatistisk verksamhet. Det är inte på något sätt riktat mot våra kinesiska landsmän i Taiwan. Användning av våld skulle vara den sista utvägen under tvingande omständigheter. Vi kommer endast att tvingas vidta drastiska åtgärder för att bemöta provokationer från separatistiska element eller externa krafter om de någonsin skulle överskrida våra röda linjer.
  Vi kommer alltid att vara beredda att reagera med våld eller andra nödvändiga medel på inblandning från externa krafter eller radikala åtgärder från separatistelement. Vårt yttersta mål är att säkerställa utsikterna för Kinas fredliga återförening och att främja denna process.
  Vissa krafter i USA gör allt för att uppmuntra grupper i Taiwan att skapa problem och använda Taiwan som en bricka mot Kina. Detta har äventyrat freden och stabiliteten över Taiwansundet, hindrat den kinesiska regeringens ansträngningar för en fredlig återförening och undergrävt den sunda och stabila utvecklingen av förbindelserna mellan Kina och USA. Om det inte kontrolleras kommer det att fortsätta att trappa upp spänningen över sundet, ytterligare störa förbindelserna mellan Kina och USA och allvarligt skada USA:s egna intressen. USA bör följa principen om ett Kina, hantera Taiwanrelaterade frågor på ett försiktigt och korrekt sätt, stå fast vid sina tidigare åtaganden och sluta stödja taiwanesiska separatister.
 4. Samarbeta med våra kinesiska landsmän i Taiwan mot nationell återförening och föryngring.
  Nationell återförening är ett viktigt steg mot nationell föryngring. Taiwans framtid ligger i Kinas återförening, och välbefinnandet för folket i Taiwan hänger samman med föryngringen av den kinesiska nationen, en strävan som bär på framtiden och ödet för folket på båda sidor. Ett enat och välmående Kina kommer att vara en välsignelse för alla kineser, medan ett svagt och splittrat Kina kommer att vara en katastrof. Endast Kinas föryngring och välstånd kan ge båda sidor ett liv i överflöd och lycka. Men det kräver gemensamma ansträngningar från båda sidor, liksom en fullständig återförening av landet.
  Separatistpropaganda och den olösta politiska tvisten mellan de två sidorna har skapat missuppfattningar om förbindelserna mellan Taiwan och Stråket, problem med den nationella identiteten och farhågor om nationell återförening bland en del kineser i Taiwan. Blod är tjockare än vatten, och människor på båda sidor av sundet delar släktskapsband. Vi har stort tålamod och tolerans och vi kommer att skapa förutsättningar för närmare utbyte och kommunikation mellan de två sidorna, och för att öka våra landsmäns kunskaper om fastlandet och minska dessa missuppfattningar och farhågor, för att hjälpa dem att stå emot separatisternas manipulation.
  Vi kommer att gå samman med våra kinesiska landsmän i Taiwan för att sträva efter nationell återförening och föryngring. Vi hoppas att de kommer att stå på rätt sida av historien, vara stolta över sin kinesiska identitet och fullt ut överväga Taiwans ställning och roll i Kinas föryngring. Vi hoppas att de kommer att eftersträva nationens bästa, bestämt motsätta sig separatism och alla former av extern inblandning och ge ett positivt bidrag till den rättvisa orsaken till Kinas fredliga återförening.

V. Ljusa utsikter för en fredlig återförening

När en fredlig återförening väl har uppnåtts inom ramen för Ett land, två system kommer detta att lägga en ny grund för att Kina skall kunna göra ytterligare framsteg och uppnå nationell föryngring. Samtidigt kommer det att skapa enorma möjligheter till social och ekonomisk utveckling i Taiwan och ge konkreta fördelar för Taiwans folk.

 1. Taiwan kommer att få ett stort utrymme för utveckling.
  Taiwan kan skryta med en hög nivå av ekonomisk tillväxt, industrier med utmärkande lokala särdrag och en robust utrikeshandel. Dess ekonomi kompletterar i hög grad fastlandets ekonomi. Efter återföreningen kommer systemen och mekanismerna för det ekonomiska samarbetet över sundet att förbättras ytterligare. Med stöd av den stora marknaden på fastlandet kommer Taiwans ekonomi att få större utsikter, bli mer konkurrenskraftig, utveckla stabilare och smidigare industri- och försörjningskedjor och visa större livskraft i innovationsdriven tillväxt. Många problem som länge har drabbat Taiwans ekonomi och befolkning kan lösas genom en integrerad utveckling över sundet med alla möjliga förbindelser mellan de två sidorna. Taiwans skatteintäkter kan användas på ett bättre sätt för att förbättra levnadsstandarden, vilket ger verkliga fördelar för folket och löser deras problem.
  Taiwans kulturella kreativitet kommer också att få ett stort uppsving. Båda sidorna av Taiwansundet delar den kinesiska nationens kultur och etos. Taiwans regionala kultur kommer att blomstra och blomstra, när den får näring av den kinesiska civilisationen.
 2. Folket i Taiwans rättigheter och intressen kommer att skyddas fullt ut.
  Under förutsättning att Kinas suveränitet, säkerhet och utvecklingsintressen garanteras kommer Taiwan efter återföreningen att åtnjuta en hög grad av autonomi som en särskild administrativ region. Taiwans sociala system och livsstil kommer att respekteras fullt ut, och den privata egendomen, den religiösa övertygelsen och de lagliga rättigheterna och intressena för folket i Taiwan kommer att skyddas fullt ut. Alla taiwanesiska landsmän som stöder landets återförening och nationens föryngring kommer att bli regionens herrar och bidra till och dra nytta av Kinas utveckling. Med ett mäktigt moderland som stöd kommer Taiwans folk att åtnjuta större säkerhet och värdighet och stå upprätt och bergfast i det internationella samfundet.
 3. Båda sidor av Taiwansundet kommer att dela den nationella föryngringens triumf.
  Taiwans folk är modiga, flitiga och patriotiska och har gjort outtröttliga ansträngningar för att förbättra sig själva. De vördar sina förfäder och älskar sitt hemland. Genom att arbeta tillsammans och använda sina talanger kommer människorna på båda sidor av Taiwansundet att skapa en lovande framtid. Efter återföreningen kommer vi kineser att överbrygga klyftor och skillnader som orsakats av den långvariga separationen, dela en starkare känsla av nationell identitet och stå tillsammans som en. Efter återföreningen kan vi utnyttja våra kompletterande styrkor för att uppnå ömsesidig nytta och gemensam utveckling. Efter återföreningen kan vi tillsammans göra den kinesiska nationen starkare och mer välmående och stå högre bland alla världens nationer.
  De människor som skiljs åt av Taiwan-sundet har samma blod och ett gemensamt öde. Efter återföreningen kommer Kina att ha ett större internationellt inflytande och attraktionskraft och en starkare förmåga att forma den internationella allmänna opinionen, och det kinesiska folket kommer att ha större självkänsla, självförtroende och nationell stolthet. I Taiwan och på fastlandet kommer folket att dela värdigheten och triumfen i ett enat Kina och vara stolta över att vara kineser. Vi kommer att arbeta tillsammans för att finslipa och genomföra tvåsystemslösningen på Taiwanfrågan, för att förbättra de institutionella arrangemangen för att genomföra ett land, två system-politiken och för att säkerställa varaktig fred och stabilitet i Taiwan.
 4. Ett fredligt återförenande av Kina främjar fred och utveckling i Asien-Stillahavsområdet och världen i stort.
  En fredlig återförening mellan Taiwan och Taiwan är till nytta inte bara för den kinesiska nationen utan för alla folk och det internationella samfundet som helhet. Kinas återförening kommer inte att skada något annat lands legitima intressen, inklusive eventuella ekonomiska intressen i Taiwan. Tvärtom kommer den att ge alla länder fler utvecklingsmöjligheter, skapa mer positiva impulser för välstånd och stabilitet i Asien-Stillahavsområdet och resten av världen, bidra mer till att bygga upp ett globalt samhälle med en gemensam framtid, främja fred och utveckling i världen och driva på de mänskliga framstegen.
  Efter återföreningen kan utlandet fortsätta att utveckla ekonomiska och kulturella förbindelser med Taiwan. Med godkännande av Kinas centralregering kan de inrätta konsulat eller andra officiella och kvasiofficiella institutioner i Taiwan, internationella organisationer och organ kan inrätta kontor, relevanta internationella konventioner kan tillämpas och relevanta internationella konferenser kan hållas där.

Slutsats

Under sin 5 000-åriga historia har Kina skapat en fantastisk kultur som har lyst över hela världen från förr till nu, och som har gett ett enormt bidrag till det mänskliga samhället. Efter ett århundrade av lidande och svårigheter har nationen övervunnit förödmjukelsen, tagit sig ur sin efterblivenhet och tagit till sig gränslösa utvecklingsmöjligheter. Nu går landet mot målet om nationell föryngring.

När vi nu påbörjar en ny resa i en ny era kommer KKP och den kinesiska regeringen att fortsätta att samla landsmännen på båda sidor av Taiwansundet och leda ansträngningarna för att svara på tidens krav, axla det historiska ansvaret, ta vårt öde och vår framtid i våra egna händer och arbeta hårt för att uppnå nationell återförening och föryngring.

Den kommande resan kan inte bara bli en jämn resa. Men så länge vi kineser på båda sidor av Taiwansundet ägnar vår uppfinningsrikedom och energi åt samma mål, får det inte råda något tvivel – vi kommer inte att tolerera någon utländsk inblandning i Taiwan, vi kommer att omintetgöra alla försök att splittra vårt land och vi kommer att förenas som en mäktig kraft för nationell återförening och föryngring. Det historiska målet att återförena vårt moderland måste förverkligas och kommer att förverkligas.

Fotnoter:
[1] Förenta nationernas juridiska årsbok 2010, s. 516.
[2] Mellan den 4 och 8 september 1951 samlade USA ett antal länder i San Francisco för vad de beskrev som San Francisco Peace Conference. Varken Kina eller Sovjetunionen fick någon inbjudan. Det fördrag som undertecknades vid detta möte, allmänt känt som San Franciscofördraget, innehöll en artikel enligt vilken Japan avsade sig alla rättigheter, titlar och anspråk på Taiwan och Penghuöarna. Detta fördrag stred mot bestämmelserna i Förenta nationernas deklaration som undertecknades av 26 länder - däribland Förenta staterna, Storbritannien, Sovjetunionen och Kina - 1942, mot de grundläggande principerna i FN-stadgan och mot de grundläggande normerna i internationell rätt. Kina var uteslutet från förberedelserna, utarbetandet och undertecknandet av deklarationen, och dess beslut om Kinas territorium och suveräna rättigheter - inklusive suveräniteten över Taiwan - är därför olagliga och ogiltiga. Den kinesiska regeringen har alltid vägrat att erkänna San Franciscofördraget och har aldrig från början avvikit från denna ståndpunkt. Andra länder, däribland Sovjetunionen, Polen, Tjeckoslovakien, Demokratiska folkrepubliken Korea, Mongoliet och Vietnam, har också vägrat erkänna dokumentets auktoritet.
[3] I sitt tal med titeln "Fortsätt att främja moderlandets återförening" den 30 januari 1995 lade Jiang Zemin, dåvarande generalsekreterare för KKP:s centralkommitté och Kinas president, fram åtta förslag för utvecklingen av förbindelserna mellan de båda sidorna och en fredlig nationell återförening. Han betonade: "Att hålla fast vid principen om ett Kina är grunden och förutsättningen för en fredlig återförening", och "när vi inte lovar att avstå från att använda våld, riktar vi oss inte på något sätt till våra taiwanesiska landsmän, utan snarare till utländska krafter som konspirerar för att störa Kinas fredliga återförening och åstadkomma taiwanesisk självständighet". (Se Selected Works of Jiang Zemin, Vol. I, Eng. ed., Foreign Languages Press, Beijing, 2009, s. 407-412).
[4] Denna siffra omfattar inte återinvesteringar av taiwanesiska investerare via en tredje plats.
[5] Från statistiken i april 2022 års upplaga av Internationella valutafondens databaser för World Economic Outlook. ■

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Optimized by Optimole

Upptäck mer från cronander.net

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa