Metakognitiva erfarenheters betydelse för individuella slutsatser

En kognitiv redogörelse för mekanismen bakom det talesätt som säger att en lögn som upprepas tillräckligt många gånger tillslut blir sanning.

Våra bedömningar av vad som är sant och vad som är falskt är lika mycket knutna till omedveten tolkning av metakognitiva upplevelser som till sådant vi är medvetna om.

Rent lingvistiskt är det ingen skillnad mellan lögner och sanningar. Skillnaden ligger istället i deras objektiva förenlighet med verkligheten. Lögner och sanningar är båda information som ska bearbetas och man kan mycket enkelt, genom upprepning och uppblandning, få lögner att framstå som mer sanningsenliga.

Ibland är ”sanningen” en samling väletablerade lögner.

Du har nog hört talesättet att “en lögn som upprepas tusen gånger blir sanning” någon gång. Detta talesätt vilar på väl etablerad kognitiv grund.

Hasher, Goldstein och Toppino observerade för första gången 1977 att upprepad exponering för ett obekant påstående kunde öka den upplevda sanningsgraden för informationen, oavsett om den faktiskt var sann eller falsk. Om jag till exempel berättar för dig (påhittet) att “det enda kräftdjuret som har serotonerga vägar är hummer” tillsammans med andra påståenden och sedan ger dig en uppgift om sanningsbedömning, kommer du sannolikt att bedöma det påstående om hummer som jag just har hittat på som sant, i högre grad än lösryckta påståenden som du inte har sett förut. Detta fenomen, som kallas den illusoriska sanningseffekten, förekommer för alla typer av påståenden som sträcker sig från trivialiteter (t.ex. det högsta berget i Venezuela är Pico Bolívar) till åsikter (t.ex. tidig skolgång bör tillåtas för familjer med särskilda behov) (Dechêne, Stahl, Hansen & Wänke, 2010). Fenomenet är också ganska robust, att döma av det faktum att det finns även när de upprepade påståendena kommer från icke trovärdiga källor (Begg, Anas & Farinacci, 1992).

Även om idén om att upprepning skapar sanningar inte är helt främmande för oss – den har länge funnits i populärkulturen, är det svårt att föreställa sig att människor faktiskt även faller för effekten av upprepning i en enkel laboratorieuppgift. Så vad är det med upprepning som kan få vårt omdöme att svänga i riktning mot “sant”?

Det visar sig att den effektiva ingrediensen i upprepning sannolikt är att information som bearbetas snabbare och lättare har större sannolikhet att bedömas som sann, vilket Reber och Schwarz visade på ett elegant sätt 1999. De manipulerade på konstgjord väg flödet i informationsbearbetningen genom att manipulera den visuella kontrasten mellan text och bakgrund och mätte kognitionen genom att jämföra den tid det tog för människor att identifiera bokstäver som var skrivna med olika färger. Det observerades att deltagarna i gruppen med hög visuell kontrast bedömde påståendena som sanna oftare än deltagarna i gruppen med låg visuell kontrast, vilket innebär att hög bearbetningshastighet i sig är tillräcklig för att åstadkomma den illusoriska sanningseffekten. Upprepad exponering för information (igenkänning) är alltså inte nödvändig, utan kan ersättas med hög tillgänglighet.

Ändå kvarstår det grundproblemet: Oavsett om det handlar om upprepningsinducerad eller direkt processflora, vad har detta att göra med sanningsbedömning? För att besvara frågan ska vi först titta på hur processflödet är relaterat till bedömningar i allmänhet.

Betänk följande exempel på assertivitet. Om människor delas in i två grupper och sedan ombeds att komma på 6 respektive 12 exempel på sina egna självsäkra beteenden, vilken grupp tror du skulle bedöma sig själv som mer självsäker?

Vårt omdöme är visserligen bevisbaserat, men vårt tankeinnehåll (dvs. åsikter och händelser som vi skulle kunna förklara) är inte det enda som vägs in i omdömet. De metakognitiva erfarenheterna, till exempel den lätthet eller svårighet som upplevdes under processen att generera dessa tankar, tolkas och används också som underlag för bedömningar.

I fallet med assertivitet upplevde människor som uttömde sitt minne för att komma upp till 12 exempel gradvis större svårigheter än människor som bara behövde komma upp till 6. Den omedvetna upptäckten och tolkningen av denna upplevda svårighet ledde till att människor beslutade att de kanske inte var särskilt självsäkra i första hand. Det är svårt att komma på 12 exempel för att det inte finns så många att börja med (Schwarz, Bless, Strack et al., 1991)!

Metakognitiva erfarenheter och bedömningar överbryggas därför av möjligheten att tolka dessa erfarenheter. Bearbetningsflöde, som i huvudsak är den lätthet som upplevs under informationsbearbetningen, kan alltså också vara “informativ i sin egen rätt” (Schwarz, 2004). Den illusoriska sanningseffekten kan då ses som en följd av att människor tolkar det höga bearbetningsflöde de upplever av upprepad information och sedan tillskriver informationen ökad sanningshalt.

Nästa fråga är varför vi inte associerar högt bearbetningsflöde med informationens falskhet. Varför finns det en allmän tendens för människor att tolka högt bearbetningsflöde som en sanningsindikator?

En möjlighet att lösa detta mysterium, som Unkelbach föreslog 2007, är att denna tendens att läsa sanning ur hög bearbetningsfrekvens har förvärvats genom vår livserfarenhet. Jämför med hur vi lärt oss att uppmärksamma vad den spetsiga änden av en pil pekar på, medan vi har föga intresse av vad pilens stjärt pekar på.

Unkelbach testade sin idé således att deltagarna först utsattes för 60 påståenden. Sedan, i vad som skulle kunna kallas en “associationsstudiefas”, presenterades deltagarna för några nya påståenden, vars bearbetningsflyt manipulerades genom att ändra deras visuella kontrast. I denna fas ombads deltagarna att bedöma varje påstående som sant eller falskt och fick omedelbar återkoppling om varje påståendes veridiska sanningsstatus (dvs. de fick veta vilket påstående som faktiskt är falskt/sant). Varje påstående med hög visuell kontrast, som bearbetades mer flytande, märktes som falskt under återkopplingen och låg visuell kontrast som sant. På detta sätt blev hög bearbetningsflytande förknippad med falska påståenden. Resultatet av experimentet var att när deltagarna i den slutliga testfasen återigen stötte på de 60 påståenden de utsatts för i början av experimentet, var de mer benägna att bedöma dessa upprepade påståenden som falska jämfört med påståenden som de inte hade sett tidigare – den illusoriska sanningseffekten vändes framgångsrikt.

Det verkar som om man kan lära sig en ny tolkning av bearbetningsflödet. Det öppnar för möjligheten att den tolkning vi gör just nu plockats upp tidigare i livet. Med andra ord kan metakognitiva erfarenheter som processflöde tolkas för att informera om bedömningar, men hur eller i vilken riktning det kommer att tolkas beror på vilket mönster som hämtas från livet. Detta väcker i sin tur frågan om hur livet lärde oss att hög processfrekvens går hand i hand med sanning?

Unkelbach föreslog att det i denna värld finns ett oändligt antal lögner men endast ett begränsat antal sanningar. Låt oss återkalla exemplet på trivialitet. Sanningen om det högsta berget i Venezuela kan bara vara “Pico Bolívar”, men lögner kan praktiskt taget vara vad som helst. Jag kan om så behövs lätt skapa tillräckligt med falsk information om namnet på det högsta berget i Venezuela för att fylla en hårddisk på flera terabyte, men jag kan knappast komma på mer än en enda sanning i detta avseende. Ett resultat av detta är att det är mer sannolikt att man ofta stöter på samma sanningar än samma lögner (Unkelbach, 2007). Sanning blir därför förknippad med hög bearbetningskapacitet.

Om du inte är nöjd med den här redovisade praktiska förklaringen och är mer intresserad av en filosofisk redogörelse av “hur mentala system tror” som behandlar Spinozas idé om att förståelse och acceptans är en och samma sak och att sanning är en normalkonsekvens av förståelse, läs då denna PDF.

Nu kan vi slutligen säga att den mekanism som ligger till grund för den illusoriska sanningseffekten sannolikt är följande:

Baserat på vår livserfarenhet att sanningar är mer sannolika att ha högt bearbetningsflöde, drar vi omedvetet slutsatsen att lättillgänglig information sannolikt är sanning.

Även om vi nu har en ganska komplett och sannolik redogörelse för den illusoriska sanningseffekten finns det fortfarande mycket som skulle kunna sägas om denna effekt och dess mekanism, som verkar ligga till grund för en hel familj av kognitiva fördomar.

Till exempel föreslogs det låga bearbetningsflödet i anföranden från personer som inte talar sitt modersmål förklara varför dessa personer betraktas som mindre trovärdiga (Lev-Ari & Keysar, 2010); meningar som rimmar (t.ex. den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket) uppfattas som mer sanningsenliga än meningar utan rim, vilket är ett fenomen som kallas rim-och-reson-effekten, beror troligen på att rimmande meningar är lättare att bearbeta.

Även om vi intuitivt tror oss vara rationella varelser som fattar välgrundade beslut, så måste vi inse att sanningsbedömning inte enbart är ett spel för förnuftet; bedömningar är lika mycket knutna till sådant vi är medvetna om (d.v.s. tankar, intentioner, kunskap o.s.v.) som till det vi är omedvetna om (d.v.s. omedveten tolkning av metakognitiva upplevelser).

Referenser

Hur man gör Tinabal

Papegojfisk används ofta för att göra tinabal.

Tinabal är en god proteinkälla i alla måltider. Det är en typ av fiskberedning som påminner mycket om vår egen läckra surströmming. Den är populär på Filippinerna, speciellt i Bisayas, och de vanligaste fiskarterna för Tinabal är papegojfisk och fregattonfisk, men alla förekommande fisksorter används.

Tinabal lakas ur i rinnande färskvatten i tre till fyra timmar innan den äts. Den passar bra som huvudrätt tillsammans med grönsaker, antingen som den är eller stekt och sauterad med tomater, men även som sovel med rå lök till förrätt.

Det är så enkelt att göra Tinabal att detta recept kanske också kan vara en bra inkomstkälla för den som vill sälja mellanmål på badstranden.

 • Tvätta fisken noggrant med friskt vatten.
 • Fjälla och ta ur fisken och skölj den noggrant.
 • Dela fisken om den är större än strömming.
 • Låt den rengjorda fisken dra i tioprocentig saltlösning i en till två timmar.
 • Låt den rinna av i några minuter.
 • Varva fisken med grovsalt i en hink eller en skål.
 • Häll efter ett dygn av vätskan som bildats och packa om fisken med grovsalt.
 • Förvara i rumstemperatur i en till två veckor.

Laibachs politik utan syfte eller den oemotsagda kontradiktionen

Av en händelse kom jag över ett exemplar av Slavoj Žižeks “Varför är Laibach och Neue Slowenische Kunst inte fascister?” från 2006. Jag kan inte vara ensam om att ha noterat att Žižek har radikaliserats de senaste åren och mer och mer kommit att framstå som en blandning av Otto Straßer, Jordan Peterson och Malcolm Kyeyune. Därför var det med extra skeptiska glasögon jag läste hans argumentation. Sedan frågade jag mig om Žižeks radikalisering kom före eller efter han skrivit boken och hittade en essä, skriven av filmvetaren Atene Mendelyte, som försökte besvara frågan om Laibachs politiska ställning. Samma fråga som Žižek försökt besvara.

Slavoj Žižek har radikaliserats de senaste åren. Hurpass trovärdigt är hans påstående att Laibach inte är fascister?

Mendelyte kommer fram till att Laibach överför ansvaret till betraktaren och att deras ståndpunkt inte är ironisk, utan snarare en objektiv spådom (utan andra värderingar än att nyliberalismen oundvikligen kommer att leda till en motreaktion). Växlingarna mellan militanta bildspråk hämtade ur Tredje Riket blandas med texter som antyder fascismens uppgång och fall. För vanguard vänster är Leibachs produktion en signal till ökad vaksamhet mot fascistiska tendenser; för högernationalister är den ett löfte om ett militariserat samhälle; och för marknadsliberaler en väckarklocka om vart bolagiseringen av samhället kommer att leda. Konservativa kapitalister och feodalister reagerar sannolikt bara med att tycka Leibachs avante garde är oväsen.

Här följer min översättning av "Laibach’s Politics without a cause or the unsublated contraction" av Atene Mendelyte för Krisis (tidskrift för samtida filosofi), 2013, nummer 3

Inledning

“Vad är det som är betydelsefullt med Laibach? Att man inte kan identifiera och låsa fast deras ideologiska rötter. Deras uttryck var en abstrakt totalitär symbolik, men en symbolik som alltid gled undan om man ville tränga in och fråga: Vad är det egentligen? Är det auktoritär realsocialism (stalinism)? Är det auktoritär kapitalism (fascism)?”. (Herscher och Žižek 1997: 61), frågar den politiska teoretikern Andrew Herscher i sin intervju med den slovenska tänkaren Slavoj Žižek. Det slovenska industriella bandet Laibach är huvudobjektet för denna diskussion, liksom i ett antal artiklar av Žižek själv[1]. Sedan finns det också gissningar om Žižeks egna kopplingar till Laibach genom att man frågar sig hur mycket av Žižeks Lacan som egentligen är Laibach[2], vilket bara ökar den tidigare nämnda svårigheten att försöka sätta fingret på denna politiska(?)-konstnärliga handling. Man frestas därför att fråga sig hur mycket politisk makt ett sådant band som inte är inblandat i någon partipolitik egentligen har. Detta är en urgammal fråga, som kan spåras åtminstone till Platon och angreppet på teatern utifrån hans antagande att den kan ha en skadlig inverkan på samhällets moral. När det gäller den industriella musikscenen, där Laibach är en av de tidigaste och välkända exponenterna, får denna fråga en särskild relevans. 3. Vad är alltså betydelsefullt med Laibach ur ett kulturellt och politiskt perspektiv?

Bandet grundades i början av 1980-talet, mitt i politisk kamp och kulturellt kaos (Sovjetunionens sista år), och chockade sin publik med sitt val av estetik och symbolik, vilket var ett vanligt inslag i den då framväxande industriscenen[4] i Margaret Thatchers Storbritannien (jfr Throbbing Gristle, Test Dept. etc.) och det forna Jugoslavien (Laibach, Autopsia etc.). Laibach var dessutom ett delprojekt i en större jugoslavisk radikal konströrelse, nämligen Neue Slowenische Kunst (den nya slovenska konsten eller NSK), tillsammans med andra liknande inriktade projekt som konstnärskollektivet IRWIN och Scipion Našice Sisters Theatre. Bandet använde främst nationalistiska och fascistiska bilder – även om stalinism och anarkism inte var ovanliga – allt detta manifesterades i texterna, skivdesignen, kostymerna (uniformerna) samt “konsertspektakel, marknadsföring/propagandamaterial, public relations såsom utfärdande av manifest och iscensättande av happenings” (Herscher och Žižek 1997: 66). Själva valet av bandets och rörelsens namn – Laibach är det tyska namnet på Ljubljana och Neue Slowenische Kunst står för den nya slovenska konsten – signalerar redan på en ytlig nivå en koppling till den tyska nationalsocialismen och på en djupare nivå ett påtvingande av denna (nazistiska) ideologi på en annan nationalistisk (slovensk) ideologi – en uttrycklig överkodning, så att säga.

Allt detta skapade anspelningar på de konstnärliga medlen och teknikerna i avantgardets och futuristernas konst från det tidiga 1900-talet, vilket fick Laibach att döpa sig själva till “det monumentala retro-avantgardet” (qtd. in Monroe 2007: 51). Bandets vision var allomfattande och skapade ett chockerande Gesamtkunstwerk som ett tvetydigt revolutionärt svar på både kapitalism och socialism. Musikaliskt sett använder dessutom “Laibachs låtar rytmer, instrumenteringar och samplingar från både Eurodisco och militärmarscher”, vilket enligt Žižek och Herscher verkar “artikulera var och en av dem som regementala, automatiserande mekanismer” (Herscher och Žižek 1997: 66). Som jag kommer att försöka visa är saken dock långt ifrån så klar, och har att göra med en något reviderad och återanvänt – som visat sig omfatta även de retro-avantgardistiska praktikerna – version av den framstående marxistiska tänkaren Fredric Jamesons begrepp om modernistisk ironi som en sublation/unsublation av två fullständigt motsägelsefulla termer genom att man säger två diametralt motsatta saker samtidigt i stället för att lösa upp deras motsättningar[5]; Detta kommer att vara det viktigaste verktyget för att hjälpa till att lösa Laibachs politisk-estetiska betydelse.

1. Miljön: Hur västvärlden chockades

Det är inte förvånande att bandet har anklagats för fascism till och med av Sloveniens egna kulturkritiker och intellektuella (Herscher och Žižek 1997: 58) på grund av bandets praktik av “överidentifiering”[6], vilket är ett teoretiskt begrepp som används av Laibach och Žižek för att beskriva bandets praxis, vilket gör att den konstnärliga handlingen blir lika estetisk och politisk. “Överidentifiering, […] tar systemet på orden och spelar så nära makten att den inte tål ditt deltagande. På det sättet är du farligare. Det är inte bara en parodi på totalitarismen utan en obsessiv identifiering med den, där man tar den på större allvar än den tar sig själv”. (Parker 2005: 107) Vad detta i praktiken innebar var att “[u]nder 1986-87 utövade [Laibach – A.M.] sin roll överallt, på kaféer, i sociala rum. De var alltid i uniform. Utformningen av uniformen var en konst i sig själv. Detta var mycket viktigt för det urbana, sociala klimatet, eftersom det var en mycket synlig social ritual i ett mycket litet Ljubljana”. (Parker 2005: 108)

Detta markerade också en utvidgning av texten inom gränserna för den egna kroppen samt stadens geografiska och kulturella kropp, vilket skapar en motsättning till mer vanliga kulturella gerillapraktiker från östblocket, som Belgrads underjordiska radiostation B92, som arbetade i tio år med att motsätta sig Slobodan Miloševićs styre. [7] Laibachs positionering av sig själva i synlighetens absoluta centrum i motsats till kulturgerillapraktikers existens i utkanter, luckor och icke-utrymmen är redan en betydelsefull gest, eftersom det innebar att öppet infoga fascistiska anspelningar i centrum av den officiella “antifascistiska” politiken i Jugoslavien och hela Sovjetregionen. För alla invånare i denna region innebar allt “officiellt” i allmänhet inget annat än Orwellskt dubbelspråk, utan någon egentlig politisk eller kulturell betydelse. Laibachs gest kan därför lätt kontextualiseras som en exponering av den ytliga karaktären hos all officiell politik.

Men saken blir ännu mer dyster. År 1986 gjorde Laibach ett antal covers på europeiska hitlåtar – en sådan praxis fortsätter än i dag. En av dessa var Rolling Stones “Sympathy for the Devil”. Vad Laibach gjorde i sin brytning av låten var att betona de fascistiska anspelningar som redan fanns i låten via användningen av Stalin-liknande sång (Laibachs traditionella djupa sångstil) och militära trummor (mycket typiskt för hela den industriella genren i allmänhet). Videoklippet drev dessa anspelningar till det yttersta genom att det visade bandmedlemmarna i sina vanliga uniformer under en nazistisk fest (bankett). Fascismen fanns redan implicit i Rolling Stones’ låt, även om den hade kommit på ett mer “neutraliserat” och mindre synligt/hörbart sätt. Historikern James J. Ward konstaterar att “[d]et är inte förvånande att Rolling Stones, som har gjort sig till rock’n’rollens “bad boys”, under sin höga satanistiska fas (1967-69) inkluderade ett förbigående till fascismen. I den hymniska “Sympathy for the Devil” på albumet Beggars Banquet sjunger Lucifer/Mick Jagger: “Jag körde en stridsvagn med generalens rang / Medan blitzkriget rasade och kropparna stank”. (Ward 1996: 158) Laibach kan då också ses som ett avslöjande av den implicita kryptofascism som är inneboende i populärmusiken och i förlängningen hela musikindustrin.

Ett annat exempel är 1985 års hit “Life is Life” av det österrikiska bandet Opus som Laibach 1986 gav ut ett svar på i sitt album Opus Dei. Vad Laibach gjorde med denna låt var samma förfarande för åternazifiering: “Laibach understryker denna språkliga hegemoni genom att översätta låten tillbaka till tyska. Mer än så, genom att kombinera sången med andra ljudelement lyfter de tydligt fram de latenta fascistiska elementen i originalinspelningen, som redan fanns implicit i sångens uppmaning till enhet: “It’s the feeling of the people / It’s the feeling of the land”” (Goddard 2006: 46). Videoklippet var ännu mer ideologiskt laddat: de uniformerade bandmedlemmarna går runt i de slovenska skogarna och kullarna för att understryka budskapet om “landet”, vilket skapar lager av dubbel betydelse. Lyriskt sett gjorde bandet en liten subversion genom att ändra “everyone gave everything and everyone sings” till “everyone gave everything and perished with the rest” (alla gav allt och alla sjunger), vilket för medieforskaren Michael Goddard är “en tydlig hänvisning till den självmordspolitik för total krigföring som var verksam inom nazistregimen” (Goddard 2006: 46).

Men trots alla de intressanta utläggningstaktikerna som bandet använder sig av är medieforskaren alltför snabb med att förespråka Laibachs kritik av nazistregimen, samtidigt som referensen till denna textuella omstörtning är långt ifrån tydlig. På åttiotalet – när låten och videon släpptes – fanns det en oro och en ökande nationell konflikt inom Socialistiska federala republiken Jugoslavien8, som kulminerade i republikens kollaps i olika mindre stater 1991. Därför är det analytiskt sett inte övertygande att en sådan politiskt medveten handling skulle referera till den nazistiska staten som sådan, vars relevans har avtagit. I samband med det slovenska landskapet, som semiotiskt sett är förenat med andra pastorala motiv “såsom såningsmannen eller den slovenska höstacken […], hjorten” (Monroe 2007: 50), står hänvisningen för den då aktuella politiska situationen, särskilt på grund av att den militära konflikten i Kosovo inleddes (1987) samma år som låten släpptes, och markerar snarare ytterligare en överkodning av den “slovenska” ideologin. Med andra ord gör Goddard i sin analys det som han hävdar att Laibach gör med populära låtar: han omkontextualiserar låten. Man får inte glömma Jamesons berömda diktum: historisera alltid!

2. Subversionen: Lång väg från en vision till en nation

Det är nu dags att ge en närmare titt på, och en läsning av, en av Laibachs låtar i ett försök att dechiffrera betydelsen av bandets användning av de fascistiska och nazistiska referenserna. Det finns en betydande tvetydighet när det gäller bandets inställning till nationalism såväl som fascism, och deras texter (låtar, klipp, konserter) är fulla av motsägelser som försvårar alla försök att ge en slutgiltig tolkning; texterna tycks alltid undkomma sådana kritiska strävanden. Den text som valts ut för denna analys kommer att vara låten och videon “Geburt einer Nation” (“The Birth of a Nation “9) (1987), en remake av Queens låt “One Vision” (1985), eftersom den bidrar till att ytterligare utforska de komplexa frågor om slovenska nationalismen som lyftes fram i det föregående avsnittet.

Återigen översatte Laibach inte bara texten till tyska, utan ändrade den också något. Eftersom bandet inte är tyskt är detta en viktig handling, ännu mer på grund av sångarens starka brytning, som av denna anledning inte kan förväxlas med en tysk medborgares brytning. Med andra ord uppfattas det omedelbart som ett medvetet (ideologiskt) val. Det som var en sång (åtminstone på ytan) om visionens enighet mot rasism och om att överskrida konflikter – Queens retorik påminner inte oavsiktligt om det berömda talet av Martin Luther King – började låta som nazistisk propaganda. Queens “One flesh, one bone / One true religion / One voice, one hope / One real decision” blir till “Ein Fleisch, ein Blut, / ein wahrer Glaube, / Eine Rasse und ein Traum, ein starker Wille” (Ett kött, ett blod, / One true belief, / One race and one dream, one starker Wille), vilket förvandlar det Kingeska till det Hitlereska endast med hjälp av språket och sådana byten som från “one voice” till “one race”.

Betecknande nog utelämnar Laibach hela den direkta anspelning på Kings tal som finns i en av drottningens strofer som börjar med “I had a dream”, vilket skyddar mot feltolkningar det som kommer därefter, nämligen strofen “There’s only one direction, / One world and one nation, / Yeah one vision”. Om man sätter in det i sammanhanget av Kings tal blir det tydligt att texten inte hänvisar till någon av nationalstaterna utan till en idealiserad enhet av nationernas transcendens. Men när Laibach utelämnar strofen och sjunger “Es gibt nur eine Richtung, / eine Erde und ein Volk, / Ein Leitbild” (Det finns bara en riktning, / Ett land och en nation, / En vision) når de helt fram till den ideologiskt motsatta effekten. Den största trans- formation sker i sångens sista rader: “Just gimme / One man, one man, / One bar, one night” blir till “ein Mensch, / ein Mann, / ein Gedanke, / eine Nacht, / einmal. / Jawohl. (en man, / en man, / en tro, / en natt, / en gång till. / Ja, sir!), vilket påminner om den nazistiska (miss)tolkningen av Friedrich Nietzsches begrepp der Übermensch (övermänniskan).

Laibachs sång är en subversion även på ett visuellt plan. I början av Queens klipp visas kameran “gå” ner i korridoren och hitta bandet i en inspelningsstudio. Medan kameran måste leta efter Queen, de mer passiva stjärnorna, marscherar Laibach aktivt mot den och kameran måste dra sig tillbaka – de första bilderna är närbilder på deras arméstövlar som visar deras militära estetik. I denna video uppträder Laibach på en tom teaterscen framför en röd bakgrund medan Queen, typiskt för de populära sångvideorna från 1980-talet, visas i inspelningsstudion, blandat med scener från deras liveframträdanden inför en massiv publik. Laibachs teaterscen betonar föreställningens skådespelaraspekt, som har samband med “den nazistiska estetiken [eftersom den – A.M.] i första hand är en visuell estetik, eftersom den nazistiska propagandans stora triumfer är av spekulativ karaktär”. (Strathausen 1999:10). I denna mening understryker även de ensamma figurerna på den tomma scenen konstverkets performativa aspekt. Detta är särskilt framträdande när soldater mot slutet av klippet höjer sina händer mot himlen eller håller om en döende(?) kamrat, vilket inte bara anspelar på propagandaposterestetiken, utan också indikerar pantomimens och tragikomikens karaktär hos sådana bilder när videon kommer att parodiera själva låten och kommer att betona den överdrivna stilen hos denna symboliska politiska handling.

Intressant nog parodierar Laibachs sångare också Freddy Mercury och skapar på så sätt ett “identitetscollage”: han är i sin arméklädsel men utan skjorta (återigen ett typiskt sartorialval för rockstjärnor) och bär Mercurys ikoniska mustasch. Denna dialog sträcker sig ännu längre då Queen visas spela på ett avslappnat sätt i sina semesterskjortor och solglasögon, vilket kodar uppträdandet som fritid och roligt, medan Laibach i sin tur är i sina stränga uniformer och de två trummisarna slår på sina krigstrummor på ett repetitivt marionett-manér. Detta kodar föreställningen som totalitär, som en regim, som en kontroll: är detta fritidsindustrin som beordrar massorna att njuta? Men vems föreställning är detta exempel på? Vem eller vad är objektet för denna representation?

När man ser Laibachs video och sedan återvänder till Queen’s ses den senare i ett nytt ljus. Man börjar ifrågasätta syftet med de förvrängda och “sataniskt” klingande ljud som läggs in i början av Queens låt och som till synes inte har något estetiskt, stilistiskt eller tematiskt samband med resten av låten. Mercurys framträdande inför en enorm publik och sådana knep som att han sträcker fram handen (en hälsning?) påminner om totalitära ledare och deras taktik för att kontrollera publiken. Till och med Queens till synes oskyldiga budskap om enighet och överskridande av olikheter verkar fascistiskt i sin förbättrande karaktär. Med andra ord tycks Laibach genom att åternazifiera låten avslöja populärkulturens fascistiska karaktär som sådan och den inte så oskyldiga jouissance[10] som lurar bakom den. Genom att använda denna martialiska och chockartade estetik avslöjar de de interpellations- och kontrollmekanismer som är verksamma inom populärkulturen, liksom det faktum att varje konstnärlig handling har ett politiskt omedvetet innehåll.

Dessutom stämmer denna tolkning av estetiken väl överens med kulturteoretikern Theodor Adornos idé om politiskt revolutionär konst: “I sin diskussion om “Nationalsocialismen och konsten” beskriver han som “infantila” de som anser att konsten i en ful värld bör försöka framkalla bilder av skönhet och harmoni. I stället, säger Adorno, bör konsten konfrontera sin publik med det fula […]. Endast i konfrontativ konst kan kopplingen mellan “musik och filosofisk sanning” upprätthållas […]. (Street 2007: 329) Det verkar som om det obehag Laibach skapar tjänar estetiskt till att väcka ett kritiskt medvetande: genom att producera dessa tvetydiga verk förbryllar de lyssnaren/tittaren till att ompröva sin egen tillhörighet och sitt politiska/filosofiska tänkande.

Laibach verkar inte bara uppmuntra till att ta ställning till sin egen musik, utan de tvingar också en att ompröva sitt förhållande till hela den populära musik- och kulturindustrin. Dessa collage och återanvändningar av politiska och kulturella artefakter tjänar sedan till att avlyssna lyssnarens/betraktarens snygga suturering – för att använda en filmteoretisk term – till sångens värld för att se bortom populärkulturens skenbara oskuld. Detta är återigen ett exempel på en marxistisk kritik par excel- lence eftersom den behandlar problemet med subjektets alltför nära inbäddning i sin egen kultur och sitt eget produktionssätt. 11 På grund av effekterna av detta synkrona mättnadsögonblick är man oförmögen att föreställa sig alternativa tankesätt. En sådan tendens är det som måste utmanas av samhällskritiken; det är där den revolutionära och oppositionella handlingen börjar. Detta skulle vara just den Žižekiska tolkningen av Laibachs taktik för överidentifiering, och “Geburt einer Nation” kan ses som ett exempel på detta. Detta är emellertid bara en sida av det ordspråksmässiga myntet.

3. Revolutionärerna: Var har all säkerhet tagit vägen?

Laibachs sång och video är inte unära; de är fulla av inre motsättningar som en närmare analys av utifrån ett jamesoniskt perspektiv[12] kommer att hjälpa oss att förstå varför detta inte bara kan ses som en oskyldig kritik av populär (kapitalistisk) kultur, på samma sätt som det inte bara kan ses som en kritik av den tyska nazismen. Jag kommer därför att ytterligare utvidga min tolkning av det föregående avsnittet för att ge en mer kontextualiserad läsning som behandlar denna symboliska handlings politiska omedvetna. Det är nödvändigt att se hur det politiska fungerar i denna text för att förstå dess betydelse inom ramen för det nuvarande produktionssättet.

För detta ändamål är det högst relevant att det på Laibachs teaterscen dyker upp rekvisita som tre vita hjortar, som inte bara är bandets personliga symboler utan även symboler för Slovenien. Som kulturforskaren Alexei Monroe – som har investerat mycket i studiet av NSK – påpekar, “[o]ver-identifiering diskuteras ofta i termer av ideologi, prestanda eller politik. Men de specifika visuella, ljudmässiga och symboliska motiv som används för att skapa överidentifieringseffekter får ibland mindre uppmärksamhet” (Monroe 2007: 49). Monroe ger alltså en analys av just den sym- bol av den slovenska hjorten som återkommer i bandets bildspråk gång på gång. Han hävdar att “även om den [hjorten – A.M.] ofta används på ett kitschigt/ironiskt sätt kan dess användning fortfarande utlösa undermedvetna eller för- rationella associationer och den bär på en ursprunglig laddning” (Monroe 2007: 50). Tillsammans med sångens ord “ein Volk” (en nation) framhäver hjortarna ett visst överkodat nationalistiskt budskap, inte minst mot bakgrund av årets (1987) händelser. Det komplexa förhållandet till den kapitalistiska kulturen eliminerar inte sångens koppling till nationalism och den fetischistiska fascinationen av de nationalistiska symbolerna.

Till skillnad från vad som gäller för den mesta punkmusiken (Ward 1996) blir sådana symboler inte helt tömda på sin innebörd. Istället återanvänds de för den då aktuella sociokulturella och ekonomiska situationen. Laibach gör alltså flera saker samtidigt i sina texter: de kritiserar det rådande (politiska) läget och avslöjar en ohämmad jouissance i sin transgression samt förmedlar ett nationalistiskt budskap, vilket vidmakthåller en blind och nästan mystisk fascination. Detta innebär två diametralt motsatta rörelser – både ett kritiskt avstånd till och en extrem inbäddning (överidentifiering) i den aktuella kulturen. Det är inte en paradox som bör lösas; det är den mest utmärkande aspekten av Laibachs operativa logik, som fortfarande måste förstås ordentligt. Det är här Jamesons förståelse av modernistisk ironi som en (n) (un)sublation av två motsägelsefulla termer kommer in; den kan utan tvekan ge en tillfredsställande referensram för att förklara bandets politiska omedvetna eftersom Laibach både hånar och omfamnar det politiska utan att kunna, eller ha behov av, att gå bortom motsägelsen.

Detta för mig till frågan om de utopiska impulserna[13], dvs. till en aspekt av det politiska omedvetna i den symboliska politiska handlingen “Geburt einer Nation”. Det är ett tydligt slag mot den kapitalistiska kulturen på grund av de diskuterade intertextuella referenserna och subversionerna. Låten förmedlar också en känsla av överdriven njutning av denna gränsöverskridande, subversiva handling och av fascinationen för allt totalitärt. I kombination med bilderna finns det ett nationalistiskt budskap inskrivet i texten (orden “en nation” inramas av de slovenska symbolerna). Samtidigt som den frigör signifikanterna från deras ursprungliga innebörd (både fascistisk symbolik och Queens sång) lämnas de inte i luften, de kombineras inte om och omformas inte till en ny ideologi, vilket är fallet i den mesta punkmusiken. Men kan man tala om en ny ideologi när texten säger två saker samtidigt, är en kritik av totalitarismen samt en pervers njutning av den? Innehåller den någon glimt, något frö av en framtid, eller är den helt nedsänkt i nuet?

Dessa frågor får en särskild relevans på grund av det aktuella mediet. Som den marxistiske kritikern Jacques Attali hävdar: “Musik är profetia. Dess stilar och organisation ligger före resten av samhället eftersom den utforskar, mycket snabbare än vad den materiella verkligheten kan göra, hela spektrumet av möjligheter inom en given kod. Den gör den nya värld hörbar som gradvis kommer att bli synlig, som kommer att tvinga sig på och reglera tingens ordning; den är inte bara bilden av saker och ting, utan överskrider det vardagliga, är förebudet om framtiden”. (Attali 1985:11) Även om dessa påståenden kan vara lika tillämpliga på konst i allmänhet som en plats för utforskning av möjligheter, verkar musiken vara ett särskilt lämpligt medium för konceptuella experiment på grund av ljudets inneboende tvetydighet. Dessutom påpekar den deleuzianiska forskaren Aden Evans: “Det är så musiken gör skillnad, genom att kräva något av lyssnaren, genom att styra minnet till att konstruera nya hörselobjekt. Detta är musikens ingång till det politiska, sociala och ekonomiska. (Evans 2005: 49) Genom att skapa förutsättningar för att nya tankesätt ska kunna uppstå och hjälpa nya hörande subjekt att bli till är musiken i grunden politisk. På grund av musikens exceptionellt utopiska karaktär är det ännu viktigare att fråga sig hur det utopiska fungerar i en så kontroversiell text som “Geburt einer Nation”.

I en Jamesonsk mening är framtiden eller den utopiska impulsen inte relaterad till att fastställa någon typ av dagordning för framtida politiska och kulturella åtgärder och det efterföljande skapandet av ett samhälle. Den utopiska impulsen omfattar en möjlighet att föreställa sig eller skapa en mörk föregångare – för att använda en deleusisk term – för uppkomsten av det tänkande som är nödvändigt för att överhuvudtaget skapa ett nytt samhälle (Jameson 2005). Även om Laibach kan sägas kritisera den kapitalistiska populärkulturen sker detta i första hand inifrån, utan möjlighet till sublation. De presenterar inte heller en text där ett främmande, ett helt annat tankesätt skulle vara genus, textens logisk-semantiska nivå – vilket med största sannolikhet skulle göra en sådan text oläsbar och inte tolkningsbar. Jouissance i samband med allt militärt, totalitärt och ideologiskt verkar inte motsäga kapitalismens logik.

Detta väcker emellertid en mycket viktig fråga. Hur kan en symbolisk politisk handling från 1980-talets Jugoslavien vara ett uttryck, en kartläggning, av kapitalismens logik? Skulle jag inte anklagas för en dekontextualisering, eftersom det produktionssätt som står på spel är socialismen? Här skulle jag vilja föreslå en till en början något kontroversiell idé: att det aldrig fanns någon socialism som ett egentligt produktionssätt från början. Det som existerade vid den tiden i Jugoslavien var ett förtryck av det kapitalistiska produktionssättet som ständigt dök upp. Den punkt som Jameson understryker i Det politiska omedvetna är att man inte kan få ett annat produktionssätt bara genom att ändra arbetsvillkoren. Tänkandets djupa struktur måste föregå detta, vilket inte var fallet i Jugoslavien.

Dessutom förlorar denna idé sin kontrovers så snart man tittar på den ekonomiska och politiska sidan av saker och ting. I slutet av 1980-talet tvingade Internationella valutafonden de fattiga men mer självständiga Sovjetstaterna att genomgå flera strukturella anpassningar, och strukturanpassningsprogrammet i Jugoslavien innebar en övergång till en mer nyliberal ekonomi genom att införa privatisering av egendom[14]. Ännu viktigare är att det “socialistiska” produktionssättet, som statsvetaren Gal Kirn i sin doktorsavhandling hävdar efter Louis Althusser, inte existerade ens i början av dess genomförande (1960-talet); det har alltid varit en kombination av socialism och kapitalism (Kirn 2012). Därför kan “Geburt einer Nation” utan större motsättning ses som ett avslöjande av den kapitalistiska djupa tankestruktur som låg till grund för den förment socialistiska jugoslaviska samhällsformationen. En sådan djupstruktur är tydligast symptomatiserad av den ironiska osublation, som jag nu ska övergå till.

4. Den osublation: Välj livet. Välj det goda. Eller välj det onda

Osuberationen i Laibachs praktik är kopplad till den dubbelsidiga karaktären hos det budskap som förmedlas. Laibach parasiterar på populärkultur (i det här fallet Queens “One Vision”) och fyller den med fascistisk symbolik, vilket i sin tur avslöjar (eller konstruerar) den tidigare låten som latent fascistisk från början. Men detta gör inte bara att man blir kritisk till sin lyssningsupplevelse och populärkultur; det gör att man ifrågasätter sin känsla av njutning och omedveten anpassning. Om Queen eller Laibach ger en överdriven njutning, vad har denna överdrivna njutning sina rötter i? Kommer det inte från den väsentliga dynamiken mellan makt och underkastelse, som är karakteristisk för totalitära regimer, att vara en del av en större och allsmäktig helhet (kultur, nation, [para]milis)? Denna insikt kan säkert avskräcka en från olika lyssnings- och tittarupplevelser, men den kan också i motsatt riktning leda till en mer medveten anpassning till vissa ideologiska idéer.

När det gäller Laibach är det inte alls klart vilka dessa ideologiska idéer är. Enligt psykoanalytikern Ian Parker “ger upphov till en oroande gåta och en osäkerhet om vad exakt som frammanas, särskilt eftersom Laibach aldrig har varit intresserade av att tala om för publiken vad de ska tänka, vilken den rätta linjen är” (Parker 2006: 106). Detta leder till att ett intressant fenomen i mottagandet av denna musik uppstår: “En av de politiskt störande aspekterna av Laibach-konserter i väst är att vänsterpartister och fascister ibland befinner sig tillsammans nära scenen och funderar över vad det är som den andre finner förenligt med deras politik” (Parker 2006: 109). Det visar alltså att kulturteoretikern Marc James Légers påstående att “publiken i [retro – A.M.] avantgardistiska produktioner tvingas ge upp sina fantasmatiska identifikationer som självuppsättande subjekt” (Léger 2012: 161) i verkligheten inte lever upp till sitt krav eftersom texterna rymmer mer än en (diametralt motsatt) fantasmatisk identifikation i stället för att avlägsna dem. Det är instruktivt att förskjutningen i den sociopolitiska horisonten på samma sätt orsakar en semiotisk förskjutning: inom ramen för det sovjetiska dubbelspråket är Laibachs praktik en kommentar till den statliga politiken, medan den i den västerländska kontexten skapar en mer motsägelsefull effekt.

Denna motsägelsefulla subjekt-effekt/subjekt för hörande som uppstår genom engagemanget i texten härrör från det faktum att motsättningen redan är rotad i textens viktigaste operativa ideologemes (eller teman[15]). Till exempel kan man i texten och videon hitta temat “nationalism är styrka”, men samma tema kan läsas som “nationalism är löjligt”[16]. Denna omformning av innebörden sker på grund av att ironin genomsyrar textens alla (figurativa, narrativa[17], logisk-semantiska) nivåer. Det finns också en instruktiv tvetydighet i de oppositionella paren: den “andra” konstrueras som populär (kapitalistisk) kultur som betecknas som oärlig, totalitär och interpellativ. Men jaget framställs som ärligt, totalitärt och interpellativt, dvs. skillnaden i fråga om subjektifieringen är en öppenhet.

Men som tidigare konstaterats är det inte alls klart vilken typ av interpellation man utsätts för, och därför upphävs semen “ärlighet”. Jaget (Laibach) och den andra (Queen) blir samma sak. Detta är ett överraskande sätt att kodifiera, eftersom det våld som vanligtvis ligger i konstruktionen av binära strukturer är att märkena av likhet mellan jaget och den andre avskaffas. I det här fallet bevittnar man den omvända tendensen, ja, den omvända binära principen. Därefter övergår distanseringen och kritiken i tvetydighet. Sådana textuella motsägelser är sammanflätade med ironins uppkomst (osublation), som i detta sammanhang inte innebär en aspekt av berättarstilen, utan en samexistens av motsatser på textens logisk-semantiska nivå, i den möjliga tankens struktur. Jameson uttrycker det så här: “Det är i ironin som vi kan ha kakan åt båda hållen och förneka det vi bekräftar, samtidigt som vi bekräftar det vi förnekar. Ironin är verkligen den [olösta – A.M.] syntes av motsatser som föreskrivs under den modernistiska perioden” (Jameson 2005: 177-178). Laibach är förespråkare för denna modernistiska ironi eftersom deras ironi avslöjar sina motsättningar som motsättningen, essensen av det nuvarande tillståndet.

Ur marxistisk synvinkel måste man fråga sig om detta innebär att motsättningen är olösbar (en misslyckad utopi), eller om den im- plicerar ett frö, en mörk föregångare till lösbarhet, till ett nytt tankesätt? Jag skulle vilja påstå att det snarare är det första alternativet som en sådan osublation medför. Enligt den jamesiska metoden är en misslyckad utopi inte mindre lärorik än en lyckad: de flesta utopier är oundvikligen dömda att misslyckas på grund av de synkrona tankesätt som är inneboende i det nuvarande, eller vilket som helst, produktionssättet. Vad som är intressant är just karaktären på dess misslyckande och vad det kan säga om hur det politiska omedvetna i en text och i samhället i allmänhet fungerar.

Skapandet av den tvetydiga subjektseffekten och de underliggande motsättningarna i “Geburt einer Nation” lyckas inte innehålla ett frö av en alternativ tanke eller politisk handling. I stället erbjuder den några (oförenliga) subjektiveringar, vilket innebär att den ger en möjlighet att välja. Likvärdigheten av oförenliga alternativ på urvalets axel är ett karakteristiskt drag för det kapitalistiska produktionssättet/tänkandet där allting får nivelleras ner till bytesvärde. Både gott och ont blir bara paradigmatiska val, utan några metafysiska spår. Även om detta påstående kan verka något abstrakt exemplifierar Laibach hur det fungerar i verkligheten. I det här fallet handlar det inte om cirkulationen av pengar utan om möjliga tankar – även om Laibach säljer sin konstnärliga produktion och därför deltar i denna form av utbyte i en mycket bokstavlig mening. För Jameson innebär reifikation inte en övergång från förhållandet mellan människor till förhållandet mellan saker (som Karl Marx skulle ha sagt), utan en abstraktion av sådana förhållanden, där alla förhållanden i kapitalismens sena skede äger rum på en abstrakt, immateriell och opersonlig nivå: digitala pengatransaktioner är ett uttryck för reifikation. Detta innebär att när reifikationen flyttar sig till den abstrakta nivån kommer den också att omfatta moraliska, politiska och filosofiska ståndpunkter: perspektivism och relativ etik uppstår. Detta är den djupa underliggande strukturen hos det möjliga tänkandet som Laibachs sång härrör från. Den rymmer den förändring av innebörden som äger rum när man tolkar Laibachs praktik i den västerländska kontexten i motsats till deras ursprungliga kontextuella horisont. “Geburt einer Nation” kan ses som både en kritik av Sovjetjugoslaviens politik genom att överidentifiera sig med den slovenska nationalismen och omfamna en sådan totalitarism/nationalism. I vilket fall som helst förblir Laibach fast inbäddat i det västerländska kapitalistiska produktionssättet, vilket framgår av en sådan dubbel subjektifiering – det ironiska leder till relativism i betydelsen.

Slutsatser

Laibach överför bevisbördan (och ansvaret) till lyssnaren/tittaren. Deras ståndpunkt är inte ironisk, vilket skulle innebära en redan löst, sublimerad motsägelse; deras ståndpunkt är ett samtidigt stöd för två oförenliga saker, som i Jamesons Ironi – en osublimerad motsägelse. Medan den konstnärliga praktiken i den jugoslaviska kontexten får en mindre ambivalent betydelse i förhållande till aspekter av regimen, skapar den, när den uppfattas ur ett västerländskt perspektiv, motsägelsefulla subjektseffekter och blir en identifikationspunkt för både vänster- och högerpolitiska subjekt. Lyssnaren/betraktaren måste göra ett hopp i tron (och i affekt/omedveten anpassning) genom att välja inte bara innebörden utan också politiken – även om det bara är på ett abstrakt, icke-bindande sätt. Viktigast av allt är att man inte kan undkomma det politiska i båda fallen.

Denna politisering av det estetiska är dock i slutändan ett estetiskt val, eftersom det inte främjar en utopisk impuls eller en revolutionär potential. Därav denna artikels titel, med vilken jag vill betona denna brist på en tydlig politisk orsak. Det vill säga, överidentifiering som “en dialektisk förmedling av politisk och kulturell praktik” (Léger 2012: 135) är inte ett lämpligt begrepp för att beskriva Laibachs agenda. Om man tänker sig det som sådant kommer verken av överidentifiering nästan oundvikligen att vara verk av misslyckad utopisk (politisk) karaktär eftersom “Geburt einer Nation” på ett exemplariskt sätt inte är ett uppror mot vare sig det förflutna eller det nuvarande produktionssättet (skillnaden mellan dessa är långt ifrån tydlig) utan ett sätt att ta dess logik till sina gränser. Vad Laibach gör är inte att föreslå en viss typ av utopi, utan – inte olikt de stora modernistiska konstnärerna – att skapa den ultimata dystopi som är inneboende i det nuvarande produktionssättet genom att exemplifiera logiken för utbytbarhet av mening och ideologi.

Det blir tydligt att det som bandet “överidentifierar” sig med inte så mycket är totalitära regimer eller slovensk nationalism som sådana utan själva den kapitalistiska produktions- och tankelogiken. Även om Laibachs osublicerade ironi är symptomatisk för den kapitalistiska operativa logik som finns i det politiska omedvetna i denna specifika symboliska handling, är det mycket möjligt att den kan tillämpas på andra retro-avantgardistiska och överidentifierande praktiker som Yes Men, Christoph Schlingensief, Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša och Janez Janša, Komar & Melamid, Andrea Fraser, Jakob Boeskov, Thomas Hirschhorn, The Colbert Report etc. också. Faktum är att föreställningen om osublicerad ironi som symptomatisk för en estetisk handlings kapitalistiska politiska omedvetna kan bidra till att förklara deras misslyckanden som uttryckligen politiska handlingar (Léger 2012: 135- 136).

Om författaren: Atene Mendelyte är doktorand i filmvetenskap vid Centrum för språk och litteratur, Lunds universitet, Sverige. Dessförinnan har hon studerat vid Amsterdams universitet och varit knuten till Nederländernas institut för kulturanalys. Hon arbetar för närvarande med amerikansk avantgardistisk film i relation till Deleuzian filmfilosofi, mental- och neuroestetik. Tidigare har hon arbetat med Samuel Becketts televi- sionspjäser och hans teateranteckningsböcker och koncentrerat sig på antingen filmfilosofiska eller intermediala aspekter av hans verk.
Källa: "Laibach’s Politics without a cause or the unsublated contraction" av Atene Mendelyte för Krisis (tidskrift för samtida filosofi), 2013, nummer 3
Referenser
• Attali, J. (1985) [1977] Noise: The Political Economy of Music. B. Massumi (trans.) Minneapolis: University of Minnesota Press.
• Auer, S. (2009) "Public Intellectuals, East and West: Jan Patočka och Václav Havel i konflikt med Maurice Marleu-Ponty och Slavoj Žižek". I C. Fleck et al. (eds.) Intellectuals and their Publics - Perspectives from the Social Sciences. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 89-106.
• BAVO (2007) "Introduktion: Kulturell aktivism i dag. Konsten att överidentifiera". I BAVO (red.) Cultural Activism Today: The Art of Over- identification. Rotterdam: Episode Publishers, 6-9.
• Collin, M. (2001) This Is Serbia Calling - Rock'n'Roll Radio and Belgrade's Underground Resistance. London: Serpent's Tail.
• Dragović-Sosso, J. (2002) Saviours of the Nation? Serbia's Intellectual Oppositionand the Revival of Nationalism. Montreal: Montreal: McGill-Queen's University Press.
• Evans, A. (2005) Sound Ideas: Music, Machines, and Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press.
• Evans, D. (1996) An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. London: Routledge.
• Goddard, M. (2006) "We Are Time: Laibach/NSK, Retro-Avant-Gardism, and Machinic Repetition". I Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities 11(1): 45-53.
• Hegarty, P. (2007) Noise Music: A History. New York: Continuum.
• Herscher, A., S. Žižek, (1997) "Everything Provokes Fascism/Plečnik avec Laibach". I Assemblage 33: 58-75.
• Jameson, F. (1983) The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. London: Routledge.
• Jameson, F. (2005) Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London, New York: Verso, 177-178.
• Kirn, G. (2012) Konceptualisering av politik och reproduktion i Louis Althussers verk: Case of Socialist Yugoslavia. Doktorsavhandling, University of Nova Gorica, Slovenien.
• Léger, M. J. (2012) "The Subject Supposed to Over-identify: BAVO och den grundläggande fantasin om ett kulturellt avantgarde". I M. J. Léger Brave New Avant Garde - Essays on Contemporary Art and Politics. Alresford: Zero Books, 133-164.
• Monroe, A. (2007) "The Myth of the Slovene Stag: Neue Slowenische Kunst and the Reprocessing of Traditional Symbolism". I BAVO (red.)
• Kulturell aktivism i dag: The Art of Over-identification. Rotterdam: Episode Publishers, 49-57.
• Parker, I. (2005) "Laibach and Enjoy: Slovenian Theory and Practice". I Psychoanalysis, Culture and Society 10: 105-112.
• Schroeder, J. L. (1998) The Vestal and the Fasces - Hegel, Lacan, Property and the Feminine. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
• Strathausen, C. (1999) "Nazistisk estetik". I Renaissance and Modern Studies 42(1): 5-19.
• Street, J. (2007) "Breaking the Silence: Music's Role in Political Thought and Action". I Critical Review of International Social and Political Philos- ophy 10(3): 321-337.
• Wachtel, A. (2002) Making a Nation, Breaking a Nation: Literature and Cultural Politics in Yugoslavia. Stanford: Stanford University Press.
• Ward, J. J. (1996) ''Det här är Tyskland! Det är 1933": Appropriations and Con- structions of "Fascism" in New York Punk/Hardcore in the 1980s''. I Journal of Popular Culture 30: 155-187.
• Žižek, S. (2003) "The Enlightenment in Laibach". I I. Arns (red.) IR- WINRETROPRINCIP: 1983-2003. Frankfurt: Revolver.
• Žižek, S. (2005) "Foreword: They Moved the Underground". I A. Monroe. Interrogation Machine: Laibach and the NSK State. Cambridge MA: MIT Press.
• Žižek, S. (2006) "Varför är Laibach och Neue Slowenische Kunst inte fascister?". I S. Žižek. The Universal Acception. London: Continuum.
Fotnoter
 1. Jfr Žižek 2003, Žižek 2005, Žižek 2006.
 2. Jfr Parker 2005: “Det finns en kuslig överlappning mellan vissa av Laibachs aktiviteter – NSK och Žižeks kulturpolitiska interventioner, och nu råder det viss oenighet mellan de två om vem som påverkade vem (det finns uppsatser om kopplingarna mellan NSK och Žižek på www.nskstate.com).”. (Parker 2005: 107). Detta förslag bör dock tas med en nypa salt eftersom NSK-staten i sig (en imaginär stat som skapats av de konstnärliga handlingar som var/är delar av NSK-rörelsen) snarare är ytterligare en provokation i Laibach-anda. Men Stefan Auer hävdar också att “[l]ike Laibach är Žižek en ärkemanipulator. Precis som Laibach försöker provocera genom att imitera gammal totalitär propaganda, försöker Žižek undergräva sin tids härskande ideologi[.] Mottagare av både Žižeks filosofi och Laibachs musik kan vara förvirrade över den “verkliga politiska innebörden” av dessa verk, budskapet bakom de ironiska gesterna, men deras förvirring är bara det första steget mot att övervinna deras blinda acceptans av den härskande ideologin. (Auer 2009: 93).
 3. Det typiska draget för genren är att på olika direkta och indirekta sätt referera till fas- cism, nazism, kommunism, stalinism, anarkism, kapitalism; det finns en betydande brist på unära betydelser eftersom genren genomsyras av dubbla betydelser och kodningssystem.
 4. Om den industriella genren, dess undergenrer, historia och genealogier, se Hegarty 2007.
 5. Sublation innebär i sig själv redan ett visst mått av osublation eftersom “det alltid finns ett oförmedlat ögonblick, en hård kärna av osublimerad motsägelse, en fantomfjärde [bredvid tes, antites och syntes – A. M], dekonstruktionens spår eller differens, som motstår mediering” (Schroeder 1998: 26). Den egentliga osublation ska dock skiljas från denna “osublifierade rest” inom sublation.
 6. Begreppet togs upp och vidareutvecklades till att omfatta bredare radikala re- sistancepraktiker av det Bryssel- och Rotterdambaserade anti-(neo)liberalistiska kollektivet BAVO. Jfr BAVO 2007 och Léger 2012.
 7. Se Collin 2001.
 8. Olika nationalistiska spänningar återfanns i alla sovjetstater (Slovenien, Serbien, Kroatien). Se Dragović-Sosso 2002 och Wachtel 2002.
 9. Det är ingen tillfällighet att titeln anspelar på D. W. Griffiths ikoniska film The Birth of a Nation (1915) eftersom dess kontroversiella nationalism, rasism och andra aspekter resonerar med Laibachs egen praktik.
 10. Den lacanska jouissance ska inte förväxlas med det psykoanalytiska begreppet njutning, eftersom det är just det som ligger bortom njutningsprincipen: “Resultatet av att överskrida njutningsprincipen är inte mer njutning, utan smärta, eftersom det bara finns en viss mängd njutning som ett subjekt kan bära. Om denna gräns överskrids blir njutningen till smärta, och denna “smärtsamma njutning” är vad Lacan kallar jouissance[…] Termen jouissance uttrycker således väl den paradoxala tillfredsställelse som subjektet får av sitt symptom[…]” (Evans 1996: 92).
 11. Här följer jag Jameson, som i sin tur följer Louis Althusser, genom att förstå produktionssättet som helheten av det ekonomiska, det politiska och det kulturella, vilka är sammanlänkade utan att något av dessa lager kan särskiljas som en direkt eller förmedlande orsak till de andra.
 12. I min analys kommer jag att fortsätta att växla mellan de tre tolkningshorisonter (politisk, social och historisk) som Jameson beskrev i sin Det politiska omedvetna, eftersom de inte är oberoende utan inbördes relaterade och kompletterande. Det är viktigt att betona att i varje horisont konstitueras texten och objektet på olika sätt. Endast på den första nivån är objektet i stort sett identiskt med en enda text (symbolisk handling). På den andra nivån måste det ses i termer av ideologem och klassernas dialogiska kamp. Slutligen, på den tredje nivån, framställs objektet i termer av formens ideologi, i termer av den synkrona och diakrona utvecklingen som är spår eller föregripanden av olika produktionssätt (jfr Fernand Braudels multipla temporaliteter). Jfr Jameson 1983.
 13. Den utopiska impulsen kan förstås som ett spår eller en föregripande av ett produktionssätt och har att göra med den tredje tolkningshorisonten, nämligen den historiska.
 14. Som ekonomiforskaren Catherine Samary hävdar hade Jugoslavien under de fyra decennierna (från 1945 till 1985) “fyra stora produktions- och utbytessystem, fyra olika modaliteter för artikulation av plan och marknad, som från 1950-talet och framåt bildade en självförvaltning som kom att kombineras med olika relationer till den globala marknaden” (Qtd. i Kirn 2012: 238).
 15. Ett tema är till sin natur ett ideologeme, en enhet för ideologiskt tänkande. Till exempel kan man i ett antal böcker och framför allt i tv-sitcoms hitta ett tema “heterosexuell äktenskaplig kärlek leder till lycka”, vilket är ett exempel på den heteronormativa ideologin i arbete. I princip är inget tema opolitiskt.
 16. Bakom min något förenklade formulering ligger ett helt sammanhang som omger och ger upphov till denna tanke. I det första fallet (“nationalism är styrka”) har ideologemet sina rötter i 1800-talets tyska idealism, medan ideologemet i det andra fallet (“nationalism är löjligt”) kan sägas verka inom ramarna för det libertarianska 1700-talstänkandet.
 17. Den narrativa dimensionen i “Geburt einer Nation” manifesterar sig främst som en underförstådd berättelse om en nation. Men innebörden av den berättelse som Laibach berättar är återigen tvetydig. Narrativitet i musik är ett problematiskt område och väcker frågan om huruvida man i musik kan finna något som liknar en berättelse. Jag tenderar dock att förstå narrativ i en mycket bred bemärkelse som varje form av omvandling från ett tillstånd till ett annat. Som sådan förekommer narrativitet i många olika former i musik: som den (underförstådda) berättelsen i texterna, intertextuella omvandlingar (ljudliga/verbala direkta och indirekta citat), det narrativa förloppet i ett konceptalbum eller själva den musikaliska strukturen (början av ett musikaliskt tema, dess omvandling och dess coda), osv. Även om dessa aspekter kan ses som former av narrativitet kan de dock inte utan vidare jämställas med egentliga narrativa texter.

Den angloamerikanska sexualimperialismen

Det militärt-sexuella komplexet: Prostitution, sjukdom och imperiets gränser under det filippinsk-amerikanska kriget
av Paul A. Kramer, publicerad i The Asia-Pacific Journal, 20 juli 2011
Översättarens förord
Den vita kvinnans börda: Samtidigt som det vita patriarkatet exploaterar kvinnor i Trikontinentalen i ännu högre grad än det gör "hemma" (i Nordamerika, Europa, Japan, Australien och Mellanöstern), ser imperiefeminister i skärningspunkten mellan militär ockupation, kommersialiserat sex, prostitution och dess medicinska reglering en möjlighet att hävda vita kvinnors politiska makt över rasifierade koloniala subjekt.
Det första reservsjukhuset i Manila 1900. William Johnson, korrespondent för en förbudsivrande tidning, rapporterade att han fick höra av en läkare att en sjättedel av soldaterna på sjuklistan – över 3.000 fall – var smittade av könssjukdomar. Källa: Kongressbiblioteket.

Major Owen Sweets kampanj mot utnyttjande av prostituerade började strax efter hans ankomst till Jolo i södra Filippinerna i maj 1899. Situationen var brådskande. Fyra månader in i ett krig mot den filippinska republiken hade 23:e infanteriet tagit kontroll över området från spanska styrkor, men, som [rasisten] Sweet beklagade, hade hans trupper fallit “arvtagare till de slappa moraliska förhållanden som är förknippade med Filippinerna och orientaliska länder i allmänhet”. I brist på kasernutrymme hade hans soldater tvingats leva “i nära kontakt” med “blandade raser”, och Sweet hade “konfronterats med samma status av omoral och laglösa samhälle” som befälhavare hade gjort i Manila, Iloilo, Cebu och på andra ställen. En “personlig” utredning i november som innebar en “undersökning och inspektion från hus till hus” hade avslöjat spelhallar, grogbutiker, salonger, “ställen där de mest avskyvärda droger gavs ut” och “flera prostitutionsställen” som främst beboddes av kineser och japaner, men även filippinare, moros och “andra omoraliska kvinnor, som fanns utspridda i byarna”. Sweet fruktade att dessa förhållanden skulle kunna utlösa lokala spänningar och öppna en andra, muslimsk-amerikansk front som amerikanerna inte hade råd med.[1]

I en rapport till sina överordnade, som senare krävde en fullständig redogörelse för hans agerande på Jolo, berättade Sweet om sin energiska bekämpning av lasterna.[2] För att främja “moral, disciplin och god förvaltning” hade han gjort razzior på “spelställen” och “reglerat” sprithandeln, förstört binoförråden och stängt alla sprithandlare och salooner i början av 1900. Sweet, som stod inför “ett nästan helt omoraliskt kvinnosamhälle”, hade gett “dessa kvinnor och deras innehavare” en “reglering, begränsning och kontroll som hittills varit okänd under deras livstid”. Vad han kallade “noterade kvinnor” var “bevakade, tyglade och undersökta”. När det gällde bordellerna “införde han genast ett system med sträng övervakning, krävande restriktioner, inspektioner och kontroll samt bestraffningar och medicinska undersökningar av [arméns] kirurger”. Medan ett “förvarsläger” upprättades för sjuka soldater hade Sweet fängslat “alla kvinnor i Jolo som man visste var sjuka” i en särskild sjukhusavdelning och “deporterat” dem som befanns vara smittade med “så kallade asiatiska sjukdomar”. Tillsammans utgjorde dessa åtgärder ett “slitningssystem” som “tenderade att minska antalet på olika sätt”. Sweet hade först “befriat städerna från kineser, sedan från olika nationaliteter”, sedan från morokvinnor “på det mest lugna sätt man kan tänka sig” och “från tid till annan från de mer obehagliga japanska kvinnorna”. Därefter “drev han gradvis ut Visaya [sic] och filippinska kvinnor”. Sweet gick gradvis mot vad han kallade “slutlig eliminering” och hans program med avgifter, inspektioner, inspektioner, inspärrningar och deportationer, som var riktat mot de “vanliga kvinnorna”, hade enligt hans egna mått mätt lyckats i juni 1900, då “endast ett tjugotal kvinnor återstod”. Om han hade haft befälet några månader längre skulle 1901 det “sociala onda” där ha varit “utplånat”.[3]

Sweets kamp var bara en episod i en mycket större historia om politiseringen av prostitutionen under och efter det filippinsk-amerikanska kriget.[4] Det fanns en viss ironi i det faktum att utredningen av hans beteende hade föranletts av den kollektiva ilskan hos reformatorer som ansåg att hans repression av lasterna inte hade gått tillräckligt långt genom att tillåta ett trettiotal japanska prostituerade att stanna kvar i Jolo. Det var inte Sweets krig mot prostituerade utan de bestämmelser som han hade utfärdat och som krävde att de skulle genomgå medicinska kontroller som blev föremål för en intensiv debatt i Förenta staterna. Hans uppdrag var en del av ett mer omfattande uppdrag. Under det filippinsk-amerikanska kriget genomförde den amerikanska armén det mest omfattande program för venerisk inspektion av sexarbetare som den amerikanska militären hittills genomfört.[5] Det sattes igång bara några månader efter den amerikanska ockupationen av Manila och skulle under krigets lopp utarbetas där och på olika sätt i lokala armékommandon. I dessa många miljöer institutionaliserade förordningen könsbundna och rasifierade föreställningar om moral och sjukdom, och gjorde “infödda kvinnor” till “källan” till könssjukdomar och till de exklusiva objekten för inspektion, behandling och isolering.

Inspektionssystemet i sig gick obemärkt förbi i USA i nästan två år, men när en journalist om förbudet upptäckte det i juni 1900 utlöste det en mobilisering av en mängd olika reformgrupper och korståg för “avskaffande” som intensifierades under de följande två åren. Aktivister gjorde könsbesiktning till ett problem på olika sätt, var och en försökte använda den för att föra sin agenda framåt. För reformatorer som arbetar med “social renhet” “licensierade” regleringen sedlighet i flera avseenden, vilket hotade soldaternas moraliska och fysiska hälsa och hälsan i det samhälle som de skulle återvända till. Suffragetter framställde politiken som en naturlig biprodukt av en stat utan kvinnors moraliserande inflytande. Antikolonialister kopplade den till en bredare rädsla för kroppslig och politisk “korruption”. För dem alla signalerade antagandet av regleringen en tragisk kollaps av den nationella exceptionalismen, eftersom Förenta staterna antog vad de ansåg vara omoraliska, “europeiska” metoder för att begränsa könssjukdomar. Efter inledande förnekanden erkände krigsdepartementet och den amerikanska armén förekomsten av reglering och fördömde den så småningom retoriskt, samtidigt som de tillät att den fortsatte i modifierad, och mindre inhemskt synlig, form. Bland dessa ändringar formaliserade och universaliserade armén inspektionen av sina soldater i Filippinerna efter maj 1901; under senare år blev denna koloniala innovation nationell armépolitik.

Tack vare feministiska forskares och aktivisters arbete har det militära imperiets sexuella politik framträtt som ett av de viktigaste ämnena i en kritisk forskning om USA:s militära närvaro utomlands. Denna forskning har utforskat de sociala landskapen för sexuellt arbete nära militära installationer, de avtal mellan stater som ingåtts för att underlätta kommersialiserat sex, sexarbetarnas erfarenheter och den centrala roll som kontroverser om sex har spelat i politiken för militär basering.[6] Den här uppsatsen bidrar till dessa undersökningar på ett antal sätt. För det första ger den dem en förhistoria: medan den mesta av denna litteratur har fokuserat på det kalla kriget, visar jag att den amerikanska militärens ansträngningar för att formellt säkra sina manliga soldaters sexuella tillgång till kvinnor samtidigt som man skyddar sina styrkor från könssjukdomar – det som jag, med en ursäkt till Eisenhower, kommer att kalla det militärt-sexuella komplexet – går tillbaka till början av 1900-talet; det gör även kontroverserna om dessa ansträngningar. Samtidigt som jag flyttar fram denna tidslinje talar jag också till historieskrivningen om den amerikanska kolonialismen efter 1898 och visar att regleringen av sedlighet är ett viktigt och underkänt tema bland antikolonialister och andra reformatorer i det tidiga 1900-talets kamp mot “imperialismen”.[7]

På vägen dit avslöjar min forskning ett exempel på vad observatörer från sekelskiftet 1900 kallade “reflexhandling”: ett fall där projekt, politik eller institutioner som invigdes i koloniala miljöer fördes tillbaka och integrerades i storstadsmiljöer. Sådana kopplingar – där koloniala erfarenheter förväntades omvandla storstadsformationer, på gott och ont – förutsågs (och missförstods ofta) av historiska aktörer, vilket vi kommer att se.[8]

Dessa kopplingar har också varit ett slags helig graal för historiker av transnationella förbindelser, och har av denna anledning visat sig vara lätta att överdriva. Forskare utgår till exempel ofta från det felaktiga antagandet att de likheter som de uppfattar mellan diskurser, praxis eller institutioner i skilda miljöer utgör bevis för “kopplingar”.[9] Men historiker har också börjat kartlägga specifika koloniala teknikers genomströmning och följa deras banor genom individers och institutioners liv, med uppmärksamhet på brytningar, avledningar och förändringar på vägen; Alfred McCoys nyligen publicerade historia om den koloniala övervakningens och USA:s nationella säkerhetsstatens sammanflätade historier är ett övertygande exempel.[10] Om risken för att förstärka effekterna av koloniala överföringar kvarstår, öppnar en sådan forskning ändå möjligheten att upptäcka domäner av den amerikanska staten och det amerikanska samhället som byggts upp, skulle man kunna säga, utifrån och in. I mitt arbete här är tekniken i rörelse den regelbundna veneriska inspektionen av amerikanska soldater: den genomfördes för första gången i Filippinerna som svar på kritik mot den sexuella dubbelmoralen och svårigheterna med att inspektera lokala kvinnor, men blev snart amerikansk militärpolicy i allmänhet, med militärmedicinska myndigheter som hänvisade till filippinska prejudikat. Här var ett exempel på “reflexhandling” i arbete, men tvärtemot förväntningarna hos kommentatorer från början av 1900-talet, som förutsåg automatiska och exakta överföringar från koloni till metropol, visade det sig att metoderna förändrades i takt med att de migrerade: sådana överföringar avslöjade kopplingar som var lika täta som de var oförutsägbara.

Slutligen utforskar jag politiken kring sex, hygien, militär och imperium ur ett kulturhistoriskt perspektiv, genom att titta på hur “reglerad sedlighet” i Filippinerna föreställdes och diskuterades av ett brett spektrum av amerikanska offentligheter vid sekelskiftet 1900. Som jag visar blev kontroverser om prostitution och sjukdomar på komplicerade sätt sammanflätade med bredare argument som amerikanerna förde om innebörden och konsekvenserna av det koloniala imperiet. Även om kritikerna var överens om att något stank i skärningspunkten mellan militär ockupation, kommersialiserat sex och dess medicinska reglering, spårade de lukten till olika rötter av “korruption”. Var problemet med den amerikanska militärens medicinska inspektion av prostituerade att den legitimerade regleringsprincipen och sanktionerade prostitution (vilket kampanjarbetare för social renhet hävdade) eller att den var knuten till och symbolisk för en illegitim invasion (vilket antikolonialister hävdade)? Var problemet rasistiskt eftersom det medgav och sanerade “rasblandning”? Var det så att det undergrävde nationella exceptionella anspråk genom att göra Förenta staterna mer “europeiskt” (där Europa i varierande grad innebar imperium, statlighet och sexuell frihet)? Eller var det bara så att den reglerade prostitutionen var synlig, något som amerikanerna var tvungna att tänka på när de tänkte på sin roll i världen?

När man närmar sig det här sättet ger historien om militären, prostitutionen och könssjukdomar under det filippinsk-amerikanska kriget ett fönster till den kulturella historien om USA:s imperiala gränser: om hur amerikanerna markerade platsen där USA slutade och resten av världen började, och gav mening åt sin oförmåga att helt kontrollera de processer som flödade över den svårfångade gränsen.[11] Att tala om de amerikanska soldaternas kroppar och de faror som tömde deras kraft och renhet var med andra ord också att tala om det amerikanska imperiets “kropp” i ett ögonblick då denna kropps gränser, konstitution och sårbarheter var föremål för heta diskussioner. Den retoriska närvaron av filippinernas kroppar, som källor till hot snarare än objekt för våld, sade också mycket om den imperiala kroppens konturer och kanter. Detta är alltså både en historia om USA:s militärt-imperiala sjukdomskontroll i en kolonial miljö och om hur könsrelaterade och rasifierade rädslor för sexuell smitta både uttryckte och gav form åt djupare oro för genomsläppligheten i ett globaliserande USA.

År 1898 hade den statliga regleringen av prostitution genom påtvingad medicinsk inspektion av kvinnor blivit ett avgörande inslag i kommunpolitik, sanitär strategi och moralreformer över hela världen, även om dess särskilda institutionella praxis varierade kraftigt både mellan och inom stater.[12] Dessa system utvecklades först i kontinentaleuropa i mitten av 1800-talet, men som Philippa Levine dokumenterat var deras mest varierande projektioner i det brittiska imperiet. Contagious Diseases Acts (CD Acts), som först antogs av parlamentet 1864 och därefter reviderades, gav poliser i utvalda distrikt befogenhet att arrestera prostituerade, låta dem genomgå undersökning av könssjukdomar och fängsla de smittade på “lock hospitals”. 1870 fanns liknande förordningar i mer än ett dussin av Storbritanniens kolonier, i fördragshamnar och i Storbritannien självt.[13] Även om deras institutionella former och förfaranden skilde sig åt, föreskrev dessa förordningar obligatorisk läkarundersökning av prostituerade och inspärrning av dem som befanns ha veneriska sjukdomar på lock-sjukhus; de institutionaliserade dubbelmoralen genom att inte föreskriva inspektion eller inspärrning av män.[14] Under de sista decennierna av 1800-talet var regleringen av prostitution en del av vad som definierade ett modernt imperium, och den infördes i betydligt mindre och svagare koloniala imperier, som Spaniens.[15] På 1880- och 1890-talen hade Spaniens koloniala regering i Filippinerna till exempel inrättat program för inspektion av Manilas prostituerade under en byrå för folkhälsa.[16]

I takt med att regleringen spreds, ökade också rörelserna som syftade till att avskaffa den, särskilt i den angloamerikanska världen. Som Ian Tyrrell har visat sammanförde dessa ansträngningar förespråkare och diskurser från evangelisk kristendom, feminism och suffragism för att angripa regleringens logik som statens “tolerans” av “laster”. Kritiker av kolonialismen lade också till reglerad sedlighet till sin lista över militärimperiets missförhållanden. När den statliga regleringen rörde sig på imperiala kanaler utspelade sig dessa kampanjer på en global terräng. Organisationer som World Woman’s Christian Temperance Union (WWCTU) och International Federation for the Abolition of the State Regulation of Vice (Internationella federationen för avskaffande av statlig reglering av sedlighet) fick stöd av en angloamerikansk och ofta självmedvetet “anglosaxisk” väljargrupp.[17] Brittiska och amerikanska reformister som arbetar med social renhet utbytte personal, litteratur och resurser under 1800-talets två sista decennier, och de var förbundna med varandra genom långvariga transatlantiska reformnätverk – därav namnet “abolitionist”. Höjdpunkten för det angloamerikanska samarbetet enligt dessa linjer nåddes i kampen för att avskaffa regleringen i Indien. Två amerikaner, Katherine Bushnell och Elizabeth Andrew, rekryterades för att undersöka regleringspraxis i Indien 1897 under ett och ett halvt års tid. Deras rapport, The Queen’s Daughters in India, var en svidande anklagelse som, efter deras vittnesmål inför parlamentet, bidrog till att CD Acts avskaffades i Indien, elva år efter att de avskaffats i den brittiska metropolen.[18] Även om dessa anglo-amerikanska renhetsaktivister arbetade mycket tillsammans och delade idéer om stat, begär och sexuell handel, intog amerikanerna en särställning inom reformorganisationerna, en ställning som präglades av institutionell marginalitet och exceptionalistisk moralisk överlägsenhet. Förenta staterna, påpekade de inte trött på att påpeka, var “ren” från reglering bortsett från några få anmärkningsvärda kommunala experiment, som det i St. Louis, som hade krossats.[19]

Den amerikanska arméns ockupation av Manila i augusti 1898, som blockerade de filippinska revolutionära styrkornas intåg, tillät en annan, sekundär sysselsättning: den av hundratals prostituerade som kom in i staden från otaliga anlöpningshamnar. Det kejserliga kriget hade samlat världens sexarbetare i en tät huvudstad. Många kommentatorer förvånades över det snabba inflödet av vad en av dem kallade en “kosmopolitisk sköka”.[20] “Med de amerikanska truppernas ankomst kom det övergivna kvinnor från jordens alla hörn”, skrev H. S. Neuens från Purity Society of India.[21] De var en del av vad evangelisten pastor Arthur Judson kallade “det avskum som ständigt kastas upp av civilisationens framryckande vågor”.[22] Det största antalet utländska prostituerade var japanska: prostitutionsnätverk från Japan hade sträckt sig till Filippinerna redan på 1880-talet, men expanderade massivt i samband med den amerikanska ockupationen. Motoe Terami-Wada uppskattar att det fanns 167 japanska prostituerade i Filippinerna år 1900 och 2.435 år 1905. Även om man räknar med att datainsamlingen blev alltmer effektiv under denna period, innebär detta en ökning med nästan 15 gånger.[23] Men mer chockerande för de amerikanska militärmyndigheterna var att det fanns vita bland de nyanlända, särskilt “ryska, österrikiska och italienska”, enligt en medicinsk auktoritet.[24] Även om det var troligt att siffrorna skulle skifta snabbt och efterföljande sjukhusjournaler endast utgjorde ett högst ofullständigt statistiskt mått, inkluderade en rapport från november 1901 bland de “intagna” på en sjukhusavdelning för prostituerade en spanjor, en ungrare, en australiensare, två italienare, två “européer”, tolv ryssar och fjorton amerikaner.[25] Den sistnämnda gruppen, som var mest alarmerande för de amerikanska myndigheterna, borde inte ha varit överraskande: som Eileen Scully har visat fanns det amerikanska prostituerade även i utposterna till USA:s informella imperium, som till exempel i Kinas avtalshamnar.[26] Den stora majoriteten av Manilas sexarbetare var dock filippinare. Familjer på landsbygden i Filippinerna i slutet av 1800-talet, som tvingats bort från sina hem på grund av stigande hyror, exportjordbruk eller spanskt förtryck, hade skickat döttrar till Manila för att arbeta; många av dem tvingades och fångades in i prostitution.[27] USA:s ockupation av Manila ledde alltså inte bara till att USA kom in bland militärmakterna i Asien, utan samlade också en genuint internationell, imperialistisk arbetarklass av sexarbetare.

Inspektionsregimen infördes i samband med en upplevd moralisk och medicinsk kris.[28] Enligt Robert Hughes, generalprovost Marshall under perioden efter ockupationen, hade staden “endast ett fåtal vita familjer av dålig karaktär”, och tillsammans hade den militära hälsovårdsnämnden och polisen gjort “ihärdiga ansträngningar” för att “förhindra varje ökning av denna klass av människor från utländska hamnar”. Men det var nästan omöjligt “att lokalisera de inhemska kvinnorna med dålig karaktär” och “att förhindra att polisen kommunicerar mellan dem och våra soldater”. För en peseta tog en “infödd” med sig “kvinnan” till “någon utpekad plats” för att träffa en kund; erfarenheten visade att “det onda” endast kunde förhindras “genom att göra kvinnorna till fångar”. Denna “ondska” manifesterade sig på ett annat sätt: i oktober fanns det 300 män på sjukhuset för könssjukdomar, särskilt syfilis och gonorré, och 50 operationer hade genomförts. Utan reserver och med rädsla för att sjukdomen skulle kunna göra de militära insatserna “allvarligt förlamade”, kände sig Hughes tvungen att agera för att “svartsjukt skydda mannen bakom geväret”.[29]

Vissa läkare beklagade sig över dessa sexuella möten i sig själva, bortsett från en uttalad sjukdomskontext. En kirurg klagade över att “samlag med infödda kvinnor inte kan kontrolleras när trupperna är stationerade i utspridda stadskvarter”.[30] Det faktum att detta i sig självt föreställdes som en medicinsk kris tyder på hur rädslan för sjukdom och rasblandning korsades.[31] Med tanke på att filippinare i många fall troddes vara naturligt sjuka innebar rasblandning smitta; oavsett om specifika filippinska kvinnor troddes vara smittade eller inte, föreställdes rasblandning ofta som både ett tecken på och en utlösande faktor för fysisk och moralisk “degeneration” bland vita amerikanska soldater. För vissa utgjorde smittan av könssjukdomar och sex med “infödda kvinnor” olika men besläktade former av “förräderi”. När befälhavare antydde att könssjukdomar främst var ett problem med truppstyrkan och att soldaternas omoral och vårdslöshet var orsaken, gjorde de kontraktionsakten till ett slags kroppsligt förräderi, ett partiellt förnekande av ens fysiska konstitution till staten.

När de amerikanska tjänstemännen sammanställde sitt regleringssystem valde de en väg som bjöd på minst motstånd: i stället för att importera politik antingen från USA:s metropol eller från grannkolonierna fortsatte de lokala metoder som först hade genomförts av spanjorerna och, under en kortare tid, av den revolutionära regeringen under Emilio Aguinaldo som hade efterträtt den.[32] Ett spanskt regleringssystem hade införts i Manila i slutet av 1880-talet under en liberal guvernör, uppenbarligen baserat på Madridreglerna. 1897 införde en sektion för folkhälsa vid hälsodepartementet obligatorisk registrering av bordeller och de prostituerade som bodde och arbetade i dem och rapportering av byte av bostadsort, tillsammans med obligatorisk läkarinspektion och inspärrning på sjukhus och behandling vid sjukdom. Hälsovårdsmyndigheterna fick betydande befogenheter att stänga bordeller och bötfälla bordellägare eller prostituerade vid överträdelser.[33] Med tanke på de tumultartade förändringarna i Manilas styrelseskick i mitten av 1898 är det dock slående att det finns en uppenbar kontinuitet i inspektionsmetoderna mellan de spanska, filippinska och amerikanska regeringarna. Den dag då amerikanska trupper ockuperade Manila hade till exempel Aguinaldo och Leandro Ibarra, den revolutionära regeringens inrikesminister, undertecknat ett dekret som godkände fortsättningen av Spaniens regleringsprogram “för att förhindra att syfilitiska och veneriska sjukdomar smittar”.[34]

Det amerikanska inspektionssystemet byggde på de grundläggande konturerna av det befintliga spanska programmet, inklusive dess mest innovativa inslag, nämligen dess finansiering genom obligatoriska avgifter och straffavgifter som kvinnorna själva betalade. USA:s anställning av en “infödd läkare (spansk)” för att utföra medicinska inspektioner tyder på ytterligare kontinuiteter.[35] Det fanns naturligtvis också avbrott: USA:s inspektioner ägde rum varje vecka i stället för varannan vecka, och de amerikanska inspektörerna beordrades inte (även om vissa försökte) att råda prostituerade att avstå från att bedriva sin verksamhet. Men i stort sett verkar den amerikanska regleringspolitiken ha baserats på dessa och andra lokala institutioner. När civila tog över hälsovårdsnämnden och regleringsprojektet från armén 1901, till exempel, övade de tanken på att låna strategier – från amerikanska källor – bara för att förkasta strategin till förmån för rådande praxis. Även om “Honolulus och St Louis förordningar om prostitution” “nu fanns i arkivet på detta kontor”, noterade armékirurgen och styrelseledamoten Charles Lynch, “ansågs det inte nödvändigt med några ändringar i de metoder som tillämpades”.[36]

I slutet av 1898 var militärens regleringsprogram väl utvecklat. Den 2 november, knappt tre månader efter ockupationen, hade styrelsen inrättat ett “kvinnosjukhus” för isolering och “behandling” av alla prostituerade som befanns vara sjuka, i en flygel av spetälska sjukhuset i San Lazaro. Hughes betonade institutionens lokala ursprung och hävdade att beslutet var “helt och hållet mitt eget”, men att det hade fattats i samråd med hälsovårdsnämndens direktör Frank Bourns och nämndens andra “medicinska herrar”.[37] Det fanns en läkare som gjorde dagliga besök, en manlig skötare, två kvinnliga sjuksköterskor, två tjänstefolk och en kokerska. Enligt Bourns hade nämnden också “tagit i besittning” en tidigare vaccinationscentral, Calle de Iris 24, och gjort om den till ett “inspektionskontor” där intyg utfärdades till de kvinnor som befanns vara fria från sjukdom. De som befanns vara smittade var “tvungna att gå till sjukhuset för behandling”. Bourns begärde att poliser från Manila skulle avdelas för att “vakta kvarhållna (sjuka) personer och leda dem till sjukhuset” och för att besöka “varje känt prostitutionshus” minst en gång i veckan för att kontrollera att intygen för “intagna” var aktuella. Om så inte var fallet skulle huset i fråga “stängas tills varje fånge har undersökts ordentligt”.[38]

Systemets första princip var den prostituerade som den eviga och exklusiva smittkällan. Sedan starten hade man i ansträngningarna att kontrollera könssjukdomar genom statliga medicinska inspektioner infört en rigid sexuell dubbelmoral som både uttryckligen och underförstått tillskrev kvinnorna könsepidemier och rationaliserade att männen inte undersöktes. I koloniala sammanhang var den ofta sammanflätad med rasifierade medicinska teorier som utmålade koloniserade folk som reservoarer för farliga tropiska sjukdomar.[39] Den amerikanska arméns veneriska inspektioner i Filippinerna var till en början inte annorlunda, med en ökad oro för de amerikanska truppernas hälsa utan att det fanns obligatoriska system för att inspektera dem. Liksom i den brittiska regleringen ansågs det vara påträngande, förnedrande, vanhedrande och “demoraliserande” att utsätta män för venerisk inspektion; prostituerade hemma eller utomlands hade tydligen inget av denna betungande heder att förlora. När Simon Flexner och L. F. Barker, professorer vid Johns Hopkins University, skickades till Filippinerna i mars 1899 som en “medicinsk kommission” för att studera “alla sjukdomsfall som inträffade inom det område som omfattades av de amerikanska militärlinjerna”, förbigick de frågan om könssjukdomar bland amerikanska trupper.[40] Deras första rapport, som lämnades i december, innehöll redogörelser för pågående amerikanska insatser mot beriberi, dysenteri, tyfus och malaria, “de viktigaste sjukdomarna som amerikanerna led av”; men inte ens deras andra lista, “tuberkulos, difteri och scharlakansfeber”, omfattade könssjukdomar.[41]

Under de följande två och ett halvt åren blev inspektionsprogrammet mer systematiserat och intensivt. I takt med att det utvecklades införlivades tydligen många av de funktioner som ursprungligen hade tilldelats polisen: en “infödd läkare (spansk)” anställdes som “medicinsk inspektör” för att varje vecka göra inspektioner “från hus till hus” av “alla kända bordeller” i staden och undersöka var och en av deras “fångar”. Istället för att utfärda intyg varje vecka delade byrån ut “inspektionsböcker” som varje kvinna skulle ha med sig. Om inspektören fann att en kvinna var fri från sjukdom registrerade han detta i hennes bok; om inte, “placerades hon på sjukhus”. Till stöd för den medicinska inspektören fick en “lekmannainspektör” stort handlingsutrymme, “spåra var kvinnor som inte hittats av läkaren befinner sig, hitta nya hus, ta eller skicka kvinnor till sjukhus vars böcker var försenade…”. Denna lekmannainspektör var “en värvad man som var detaljerad”, och efter hösten 1900 anställdes samma man som civilperson.[42] Fram till början av 1901 tog programmet in mellan 20 och 90 kvinnor till sjukhuset, de flesta av dem filippinare. För att minska ineffektiviteten och kostnaderna för transport och övervakning var kostnaden för undersökningarna 1,00 mexikanska dollar för undersökningar på plats på sjukhuset och 2,00 mexikanska dollar för undersökningar som gjordes på bordeller. (Den uppskattade kostnaden för en inspektion var 47 cent per kvinna; avgifterna fastställdes enligt en rasistisk glidande skala, dubbelt så höga för vita kvinnor). Dessa medel förblev åtskilda från arméns övriga budgetar i en “specialfond”; mellan mitten av 1899 och början av 1901 gjorde byrån en imponerande vinst på 23 procent.[43]

I början av mars 1901 omorganiserades inspektionssystemet och placerades under hälsovårdsnämndens ledning. Anledningen till denna förändring kan ha varit avslöjanden om programmet. Dessutom kan en separat “Bureau of Municipal Inspection” ha setts som mer politiskt utsatt än en inbäddad funktion i vad som 1901 var en komplex byrå som hade ett flertal sanitära och hälsorelaterade uppgifter. Det var också troligen relaterat till bredare folkhälsofrågor. När böldpest hade drabbat Manila i januari 1900 hade nämnden inspekterat alla bordeller, “eftersom man trodde att pesten kunde spridas från sådana här platser”. Det nya systemet var självmedvetet vitare när det gällde personalen: på jakt efter vad major Charles Lynch, kirurg och medlem av hälsovårdsnämnden med ansvar för sjukhuset, kallade “kompetent verkställande kraft”, anställde nämnden en amerikansk läkare “som gör samma arbete som de två tidigare infödda läkarna”; han anslöt sig till en amerikansk sjukvårdare och en lekmannainspektör, som båda var “utmärkta män”.

Systemet var också mer kraftfullt: bara två månader efter övertagandet fängslade det 86 procent fler kvinnor än tidigare; det hade registrerat 115 procent fler. Det strävade halvhjärtat efter att utvidga sin täckning till att omfatta soldater – vars inspektion inte formaliserades – och lagarbetare anställda av kvartermästaren, “bland vilka det finns mycket könssjukdomar”.[44] Slutligen projicerade regleringen under hälsovårdsstyrelsens överinseende moraliserande impulser, eftersom tjänstemännen tog hjälp av missionärer i ett bredare arbete för “upplyftning”. Lynch identifierade vad han kallade ett “brett fält för missionärsarbete” på sjukhuset för kyrkliga kvinnor som talade spanska eller tagalog och som “inte var rädda för moralisk kontaminering från dessa prostituerade”. (Han trodde att filippinier var särskilt omställningsbara, eftersom de “inte var berusade” och kom in “av nödvändighet” eller på grund av “föräldrarnas girighet” snarare än, som amerikaner, européer och japaner, på grund av hårdproffessionalism.)

Men trots sin ökande energi och sitt ökande självförtroende stötte inspektörerna på otaliga problem med verkställigheten, nästan uteslutande när det gällde filippinska kvinnor.[45] Som både programmets aggressiva övervakning och avgiftsincitamenten antydde, gjorde sexarbetarna motstånd mot medicinsk inspektion. Tjänstemännen kände ett behov av att “frigöra sig från tanken att sjukhuset är ett fängelse”.[46] I mitten av 1901 erbjöd sig sjukhuset att behandla kvinnornas “andra besvär”; även om få hade utnyttjat detta, hoppades man att “från tid till annan kommer många att utnyttja detta privilegium, eftersom det inte finns någon annan plats där de kan få bra behandling”. De största utmaningarna kretsade kring identifiering. Det var svårt att överhuvudtaget känna igen bordeller. Programmets avgiftsdrivna karaktär garanterade att nya, oinspekterade bordeller skulle växa fram i utkanten av de undersökta distrikten; enorma möjligheter till mutor försäkrade att de skulle uppstå inom själva systemet.[47] I maj 1900 föreslog dr Ira Brown, dåvarande ordförande för hälsovårdsnämnden, att man skulle bilda ett strikt avgränsat rödljusdistrikt; endast bordellinvånare skulle tillåtas bo i det. Kvarteret skulle övervakas delvis med hjälp av befintliga fängelsemekanismer; alla kvinnor som gör affärer utanför detta område skulle “berövas sin frihet” för att förstärka att hon “inte kan blanda sig med samhället utanför”.[48] Viktigt är att det skulle göra det möjligt för respektabla Manila-bor att undvika möten med laster. Stadens invånare, sade han, “bör skyddas från hus som växer upp här och där mitt ibland dem; särskilt bör barnet skyddas”.[49] Det skulle också hjälpa potentiella kunder att identifiera bordeller; “ofta hade män som led av akut alkoholism” tydligen “gått in i respektabla hus som låg nära de hus som beboddes av prostituerade”.[50]

De svåraste identifieringsproblemen fanns dock på individnivå. I centrum för Sweets kategori av “känd kvinna” fanns en grundläggande paradox, nämligen att en “prostituerad” på många sätt inte kunde särskiljas från någon som inte var det. Detta faktum förvirrade ofta inspektörerna. När “flera män går in på ett ställe där det bara finns två eller tre kvinnor”, konstaterade Brown med bestörtning, “skickar de företagsamma kvinnorna ut en granne och ber henne komma in och hjälpa till”. Denna granne var “inte regelbundet i branschen och undgår granskning, och det är i sådana fall som sjukdomar sprids”.[51] Men vid sidan av dilemmat med att övervaka gränsen för “prostitution” var det en utmaning att identifiera även de enskilda kvinnor som var registrerade. I över ett år hade programmet fungerat med hjälp av antingen intyg eller inspektionsböcker som endast innehöll namn och identifikationsnummer. Men precis som de undvek övervakningen och dess kostnader hade Manilas sexarbetare snabbt utvecklat en livlig handel med uppdaterade, sjukdomsfria inspektionsböcker. Denna handel var en förutsägbar följd av riskerna med fängelsevistelse, svårigheten att undvika sjukdomar och efterfrågans elasticitet. Det är oklart hur detta utbyte fungerade: inspektionen av hela bordeller vid ett och samma tillfälle skulle ha försvårat ett sådant bedrägeri, men bedrägeriet var kanske lättare att genomföra i den mer individualiserade sjukhusmiljön. Kunskap om förändrade inspektionsmönster i staden kan ha gjort det möjligt att samordna handeln på en mycket bredare skala än den enskilda bordellen. Kanske gav det, tillsammans med mutor under den befintliga avgiftsstrukturen, inspektörerna tillräckliga skäl att låtsas vara lurade. Någon gång under 1900 fick inspektörerna dock order om att börja fotografera enskilda kvinnor.[52] En kopia av fotografiet placerades på ett registerkort med namn och nummer, så att “varje kvinnas exakta status kan fastställas med ett ögonkast”. Ett nummer kopplade detta kort till “siffror på blad i en bok”.[53] Ett annat placerades i den prostituerades inspektionsbok, “så att en kvinna inte kan ersätta en annan kvinna med en undersökning eller en bok”. Trots inspektörernas tilltro till fotoidentifieringens makt får man spekulera i vilka spel kvinnorna kan ha spelat med kommersiellt tillgängliga fotografier.

Även om den största och mest komplexa institutionella manifestationen skedde i Manila, gjordes även mindre ansträngningar för att “reglera” i provinsstäderna, en process som möjliggjordes av den amerikanska kommandostrukturens decentraliserade karaktär. Det är fortfarande svårt att bedöma karaktären och omfattningen av dessa metoder, men fallet Jolo, där Sweet hade varit ansvarig, visar på inspektionssystemens varierande och kontextuella karaktär. Regleringsplanerna skiljde sig åt inte bara mellan Filippinerna och andra kolonier utan även inom Filippinerna själva, som arbetade med en rad olika resurser och var föremål för olika politiska krafter. Enligt kapten R. R. Stevens, när de amerikanska trupperna hade tagit Jolo från spanjorerna i mitten av maj 1899, skedde ett “stort inflöde av asiater av båda könen och av många nationaliteter och med den vanliga orientaliska moralstandarden, inklusive cingaleser, ostindier, kineser, japaner och filippiner”.[54] De amerikanska soldaterna hade snabbt börjat “blanda sig” med kvinnorna och därefter utvecklat veneriska sjukdomar; värst av alla hade kinesiska och moro-prostituerade som levde utanför Jolos murar varit. Sweet hade inlett en i stort sett framgångsrik process för “eliminering” av dessa “infödda kvinnor” som, som en löjtnant uttryckte det, “enligt vanliga rapporter nästan alla drabbades av könssjukdomar”.[55] Åtminstone vissa delar av detta “inflöde” hade dock skett med officiellt militärt godkännande. Major E. B. Pratt minns att han strax efter den amerikanska ockupationen informerades om att “några japanska kvinnor (prostituerade)” som då befann sig i norra Borneo ville komma till Jolo. Efter att ha “övervägt frågan noggrant” hade Pratt “beslutat att ge tillstånd”. När han fick veta att de anlänt och bosatt sig på “en av huvudgatorna” hade han beordrat dem att flytta “nära utkanten i närheten av murarna”. Det gjorde de och tog fyra hus i bruk – ett av dem var avsett som sjukhus – på en “bakgata” i staden.[56]

Även om både Pratt och Sweet senare nekade till anklagelser om “licensiering” eller “uppmuntran” var bordellerna i Jolo på många sätt projekt av staten. Patruller och vaktposter som var stationerade i närheten av bordellerna fick order om att göra en rasistisk åtskillnad, “att inte låta andra personer än soldater komma in i lokalerna”.[57] Enligt en soldat “[n]ativister, kineser och tillfälliga besökare var uteslutna som en nödvändig sanitär försiktighetsåtgärd”.[58] I motsats till vad som var brukligt på andra ställen inspekterades amerikanska soldater själva en gång i månaden. De var också förbjudna att gå in i bordellen under inspektionerna, om de befanns vara sjuka eller efter det att “taps” spelats, “utom genom ett skriftligt tillstånd som undertecknats av kompanichefen”.[59] Samtidigt som soldaternas tillträde var starkt kontrollerat var det också strängt förbjudet för kvinnorna “att göra reklam för sig själva genom att gå omkring på gatorna”.[60] De tvingades att varje vecka genomgå en medicinsk inspektion av en kirurg från den amerikanska armén, som bordellägaren betalade för; om kvinnan var sjuk, fick hon stanna på sjukhuset för behandling. Mer än en officer vittnade om att armékirurgen utförde dessa undersökningar för privat vinning, “i naturen av en utomstående praktik”.[61] Många såg systemet som en framgång på grund av att det var så gott som osynligt. En löjtnant förundrades över att “vilken dam som helst kunde ha bott där under hela tiden” under den amerikanska ockupationen utan att “ha vetat att sådana ställen existerade”.[62] Det berodde delvis på att de japanska prostituerade följde reglerna, som var “fullständigt mottagliga”, vilket “knappast kunde sägas om de olika andra kvinnorna”.[63] Den “oordning” som förekom berodde på de amerikanska soldaterna, bland annat genom att “slåss och slå sönder möbler”, stjäla från kvinnorna och angripa dem.[64]

Inspektionsregimen i Jolo var ett svar på lokala politiskt-militära eventualiteter: 23:e infanteriet hade till uppgift att förhindra ett utbrott av fientligheter med den dominerande muslimska befolkningen, vilket skulle ha öppnat en katastrofal sydlig front i det filippinsk-amerikanska kriget. Enligt kapten C.E. Hampton “rapporterades det av Sulu-kvinnor att några av soldaterna hade gjort otillbörliga närmanden till dem”.[65] Detta var en extremt brännbar situation för de amerikanska befälhavarna. Hampton, som hade gjort en “ingående undersökning av sulufolkets karaktär och vanor”, drog slutsatsen att prostitution var “praktiskt taget okänd bland dem”. Varje “inblandning, hur liten den än må vara” med morokvinnor skulle “uppfattas som en reaktion på det hetaste och mest vilda sättet”.[66] Major W. A. Nichols förklarade att “det skäl som man förstod till att dessa hus fick existera” var att “moromännen visade stor uppvaktning för sina kvinnor”; vissa hade “förklarat att det skulle uppstå problem mellan moros och amerikaner om soldaterna umgicks med morokvinnor”.[67] “Som ett resultat av detta, som en kapten erinrade sig, “[var] soldaterna förbjudna att umgås med morokvinnor eller andra utanför stadens murar”.[68] I detta ljus förhindrade dessa kontroller inte bara spridningen av sjukdomar utan även krigsutbrottet. En kapten erinrade sig att när de japanska kvinnorna anlände var “våra relationer med moros [sic] mycket osäkra…”[69] “Toleransen” för bordellerna hade “inte bara främjat de värvade männens hälsa och tillfredsställelse”, utan också “undvikit olyckliga komplikationer med moros [sic] utanför den muromgärdade staden”, dit “våra män utan tvekan skulle ha tagit sig för att bryta mot order”.[70]

Även om regleringen var tänkt att skydda amerikanska soldater, påskyndade det filippinsk-amerikanska kriget spridningen av könssjukdomar till den filippinska landsbygdsbefolkningen i hela skärgården. Trots antagandet att sjukdomen var nedärvd i filippinernas kroppar lämnade de amerikanska trupperna Nordamerika tungt smittade av veneriska sjukdomar, vilket många läkare i den amerikanska armén medgav. Enligt Ken De Bevoise hade 17 av 1.000 kandidater för värvning avvisats på dessa grunder; antalet könssjukdomar ökade under utbildningen eftersom bordeller växte upp runt de amerikanska baserna. Trupper som samlades vid Presidio i San Francisco undersöktes för könssjukdomar, fick medicin och återgick till tjänstgöring. En arméofficer som seglade med ett av de första regementena som avgick, i mitten av 1898, rapporterade att 480 av enhetens cirka 1.300 män hade “registrerats för könssjukdomar” innan de avgick. Detta tal ökade återigen kraftigt efter det att de amerikanska trupperna hade landstigit i Manila. Men som De Bevoise påpekar, gav den snabba spridningen av amerikanska trupper på den filippinska landsbygden efter 1900 idealiska förutsättningar för en explosiv spridning av könssjukdomar. Den avsiktliga förstörelsen av landsbygdens resurser, särskilt de amerikanska truppernas bränning av grödor och dödande av carabao, och den massiva förskjutning och svält bland filippinerna som följde, minskade kraftigt den allmänna sjukdomsimmuniteten bland filippinerna.[71]

Samtidigt innebar gerillakriget en nära social kontakt mellan amerikanska trupper och filippinare i formellt garnisonerade städer, vilket inkluderade sexuella förbindelser. Överlevnadsstrategier bland uppryckta familjer på landsbygden innefattade att skicka döttrar till städerna i jakt på arbete. I denna mening skapade den amerikanska invasionen inte bara efterfrågan på sexuella arbetare utan, genom att förstöra materiella försörjningsmöjligheter, ökade utbudet av dem. I större städer inrättades bordeller för att betjäna de amerikanska garnisonerna, vilket ledde till att de blev täta på sjukdomsvektorer. I mindre städer, med mer tillfälliga amerikanska sysselsättningar, utvecklades prostitutionen i form av vad en läkare kallade “en tillfällig klass av infödda kvinnor som är smittade [och som] reser från en post till en annan och tillbringar några dagar i varje garnison”.[72] Få amerikaner noterade möjligheten att filippinare skulle kunna smittas av sjukdom, även om maj. F. A. Meacham från Manilas hälsovårdsnämnd konstaterade i mitten av 1901 att syfilis “spreds bland den infödda befolkningen på dessa öar”, med resultat som han trodde skulle upprepa tragiskt “den här sjukdomens historia bland primitiva folk”.[73]

Inspektionssystemet i Manila gick tydligen helt oupptäckt utanför Filippinerna under sina två första verksamhetsår, ett tecken på arméns omsorg om att maskera det, de logistiska svårigheterna med kommunikation över Stilla havet eller, möjligen, den amerikanska arméns framgångsrika censur. Det som gjorde detta mest överraskande var missionärernas växande närvaro på öarna under just denna period. Den amerikanska arméns ockupation av Manila hade åtföljts inte bara av horder av lägerföljare utan även av optimistiska protestanter.[74] Enligt missionären Charles Briggs hade styrelserepresentanter i Singapore och Kanton “länge tittat längtansfullt mot Manila och bett desto mer innerligt om att de eviga dörrarna skulle lyftas upp där och låta härlighetens konung komma in.[75] “Amiral Deweys seger vid Manilabukten i maj 1898 hade “tagits av de evangeliska missionsstyrelserna i Amerika som en kallelse att gå in på fältet, som nu för första gången var öppet…”[76] Den första protestantiska missionären, en presbyterianare, hade anlänt i april 1899; i mitten av 1901 hade sex andra samfund utbrett sig från Manila, som förblev en gemensam mark när man delade in skärgården i “comity”-zoner. Med tanke på deras iver är det förvånande att dessa missionärer lät den “reglerade sedligheten” få mycket utrymme. Kanske berodde det på de nyanländas begränsade informationsnätverk, eller så lyckades inte den “reglerade sedligheten” sticka ut på en sådan enorm syndig duk; å andra sidan kan det mycket väl ha varit en missionär som tipsade inhemska journalister.

Den 27 juni 1900 skrev William B. Johnson, korrespondent för Chicagos New Voice, en förbudsavis, en sensationell rapport vars upprörda detaljer ekade, med ytterligare förvrängningar, genom pressen för social renhet, rösträtt och antikolonialism under de följande två åren.[77] Artikeln började illavarslande med ett besök på Manilas första reservsjukhus, där 40 procent av arméns sjuka vårdades, och där en chefskirurg anonymt hade informerat Johnson om över 3.000 fall av könssjukdomar bland soldaterna, ungefär en sjättedel av dem som stod på sjuklistan. Johnson rapporterade också att han visades den “nationella kyrkogården” i Malate där, enligt hans guide, en amerikansk redaktör, fler av “våra pojkar” hade skickats “genom dåliga kvinnor och dryck än genom filippinernas kulor”. Bakom dessa krassa realiteter stod ett statligt maskineri av laster. Genom “tidningsmän, polisrapporter och tjänstemän” hade Johnson fått veta att det fanns “omkring 200 regelbundet licensierade prostitutionshus i staden”, som innehöll omkring 600 prostituerade “under direkt kontroll av de militära myndigheterna, som representerar den amerikanska ‘kristna’ civilisationen här”. (Detta antal inkluderade inte “de svärmar av lösa kvinnor som har rum och som smyger omkring på gatorna”.) Prostitutionen i staden, anklagade han, “bedrevs under övervakning av en reguljär avdelning inom militärregeringen”, som han kallade “‘prostitutionsavdelningen'”. Kontoret för kommunal inspektion, som drevs enligt “påstådda vetenskapliga principer”, hade en “stor stab av assistenter, inspektörer, läkare och lakejer av olika slag”. Enligt Johnson kunde kvinnor endast öppna en bordell med “de militära myndigheternas uttryckliga tillstånd” efter att ha betalat för en vin- och öllicens för 100 peso. Johnson beskrev noggrant inspektions- och inspärrningssystemet; när han hade frågat varför sjukhusvårdade kvinnor “tvingades betala för sin väg” hade han fått svaret att det var “‘officiellt ärende'” och att det “‘inte berörde allmänheten'”.

Detta fotografi, som ingår i Johnsons avslöjande om den amerikanska militärens reglering av prostitutionen i Filippinerna, använde bilden av stjärnorna och ränderna som hängde i eller på bordeller för att skandalisera denna praxis. Källa: William Johnson, “The Administration’s Brothels in the Philippines”, The New Voice Leaflets, Vol. 1, No. 26.

I likhet med andra reformatorer tenderade Johnson att se regleringen, och de sexuella marknader han såg blomstra under dess skydd, som både europeiserande och orientaliserande, båda kartografier som frammanade despotism och licens Av denna anledning fann han det störande hur “genom och genom amerikansk” “hela situationen” var. I Sampalocs rödljusdistrikt, “denna lustens bosättning”, fanns det “knappt ett prostitutionshus som inte var dekorerat med amerikanska flaggor”, en utsmyckning som han hade observerat både “på insidan och på utsidan”. En del av dem hade amerikanska flaggor “målade tydligt över fasaden på sina inrättningar”. Sampaloc var verkligen en “konkret uppenbarelse av ‘amerikansk civilisation'”. För att understryka sin poäng om den “officiella” karaktären hos prostitutionen i Manila prydde Johnson sin egen rapport med två fotografier som han hade tagit på två olika platser, båda med rubriken “Licensed House of Prostitution in Sampalog [sic] District, Manila”. Det fetstilade budskapet som åtföljde dessa beskrivningar – “Vem kommer att dra ner denna flagga?” – var en avsiktlig provokation. Republikanska kolonialister anklagade vid samma tidpunkt sina kritiker för att vilja “dra ner flaggan”, dvs. att dra tillbaka imperiets prestige, heder och maskulinitet samt suveränitet. Johnsons ironiska kommentar kastade denna flaggpatriotism tillbaka på sig själv: republikanernas “flagga” av imperial suveränitet kom med en annan, mer smutsig flagga.

Efter dessa avslöjanden togs problemet med “reglerad sedlighet” snabbt upp av en eklektisk samling reformatorer. Detaljer från Johnsons rapport – citerade, plagierade, parafraserade och återgivna med varierande grad av exakthet – dök omedelbart upp under indignerade rubriker i pressen för social renhet, rösträtt och antikolonialism. (I den senare kategorin inkluderade Mark Twain versen i sin opublicerade satiriska uppdatering av Battle Hymn of the Republic, anpassad till det filippinsk-amerikanska kriget: “Vi har legaliserat strumpet och bevakar hennes reträtt…” med en förklarande anteckning om att “I Manila har regeringen placerat en viss industri under vår flaggas beskydd.”[78]) Var och en av dessa grupper hade sin egen agenda att föra fram och sin egen koalition att bygga upp, och de tog sig an frågan med varierande grad av betoning och genom att fokusera på olika element. Därmed prioriterade de, i moraliska och kausala termer, krig, militarism, imperium, prostitution, omoral, sjukdom och rasrenhet på mycket olika sätt. I slutändan tvingade den kombinerade kraften av denna kritik krigsministeriet och den amerikanska armén att reformera inspektionssystemet.

Först och främst bland dem som politiserade den “reglerade sedvänjan” var de sociala renhetsreformatorerna, som länge hade varit aktiva i kampen mot lagen om smittsamma sjukdomar på en självmedveten angloamerikansk arena.[79] I den nuvarande krisen spred organisationer som APA (American Purity Alliance) och WCTU (Woman’s Christian Temperance Union) Johnsons rapport och mobiliserade petitioner och brevkampanjer.[80] Deras kritik överensstämde med tidigare kampanjer mot den “reglerade sedvänjan” i Europa och dess kolonier. Centralt för dem var en erotisk teori om staten: “Det sociala onda” möjliggjordes i sig självt av statens godkännande genom reglering, som uppmuntrade det genom att göra det “säkert”. Denna teori kan sägas bygga på orsakssambandet mellan “licens” – som statlig sanktion – och “licens” – som förstås som oreglerat sexuellt uttryck. När staten godkände laster externt, hävdade de, förvägrades det inre jaget privilegiet att undertrycka sig självt.

Redan före Johnsons avslöjanden hade amerikanska renlighetsreformatorer betraktat det spansk-kubansk-amerikanska kriget och förvärvet av kolonier i Västindien och Stilla havet genom det europeiska imperiets glasögon, och de hade profeterat om den snabba ankomsten av “reglerad sedlighet” till USA:s nya kolonier. Deras diskurs var en tragisk analogi, där USA, som en gång var exceptionellt utan utomeuropeiska kolonier, genom kolonialismen oundvikligen – men kanske inte oåterkalleligt – skulle hamna i de smutsiga vattnen av både sedlighet och reglering. “…vi kan vara ganska säkra på att samma problem med soldaternas moral och kvinnors förnedring kommer att stirra oss i ansiktet som stör det engelska folket när det gäller deras armé i Indien”, skrev Dr. O. Edward Janney, framtida ordförande för APA, om Filippinerna.[81] Mariana W. Chapman skrev att “det kommer att bli ett skamligt rekord för vår armé om vi upprepar de östindiska förhållandena när det gäller de infödda kvinnorna … Filippinerna kan för oss kombinera alla de olyckliga situationer som Storbritannien har befunnit sig i i Indien och Hongkong.”[82] När han talade från en självmedveten global oppositionsrörelse betonade APA:s president Aaron Powell de “besläktade allvarliga problem, med i huvudsak samma egenskaper och resultat” som Frankrike ställdes inför “i Afrika, Holland i sina holländska kolonier, Tyskland och Ryssland i sina enorma militärområden”. Men i stället för att uppmana till motstånd mot kolonialismen, lät Powell bara en varningstext ljuda. Han uppmanade amerikanerna, “av vilka många på senare tid tycks ha blivit bländade av utsikterna till utökade koloniala besittningar”, att “bli mer eftertänksamma när det gäller det allvarliga ansvar som detta innebär”, ett ansvar både för soldaternas “moraliska och fysiska hälsa” och för de “okunniga, odisciplinerade infödingarna på dessa tropiska öar”.[83]

När de amerikanska militärstyrkorna samlades i mitten av 1898 för att sättas in på Kuba, hade missionärer och reformatorer av social renhet som besökte arméläger och flottfartyg fått sina mörkaste farhågor bekräftade: horder av lägeranhängare skyddades av officerarnas toleranta ögon. Josiah W. Leeds hade flera år tidigare läst om en engelsk marinofficer som hade släppt in prostituerade på sitt fartyg och hade sagt till sig själv “i en anda av tacksamhet att sådana saker åtminstone inte tolererades i denna nations flotta”. Men “eftersom vår flotta och armé bevittnade expansion under det nya imperiet, att samma utsvävningar som i den gamla världens makter råder i de amerikanska tjänsterna”.[84] William Lloyd Garrison, Jr. rapporterade om ett samtal som han hade haft med en YMCA-arbetare som återvände från Camp Chickamauga, och hans svar antyder intensiteten i de angloamerikanska reformnätverken och ideologierna. Plötsligt förflyttades hans tankar från Tennessee till Indiens låssjukhus. “Bedrövad av detta avslöjande”, skrev han, “återvände mina tankar till de brittiska lägren i Indien, om vilka jag hade läst i mrs Josephine Butlers patetiska vädjan om hjälp för att förhindra att lagarna om smittsamma sjukdomar återinfördes…”[85]

Om det var något som skiljde de amerikanska renlighetsreformatorerna från sina brittiska motsvarigheter var det att de konfronterade “imperiet” som en nyhet; detta uppmuntrade dem att se “reglerad last” som den avskyvärda avkomman av en begynnande kolonialism. Formeln lånades från tidigare social renhetslogik, korsad med republikansk antimilitarism: kolonier betydde stående arméer, stående arméer betydde prostitution, och prostitution betydde officerarnas försök att reglera den i sjukdomskontrollens intresse. Som en amerikansk präst rapporterade om Barbados, “social och sexuell demoralisering är ett av de tillstånd som följer med militarismen…”[86] Formeln byggde också på en geografisk moralisk begränsning: ju längre arméer sändes ut från metropolen, desto längre bort från “återhållande inflytande i hemmet” som var det rätta, icke-statliga sättet att “reglera laster”. Den sociala renhetspressen citerade sergeant Oscar Fowler, som nyligen återvänt från Manila, på följande sätt: “Den sociala ondskan och andra orättfärdigheter finner en trivsam miljö”, skrev han, “i atmosfären av en militarism som existerar långt från hemlandets regeringssäte.”[87]

Även om förespråkare för social renhet vid enstaka tillfällen uttryckte oro för de koloniserade folkens moral – och ännu mer sällan för deras hälsa – var de mest upptagna av de kejserliga soldaterna och det inhemska samhälle som de skulle återvända till. I mitten av 1899 uttryckte Powell sin rädsla för att “så några av dessa soldater och sjömän, utan moralisk återhållsamhet och smittade i sin nya miljö” skulle komma hem och “i sin tur också smitta vår hembefolkning”.[88] Vid ett annat tillfälle instruerade han läsarna i “Lessons from India” i samma riktning.[89] “Amerikanska förespråkare för kolonial expansion citerar ofta, som ett prejudikat och ett rättfärdigande, engelska erfarenheter i Indien och andra koloniala beroenden”, konstaterade han. Det var ett tecken på hur täta dessa kopplingar förblev att Powell själv kände sig tvungen att citera brittiska myndigheter mot reglering. Han citerade till exempel Lord George Hamilton, statssekreterare för Indien, som motsatte sig reglering på grund av dess inhemska effekter, medicinska och icke-medicinska, på det brittiska samhället. Med reglering återvände brittiska soldater med “de förnedrande känslor och vanor som de förvärvat under sin indiska utbildning och som smittar våra industrisamhällen med en moralisk farsot som är mer destruktiv för den nationella uthålligheten” än själva könssjukdomen. Powell citerade också en London-översikt om problemet med “imbecilitet” bland hemvändande kejserliga soldater, som rapporterats av “polismyndigheter, fattigvårdsförvaltare och arbetshusmästare, utbildningsmyndigheter och alla filantropiska organisationer”. När en soldat återvände till det civila livet tog han med sig “på gott och ont de vanor och idéer som han lärt sig i armén”. Det civila livets “moral” skulle hotas tills “detta ‘återvändande av den infödde’ kan räknas som en positiv vinst….”[90]

Enligt detta synsätt främjade den “reglerade sedligheten” i kolonierna inte bara den faktiska sjukdomen i metropolen utan var i sig själv ett slags smitta som spreds från kolonierna inåt. Under det filippinsk-amerikanska kriget trodde man att den rörde sig i två olika riktningar. Den första gick från Europa till Förenta staterna: om regleringen var en naturlig utlöpare av militarismen i vilken form som helst, var den också (liksom militarismen i sig själv) nära förknippad med Europa, särskilt känt som “kontinentalsystemet”; att anta den innebar att man gav upp USA:s nationellt exceptionella dygd. Regleringens smitta smittade också från koloni till metropol. Förespråkare av social renhet fruktade att kolonierna skulle bli den öppna kilen som skulle göra det möjligt för regleringen att komma in i USA. Medan Fowler hade lokaliserat “militarismen” “långt från hemregeringens säte” var andra inte lika säkra. När Powell talade inför Londonkongressen för International Federation for the Abolition of State Regulation of Vice, observerade han “tecken på faran för en återupplivning av lagstiftningspropagandan här”, delvis på grund av “den utbredda förekomsten av sedlighet i samband med armélivet, långt från hemmets restriktioner”.[91] I ett APA-memorial från september 1900 som skickades till president McKinley betonades risken för att “delstaternas lagstiftande församlingar skulle införa ett liknande regleringssystem, uppviglat av [den nationella] regeringens exempel”.[92]

Medan amerikanska kampanjer för social renhet såg Europa som en källa till korruption, vände de sig också till brittiska förebilder för att få inspiration. Tillsammans med det brittiska upphävandet av CD Acts i både metropolen och Indien, anlitade de den 28 april 1898 en order från Lord Wolseley, överbefälhavare för den brittiska armén, en sträng varning till officerarna om att hålla sina män borta från laster. Wolseley beklagade att många män tillbringade “en stor del av sin korta tjänstgöringsperiod” på militärsjukhus, ett stort antal av dem “permanent vanställda och oförmögna” av syndigt liv. För att undvika sådana förluster skulle officerarna informera sina män, “och särskilt unga soldater”, om “de katastrofala effekterna av att ge efter för vanor som består av omåttlighet och omoral”. En soldat som levde ett “ondskefullt liv” med dryck och utsvävningar “försvagade sin konstitution” och utsatte sig för sjukdomar “av det slag som på senare tid har gjort fruktansvärda härjningar i den brittiska armén”. Män som var “smittade av denna sjukdom” var “värdelösa för staten” och en “källa till svaghet”… Officerarna uppmanades att “utöva ett hälsosamt inflytande i dessa frågor” och ge “exempel och vägledning” till män som befinner sig långt “från hemmets begränsningar och inflytande”. Moraliskt inflytande av detta slag, i kombination med bestraffning, skulle göra det möjligt för armén att “jämföra sig gynnsamt med andra klasser av civilbefolkningen” när det gäller moral.[93] Föga förvånande vidarebefordrade aktivister för social renhet Wolseleys order till krigsdepartementet: här var det social renhets uppfattning om sex, moral och staten som uttrycktes av befälhavaren för världens mäktigaste armé.

Även om förespråkarna för social renhet mest ivrigt hävdade “reglerad sedlighet” som sin angelägenhet, togs den också upp på ett sekundärt sätt av suffragetterna, som de var nära allierade med.[94] Det var en vanlig tanke i det sociala renhetstänkandet att det var av avgörande betydelse att ge kvinnorna rösträtt för att stärka rörelsen mot “reglerad sedlighet”, en politik som ingen kvinna med självrespekt troddes vara kapabel att stödja. National Woman’s Christian Temperance Union (NWCTU) var en av de främsta organisationerna som främjade kvinnors rösträtt, och medlemskap i den och rösträttsorganisationer som National American Woman Suffrage Association (NAWSA) överlappade i många fall varandra.[95] Enligt Kristin Hoganson var kvinnliga suffragetter splittrade kring frågan om det koloniala imperiet. I likhet med brittiska imperiefeminister såg vissa i imperiet en möjlighet att hävda vita kvinnors politiska makt över rasifierade koloniala subjekts politiska makt. Andra, betydligt färre till antalet, gjorde gemensam sak med den filippinska revolutionen och fördömde patriarkatet som “inhemsk imperialism”.[96] Rösträttsallianser med antikolonialister var dock inte bara behäftade med suffragetternas kolonialism utan även med antikolonialistisk patriarkat: medan vissa i det antikolonialistiska ledarskapet stödde kvinnlig rösträtt, var den stora majoriteten upptagen av kritik av det koloniala imperiet som ofta utgick från maskulinistiska förutsättningar om heder och nationell plikt.[97] I stor utsträckning var rösträttsperspektivet på det koloniala imperiet opportunistiskt; när antikolonialisternas led svällde till tre gånger så många som rösträttskvinnorna vid sekelskiftet 1900, sökte suffragetterna ett sätt att förbli relevanta i den “filippinska frågan”, som William Jennings Bryan förklarade vara den “viktigaste frågan” år 1900. Även om den “reglerade sedligheten” i Filippinerna bara fick en liten del av rösträttsenergin, gjorde den det möjligt för suffragetterna att hävda att sådana moraliska förfall var förutsägbara skapelser av en uteslutande manlig valmanskår. Det gjorde det också möjligt för suffragetterna att engagera sig i global politik utan att förbinda sig till antikolonialism: liksom för förespråkarna för social renhet var deras förhoppning att avskaffandet av “reglerad last” under kvinnors ledning skulle stärka Förenta staternas moraliska imperium.

Sådana farhågor föranledde NAWSA-reformisterna att anta en egen resolution, som “antogs med enhällig röst” och som sedan överlämnades till McKinley, när Johnsons avslöjande kom upp till ytan strax före 1900 års konvent i Rochester, New York. För det första var en sådan politik “i strid med god moral” och tycktes ge “officiell sanktion till sedlighet” inför “både våra soldater och de infödda”. För det andra fanns det en dubbelmoral, ett “brott mot rättvisan” som krävde obligatoriska undersökningar för “onda kvinnor” som “inte tillämpades på onda män”. För det tredje var regleringen ineffektiv och övergavs för närvarande överallt där den hade försökts. “Förenta staterna bör inte anta en metod som Europa håller på att kasta bort”, och inte heller “införa ett system som inte skulle tolereras hemma i våra främmande beroenden”. Protesten framfördes “i den amerikanska kvinnans namn” och dess känslor representerade “den bästa amerikanska mannens åsikt”. The Woman’s Column uppmanade “varje kvinna som läser denna artikel att skriva ett protestbrev till mr McKinley”, eller få sin man att göra det eftersom, konstaterade man sardoniskt, “väljarnas protester har större tyngd än kvinnornas”.[98] I februari följande år följde Mississippi Woman Suffrage Association detta råd och överlämnade sin egen fempunktsresolution till presidenten. Samtidigt som NAWSA delade NAWSA:s oro för moraliska budskap och dubbelmoral, kallade den också regleringen “en förolämpning mot kvinnligheten” och uttryckte oro för att den “föder en moralisk och fysisk degeneration som kommer att hämnas på vårt amerikanska samhälle när dessa soldater kommer att ha återkallats till sitt hemland”.[99]

Den bredare antikolonialistiska rörelsen använde sig också av “reglerad sedlighet” för sina egna syften, även om det inte var lika konsekvent som reformatorerna av den sociala renheten eller suffragetterna. De antikolonialistiska argumenten var lika varierande som de märkliga politiska sängkamrater – liberala republikaner, vita supremacistiska demokrater, organiserade arbetare – som de förde samman.[100] Bland sina andra bekymmer fördömde antikolonialisterna “militarismens” inverkan på inhemska republikanska institutioner och den risk för “mongrelisering” som kolonialismen innebar för USA:s politiska kropp.[101] Många av dessa farhågor var kopplade till föreställningar om “korruption”: den republikanska dygdens förfall inför imperiets tyranni och arrogans; “trusts” ondskefulla händer när det gäller att främja annektering i utlandet; bedrägerier av avlägsna tjänstemän som “lägger mattan på bordet” i de nya kolonierna; nedbrytning av individuella vita kroppar genom rasblandning och av en kollektiv, nationell vit kropp genom potentiell kolonial invandring och arbetskraftskonkurrens. När rapporterna om höga sjuktal bland trupperna kom tillbaka till Förenta staterna visade sig sjukdom vara en oemotståndlig metafor som kondenserade och konkretiserade dessa olika former av “korruption”. En före-och-efter-karikatyr visade Uncle Sam före “hans önskan om expansion” i ett tillstånd av robust “välstånd”, med utsikt över rökfyllda fabriker. I en efterföljande tavla som föreställer efterdyningarna är han en invalid som är hänvisad till att titta ut genom ett fönster på stängda industrianläggningar, sjuk och avtrubbad.[102]

Denna karikatyr från sekelskiftet 1900 visar Uncle Sam som drabbats av sjukdom och försvagats av kolonialismens strävan; denna sekvens återspeglar de kopplingar som antikolonialister gjorde mellan imperium och sjukdom, vilket drog en del till frågan om könssjukdomar och dess inverkan på den amerikanska militären. Källa: “Uncle Sam Before and After His Wish for Expansion”, “Expensive Expansion” (Boston, 1900), i Hoganson, Fighting for American Manhood, 182.

Det var genom dessa bredare diskurser om sjukdom som “korruption” som frågor om “reglerad last” kom in i den antikolonialistiska diskursen. Det mest direkta exemplet var Edward Atkinsons pamflett “The Hell of War and Its Penalties” från 1899. Bland antikolonialisterna var Atkinson lika ivrig som han var konfrontativ och utmanade USA:s militära censur genom att skicka sina uppflammande inhemska publikationer direkt till amerikanska soldater i Filippinerna.[103] I “The Hell of War” vände han sig till ämnet könssjukdomar som “korruption” och tog sig an det med en specificitet och känslighet som inte fanns i pressen om social renhet.[104] Han närmade sig sitt tema, liksom andra reformatorer, genom den brittiska imperiala erfarenheten. “Uppgifterna om den brittiska armén i Indien och Kina” och “tillståndet för de engelska trupperna i Hongkong” var “fruktansvärda i allra högsta grad”. Enligt en “engelsk gentleman” som Atkinson hade träffat var 50 procent av de brittiska trupperna i Hongkong smittade. Atkinson betonade att sjukdomen, liksom imperialismen, skulle ta sig från de nya kolonierna till metropolen när soldaterna förde den tillbaka till sina hem. “Det är välkänt att även om det kan finnas ett uppenbart botemedel”, skrev han, “så leder denna sjukdom till att blodet korrumperas i tredje och fjärde generationen och slutar i degeneration.”[105] Viktigt är att Atkinson inte nämnde vare sig prostitution eller dess reglering som överföringssätt: han kopplade samman könssjukdomar och koloniala imperier som oskiljaktiga processer av kroppsligt och politiskt förfall.

Statens första svar på de spiralformade anklagelserna var förnekande. Med en uppenbarligen uppriktig förvirring svarade tjänstemän vid krigsministeriet, som överöstes med korrespondens och framställningar, särskilt från lokala WCTU-avdelningar, att de inte hade någon kännedom om inspektionsprogrammet. I oktober 1900 till exempel informerade den tillförordnade krigsministern WCTU:s ordförande att “såvitt detta departement känner till råder inga sådana förhållanden som anges i ditt brev”. Men han lovade också att general MacArthur hade fått i uppdrag att “undersöka ämnet fullt ut och lämna en fullständig rapport om ämnet för dina resolutioner”.[106] Krigsministeriet var vid den här tidpunkten särskilt sårbart för sensationalistisk kritik av detta slag, eftersom tjänstemännen försökte få igenom arméns omorganisationslagens kommando- och stabsreformer mot slutet av 1900. Krigsminister Elihu Root klagade till William Howard Taft, chef för den andra filippinska kommissionen på öarna, över att “hycklare i gula tidningar som utger sig för att vara fanatiker” hade “skapat ett intryck bland miljoner goda människor att vi har förvandlat Manila till ett veritabelt helvete”; brev hade översvämmat krigsdepartementet “i tusental”.[107] Staden Manila, vars växande salooner fyllda med amerikanska soldater alltid åtföljde rapporter om “licensierade” bordeller, blev en övertygande symbol för nykterhetsreformatorer som motsatte sig bestämmelserna i lagförslaget om en armékantin.[108] Faktum är att bestämmelsen om kantinen gick under den 10 januari i ett hagel av tal om vad senator Teller kallade “förbannelsen” av “regeringens uppmuntran av drickande bland soldaterna i den amerikanska armén och filippinerna”.[109] Root uttryckte sin frustration över att senaten hade “fördröjt framskridandet av arméns lagförslag” för att diskutera denna fråga, liksom ändringsförslag som förbjöd import och försäljning av sprit till Filippinerna.[110]

Root, som var angelägen om att undanröja moraliska invändningar mot lagen om omorganisering av armén, begärde en fullständig redovisning från Taft den 15 januari, medan armén skickade en liknande begäran till general MacArthur.[111] Det var ett tecken på de pågående civila/militära sammandrabbningarna att deras svar skiljde sig mycket åt i fråga om graden av avslöjande. MacArthurs svar var en kortfattad och telegrafisk förnekelse: “Prostitutionslokaler är inte licensierade, skyddade eller uppmuntrade.”[112] Taft medgav att inspektionssystemet existerade och beskrev dess effektivitet när det gällde att “upprätthålla arméns effektivitet” genom att “underkasta kända lösaktiga kvinnor en certifierad undersökning”… Han hävdade att systemet hade “kraftigt reducerat procentandelen av invaliditet på grund av detta”. Taft ansåg det ändå nödvändigt att ta avstånd: regleringen var en “armépolisåtgärd utanför vår jurisdiktion; militär nödvändighet”. Han argumenterade också för det situationella sammanhanget: policyn var “bättre än meningslösa försök till totalt förtryck i en orientalisk stad med 300.000 invånare, vilket ledde till större ondska”.[113] Enligt renlighetsreformatorn Wilbur Crafts hade Tafts erkännande avsiktligt undanhållits krigsministeriet i sex dagar, vilket gjorde att MacArthurs förnekande kunde få rubriker.[114]

Under de första månaderna av 1901 beslutade krigsministeriet att engagera sociala renhetsaktivister genom att öppet erkänna och försvara inspektioner. MacArthurs noggrant formulerade rapport kom först den 4 februari och, “med tanke på det mycket betydande antalet… protester”, “sattes i typ” för masscirkulation. Han anklagade kritikerna av förordningen för att vara “vilseledda när det gäller de fakta som de kommenterar”, med “en mycket bristfällig information om de allmänna förhållandena i Orienten” och för att inte ta hänsyn till “de störda förhållanden som är förknippade med militär ockupation och det krigstillstånd som råder här”. Prostituerade hade inte “tillstånd” i Filippinerna, uppgav han, och de behövde inte heller landningstillstånd vid inresan. Kvinnor som “upptäcktes som prostituerade” förbjöds faktiskt att landa om de inte kunde uppvisa “tidigare laglig bosättning” och bevisa att de “inte skulle orsaka oordning i samhället”. Mot anklagelsen att armén aktivt hade underlättat deras inträde skryter MacArthur med att “många prostituerade har deporterats från öarna”.

MacArthur ägnade endast fyra ytterst känsliga meningar åt en beskrivning av vad han medgav var militärens medicinska inspektion av prostituerade. Men han satte dessa inspektioner i ljuset av andra “sanitära bestämmelser som är särskilt nödvändiga i tropikerna”, såsom de som var riktade mot smittkoppor och böldpest. Det var ett tecken på hans förkämpade ställning att MacArthur inte försvarade inspektionerna i princip utan på ett uppfinningsrikt sätt samlade skyddande lager av undantag runt dem. Regleringen hade antagits i ett exceptionellt ögonblick: den militära krigsregeringen hade “nödvändigtvis varit en nödsituation”. Den var en följd av en exceptionell situation: Manila, som var arméns främsta inrese- och avreseort, hade hyst 65.000 soldater “i livets bästa ålder” och “långt ifrån de återhållande influenser som skulle kunna utövas på dem av deras hemmiljöer”. Och i sitt utövande av reglering visade sig Förenta staterna vara en exceptionell kolonialmakt: Manilas tillstånd var “anmärkningsvärt med tanke på den allmänna bristen på moralisk ton som genomsyrade österns hamnstäder”.

Samtidigt som MacArthur använde sig av dessa undantag insisterade han också på att arméns dilemma var allestädes närvarande och banalt. Där kritiker hade försökt se i regleringen en tragisk och ny europeisering och orientalisering av Förenta staterna, omformade MacArthur den som den praktiskt taget universella lösningen på ett praktiskt taget universellt dilemma. “Vi har ställts inför ett problem som har plågat den moderna civilisationen i både Europa och Amerika”, skrev han. Den pågående erövringen och “livsstilen i de asiatiska städerna” hade “skapat svårigheter” att lösa det som “inte var så lätta att övervinna som de som man möter i USA eller på andra ställen där förhållandena är mer stabila…”. Å andra sidan hävdade han att jämförbara förhållanden på Filippinerna och i USA rättfärdigade arméns politik. När reformatorer klagade över att Manilapolisen till exempel kände till bordellernas läge, var detta “lika sant i Manila som i någon annan stad i USA”. MacArthur var “övertygad om att staden Manila i dag kan utmana en jämförelse med vilken stad i Förenta staterna som helst när det gäller moral och ordning.” Manilas politik var faktiskt överlägsen den i inhemska amerikanska städer. “Ingen stad i Amerika och Europa, och definitivt ingen i Asien, kan i dag konkurrera med Manila när det gäller den goda ordning och moral som har blivit resultatet av de praktiska åtgärder som vidtagits.” MacArthur uppmanade arméns kritiker att undersöka “de sociala förhållandena” på öarna själva, men insisterade på att om de gjorde det måste de “också besöka andra hamnar på den asiatiska kusten för att kunna jämföra”. De borde också, innan de reste hem, “bekanta sig med den statistik och de förhållanden när det gäller den sociala ondskan som råder i städer i USA med samma befolkning som Manila”. Efter att ha gjort detta var han säker på att de skulle omvärdera den amerikanska armén som en “civiliserande agent” och acceptera “tillfälliga åtgärder för att … möta de uppkomna förhållandena”.[115]

Rörelsen för “avskaffande” nådde ett stillestånd i mitten av 1901. Social renhet, rösträtt och antikolonialistisk petitionering mot “reglerad sedlighet” hade tillsammans endast uppnått ett offentligt erkännande från armén, om än ett som bar sin retoriska svaghet på sin axel. I början av 1902 skedde dock förändringar i metropolen, till stor del tack vare de Washingtonbaserade ansträngningar som gjordes av suffragisten och social renhetsreformatorn Margaret Dye Ellis. Ellis hade gjort vädjanden inför Woman’s National Council och Suffrage Association för att få till stånd starka antiregleringsresolutioner, och kombinerade dessa vädjanden med en dramatisk ny taktik. Vid båda mötena cirkulerade hon vad hon hävdade var den “officiella registreringsbok som utfärdats av de amerikanska myndigheterna” till en “barnprostituerad” med namnet “Maria de La Cruz” (vilket reformisterna var noga med att översätta). Enligt rösträttspressen innehöll boken regelbundna inspektionsrapporter och ett fotografi, “porträttet av en flicka som verkade vara omkring tolv år gammal, med ett barnsligt ansikte och stora, patetiska mörka ögon”. I februari 1902 lämnade Ellis tydligen kopior av “denna fruktansvärda lilla bok” till varje medlem av kommittén för Filippinerna. Med betoning på kvinnors politiska deltagande hävdade rösträttsutredare att “cirkulär som lämnats hemma hos kongressledamöterna föll i händerna på deras fruar och väckte dem till kvinnlig indignation”.[116] Mer troligt är att de hade fått stor spridning bland sociala renhetsnätverk och framkallat en lavin av brev till krigsdepartementet.

Under de följande två månaderna tycktes Root och president Roosevelt dramatiskt ändra kurs, från det defensiva erkännandet av regleringen till ett rakt fördömande av den. I mars 1902 fick motståndarna till “reglerad sedlighet” äntligen en amerikansk version av Wolseley-ordern (den brittiske överbefälhavarens uppmaning till sexuell självbehärskning), framförd av Roosevelt själv. Den 18 maj överlämnade Roosevelt en order riktad till “officerarna och de värvade i armén, särskilt de som tjänstgör i tropikerna”. Roosevelts slutsats var identisk med Wolseleys, och vissa av hans uttalanden direkt avskriven; han var dock betydligt mindre elliptisk och eufemistisk än Wolseley när det gällde könssjukdomarnas centrala roll i lasterpolitiken. Roosevelt förklarade rakt ut att “det enda verkligt effektiva sättet att kontrollera de sjukdomar som beror på omoral är att minska den last som är orsaken till dessa sjukdomar”. Könssjukdomar kunde förebyggas genom en sexuellt återhållsam och självdisciplinerad maskulinitet. Det var regements- och kompaniofficerarnas plikt att “försöka att genom föreskrifter och exempel” påpeka för soldaterna “det oundvikliga elände och den katastrof som följer på omåttlighet, moralisk orenhet och ett ondskefullt levnadssätt”. Officerarna måste naturligtvis själva vara förebilder för ett “måttfullt och rent liv”. De måste “med största möjliga takt, diskretion och sunt förnuft” antyda att könssjukdomar “nästan säkert följer på ett lösaktigt liv” och att det var “kriminell dårskap” att tro att “sexuell utsvävningen är nödvändig för hälsan”. Den maskulina hedern, dygden och renheten hos både soldaterna själva och den nation som de förkroppsligade stod på spel. “Som nation känner vi stor stolthet över våra soldaters tapperhet, disciplin och orubbliga uthållighet”, avslutade han. Tillsammans med dessa dygder måste de dygder som “självbehärskning, självrespekt och självkontroll” följa med.[117]

Roosevelts order hyllades som en seger av motståndarna till “reglerad sedlighet”. “Administrationen har genom krigsministern utfärdat en svidande tillrättavisning till de armétjänstemän som i Filippinerna har infört den europeiska metoden att göra sociala laster säkra”, krönte The Outlook. Denna “hälsosamma order”, förväntade man sig, skulle “sätta stopp för en skandal som existerade och som vi knappast kunde tro på när den först anklagades för två år sedan.”[118] I en skrivelse i juli förklarade APA:s ordförande att även om ordern till stor del var avsedd för soldater utomlands, “kommer den att gälla lika bra för soldaterna hemma och lika bra också för människor hemma som inte är soldater”. Den skulle “gälla såväl i Washington som i Manila”.[119] Maurice Gregory, en Londonbaserad antiregleringsivrare, kallade Roosevelts order för ett “kraftfullt memorandum”. Det var “en fråga om gratulation” för antiregleringsivrare “över hela världen” att det fanns “så mycket tankeverksamhet i vår fråga på den nordamerikanska kontinenten för närvarande”. Gregory hävdade de euroamerikanska reformförbindelserna och ansåg att de “inte kan undgå att återverka med mycket gynnsamma effekter på opinionen i den gamla världen”.[120]

Det var kombinationen av inhemska amerikanska påtryckningar och lokalt motstånd från kvinnor som gav upphov till den mest genomgripande förändringen av venerisk inspektion: formaliseringen av regelbundna undersökningar för amerikanska soldater. Även om detta hade gjorts tidigare på platser som Jolo, blev det en allmän policy den 21 maj 1901, med general MacArthurs generalorder nr 101, som för första gången gav mandat att göra en undersökning av amerikanska soldater i Filippinerna.[121] Kommenderande officerare skulle beordra medicinska officerare att göra en “grundlig fysisk inspektion” av värvade män två gånger i månaden, med “konstitutionella och lokala bevis på könssjukdomar… särskilt eftersökta”. Männen “måste vara avklädda” för dessa undersökningar, och de som befanns vara smittade med syfilis eller “oförmögna” på grund av andra könssjukdomar måste skickas till ett sjukhus. De som fortfarande var kapabla till tjänstgöring skulle föras upp på en lista och beordras att få behandling “tills de blir botade”. Samtidigt skulle inspektionen av kvinnor fortsätta. I städer och barrios där “en smittsam sjukdom råder i kommandot” skulle armékirurger skickas “för att om möjligt fastställa källan” och “alla kvinnor som hittas smittade … placeras under övervakning för att förhindra att sjukdomen sprids”. I orderna uppmanades särskilt till “hjälp av de lokala kommunala myndigheterna” för att genomföra instruktionerna; det skulle “klargöras” för dessa till stor del filippinska myndigheter att “genom deras hjärtliga samarbete kommer de att förbättra de hygieniska förhållandena för sitt folk”.

Men de samarbetande eliternas “hjärtliga samarbete” visade sig ofta vara svårt att få till stånd: övergången till inspektion av amerikanska soldater hade genomförts åtminstone delvis på grund av att filippinska tjänstemän vägrade att följa amerikanska medicinska mandat. När dr M. A. De Laney till exempel ombads svara för ett stort antal fall av könssjukdomar bland amerikanska soldater i Dagupan i februari 1903, medgav han att han hade funnit det nästan omöjligt att tillämpa befintliga förordningar om “åtskillnad” och “behandling” av prostituerade. Han hade informerat den kommunala presidenten om namn och platser för prostituerade och hade “försäkrats” om att presidenten “skulle beordra polisen att driva ut alla smittade kvinnor från staden”. Men inga åtgärder hade vidtagits; De Laney “fick inget svar” på efterföljande förfrågningar. Amerikanska soldater framstod alltså som den enda kvarvarande sjuka befolkningen som läkarna kunde övervaka fullt ut.[122]

I mitten av 1902 verkade det som om den “reglerade sedligheten”, så som reformatorerna uppfattade den, hade upphört att existera. I verkligheten hade Root dock bara genom Ellis upptäckt nyckeln till att avsluta tvisten: att göra regleringen osynlig. När de militära tjänstemännen ifrågasattes hade de försökt att täcka över systemet med tekniska distinktioner: MacArthur hade till exempel hävdat att prostitutionen inte var “licensierad, skyddad eller uppmuntrad”, ett påstående som, konstaterade Crafts bittert, “kanske var sant “i en Pickwickiansk mening”, eftersom prostituerade i Manila “bara var certifierade och övervakade”.[123] Johnsons bilder av flaggklädda bordeller togs upp av kritiker just därför att de verkade lösa oklarheterna om statens faktiska roll i den sexuella handeln: de hade fångat koloniala regleringar i en gripande form.

För vissa observatörer var Johnsons kondensering av regleringen till en stjärnspäckad bordell problematisk. Som en luthersk präst som hade arbetat på öarna, en arméallierad, tydligen hade noterat, även om amerikanska flaggor ofta draperade Manilas bordeller (vilket han trodde att de inte gjorde), så var en sådan användning “inte förbjuden enligt lag i hemlandet”. Dessutom, “varhelst vår flagga kan användas på detta sätt betyder det inte på något sätt att sådana hus är licensierade av regeringen.”[124] Men det var ett tecken på symbolens framgång att president Roosevelt själv började arbeta för att radera den. I mitten av mars 1902 begärde han information från myndigheterna i Manila om användningen av flaggor på bordeller i syfte att begränsa den.[125] Han fick veta att Manilas polischef George Curry redan hade agerat. Han hade nyligen sett en amerikansk flagga målad på framsidan av en bordell som höll på att renoveras och hade beordrat alla distriktschefer att “se till att den omedelbart avlägsnades eller utplånades och även att strikt förbjuda flaggning eller målning av flaggor på något av de dåliga husen”. Curry rapporterade stolt att “[d]et finns för närvarande inga flaggor eller målningar av flaggor i eller på några hus med dåligt rykte i den här staden.”[126] När reformatorer gjorde regleringen av prostitutionen till en symbol för vad som var fel med kolonialväldet var det ett litet pris att betala för att slippa dra ner amerikanska flaggor från bordeller för att slippa dra ner dem från Filippinerna som helhet.

Om avlägsnandet av flaggor från bordeller var ett sätt att avlägsna påträngande (om än falska) tecken på “reglerad sedlighet”, var ett annat sätt att göra sig av med andra materiella tecken på systemet, såsom inspektionshäftena. Den 19 februari telegraferade Root till Luke Wright, Filippinernas generalguvernör, och förklarade att han “ansåg [det] tillrådligt” att “inga avgifter tas ut” av inspekterade prostituerade och att “inga undersökningsintyg ges”. Det skulle inte bli några fler Marias de La Cruz. Läkare kunde “föra sina egna register över namn, beskrivningar, bostäder och undersökningsdatum”, och programmet kunde fortsätta “utan ansvar för missförstånd och utan anklagelse om att upprätthålla ett system med licensierad prostitution”.[127] Denna reform verkar ha antagits allmänt i Filippinerna: som framgår av General Orders No. 101 fortsatte man att inspektera kvinnor även om man hade övervunnit den dubbla standarden. Förespråkare av social renhet noterade detta faktum: i en rapport från oktober 1902 om “More Trouble in Manila” kontrasterades Roosevelts “beundransvärda predikan” mot den fortsatta “tysta toleransen” av prostitution i Manila.[128]

Även om de aldrig dog ut helt och hållet, minskade protesterna mot regleringen i Filippinerna hastigt från och med nu. Med tanke på att man medgav att en utbredd reglering kvarstod, kräver detta faktum en förklaring. En del av förklaringen kan hittas i karaktären på den lobbyverksamhet som ledde fram till Roosevelts order. Ellis hade till exempel uppenbarligen gått med på att byta ett slut på agitationen mot Roosevelts “preachment”. Efter ett möte med krigsminister Root skrev J.T. Ellis ett memo där han skrev att hans fru “med glädje kommer att offentliggöra det positiva utlåtande som ni så vänligt har gett mig om hela den här filippinska affären…”[129] Med offentlig “menar jag genom W.C.T.U.-organet och genom att cirkulera bland hennes delstatschefer…”. I april följande år bekräftade chefen för Bureau of Insular Affairs, Clarence Edwards, avtalet med Ellis själv. Edwards förstod att WCTU-aktivister “nu insåg och uppskattade att mycket felaktig information från fördomsfulla … källor hade spridits utomlands i detta ämne” och att Ellis “idag bara var angelägen om att få fram fakta”, fakta som han öppet medgav innebar att inspektionen skulle fortsätta utan avgifter eller certifikat.[130] Priset som reformatorer av social renhet hade betalat för en offentlig seger, verkade vara ett misslyckande när det gällde ett faktiskt “avskaffande”.

Men det fanns andra faktorer som bidrog till att frågan försvann från den offentliga debatten. Den första av dessa var en ytterligare proklamation som Roosevelt gjorde den 4 juli 1902: det förebyggande “slutet” på det filippinsk-amerikanska kriget. Kritiken från social renhet, suffragetter och antikolonialister hade definierat “imperium” i termer av “militarism” och “militarism” i termer av krig och mobilisering av trupper för krig. Även om den mest påträngande amerikanska närvaron i Filippinerna fortfarande skulle komma, så reducerade förklaringen om krigets slut och återvändandet av en majoritet av de amerikanska trupperna många av dessa kritiska synpunkter. Reglering och könssjukdomar hade alltid varit marginella i den antikolonialistiska kritiken, och under efterkrigstiden skulle antikolonialister fortsätta att kritisera USA:s kolonisation på andra grunder. För förespråkare av social renhet och suffragetter sågs det kanske som en bättre strategi att i mörker profetera vad soldaterna skulle bära med sig hem först när de faktiskt återvände. Krigsdepartementets försvarare av regleringar drog också fördel av övergången från krig till “fred”. Edwards skrev till exempel till Ellis att även om politiken hade varit en militär nödvändighet under krigstid, “när fredsförhållandena blev bättre, löstes frågan upp till en fråga om sanitet och tillämpning av sanitära lagar”.[131] Det var inte heller längre en “nationell” politik som utövades av armén – en viktig källa till kritik – utan en “kommunal” politik som bedrevs av specifika stadsregeringar. Regleringen i Filippinerna var inte längre motsvarigheten till lagen om smittsamma sjukdomar, ett nationellt-imperiellt mål, utan ett slags St Louis i Sydostasien, vars regering var mycket mindre utsatt för påtryckningar från USA:s sida.

På sätt och vis var nedgången i aktivismen för social renhet i frågan om koloniala regleringar inte så överraskande. Reformerna hade vunnit en viktig retorisk eftergift från presidenten och krigsdepartementet och hade gjort slut på dubbelmoralen vid medicinska inspektioner i Filippinerna. I den mån som reformen av social renhet hade varit opportunistisk, minskade chanserna att driva frågan när det fortfarande pågående kriget försvann från amerikanska tidningar och den offentliga diskussionen. Samtidigt mobiliserade den civila staten, särskilt i sitt sanitets- och utbildningsarbete, just de villkor som reformatorerna själva hade hållit emot arméns inspektionssystem: den framväxande koloniala regeringen skulle – även när den utförde inspektioner – framställa sig själv som garant för upphöjning, moral och nationell exceptionalism.

Reglering skulle komma att få en allt viktigare plats i de amerikanska militära institutionerna under åren före första världskriget. Exemplet från Jolo tycks ha cirkulerat flitigt bland amerikanska militärtjänstemän i Filippinerna. En löjtnant som hade tjänstgjort på många stationer var till exempel “särskilt imponerad av det system som den kommenderande officeren i Jolo hade antagit…”[132] Det var också de amerikanska militärmedicinska utbildarna, som markerade det filippinska experimentet som ett välkommet och exemplariskt avsteg från tidigare traditioner. Som kapten Edward Munson från arméns medicinska avdelning uttryckte det i sin lärobok Theory and Practice of Military Hygiene från 1901, som ofta användes i arméns medicinska utbildningsprogram, hade de “förändrade förhållandena” och den “förändrade moraliska miljön” som hade uppstått till följd av “det senaste förvärvet av främmande territorium och kontakten med främmande raser” givit regleringen “en enorm betydelse”. Avsaknaden av reglering i USA:s storstadsområden gjorde det nödvändigt att vända sig till andra nationers, särskilt Englands, “rikliga erfarenhet”. Men vid detta datum kunde Munson också stolt konstatera att reglering hade införts i “vissa städer” i Filippinerna, som till exempel Jolo; som ett resultat av detta var könssjukdomarna “milda till sin karaktär” och “i hög grad fria från de komplikationer som så ofta observerades i andra delar av Filippinerna”.[133]

Den venereala inspektionen av de amerikanska trupperna begränsades dock inte till imperiets utposter utan införlivades i den amerikanska arméns praxis mer allmänt. Överste L. M. Maus från läkarkåren skrev 1917 och erinrade sig att MacArthurs memorandum från 1901 hade varit “den första allmänna order som någonsin publicerats i ämnet, såvitt känt i vår militära tjänst”. Men det hade inte förblivit en praxis som enbart gällde Filippinerna. Maus observerade att “emedan det inte var allmänt känt för myndigheterna i Washington” hade inspektioner varannan vecka praktiserats vid “ett stort antal arméposter i Förenta staterna bland trupper som återvänt från Filippinerna sedan 1901”. Både officerare och män, hävdade han, “hade blivit vana” vid undersökningen och betraktade den som “en säker och sund sanitär åtgärd”.[134] Inte för sista gången hade institutionella reformer som först påbörjades i kolonierna vandrat lugnt och stilla till USA:s storstadsområden.

Men även när granskningen av både soldater och prostituerade fördjupades, dröjde oron för synligheten av veneriska kontroller kvar. År 1909 hade generalkirurgen skickat runt ett cirkulär där han uppmanade till moralisk undervisning av trupperna samt till fysisk undersökning av dem, men enligt Maus hade det inte verkställts av krigsministeriet av rädsla för “den kritik från landets moraliska sällskap och press som kunde ha väckts vid den tidpunkten”.[135] General Orders No. 17, som utfärdades i maj 1912, tillämpade dock MacArthurs föreskrifter från 1901 om trupper i Filippinerna på de amerikanska myndigheterna i USA. S.S. Army som helhet; detaljerna kring tillämpningen trycktes ändå i ett separat “konfidentiellt cirkulär” för att undvika “negativ kritik”.[136] Både i militärens formella slut på dubbelmoralen och i dess skygglappar när det gäller ämnet undersökning av könssjukdomar – om inte i avskaffandet av själva regelverket – kan man mäta reformatorernas tvetydiga triumf.

De sammanflätade historierna om militär ockupation, sexuellt arbete, sjukdomsbekämpning och moralpolitik var centrala för uppkomsten av USA:s imperium utomlands. De skulle fortsätta att utvecklas tillsammans under det “amerikanska århundradet”. Från Puerto Rico till Hawai’i och från Sydkorea till Vietnam skulle det militära imperiet anses överträffa och underminera USA:s moraliska imperium, särskilt när USA:s militära politik eller avtal om “status för styrkorna” isolerade soldater som begick våld eller brott mot lokala kvinnor från meningsfull rättvisa. Där det var möjligt skulle de militär-sexuella komplex som säkrade manliga soldaters tillgång till kvinnor fortsätta att döljas i ett försök att skydda moraliska rättfärdiganden av amerikansk makt utomlands, även om en kritisk medvetenhet om deras karaktär och kostnader skulle utvecklas under pådrivande av antikoloniala och feministiska rörelser.

Sexualimperialismens följder hade förutspåtts vid sekelskiftet 1900 i ett sarkastiskt soldatskämt. Amerikanska soldater som hittades med könssjukdomar i Filippinerna hade fått ett smeknamn av sina kamrater: “Rough Riders”.[137] Namnet förvandlade potentiell avmaskning på grund av sjukdom till en maskulinitetsmarkör och legitimerade möjligen aggressivt eller påtvingat sex. Men det antydde också att dessa soldater kopplade samman sexualitetspolitiken med imperiets politik. Genom att styla sina kamrater på detta sätt, framställde de också invasionen av Kuba under det spansk-kubansk-amerikanska kriget och, förmodligen, invasionen av Filippinerna som de var engagerade i, som handlingar av “hårt” sex. Även om sådana invasioner inte var utan nöjen för de kejserliga soldaterna och nationerna, medförde de också otaliga faror. Karaktären av dessa faror, och frågan om vem som skulle drabbas av dem, skulle fortsätta att hemsöka imperiets grymma framfart.

Engelskt orginal: Paul A. Kramer "The Military-Sexual Complex: Prostitution, Disease and the Boundaries of Empire during the Philippine-American War", The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, Volym 9, utgåva 30, nummer 2, artikel 3574
Om författaren: Paul A. Kramer är docent i historia vid Vanderbilt University och författare till The Blood of Government: Race, Empire, the United States and the Philippines (University of North Carolina Press; Ateneo de Manila University Press, 2006), som tilldelades Stuart L. Bernath Book Prize av Society for Historians of American Foreign Relations och James Rawley Prize av Organization of American Historians. Medredaktör för Cornell University Press bokserie "The United States in the World" och skriver för närvarande på en bok om migration och imperium i USA:s globala 1900-talshistoria. Hans webbplats finns här .
Notis: Författaren tackar Judith Walkowitz, Richard Meixsel, Martha Hodes, Dirk Bönker, Gabrielle Spiegel, Ann Stoler, Nancy Cott, Daniel Rodgers, Toby Ditz, Philippa Levine, Caleb McDaniel, Katherine Hijar, Mark Selden och Katherine Fusco för deras kommentarer och kritik. Eventuella fel är mina egna. En tidigare version av denna essä publicerades i Ann Stoler, red., Haunted by Empire: Geographies of Intimacy in North American History (Durham: Duke University Press, 2006).

Fotnoter

 1. De södra Filippinerna, som aldrig helt erövrades av spanjorerna, förblev under kontroll av mäktiga muslimska datus; USA:s militära strategi mot Republiken Filippinerna berodde delvis på att förhindra krig mellan amerikanska och muslimska styrkor förrän efter det att Republiken Filippinerna hade besegrats.
 2. Den 5 mars 1902 skickade adjutanten för 23:e infanteriet utdrag ur rapporter från pastor C. Guy Robbins, menige Adrian B. Trench, William B. Johnson och pastor A. B. Leonard med avseende på regleringen i Jolo, med begäran om ett svar; cirka 30 officerare svarade, däribland Sweet. Fakta kring Sweet’s avlägsnande förblir oklara. Sweets självförsvar åtföljdes av påståendet att denna “högst irriterande och försvårande rättegång” hade lett till “psykisk, fysisk nervös påfrestning och överarbete”, hälsobrott och en återresa till USA “för att rädda mitt liv”. Brev från Owen J. Sweet till befälhavaren (23rd Infantry), 12 mars 1902, RG94/417937/B, NARA DC.
 3. Owen Sweet till generaladjutanten, 6 februari 1902, i RG94/417937/B, National Archives and Records Administration, Washington, DC (NARA DC).
 4. Den befintliga litteraturen om det filippinsk-amerikanska kriget innehåller visserligen detaljer om både stridshistoria och krigets politik, men den innehåller lite eller ingenting om frågor om genus, sex och prostitution på fältet. Se Stuart Creighton Miller, “Benevolent Assimilation”: The American Conquest of the Philippines, 1899-1903 (New Haven: Yale University Press, 1982); Angel Velasco Shaw och Luis H. Francia, red, Vestiges of War: The Philippine-American War and the Aftermath of an Imperial Dream, 1899-1999 (New York: New York University Press, 2002); Brian McAllister Linn, The Philippine War, 1899-1902 (Lawrence: University Press of Kansas, 2000); Brian M. Linn, The United States Army and Counterinsurgency in the Philippine War, 1899-1902 (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1989). För en redogörelse för könssjukdomar bland amerikanska trupper vid Camp Stotsenburg i början av 1900-talet, se Richard B. Meixsel, Clark Field and the U.S. Army Air Corps in the Philippines, 1919-1942 (Quezon City: New Day Publishers, 2001), 78-85.
 5. Enligt en redogörelse hade bestämmelser som krävde en venerisk inspektion av prostituerade införts under inbördeskriget bland unionshärens trupper som var stationerade i Memphis och Nashville. Se överste Joseph F. Siler, The Prevention and Control of Venereal Diseases in the Army of the United States of America (Army Medical Bulletin No. 67) (Carlisle Barracks, PA: Medical Field Service School, maj 1943), 72. Jag tackar Richard Meixsel för att han identifierade denna källa.
 6. Se särskilt Katharine H. S. Moon, Sex Among Allies: Military Prostitution in U.S.-Korea Relations (New York: Columbia University Press, 1997); Maria Höhn, GIs and Frauleins: The German-American Encounter in 1950s West Germany (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002); Beth Bailey och David Farber, The First Strange Place: The Alchemy of Race and Sex in World War II Hawaii (New York: Free Press; Toronto: Maxwell Macmillan Canada, c1992); Saundra Pollock Sturdevant och Brenda Stoltzfus, Let the Good Times Roll: Prostitution and the U.S. Military in Asia (New York: New Press, 1993); Cynthia H. Enloe, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics (Berkeley: University of California, 1989). För en utmärkt nyutgiven samling med forskning om politiken kring kön, ras, genus och USA:s militära basering, se Maria Höhn och Seungsook Moon, eds. Over There: Living with the U.S. Military Empire from World War Two to the Present (Durham: Duke University Press, 2010).
 7. Angående debatten om “imperialism”, se Richard E. Welch Jr. The United States and the Philippine -American War, 1899-1902 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1979); Daniel Schirmer, Republic or Empire: American Resistance to the Philippine War (Cambridge, Mass.: Schenkman Pub. Co. 1972); Robert L. Beisner, Twelve against Empire: The Anti-Imperialists, 1898-1900 (New York: McGraw-Hill 1968); E. Berkeley Thompkins, Anti-Imperialism in the United States: The Great Debate, 1890-1920 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1970).
 8. För en mer utförlig undersökning av diskursen om “reflexåtgärder” i debatten om USA:s kolonialism i början av 1900-talet, se Paul A. Kramer, “Reflex Actions: Colonialism, Corruption and the Politics of Technocracy in the Early 20th Century United States”, i Bevan Sewell och Scott Lucas, eds., Projecting American Foreign Policy: Power and Intervention (Palgrave Macmillan, kommande).
 9. För ett exempel på ett arbete som systematiskt misstar likhet med koppling, se Ann Laura Stoler, “Tense and Tender Ties: The Politics of Comparison in North American History and (Post) Colonial Studies”, Journal of American History, Vol. 88 (Dec. 2001), 829-65.
 10. Alfred McCoy, Policing America’s Empire: The United States, the Philippines, and the Rise of the Surveillance State (Madison: University of Wisconsin Press, 2009).
 11. Om den kulturella politiken för USA:s imperiala gränsdragning mellan USA och Filippinerna och dess korsningar med raspolitiken, se Paul A. Kramer, The Blood of Government: Race, Empire, the United States and the Philippines (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2006).
 12. För en användbar översikt över historieskrivningen om prostitution, se Timothy J. Gilfoyle, “Prostitutes in History: From Parables of Pornography to Metaphors of Modernity”, American Historical Review, Vol. 104, No. 1 (1999), 117-141.
 13. För det definitiva arbetet om prostitutionens politik och reglering i det brittiska imperiet, se Philippa Levine, Prostitution, Race and Politics: Policing Venereal Disease in the British Empire (New York: Routledge, 2003). Se även Kenneth Ballhatchet, Race, Sex and Class Under the Raj: Imperial Attitudes and Policies and Their Critics, 1793-1905 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1980).
 14. Judith R. Walkowitz, Prostitution and Victorian Society: Women, Class and the State (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1980); Mary Spongberg, Feminizing Venereal Disease: The Body of the Prostitute in 19th Century Medical Discourse (Washington Square, New York: New York University Press, 1997). Om behandlingen av könssjukdomar, se Allan M. Brandt, No Magic Bullet: A Social History of Venereal Disease in the United States since 1880 New York: Oxford University Press, 1985).
 15. För prostitutionspolitiken i Puerto Rico under denna period, se till exempel Eileen J. Suárez Findlay, Imposing Decency: The Politics of Sexuality and Race in Puerto Rico, 1870-1920 (Durham, NC: Duke University Press, 1999), kapitel 3.
 16. För de bästa beskrivningarna av könssjukdomar och prostitution i Filippinerna, se Ken De Bevoise, Agents of Apocalypse: Epidemic Disease in the Colonial Philippines (Princeton: Princeton University Press, 1995), 69-93; Ken De Bevoise, “A History of Sexually Transmitted Diseases and HIV/AIDS in the Philippines”, i Milton Lewis, et. al., eds., Sex, Disease and Society: A Comparative History of Sexually Transmitted Diseases and HIV/AIDS in Asia and the Pacific (Westport, CT: Greenwood Press, 1997), 113-38.
 17. Ian R. Tyrrell, Woman’s World/Woman’s Empire: The Woman’s Christian Temperance Union in International Perspective (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991), särskilt kapitel 9.
 18. Elizabeth Wheeler Andrew och Katharine Caroline Bushnell, The Queen’s Daughters in India (London: Morgan and Scott, 1899). Om utredningen och dess konsekvenser, se Antoinette Burton, Burdens of History: British Feminists, Indian Women, and Imperial Culture, 1865-1915 (Chapel Hill: University of North Carolina, c1994), 157-64.
 19. Om försök till kommunal reglering i 1800-talets USA, se John C. Burnham, “Medical Inspection of Prostitutes in America in the 19th Century: Louis Experimentet och dess uppföljare”, i Burnham, Paths into American Culture: Psychology, Medicine, and Morals (Philadelphia: Temple University Press, 1988), 138-149.
 20. Frederic H. Sawyer, The Inhabitants of the Philippines (New York, C. Scribner’s Sons, 1900), 114.
 21. H. S. Neuens, citerad i George Shibley, Momentous Issues: Competition in Business, Stable Price Level, Prosperity and Republic vs. Trusts, Falling Price Level, Depression, Empire, Militarism and Concentration of Wealth (Chicago: Schulte Publishing Company, 1900), 180.
 22. Arthur Judson, The New Era in the Philippines (New York: Fleming H. Revell Co., 1903), 107.
 23. Motoe Terami-Wada, “Karayuki-San of Manila: 1890-1920”, Philippine Studies, Vol. 34 (1986), 289.
 24. Ira C. Brown till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1900, i George W. Davis, red., Report on the Military Government of the City of Manila, P.I., from 1898 to 1901 (Manila, P.I.: Headquarters Division of the Philippines, 1901), 276.
 25. Citerat i Rev. A. Lester Hazlett, “A View of the Moral Conditions Existing in the Philippines”, i RG94/343790 (Box 2307), NARA DC.
 26. Eileen P. Scully, “Prostitution as Privilege: The ‘American Girl’ of Treaty-Port Shanghai, 1860-1937”, International History Review, Vol. 20, No. 4 (1998), 855-883; Eileen P. Scully, “Taking the Low Road to Sino-American Relations: ‘Open Door’ Expansionists and the Two China Markets”, Journal of American History, Vol 82, No 1 (1995), 62-83.
 27. Om prostitution i 1800-talets Filippinerna, se Maria Luisa Camagay, Working Women of Manila in the 19th Century (Manila: University of the Philippines Press, Center for Women’s Studies, 1995); Luis C. Dery, “Prostitution in Colonial Manila”, Philippine Studies, Vol. 39 (1991), 475-89; Greg Bankoff, Crime, Society and the State in the 19th Century Philippines (Quezon Hall: Ateneo de Manila Press, 1996), 26-27, 41-4.
 28. Regleringen av prostitutionen ägde rum i ett bredare sammanhang av ad hoc uppbyggnad av medicinska institutioner och folkhälsoinstitutioner. I september 1898 hade den amerikanska armén upprättat två reservsjukhus i Manila och en tillfällig hälsovårdsnämnd under militära myndigheter skulle börja upprätta sanitets- och hälsovårdspolitik och övervaka specialsjukhus för smittkoppor och spetälska samt könssjukdomar. Se Warwick Anderson, “Colonial Pathologies: American Medicine in the Philippines, 1898-1921” (avhandling, University of Pennsylvania, 1992), särskilt kapitel 1-2.
 29. Robert Hughes till generaladjutant, U.S. Army, 7 februari 1902, RG 350/2039/8 1/2), Box 246, NARA CP.
 30. Citat i De Bevoise, Agents of Apocalypse, 89.
 31. Amerikanska missionärer i Filippinerna klagade till exempel ofta över “querida-problemet”, det utbredda samboendet mellan amerikanska soldater och filippinska kvinnor under och efter kriget. Problemet omfattade oskiljaktiga ras, köns- och klasselement: vanliga amerikanska soldater förbjöds att ta med sig amerikanska fruar, medan filippinsk-amerikanska föreningar väckte farhågor om moralisk och raslig degenerering genom “rasblandning”. Detta ämne, som är besläktat med men också skilt från detta ämne, förtjänar att behandlas på annat håll. För en banbrytande undersökning av dessa teman i samband med det koloniala Sydostasien, se Ann Stoler, “Sexual Affronts and Racial Frontiers: European Identities and the Cultural Politics of Exclusion in Colonial Southeast Asia” i Ann Stoler och Frederick Cooper, Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World (Berkeley: University of California Press, 1997), 198-237.
 32. Philippa Levine argumenterar på samma sätt för de lokala anpassningarna av systemen för inspektion av könssjukdomar i det brittiska imperiet, och viktiga variationer mellan dem. Levine, Prostitution, Race and Politics, 51. Medan regleringens kritiker skulle hävda att amerikanska tjänstemän hade “importerat” denna politik från Storbritannien, skulle general MacArthurs gynnsamma citat från februari 1901 om reglering i Brittiska Indien till försvar för den amerikanska politiken vara påfallande vagt. Även om “böcker som innehåller referenser till denna fråga” inte kunde “erhållas i Manila”, var MacArthur säker på att det fanns verk som visade “att man i Asien har vidtagit ovanligt kraftfulla åtgärder för att skydda den engelsktalande soldaten från resultatet av de frestelser som han ställs inför”. Generalmajor. Arthur MacArthur till arméns generaladjutant, 4 februari 1901, RG94/343790 (Box 2307) NARA DC.
 33. De Bevoise, Agents of Apocalypse, 80-1.
 34. John R. M. Taylor, The Philippine Insurrection against the United States, 1899-1903: A Compilation of Documents with Notes and Introduction (Pasay City, 1971-3), vol. 3, 194-5.
 35. Albert Todd till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1901, i Davis, ed., 264.
 36. Charles Lynch till ordföranden för hälsovårdsnämnden, 18 maj 1901, i Davis, ed., 267.
 37. Robert Hughes till Adjutant General, U.S. Army, 7 februari 1902, RG 350/2039/8 1/2), Box 246, NARA CP.
 38. Frank S. Bourns till R. P. Hughes, 2 november 1898, bilaga 41, i Davis, red. 261-2.
 39. Warwick Anderson betonar föreställningen om filippinerna som “reservoarer” för sjukdomar i Warwick Anderson, “Immunities of Empire: Race, Disease, and the New Tropical Medicine”, Bulletin of the History of Medicine, Vol. 70, No. 1 (1996), 94-118.
 40. Simon Flexner, M. D., “Medical Conditions Existing in the Philippines”, Transactions and Studies of the College of Physicians of Philadelphia, 3rd series, Vol. 21 (1899), 165-77. Detta gällde även deras längre rapport som publicerades året därpå: Simon Flexner och L. F. Barker, “Report of a Special Commission Sent to the Philippines by the Johns Hopkins University to Investigate the Prevalent Diseases of the Islands”, Journal of the Military Service Institution, Vol. 26 (1900), 421-33.
 41. De hänvisade dock i förbigående till San Lazaro-sjukhuset med dess “en avdelning som ägnar sig åt behandling av könssjukdomar bland de infödda prostituerade”. Flexner, “Medical Conditions Existing in the Philippines”, 166.
 42. Albert Todd till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1901, i Davis, ed., 264-6.
 43. Mellan den 1 mars och den 15 maj 1901 rapporterade hälsovårdsstyrelsen en vinst på 52 procent. Charles Lynch till ordföranden för hälsovårdsnämnden, 18 maj 1901, i Davis, ed., 269.
 44. Lynch till ordföranden för hälsovårdsnämnden, 18 maj 1901, i Davis, ed., 267-8.
 45. Enligt amerikanska arméläkare undvek europeiska och amerikanska prostituerade i stort sett vad de uppfattade som stigmatiserande inspektioner av amerikanska arméläkare och föredrog istället att inspekteras av privata läkare.
 46. Lynch to President, Board of Health, 18 maj 1901, i Davis, ed., 268.
 47. Philippa Levine betonar tvetydigheten hos bordeller som utrymmen i “Erotic Geographies: Sex and the Managing of Colonial Space”, i Helena Michie och Roland R. Thomas, red: The Transformation of Space from the Victorian Age to the American Century (New Brunswick: Rutgers University Press, 2003), 149-160.
 48. Major Ira C. Brown till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1900, i Davis, red. 276.
 49. Brown till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1900, 275.
 50. Brown till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1900, 275. Detta försök genomfördes kort därefter och ett vicedistrikt invigdes. “Must Move Out to Adjust Social Evil”, The Manila Freedom, 31 augusti 1900, RG350/2039 (Box 246), National Archives and Record Administration College Park (NARA CP). Om distriktet och dess slutliga avskaffande, se Dery, 481-2.
 51. Brown till tillförordnad generaladjutant, 16 maj 1900, 276.
 52. Ursprunget till denna politik i den amerikanska koloniala kontexten är fortfarande oklart. Prostituerade i Singapore fotograferades också av tjänstemännen där i identifieringssyfte, även om det krävs mer forskning innan några slutsatser om interkoloniala lån kan dras. Se James Frances Warren, Ah Ku och Karayuki-San: Prostitution in Singapore, 1870-1940 (Singapore University Press, 2003 [1993]), 100-1, 108-9.
 53. Maj Charles Lynch till presidenten för hälsovårdsnämnden, 18 maj 1901, i Davis, red. 266-7.
 54. R. R. Stevens till adjutant, 25 mars 1902 (RG94/417937/B, bilaga 3), NARA DC.
 55. J. A. Moore till adjutanten, 7 mars 1902 (RG94/417937/B, bilaga 13), NARA DC.
 56. E. B. Pratt till adjutanten, 11 mars 1902 (RG94/417937/B, bilaga 17), NARA DC. Se även C. E. Hampton till adjutanten, 14 mars 1902 (RG94/417937/B, bilaga 19). När en civil läkare i Zamboanga klagade på att denna lukrativa inkomstkälla var ett korrupt monopol, blev han avvisad av arméns tjänstemän. Brev från Dr. A. T. Short, oktober [inget datum] 1908; RG94/1481399, NARA DC.
 57. R. R. Stevens till adjutanten, 25 mars 1902.
 58. C. E. Hampton till adjutanten, 24 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 19, NARA DC.
 59. R. C. Croxton till adjutanten, 10 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 21, NARA DC.
 60. W.H. Sage till adjutanten, 13 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 5, NARA DC.
 61. W.A. Kent till adjutanten, 6 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 27, NARA DC.
 62. H. C. Bonnycastle till adjutanten, 8 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 28, NARA DC.
 63. R. R. Stevens till adjutanten, 25 mars 1902.
 64. D. B. Devore till adjutanten, 13 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 24, NARA DC; J. H. Sutherland till adjutanten, 6 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga ?, NARA DC. För en hänvisning till en anklagelse om misshandel, se R. C. Croxton till adjutanten, 10 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 21, NARA DC.
 65. C. E. Hampton till adjutanten, 14 mars 1902, RG417937/B, bilaga 19, NARA DC.
 66. C. E. Hampton till adjutanten, 14 mars 1902.
 67. W. A. Nichols till befälhavaren, 10 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 7, NARA DC.
 68. R. C. Croxton till adjutanten, 10 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 21, NARA DC.
 69. H. G. Cole till adjutanten, 12 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 22, NARA DC.
 70. H. G. Cole till adjutanten, 12 mars 1902.
 71. Om koleraepidemin som följde omedelbart efter kriget, se De Bevoise, Agents of Apocalypse, 175-184; Reynaldo Ileto, “Cholera and the Origins of the American Sanitary Order in the Philippines”, i David Arnold, ed., Imperial Medicine and Indigenous Societies (Manchester University Press, 1988), 125-148.
 72. Citat i De Bevoise, Agents of Apocalypse, 89.
 73. De Bevoise, Agents of Apocalypse, 90.
 74. Om protestantiska missioner i Filippinerna, se Kenton J. Clymer, Protestant Missionaries in the Philippines, 1898-1916: An Inquiry into the American Colonial Mentality (Urbana: University of Illinois Press, 1986).
 75. Charles W. Briggs, The Progressing Philippines (Philadelphia: Griffith and Rowland Press, 1913), 122.
 76. Charles W. Briggs, 112.
 77. William B. Johnson, “The Administration’s Brothels in the Philippines”, The New Voice Leaflets, Vol. 1, No. 26 (18 augusti 1900); RG350/2045/10 (Box 246), NARA CP. Johnson var en “specialkommissionär” för New Voice. Information från denna artikel användes av The American League i dess broschyr “The Crowning Infamy of Imperialism”, RG 94/417937 (Box 2307), NARA DC.
 78. Mark Twain, “Battle Hymn of the Republic (Brought Down to Date)”, [februari 1901], i Jim Zwick, red: Antiimperialist Writings on the Philippine-American War (Syracuse University Press, 1992), 41.
 79. Om social renhet under denna tidigare period, se David J. Pivar, Purity Crusade: Sexual Morality and Social Control, 1868-1900 (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1973). För det tidiga 1900-talet, se David J. Pivar, Purity and Hygiene: Women, Prostitution and the “American plan”, 1900-1930 (CT: Greenwood Press, c2002).
 80. För moralreformatorer som pionjärer inom ny lobbyingtaktik, se Gaines M. Foster, Moral Reconstruction: Christian Lobbyists and the Federal Legislation of Morality, 1865-1920 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002).
 81. “Brev från Dr. O. Edward Janney”. The Philanthropist, Vol. 14, No. 2 (april 1899), 6.
 82. Mrs Mariana W. Chapman, “The New Militarism and Purity”, The Philanthropist, Vol. 14, No. 2 (april 1899), 2, 3.
 83. Aaron M. Powell, “Lessons from India”, The Philanthropist, vol. 14, nr 3 (juli 1899), 11.
 84. “Letter from Josiah W. Leeds”, The Philanthropist, Vol. 14, No. 2 (april 1899), 7.
 85. “The Schooling of a Camp”, The Philanthropist, vol. 14, nr 1 (januari 1899), 24. Artikeln citerade ett brev från Garrison till numret av The Woman’s Journal av den 18 oktober 1898.
 86. “Notes and Comments”, The Philanthropist, Vol. 17, No. 2 (juli 1902).
 87. “Notes and Comments”, The Philanthropist, Vol. 15, No. 4 (januari 1901), 1.
 88. Aaron M. Powell, “Appeal for Purity”, The Philanthropist, Vol. 14, No. 3 (juli 1899), 13.
 89. Powell, “Lessons from India”, 10.
 90. London Contemporary Review, citerad i Powell, “Lessons from India”, 11.
 91. “London Congress of the International Federation for the Abolition of State Regulationof Vice”, The Philanthropist, Vol. 14, No. 1 (januari 1899), 18.
 92. September 27, 1900 American Purity Alliance memorial to McKinley, RG350/2045 (Box 246), NARA CP.
 93. “Memorandum Issued by the Commander-In-Chief”, 28 april 1898 (London: Harrison and Sons, St. Martin’s Lane, 1898), RG 94/343790 (Box 2307), NARA DC.
 94. Om rösträttsrörelsen och feminismen, se Nancy F. Cott, The Grounding of Modern Feminism (New Haven: Yale University Press, 1987); Aileen S. Kraditor, The Ideas of the Woman Suffrage Movement, 1890-1920 (New York: Columbia University Press, 1965).
 95. Se Tyrrell.
 96. Kristin Hoganson, “As Bad Off as the Filipinos’: U.S. Women Suffragists and the Imperial Issue at the Turn of the Twentieth Century”, Journal of Women’s History, Vol. 13, No. 2 (Summer 2001). Se även Alison L. Sneider, “The Impact of Empire on the North American Woman Suffrage Movement: Suffrage Racism in an Imperial Context”, UCLA Historical Journal, Vol. 14 (1994), 14-32; Louis Michele Newman, White Women’s Rights: The Racial Origins of Feminism in the United States (New York: Oxford University Press, 1999).
 97. Om imperialistiska angrepp på antikolonialistisk maskulinitet, se Kristin Hoganson, Fighting for American Manhood: How Gender Politics Provoked the Spanish-American and Philippine-American Wars (New Haven: Yale University Press, 1998), särskilt kapitel 7.
 98. “A National Disgrace”, The Woman’s Column (17 november 1900).
 99. Resolution från Mississippi Woman Suffrage Association, till William McKinley (cirka 11 februari 1901), i RG94/343790 (Box 2307), NARA DC.
 100. Om antikolonialism se särskilt Schirmer, Republic or Empire, Welch, Jr., Response to Imperialism.
 101. Om antikolonialistisk rasism, se Christopher Lasch, “The Anti-Imperialists, The Philippines, and the Inequality of Man”. Journal of Southern History, Vol. 24 (augusti 1958), 319-331.
 102. “Uncle Sam Before and After His Wish for Expansion”, “Expensive Expansion” (Boston, 1900), i Hoganson, Fighting for American Manhood, 182.
 103. Om Atkinson, se Robert L. Beisner, Twelve Against Empire: The Anti-Imperialists, 1898-1900 (New York: McGraw-Hill Book Company, 1968), kapitel 5.
 104. Atkinson anklagades för indelikatess och inexakthet och hans pamflett fördömdes som “The Venereal Disease Libel”, i Frederick C. Chamberlin, The Blow From Behind (Boston, Lee and Shepard, 1903), 83-91.
 105. Atkinson, 18.
 106. Acting Secretary of War to Lillian Stevens, 8 oktober 1900, RG94/343790, NARA DC.
 107. Elihu Root till William Howard Taft, 21 januari 1901, William H. Taft Papers, Microfilm ed. M1584, Series 21, Special Correspondence, Vol. 2 (1900-1901), Reel 640. Mitt tack till Richard Meixsel för att han identifierade denna källa.
 108. Det fanns djupgående kopplingar mellan politiken mot reglering och nykterhetspolitiken som inte kan utforskas fullt ut här. Bordeller och salonger sammanfördes strategiskt på ett sätt som förde samman nykterhetsreformatörer och reformatorer av social renhet: bordeller skulle locka soldater till att dricka och salonger skulle locka soldater till prostitution. “Reglerade” bordeller i Filippinerna föreställdes vara parallella med de armékantiner som tillät försäljning av alkohol till soldater. Om armékantiner se Edward Coffman, The Old Army: A Portrait of the American Army in Peacetime, 1784-1898 (New York, Oxford: Oxford University Press, 1986), 359-361. Om senare debatter om opiumtrafiken i Filippinerna och dess förbud, se Anne L. Foster, “Models for Governing: Opium and Colonial Policies in Southeast Asia, 1898-1910”, i Julian Go och Anne Foster, eds., The American Colonial State in the Philippines: Global Perspectives (Durham och London: Duke University Press, 2003), 92-117.
 109. Teller, citerad i “No Beer for the Nation’s Defenders”, New York Times (10 januari 1901), 5.
 110. Root till Taft, 21 januari 1901.
 111. Telegram från Root till Taft, 15 januari 1901; Telegram från H. C. Corbin till A. MacArthur, 16 januari 1901, Taft Papers, Reel 640.
 112. MacArthur, citerad i “Moral Conditions in the Philippines”, rapport bifogad Wilbur Crafts till Theodore Roosevelt, 22 januari 1902, 8, RG94/416181A, NARA DC.
 113. Taft, citerad i “Moral Conditions in the Philippines”, 9.
 114. “Moral Conditions in the Philippines”, 8.
 115. Generalmajor. Arthur MacArthur till arméns generaladjutant, 4 februari 1901.
 116. “Against ‘Regulated’ Vice”, The Woman’s Column (3 maj 1902), 1.
 117. Roosevelt, citerad i “For Social Purity in the Army”, The Outlook (19 april 1902), 944-5.
 118. “For Social Purity in the Army”, The Outlook (19 april 1902), 944-5.
 119. Editorial, The Philanthropist, vol. 17, nr 2 (juli 1902), 4.
 120. “Conditions in America”, The Philanthropist, vol. 17, nr 2 (juli 1902), 6-7.
 121. General Orders No. 101, 21 maj 1901, RG350/2039/26 (Box 246), NARA CP.
 122. M. A. De Laney till Chief Surgeon, 18 februari 1903, RG 112/26/88939/B (Box 614), NARA DC.
 123. “Moral Conditions in the Philippines”, 9.
 124. Citat i Geo. Davis till F. H. Maddocks, 24 november 1900, RG350/2045 (Box 246), NARA CP.
 125. George Cortelyou till Elihu Root, 21 mars 1902, RG 350/2045/26 (Box 246), NARA CP.
 126. Rapport från George Curry, 6 maj 1902, citerad i W. Cary Langer till George Cortelyou, 11 juni 1902, RG 350/2045/28 (Box 246), NARA CP.
 127. Elihu Root till Luke Wright, 18 februari 1902, RG 350/2039 (Box 246), NARA CP.
 128. “More Trouble in Manila”, The Philanthropist, vol. 17, nr 3 (oktober 1902), 4.
 129. Bifogad not, presidentens sekreterare till Elihu Root, 6 februari 1902, RG350/2039/17 (Box 246), NARA CP.
 130. Clarence Edwards till Mary Dye Ellis, 3 april 1902, RG350/2039/efter-20 (Box 246), NARA CP.
 131. Edwards till Ellis, 3 april 1902.
 132. Brev från H. C. Bonnycastle till adjutanten, 8 mars 1902.
 133. Edward Lyman Munson, The Theory and Practice of Military Hygiene (New York: William Wood and Co., 1901), 835-7. Mitt tack till Warwick Anderson för att han identifierade denna källa. Munson tycks ha baserat sin bedömning på en positiv rapport från förste löjtnant S. L. Steer. Munsons rapport som var för reglering användes i sin tur av amerikanska officerare i deras försvar av inspektionsprogrammet på Jolo. Se brev från H. L. Laubach till adjutanten, 11 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 4, NARA; brev från W. H. Sage till adjutanten, 13 mars 1902, RG94/417937/B, bilaga 5, NARA DC.
 134. L. M. Maus, “A Brief History of Venereal Diseases in the United States Army and Measures Employed for their Suppression”, American Social Hygiene Association, 14 juni 1917, 2, 5, Box 131, File 3, ASHA Collection, University of Minnesota. Som major i Filippinerna hade Maus förflyttats från arméns medicinska avdelning till att bli den första chefen för Bureau of Health under civil ledning i juli 1901. Venerisk inspektion trädde också i kraft på det ockuperade Kuba och Puerto Rico i efterdyningarna av det spansk-kubansk-amerikanska kriget, men verkar ha betonat inspektion av amerikanska soldater snarare än prostituerade. Se Siler, 75-78. Kontroll av prostituerade försökte man i provinsen Pinar del Rio, se Munson, 836. Det faktum att dessa inspektionsregimer inte senare politiserades tyder på att de sociala renlighetsreformatorerna förlitade sig på antikolonialisternas kritik av kriget i Filippinerna.
 135. Maus, 6.
 136. Siler identifierade ursprunget till dessa regleringar i den kubanska kontexten. Venereala kontrollåtgärder där, skrev han, hade “utvidgats i en eller annan form till andra geografiska områden vid senare tillfällen”. Se Siler, 75.
 137. De Bevoise, Agents of Apocalypse, 86.

Marcos-familjens illasinnade rikedomar

Ang kinawat nga bahandi sa mga Marcos
Bild:www.tumblr.malacanang.gov.ph

Varför undviker Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. offentliga debatter, forum och intervjuer? En av anledningarna är att han inte vill att allmänheten ska få veta om familjens dolda rikedomar.

Nganong ginalikayan ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga pangpublikong debate, porum ug interbyu? Usa sa mga hinungdan mao nga dili niya gustong mahikyad sa publiko ang tinagong kinawat nga bahandi sa ilang pamilya.

Hur stor är Marcos stulna förmögenhet egentligen? Enligt försiktiga uppskattningar uppgår Marcos enorma stulna förmögenhet till cirka 10 miljarder dollar eller 510 miljarder ₱510 miljarder (1 dollar=₱51).

Unsa ba kadaku ang kinawat nga bahandi sa pamilyang Marcos? Adunay konserbatibong banabana nga mokabat kini sa $10 bilyon o ₱510 bilyon (sa bayloay nga ₱51 sa $1 sa kasamtangan).

Efter att Marcos diktatur störtades 1986 inrättade den första Aquino-regimen presidentens kommission för god förvaltning (PCGG) för att utreda och återta Marcos dolda rikedomar i landet och utomlands. Efter tre decennier kunde PCGG bara återvinna en liten del av tillgångarna. Detta berodde på komplikationer i den rättsliga processen, utländska regeringars bristande samarbete och PCGG:s interna svagheter.

Gitukod sa unang rehimeng Aquino ang Presidential Commission on Good Government (PCGG) dihang napalagpot sa poder ang diktadur‐ yang Marcos niadtong 1986 aron imbestigahan ug bawion ang tagong bahandi sa mga Marcos dinhi sa sulod ug gawas sa nasud. Human ang tulo ka dekada, mumho lang ang na‐ bawi sa PCGG tungod sa mga kumplikasyon sa ligal nga mga pro‐ seso, ang dili pagkooperar sa mga langyawng gubyerno, dugang pa sa pangsulod nga kahuyangan sa PCGG.

PCGG kunde endast återvinna 3,6 miljarder dollar i landet och utomlands från början av Aqui- no I-regimen fram till Rodrigo Dutertes nuvarande regering. I synnerhet Marcos tillgångar till ett värde av 680 miljoner dollar återfanns från banker i Schweiz, USA och andra länder. Från denna återvunna förmögenhet togs ersättning till offren för kränkningar av de mänskliga rättigheterna under den 14-åriga diktaturen mellan USA och Marcos.

Mikabat lamang sa $3.6 bilyong kantidad sa mga bahandi ang narekober sa PCGG sa sulod ug gawas sa nasud sukad niadtong panahon sa rehimeng Aquino I hangtud sa kasamtangang rehimen ni Rodrigo Duterte. Sa partikular, adunay nakuhang $680 milyong mga asset ni Marcos sa mga bangko sa Switzerland, sa US ug sa uban pang nasud. Gikan sa maong narekober nga mga bahandi gikuha ang mga gibayad isip danyo-sperwisyo sa mga biktima sa tawhanong katungod sa 14 ka tuig nga paghari sa diktaduryang US- Marcos.

Merparten av Marcos-familjens missgynnade rikedomar användes för att behålla sin livsstil som miljardär, upprätthålla sin politiska bas i Ilocos Norte och Leyte och återta den politiska makten på nationell nivå för att kunna fortsätta sin plundring och sitt blodiga styre.

Kadaghanan sa maong mga kinawat nga bahandi ginagamit sa mga Marcos aron mapabilin ang kinabuhing-bilyunaryo, aron mapabilin ang ilang pulitikanhong base sa Ilocos Norte ug sa Leyte ug aron bawion ang pulitikanhong gahum sa nasudnong angang aron ipadayon ang ilang pagpangawkaw ug madugoong paghari.

Det finns ingen sanning i de historier som cirkulerar om att Marcos rikedomar kom från Ferdinand Marcos Sr:s advokatbyrå och det hemliga “Tallano-guldet”.

Walay kamatooran ang ginapakaylap nga mga sugilanon nga ang bahandi sa mga Marcos naggikan sa pagka-abugado ni Ferdinand Marcos Sr. ug sa gipatagong “Tallano Gold.”

En betydande del av deras rikedomar, som stals från Japan-finansierade projekt, sattes in i Credit Suisse i Schweiz. Dessa sattes in på flera konton i namn av falska stiftelser och institutioner, t.ex. de som tillhörde hans kumpan Herminio Disini. Den första insättningen på 100 miljoner dollar ökade till mer än 800 miljoner dollar.

Dakung bahin sa gibulsa niyang bahandi gikan sa mga proyektong gipondohan sa Japan ang gideposito sa Credit Suisse sa Switzerland. Gi‐ butang kini sa pipila ka akawnt ila‐ lum sa mga pangalan sa hinimohimong institusyon ug korporasyon sama sa kroni niyang si Herminio Disini. Sa inisyal nga depositong $100 milyon, midaku kini ngadto sa kapin $800 milyon.

Efter att ha förskingrat pengarna från Japans krigsskadestånd, riktade Marcos sina ögon mot utländska lån från Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken för sina infrastrukturprojekt och privata ackumulation av byråkratiskt byte. Detta skedde genom att han överutnyttjade och överprissatte infrastrukturprojekt (t.ex. vägar och broar) för att kunna pressa ut stora summor i form av kickbacks, mäklararvoden och andra former av mutor från utländska företag och utländska leverantörer av byggnadsmaterial.

Dihang nahurot na ang gibayad sa Japan sa mga kadaut sa gyera sa nasud, gigamit usab ni Marcos ang langyawng utang sa World Bank ug Asian Development Bank alang sa iyang mga proyektong imprastruktura ug pribadong pagtigum sa burukratikong korapsyon. Kini pinaagi sa sobrang paggasto ug sobrang pagpresyo sa mga imprastrukturang proyekto (sama sa mga kalsada ug tulay) aron makakolekta og dakung mga komisyon, brokers’ fees ug uban pang porma sa pagpanuhol sa mga langyawng kumpanya, sa mga langyawng suplayer sa himang pangkonstruksyon.

Marcos hade absolut makt över militären och polisen under krigslagstiftningen, undertryckte all opposition och plundrade ostraffat de offentliga kassorna och de offentliga resurserna. Han trakasserade och konfiskerade privatägda företag som Meralco, PLDT, Philippine Airlines och två andra, massmedieföretag som sju TV-stationer, 16 dagstidningar, 11 veckotidningar, 66 lokaltidningar och 292 radiostationer.

Tungod aduna siyay absolutong poder sa paggamit sa militar ug pulis sa panahon sa balaod militar, gisumpo ni Marcos ang unsamang oposisyon ug gawasnong nangaw‐ kaw sa pondo sa katawhan ug bahandi sa publiko. Gipigot ug gikumpiska niya ang mga pribadong yutilidad sama sa Meralco, PLDT, Phi‐ lippine Airlines ug lain pang duha, mga korporasyong masmidya, lakip ang pito ka istasyon sa telebisyon, 16 ka nasudnong inadlaw nga mantalaan, 11 ka sinema nga magasin, 66 ka mantalaang pangkomunidad, ug 292 ka istasyon sa radyo.

Marcos använde sig av “presidentdekret” och “instruktionsbrev” för att ge sig själv och sina kumpaner förmåner. Till exempel tog hans försvarsminister Juan Ponce Enrile kontroll över skogsindustrin, Eduardo Cojuangco över kokosnötsindustrin, Roberto Benedicto kontrollerade sockerindustrin, Antonio Floirendo över bananindustrin och många fler.

Gigamit ni Marcos ang mga “presidential decree” ug “letters of instruction” aron hatagan siya og pa‐ bor ug ang iyang mga kroni. Mga pananglitan niini mao ang iyang kalihim sa depensa nga si Juan Ponce Enrile kansang adunay kontrol sa industriya sa troso, Eduardo Cojuangco sa industriya sa lubi, Roberto Benedicto sa industriya sa asukal, Antonio Floirendo sa industriya sa saging, ug daghan pang uban.

Trots ständiga förnekanden om familjens stulna rikedomar, slant Imelda Marcos tunga när hon hävdade att “Allt detta är vårt!”.

Luyo sa pagpangulipas nga walay kinawat nga bahandi ang pamilya, nasipyat pa gihapon si Imelda Marcos sa pagsulting “Amo na tanan!”

Om Marcos Jr. vinner presidentvalet i maj 2022 fruktar många att folket helt kommer att förlora kampen för att återfå sina illa förvärvade rikedomar.

Gikabalakan nga kung modaog si Marcos Jr. sa eleksyong presidensyal sa Mayo 2022, hingpit nga dili na mabawi sa katawhan ang kinawat nilang bahandi.

Det är hög tid att inse att det ryska folket är mer än sin auktoritäre president

av Jeremy Morris för Rosa Luxemburg-Stiftelsen den 10 mars 2022
En kvinna deltar i en antikrigsdemonstration i S:t Petersburg. Trots risken att bli arresterade demonstrerar människor i Ryssland på gatorna mot kriget. Fotograf: Sergei Mihailicenko, picture alliance / AA

Analysen av den ryska aggressionen och invasionen i Ukraina fokuserar förståeligt nog på den chauvinistiska revanchismen och stormaktssträvan inom den ryska eliten, som verkar delas av en stor del av det ryska samhället. Även om de konstruktivistiska och neorealistiska synsätten inom den politiska och geopolitiska forskningen har sitt berättigande, vill jag fästa uppmärksamheten på en “större” och samtidigt “mindre” bild. Detta är frågan om Ryssland, som har varit felplacerad i Europa sedan 1989, och européernas och de europeiska forskarnas oroande ointresse för ryssarna själva.

De viktigaste punkterna är följande:

 • Det ryska samhället är mångsidigt, attityderna till krig är komplexa och knappast revanchistiska eller nyimperialistiska.
 • Dessutom visar västvärldens misstro mot “avsaknaden” av motstånd i Ryssland mot kriget på vår egen okunnighet om den auktoritära statens natur.
 • Slutligen bör vi motstå uppmaningen att tilldela kollektiv skuld och utdöma kollektiva straff; vi bör undvika vulgära sociologiska slutsatser om “dåligt informerade”, outbildade anhängare av Putins agerande i Ryssland.

Definiera vem som är (och vem som inte är) “europé”

Det är förståeligt att människor fokuserar på det ukrainska folkets kamp mot invasionen, men konflikten i sig bevisar att “Ryssland har förlorat Ukraina” (en populär fras i ryskt geopolitiskt tänkande) för länge sedan – 2004 eller till och med 1989, när Sovjet tillät en civilpolitisk opposition, Narodyni Rukh (“Folkrörelse”), att bildas i Ukraina.

Ukraina är en europeisk nation och kommer snart att bli en europeisk stat. Men det är Ryssland också. Och få är villiga att tänka på det. Det är på grund av vår djupt rotade mentalitet från det kalla kriget som vi tar det för givet att det största landet i Europa i fråga om befolkning och yta är irrelevant för det “europeiska projektet”.

Utan att gå in på detaljer om det östliga partnerskapets misslyckande med den gradvisa integrationen av vissa före detta sovjetstater – som i sig själv återspeglar Rysslands (själv)uteslutning från överväganden – passade det EU att ignorera de 110 miljoner ryssarna (om vi utesluter Sibirien och Fjärran Östern). Det var helt villigt att utfärda gyllene visum till tiotusentals ryska miljonärer, men det faktum att det bara finns spridda stipendier och bilaterala utbildningslänkar, och att den genomsnittliga löntagaren har små möjligheter att få mer än ett tvåveckors Schengenvisum, visar hur litet engagemanget är – nämligen försumbart.

Vad var en av tjeckernas första reaktioner på den ryska invasionen? Ett förslag om kollektiv bestraffning som innebär att ryska medborgare nekas tillträde till Schengenområdet. På samma sätt finns det många av mina kolleger som känner sig bekväma i Europa och som skriver och undertecknar brev där de intellektuella gemenskaperna uppmanas att helt utesluta ryssarna.

Naturligtvis har det ryska ledarskapet också varit mycket nöjt med situationen hittills – Putin kunde besöka sin bostad i Spanien, hans ideologer och deras barn hade permanenta bostäder i Italien och Storbritannien. Hela politiska grupperingar i europeiska länder är nu smutsiga på grund av att de är villiga att ta emot pengar för att skönmåla det ryska självhärskardömet. Det tysta samförståndet om att det korrupta ryska kapitalet slussar pengar till väst är en form av samtycke som de flesta ryssar, vars nationella rikedomar har stulits under mer än en generation, inte har glömt bort.

Kanske är detta den verkliga förbittringen som vi borde tala om: Dessa “andra” ryssar, snarare än den engelsktalande intelligentian och de smarta nyrika, förblev (tillsammans med serberna) de sista icke-européerna som inte var värda att nämna eller beakta. Men det var de som utvann vår olja och gas och grävde upp metaller. Det finns inget bilateralt instrument mellan EU och Ryssland som inte betraktar relationen utifrån handel eller ekonomi, vilket står i skarp kontrast till begreppet “friheter” inom blocket, som åtminstone delvis är socialt och personbaserat.

Att erkänna det ryska motståndet

Boris Jeltsin kom till makten bland annat genom att ta tillfället i akt att historiskt förneka ryssarna som politiska subjekt, som nationalstat. Och återigen var vi européer mycket glada över att stödja honom, även när han plötsligt vände om och skapade den auktoritära revanchistiska stat som vi ser i dag. Som Vjatjeslav Morozov påpekar fortsätter olika folk, inklusive etniska ryssar, att förnekas politisk subjektivitet i ett “subalternt imperium”, trots att Ryska federationen har bildats.

Ryssland befinner sig i ett ingenmansland mellan det “civiliserade” centrumet och den orientaliserade periferin. Den är dubbelt förtryckt, både hemma och utomlands. Men invånarna utsätts för ett tredje offer när vi projicerar våra liberala fantasier från teorin om sociala rörelser om möjligheterna till en “bra” regimförändring. Sedan torterar och fördömer vi dem som inte är villiga att förstöra sig själva i symbolisk dygd. För oss är det bara ett klick med musen. För dem innebär det att de förlorar sina jobb, sin utbildning, sitt medborgarskap och sina liv.

Ryssland självt, vars enorma centrifugala och centripetala energier gnider mot varandra med öronbedövande tystnad, tystas också av vårt fokus på elitpolitik. I den europeiska föreställningsvärlden står Ryssland i huvudsak för en “brist” som ställs mot vårt eget överflöd. Vi har ett civilt samhälle, en offentlig sfär som är öppen för diskussion, demokratiska institutioner och traditioner. Ryssland har förmodligen inget av detta, men i skrivande stund har över 8 000 personer arresterats för att de öppet protesterat mot kriget i Ukraina – en handling som nu är likställd med “förräderi”. Informella icke-statliga organisationer organiserar dock social solidaritet och rättshjälp för politiska fångar.

Jag vill betona att vardagen i Ryssland är oförenlig med en bred opposition mot regimen och de politiska eliterna, eftersom de utrymmen för att bygga upp en solidaritet som skulle hjälpa ett sådant motstånd att växa och hålla sig effektivt är stängda. Människor i Ukraina och andra östeuropeiska länder som har fallit offer för ryska och sovjetiska historiska brott upprepar nu tal som jag har hört så många gånger: De anklagar människorna i Ryssland för brist på synliga åtgärder och anklagar dem för att vara medskyldiga. Detta är också välkända argument för antirasistiska forskare. Människor som är förtryckta får skulden och straffas. Hur skapar det solidaritet? Vi vet att det inte gör det.

Överallt, även i Ukraina, försöker ryssarna bli politiska subjekt genom vardagliga prefigurativa taktiker. En tankbilschaufför som dumpar sitt bränsle på en vintrig väg utanför Kharkiv gör det inte bara av egenintresse, utan också för att han hävdar att han tänker annorlunda än de krafter som kontrollerar oss. Jacques Rancière kallar detta “politik som en subjektiveringsprocess”.

Många ryska soldater tvingades till tjänstgöring med våld eller lurades till det. I själva Ryssland lever ryssarna i en självförsörjande säkerhetsstat där levnadsstandarden har försämrats märkbart sedan Putins annektering av Krim 2014. David Harvey, som skriver för Focaal, fokuserar på det ryska folkets ekonomiska och moraliska förödmjukelse under 1990-talet och dess uteslutning från internationella institutioner på de mest omöjliga villkor. Tony Wood påpekar i sitt svar att det är farligt att förvandla förödmjukelse till psykologisering, eftersom detta kan missförstås som ett rättfärdigande av rysk aggression.

I mitt etnografiska arbete i Ryssland försöker jag lyfta fram de många krafter som gör att “vanliga” människor kan agera, skapa världen och tänka kritiskt politiskt. Detta är nu uppenbart i Rysslands utbredda avsky mot den krigshetsande eliten och i de stora protesterna mot kriget. Den “sociala” frågan är dock mer komplicerad: vi har en demoraliserad och ekonomiskt utmattad befolkning vars sinnen huvudsakligen är upptagna av att säkra sin överlevnad, medan en rovgirig elit håller dem nästan i slaveri. Det “lilla modet” av motstånd och subtraktiv handling är förmodligen det enda vi kan hoppas på för närvarande, även om den politiska utbildningen av de osäkra arbetstagarna bär frukt. Vi bör vara försiktiga med att tänka på massmobilisering i Ryssland 2022.

Att bygga solidaritet bortom nationalitet

Utmaningen för både Ukraina och Ryssland är att agera tillsammans mot samma angripare. Hittills har ukrainarna gett en lektion i solidaritet, men också i motstånd. Problemet med vårt villkorliga och instrumentella erkännande av europeismen kvarstår. Vi behöver en politik som är föregripande och som erkänner och förkroppsligar gemensamma principer och ideal oberoende av nationalitet. Vi behöver motinstitutioner, antihierarkier och förkroppsligad internationell solidaritet – och här återvänder vi till det bästa av Rosa Luxemburgs arbete, vars etiska ståndpunkt proklamerade alla människors universella värde i en tid av elitstyrda stater och global ojämlikhet.

Rysslands och ryssarnas* påstådda “civilisatoriska” oförmåga lyfts redan fram som en galning. Plötsligt kanaliserar ett antal journalister, akademiker och “tänkare” som fram till förra veckan inte brydde sig ett dugg om ukrainare eller ryssar Thanatos och förespråkar tredje världskriget. Det beror delvis på den arrogans med vilken vi har bestämt vilka som är européer och hur vi vill att de ska vara européer. Antagandet att diktatur innebär samtycke, påtvingat accepterande eller Stockholmssyndrom är ett ytligt sätt att undvika att ta itu med situationen för våra europeiska landsmän i Ryssland, en mycket osammanhängande stat som har svikit majoriteten.

Ukrainarna är inte “superhjältar” som kämpar för civilisation mot barbari, de kämpar för självbestämmande mot en revanchistisk angripare, en auktoritär stat. De kan fortfarande förlora denna kamp, eller så kan deras kamp förloras i en global konflikt. Majoriteten av ryssarna är varken passiva idioter eller nostalgiska chauvinister.

Det sociologiska “misstaget” här liknar det som gjordes när man bedömde klassidentiteten hos Trumps anhängare 2016. De mest högljudda anhängarna av nyimperialismen är sannolikt “kosmopolitiska” eller materiellt välbärgade ryssar och andra. På hemmaplan är de också “sociala rasister”: de kallar sina landsmän för “boskap” och “bomullstussar”.

Vad som saknas i bilden är den stora majoriteten av fattiga människor som i värsta fall är “moraliskt likgiltiga” inför det som händer – precis som de flesta av oss är inför de många konflikter som västvärldens stater är ansvariga för. Framför allt är de principiellt emot krig. Med sina brister och sin önskan om ett bättre liv skiljer sig ryssarna föga från de ännu inte koloniala folken i Frankrike och England, och de har mer gemensamt med USA:s medborgare än vad någon av dem vill erkänna.

Dr. Jeremy Morris är forskare vid Århus universitet i Danmark och studerar arbetsmarknadsrelationer, politisk ekonomi och livet i det forna Sovjetunionen. Han är författare till Everyday Postsocialism, Palgrave, 2016. https://postsocialism.org
Källa: Rosa Luxemburg-Stiftelsen, https://www.rosalux.de/news/id/46103/putin-die-russen-und-der-krieg-in-der-ukraine

Den 13 mars 1979 genomfördes en oblodig revolution på Grenada

Maurice Bishop

Den 13 mars markerar årsdagen av Grenada-revolutionen, då marxist-leninistiska New Jewel Movement under ledning av Maurice Bishop störtade regeringen och gjorde Grenada till den enda kommunistiska staten inom Samväldet.

Bishop sågs av Ronald Reagan som ett hot, eftersom han inte bara var socialist utan också var svart, talade engelska och eventuellt kunde inspirera trettio miljoner svarta amerikaner.

På grund av den grenadiska regeringens sociala program och närheten till Kubas och Nicaraguas befrielserörelser insåg den amerikanska regeringen potentialen i en engelskspråkig svart revolution i Amerika.

Kuppen mot Bishop och hans senare avrättning gav USA en ursäkt för att invadera landet den 25 oktober 1983, vilket avslutade det fyraåriga socialistiska experimentet på den lilla karibiska ön.

Maurice Bishop organiserade en oblodig kupp mot Eric Gairys USA-stödda regim i mars 1979. Bishop, som var känd för sin karisma, sin briljanta kommunikationsförmåga och sin förmåga att få kontakt med folket, ledde Grenadas revolutionära folkregering i en rad politiska åtgärder till förmån för de fattiga massorna.

Hans regering införde gratis offentlig hälsovård, gav människor skolprogram som minskade analfabetismen från 35% till 5% och minskade arbetslösheten från 50% till 14%. Arbetarnas och kvinnornas rättigheter stod i centrum för politiken tillsammans med kampen mot rasism, apartheid och imperialism.

Den 14 oktober 1983 störtades Bishop av Bernard Coard, vilket enligt uppgift utlöste protester som fick 1/3 av Grenadas befolkning att gå ut på gatan. Den 19 oktober torterades Bishop, medlemmar av hans kabinett och några anhängare och avrättades av en exekutionspluton.

“När kommer imperialismen att lära sig? Ja, de kan döda våra kroppar, men de kan aldrig döda andan hos ett folk som kämpar för sin befrielse.”

Godfrey Smith, Jamaica Observer, har skrivit ett utdrag ur sin bok "The Assassination of Maurice Bishop", som berättar om mordet på Grenadas tidigare premiärminister som dog i ett blodigt uppror på den karibiska ön 1983.

«Strax före 13.00 började de anlända till Mount Wheldale. Bilarna satte fart på den branta backen och saktade in vid kontrollstationen innan de vinkades in i det säkra området. De som satt i bilarna steg av och gick uppför den breda, rakt igenom utan räcken, betongtrappan som leder till verandan på premiärministerns residens. Det rymliga huset i kolonialstil med jalusier och ett expansivt rött tak låg inbäddat nära toppen av Mount Wheldale. Det hade en hisnande utsikt över det gamla Fort Rupert och den pittoreska staden St George’s, som ligger i en hästsko runt en majestätisk, turkosblå djupvattenshamn med en flotta av fiskebåtar som guppade och knarrade när vågorna rullade in.

De hade kallats till ett extraordinärt tredagarsmöte med partiets centralkommitté. Att det var extraordinärt och fastställt till tre dagar var inte ett tecken på någon större händelse. Centralkommitténs möten pågick rutinmässigt i flera dagar som ett slags uthållighetsträning för att bygga upp revolutionär uthållighet. En litania av rapporter från vad som verkade vara hundra underkommittéer lades vanligtvis fram och granskades. Det som var ovanligt, och som kunde ha skapat en viss oro, var att alla medlemmar som var utspridda utomlands hade fått instruktioner om att återvända hem för detta möte, oavsett var de befann sig eller vad de gjorde.

George Louison, jordbruksministern, skyndade sig tillbaka från Tyska demokratiska republiken. Överstelöjtnant Joseph Layne avbröt sina studier vid Vistrel militärakademi i Ryssland, där han hade varit de senaste tre månaderna, bara fyra veckor innan han hade avslutat dem. Han återvände via Kuba och övernattade hos sin gode vän Leon Cornwall, Grenadas ambassadör på Kuba, som också var medlem av centralkommittén. De stannade uppe och pratade långt in på natten och reste till Grenada dagen därpå. Ingen av dem skulle någonsin återvända för att slutföra sitt uppdrag.

De 13 ledamöterna i kommittén samlades på den vidsträckta verandan och pratade med varandra i väntan på att mötet skulle börja. De flesta hade Makarov-pistoler med sig. Det var inget ovanligt med det – detta var det revolutionära Grenada; det militariserade Grenada. Många människor gick omkring med vapen. Partiaktivister från varje församling på ön argumenterade seriöst för en “liten pjäs” som säkerhet mot kontrarevolutionärer, eller “kontrare” som de kallades.

Diktatorn Eric Gairy, en mer charmig Idi Amin i Karibien, hade störtats, men den nya revolutionära folkregeringen (PRG) var försiktig med att han skulle försöka återta ön. Under de första veckorna efter kuppen visade sig de många rapporterade iakttagelserna av kontringar och legosoldater som invaderade till sjöss bara vara spöken, inbillade av en panikslagen befolkning som var rädd för Gairys hämndlystna återkomst. Hela ön var i högsta beredskap.

Under den tidiga perioden gick Grenadierna med huvudet högt och bröstet utåt, stolta som fan över sin revolution. Deras lilla prick av en ö diskuterades i huvudstäderna i världens mäktigaste länder.

Tonåringar värvade sig entusiastiskt till folkmilisen, förförda av lockelsen att hantera vapen och försvara den ärofyllda revolutionen. Till och med från de välbärgade familjerna i förnäma stadsdelar som L’ance aux Epines kom de för att få den grova och färdiga utbildningen. “Folket är milisen, milisen är folket” stod det på stora reklamskyltar. Äldre människor som anslöt sig kunde förvänta sig att få två timmars drillning av tonåriga soldater, transporteras mitt i natten i en sovjetisk lastbil, lämnas i ett sockerrörsfält långt från huvudvägen och få instruktioner om att hitta tillbaka. Det var så det gick till närmast efter “revo”. Människor i alla åldrar och klasser blandade sig och samarbetade, glada över att få möjlighet att delta i byggandet av ett nytt Grenada. Revolutionära calypsosånger intonerade “Från underutveckling och förtryck till befrielse och utbildning; nu när vi är fria måste vi bekämpa analfabetismen”.

Men fyra år senare började de ljusa dagarna att blekna och en del missnöje, likt bittert ogräs, började gro i små grupper runt om på ön. Det sades att folk började bli desillusionerade. Milisens tillväxt hade minskat. Partimedlemmarnas entusiasm hade minskat. En del höll på att fysiskt kollapsa under revolutionens tunga krav. I partiets övre skikt betecknades situationen som en kris. Detta extraordinära möte, som är planerat till den 14-16 september 1983, sammankallades särskilt för att ta itu med denna situation.

Två av centralkommitténs 15 medlemmar var inte närvarande. Ian St Bernard, polischefen, var sjuk och general Hudson Austin, befälhavare för Folkets revolutionära armé (PRA), var på väg från Pyongyang där han hade representerat PRG vid firandet av Nordkoreas 35-årsjubileum. Han hade ändrat sin resväg för att hitta den snabbaste vägen hem men skulle ändå inte hinna tillbaka förrän den sista dagen av mötet. Det fanns ingen bland dem vars revolutionära meriter kunde ifrågasättas. De flesta hade riskerat sina liv vid planeringen och genomförandet av den lysande kupp som störtade diktatorn. Var och en av dem hade med hjärta och själ engagerat sig för att revolutionen skulle lyckas.

Bara cirka 50 meter från verandan där de samlades låg vice premiärminister Winston Bernard Coards hem. Han, hans fru Phyllis och deras tre små barn bodde i ett hus som låg på samma område som premiärministerns. Coards veranda gav en fri utsikt över dem som anlände till och lämnade premiärministerns bostad.

Inte långt efter den stora marsrevolutionens triumf hade premiärministern flyttat in i Mount Wheldales lokaler. Hans ställföreträdare hade följt efter och ockuperat det intilliggande huset. Domarna i West Indies Associated States Supreme Court, som då hade sitt säte i Grenada, hade övergivit bostäderna och flyttat till Saint Lucia efter det att PRG upphävt konstitutionen.

Det var på uppmaning av de kubanska säkerhetsrådgivarna som premiärministern hade flyttat från sitt hem på Parade i St Paul’s till Mount Wheldale. Kubanerna hade blivit förskräckta över sårbarheten i hans hem som låg helt öppet och tillgängligt. En sådan hög säkerhetsrisk för landets ledare kunde inte tolereras, hade de strängt rekommenderat. Premiärministern skulle gärna ha stannat kvar bland folket i St Paul’s, men han hade inte råd att vara dum, inte medan Gairy fortfarande aktivt sökte stöd för att återfå makten. Alltför mycket stod på spel. Den höga och hälsosamma atmosfären, högt uppe på kullen långt bort från massornas blickar, stod i alla fall i proportion till deras enorma ansvar. Det var ingen överdrift att säga att revolutionens överlevnad berodde på att premiärministern och hans ställföreträdare höll sig vid liv, och Mount Wheldale var en av de säkraste platserna i St George’s. Det var där alla möten i centralkommittén (CC) och den politiska byrån (PB) hölls.

Att bo nära varandra hade varit bekvämt för öns två mäktigaste män som samarbetade nära och rådgjorde med varandra dygnet runt. Så hade det åtminstone varit under revolutionens tre första år. I nästan ett år hade relationerna varit ansträngda, ända sedan Coard avgick från centralkommittén och den politiska byrån i oktober 1982.

Misstron var nu så djup att premiärministerns betrodda säkerhetsofficer, Cletus St Paul, sade att han hade satt upp en barriär av galvaniserad zink ovanpå staketet för att hindra Coards insyn i premiärministerns hus.

Coard var kvar i kabinettet som vice premiärminister och finansminister men hade avsagt sig alla partiposter och avlägsnat sig från partiarbetet. Han skulle därför inte delta i mötet i grannhuset. Endast kommitténs och presidiets medlemmar kände till hans avgång. Partiet var så hemlighetsfullt att kabinettsministrar som inte var partimedlemmar inte visste något om det. Endast en handfull personer kände till de ansträngda relationerna.

Premiärministern promenerade nonchalant in i arbetsrummet från matsalen och signalerade att mötet skulle börja. Iklädd sin karaktäristiska skjortjacka, hans klocka, en gåva från Muammar Gaddafi, bars som vanligt med urtavlan på insidan av handleden, skrattade han och skämtade med kamraterna innan han tog plats i den södra änden av det långa, sex meter långa konferensbordet. De andra trillade in från verandan genom en dörr som öppnade sig in i arbetsrummet.

Han kallade mötet till ordningen och delade ut en dagordning med sju punkter som innehöll en enormt omfattande bilaga med 16 rapporter. Ännu ett maratonmöte stod för dörren.

Överstelöjtnant Liam “Owusu” James kastade en blick på dagordningen och tittade sedan rakt på premiärministern och sade utan omsvep: “Kamrat Bishop, denna dagordning saknar fokus. James var chef för underrättelse- och kontraspionageverksamheten vid inrikesministeriet. Innan Maurice Bishop kunde reagera på det djärva och bestämt avvisandet av hans dagordning, lade John “Chalkie” Ventour snabbt fram ett motförslag med en dagordning i tre punkter:

 1. Analys av partiets och revolutionens tillstånd;
 2. analys av KK:s största problem, och
 3. vägen framåt.

Ventour innehade den viktiga posten som generalsekreterare för Trade Union Council, paraplyorganet för landets arbetarrörelse.

Överste Layne ställde sig omedelbart bakom Ventours föreslagna dagordning. Layne var arméns andreman men hade de facto kontroll eftersom general Austin, befälhavaren, också var minister för byggnadsfrågor och offentliga nyttigheter och var fullt engagerad i revolutionens paradprojekt, den snart färdigställda nya internationella flygplatsen i Point Salines. Med snabba, staccatoartade ingripanden hade James, Ventour och Layne skickligt kapat dagordningen.

En sådan trotsig handling mot socialistiska ledare som Deng Xiaoping, Kim Il-Sung, Fidel Castro eller Leonid Brezjnev skulle ha varit otänkbar. Men ledaren för världens enda engelsktalande revolutionära stat var annorlunda. Hans kamrater visste att han var lättsam och undvek konfrontationer. Han föredrog att skapa samförstånd och söka anpassning snarare än att tvinga fram sin vilja. Han försökte undvika den inbillning av personlig överlägsenhet och ofelbarhet som drabbade så många andra ledare.

Om det fanns en enda avvikande röst försökte han övertyga den avvikande. Vice finans- och turistminister Lyden Ramdhanny såg detta som en brist. Han sade att Bishop var alltför tillmötesgående som ledare; han ville inte förolämpa människor och därför komprometterades ofta hans egna övertygelser och ståndpunkter. Lyden var en välbärgad affärsman och ordförande för Grenadas handelskammare när han för första gången träffade Maurice, som hade sökt upp honom på handelskammarens kontor på Melville Street för att lägga fram New Jewel Movement’s (NJM) argument mot att Grenada skulle bli självständigt under premiärminister Eric Gairy. Lyden hade imponerats av hans vältalighet och visioner för Grenada och började i tysthet finansiera NJM.

Det var inte alla som hade denna uppfattning om premiärministern. Vissa som arbetade mycket nära honom ansåg att han på vägen dit hade blivit alltmer autokratisk, likt en latinamerikansk caudillo, vilket stod i konflikt med principen om demokratisk centralism som styrde partiets beslutsfattande.

Jag har inga problem med att ändra dagordningen, svarade Bishop tillmötesgående, jag är bara orolig för tidsgränsen för analysen.

CC bör ta all den tid som krävs för att göra analysen, svarade Layne kortfattat, när den är uttömd kan vi gå vidare.

Vid 25 års ålder, lång och imponerande, var Layne extremt ung för att vara överste och operativ chef för armén. Men det var ett ungt parti. Hälften av kommitténs medlemmar var fortfarande i sina kallsinniga tjugoårsåldrar. Bishop själv var bara 39 år. Layne hade varit en av de revolutionärer som ledde attacken före gryningen mot True Blue-arméns kaserner den 13 mars 1979, vilket gjorde slut på Gairys styre. Han hade sedan dess utmärkt sig genom sin intelligens, disciplin och sitt engagemang och var mycket respekterad och omtyckt av de soldater som såg honom som ledare. Maurice var överbefälhavare, men det var Layne som hade det största inflytandet inom armén.

Premiärministern hade aldrig tidigare utmanats så öppet och aggressivt. Kamrater som var 15 år yngre än han behandlade honom som en skolpojke. Han blev överrumplad och sa ingenting när kommittén fortsatte att anta Ventours dagordning utan ändringar.

Layne började med punkt ett och målade upp en mycket skrämmande bild. För att vara en man som hade befunnit sig på en militärhögskola i Ryssland tusentals mil bort under de senaste tre månaderna hade han verkligen hållit sig uppdaterad om vad som hände i Grenada. Antingen det eller så hade någon förberett honom när han återvände några dagar tidigare. Hur som helst talade han med den allvarlighet som anstår hans militära rang. Revolutionen står inför sitt största hot, började han. Folket är nedstämda och missnöjda. Partiet är sönder, massorganisationerna kollapsar, ledarstilen är direktivbaserad, folk säger att demokratin är död i partiet och att besluten är alltför spontana. Han förklarade mycket utförligt och utan avbrott och satte tonen genom att måla upp en bild av en revolution på gränsen till kollaps och en kommitté på väg mot “högeropportunism”.

Högeropportunism – detta ord hade i ett revolutionärt tillstånd en omisskännlig innebörd som man inte kunde missa. Att bli stämplad som högeropportunist var nästan lika illa som att bli kallad förrädare. Högeropportunister satte individualism framför kollektivets intresse och eftersträvade själviska, borgerliga värderingar. Detta stod i motsats till revolutionen. Om centralkommittén – det högsta organet för ett aspirerande marxist-leninistiskt parti som New Jewel Movement – befann sig på högeropportunismens väg var det verkligen ett alarmerande avslöjande.

Bishop lyssnade och tog långa drag av sina 555-cigaretter. Det fanns inget spår av hans oemotståndliga jovialitet. Han visste att det obevekliga trycket från USA, de ökade militära manövrerna och det egna interna trycket att åstadkomma mer hade krävt ett högt pris och lett till utbrändhet på alla nivåer. Många partimedlemmar hade insjuknat i högt blodtryck, migrän, frekventa förkylningar, astma och bihåleproblem. Partiets svar på detta var “mer studier”, “större disciplin” och “bättre organisation”. Samtidigt hade ingenting gjorts för att utöka medlemsbasen för att dela på arbetsbördan. Det hade varit ett misstag att behålla ett mycket litet parti och ändå förvänta sig att medlemmarna på något sätt skulle klara av den exponentiella ökningen av arbetsuppgifter. Men ingen enskild person kunde hållas ansvarig för detta.

En efter en upprepade kamrater Laynes apokalyptiska vision om partiets förestående undergång. Klagomålen kom ner som ett lerigt jordskred efter dagar av skyfall. Det sades att viktiga anhängare höll på att avlägsna sig, att massorna hade gått bakåt ideologiskt, att milisen var obefintlig, att kamraterna var överarbetade och blev sjuka, att moralen i armén var låg, att medlemmarna var för blygsamma när det gällde att kritisera partiets högre organ, att det fanns en tendens att trycka ner saker i halsen på kamraterna, att revolutionen hade förlorat sin förmåga att “bemöta” kontrarevolutionärer och att den skulle kunna vändas om redan inom ett år. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det var bara Unison Whiteman och George Louison som inte anslöt sig till den rungande domedagskören. Louison var knappt 32 år, utbildad lärare och ivrig jordbrukare, respekterad för sin förmåga att mobilisera människor. Han anklagade sina kamrater för att skapa panik på grund av det sätt på vilket de framförde sina synpunkter. Whiteman var utrikesminister och var med sina 42 år den äldsta personen i rummet. Han var en tyst, mild och tillbakadragen man. Utan att bestrida att klagomålen var sanna, varnade han på sitt vanliga mjuka sätt för att en del av misslyckandena berodde på överarbete och att man satte upp orealistiska mål. Alla visste att detta var sant.

Mönstret för de två första mötesdagarna var timmar av långa, upprepade utspel om hur dåligt partiet presterade och om “revo”:s nära förestående undergång. Leninistisk jargong hängde i luften, tjock och kvävande, som röken som krökte upp från Bishops cigarettkedja.

De var brinnande, uppriktiga ideologer i en hejdlös rusning för att uppnå ideologisk renhet enligt läroboken och anpassa människor till teorin. År senare, många år senare, skulle Cornwall, som vid det laget hade avsagt sig ateismen för metodismen, säga att det är omöjligt att verkligen förstå vad som hände då utan att inse att de var som fanatiker som var berusade av leninismens religion.

Bishop, som nu var spänd, kämpade för att behålla sitt lugn. Som ordförande i centralkommittén var det vanligt att han sammanfattade samförståndet i slutet av ett sammanträde.

Jag slås, sade han, av den uppenbara förberedelse som har gått till varje kamrats kommentarer.

Det var svårt att avgöra om han med “uppenbar förberedelse” menade att deras djupa analys verkligen imponerade på honom eller om han misstänkte att de hade gjort upp bakom hans rygg.

Vissa slutsatser är förhastade, fortsatte han, men jag delar den allmänna oron.

Han ifrågasatte inte grunden för deras alarmerande bedömning av den politiska och ekonomiska situationen när han faktiskt kunde ha gjort det. Världsbanken och IMF hade i juli gett Grenada ett gott betyg och hade undertecknat nya finansiella avtal med PRG.

Den internationella flygplatsen i Point Salines var på väg att invigas om några månader, vilket skulle sammanfalla med femårsdagen av revolutionen. Dess färdigställande skulle göra slut på den likviditetsbrist som ett antal ministerier drabbats av på grund av den stora belastning på de offentliga finanserna som byggnationen inneburit. En ny internationell flygplats som kan ta emot jetplan skulle innebära en ökning av antalet ankommande turister och utökade exportmöjligheter, vilket skulle leda till ökad hårdvaluta. Detta skulle leda till politisk popularitet för NJM och befästa dess styre. Det fanns därför goda skäl att vara optimistisk. Bishop accepterade dock passivt diagnosen att revolutionen befann sig i en “djup kris” och att centralkommittén (CC) – som han var ordförande för – var ansvarig.

När han avslutade dagens överläggningar sade han att det individuella och kollektiva ledarskapet behövde förbättras, att meningsfulla kommunikationskanaler mellan ledningen och medlemmarna måste utvecklas och att marxismen-leninismen måste tillämpas mer kraftfullt för att vägleda det framtida partiarbetet.

Med tanke på hur allvarlig kritiken var och det faktum att den hade framförts tidigare vid ett krismöte den 26 augusti 1983, om än inte med samma aggressivitet, var Maurices sammanfattning svagt. Vid mötet den 26 augusti sade Selwyn “Sello” Strachan att det fanns ett tyst uppror mot partiets högre organ som krävde en kritisk granskning av CK, särskilt eftersom CK inte hade kritiserat sig själv vid mötet i juli.

Unison Whiteman hade sagt att saker och ting pekade på att förtroendet för CC hade brutits samman. En annan medlem talade om splittringen mellan partiet och massorna. Maurice hade hållit med James om att partiet stod inför hotet om upplösning. De beslöt att ett nytt CK-möte skulle hållas för att se över den allvarliga situationen om två och en halv vecka. Detta möte var därför avsett att finna verkliga lösningar på dessa frågor. Bishops rekommendationer lät i det sammanhanget som plattityder.

Maurice anlände till University of London i december 1963. Han blev aktivt engagerad i West Indian Students’ Union, Standing Conference of West Indian Organisations och var ordförande för Student’s Association of Holborn College.

Som universitetsstudenter följde de de antikoloniala rörelsernas öden, den västindiska federationens nedslående upplösning och den spännande pånyttfödelsen av nya oberoende afrikanska och karibiska stater ur kolonialismens aska. De diskuterade Nkrumahs, Franz Fanons, Malcolm X:s, Fidel Castros och Che Guevaras skrifter. Julius Nyereres Ujamaa: Essays on Socialism och Arushadeklarationen från 1967 imponerade särskilt på Maurice.

Hans erfarenheter i England hjälpte honom att fokusera på rasism och att få en bättre känsla för arbetarklassens problem. Han deltog i evenemang som den brittiska West Indian Standing Conference och Campaign Against Racial Discrimination. Han ansåg att Storbritanniens dämpade reaktion på den vita minoritetens ensidiga självständighetsförklaring i Rhodesia – i motsats till dess snabba utplacering av en invasionsstyrka för att undertrycka Anguillas utropade självständighet 1967 – utsatte honom för den brittiska imperialismens hyckleri. Han betraktade Fidel och Che som internationella hjältar.

Black Power-rörelsens kulturella explosion i USA fick honom att tänka kritiskt på sin roll som svart man i en vitdominerad värld. Det spelar ingen roll att han i Västindien skulle ha betraktats som en privilegierad, ljushyad medlem av medelklassen. Han läste Walter Rodneys bok The Groundings with my Brothers, som påverkade hans tänkande, synsätt och stil. Han lät skägget växa, slutade gå i kyrkan och övergav västerländska kostymer. Rupert köpte flera kostymer till sin son under en av sina resor till London, men Maurice bar aldrig någon av dem. Hans farbror, Allan La Grenade, sade att han inte så mycket var en politiker som en troende i frågor: antikolonialism och svart nationalism på 60-talet och anti-Gairyism och socialism på 70-talet.

Bernard var på Brandeis när Stokely Carmichael och H Rap Brown satte Amerika i brand med sin brinnande oratorik. Som huvudlärare för Brandeis sommarprogram, “Upward Bound”, för ungdomar från ghettot, bjöd Bernard in Stokely för att tala till ungdomarna. Den progressiva vita professorn som ansvarade för programmet blev förskräckt men ställde inte in evenemanget.

Bernard lyssnade på intervjuer med Malcolm X och Martin Luther King på radion. King och Bernards äldre bror hade båda gått på Boston University och var vänner. Han blev exponerad för medborgarrättsrörelsens icke-våldsstrategi. Julius Nyerere och den kubanska revolutionen var också viktiga influenser. Det fastnade hos honom när han hörde Fidel, under krisen mellan Angola och Sydafrika, beskriva Kuba som det latinska Afrika.

Maurice och Bernard återknöt kortvarigt kontakten när Bernard anlände till England i september 1966 för att avlägga en magisterexamen vid Sussex. Efter att ha slutfört den började han arbeta heltid samtidigt som han disputerade i utvecklingsekonomi vid Sussex. Under tre och ett halvt år, mellan sommaren 1967 och december 1970, drev han kvällsklubbar för barn från sju skolor för “utbildningsmässigt undernormala” (ESN) och undervisade sedan på heltid vid två andra ESN-skolor. Detta gav honom förstahandserfarenhet av vad som hände i dessa skolor och i utbildningssystemet. Han blev upprörd när han upptäckte att ESN-skolorna användes som en bekväm dumpningsplats för svarta barn som han ansåg var allt annat än utbildningsmässigt subnormala. Han blev inbjuden att presentera en artikel om sina upptäckter vid en konferens med västindiska litterära tungviktare som Samuel Selvon och Andrew Salkey. Den mottogs så väl att han uppmanades att skriva en bok. Den bok som skrevs sommaren 1970, How the West Indian Child is Made Educationally Sub-Normal in the British School System, skapade stor publicitet och utlöste chockvågor inom det brittiska utbildningsväsendet.

Bernard blev övertygad om att hans telefon avlyssnades under cirka sex månader efter det att hans bok hade publicerats och att han och hans fru följdes. Polisen trakasserade hans unga brorson som var på besök.

Så småningom gick boken från att fördömas till rekommenderad läsning. McKies pojke från den lilla kolonin hade rest till metropolens hjärta och gett det brittiska utbildningsetablissemanget en smäll i ansiktet.

När centralkommittén återigen samlades på fredagsmorgonen inledde James, som han hade gjort de föregående dagarna, diskussionerna.

Vad som verkligen krävs är ett kallblodigt, objektivt och vetenskapligt förhållningssätt till situationen, konstaterade han. Det mest grundläggande problemet är kvaliteten på Cde Bishops ledarskap. Han kan inspirera, vinna internationell respekt för revolutionen och har den karisma som krävs för att bygga upp förtroendet hos folket i och utanför Grenada. Men dessa styrkor är inte tillräckliga. De egenskaper han saknar är just de som behövs för att driva revolutionen framåt.

Vad som behövs, fortsatte han, är en leninistisk nivå av organisation och disciplin, ett stort djup i ideologisk klarhet och briljans i strategi och taktik. Detta är de nödvändiga egenskaperna för ett marxist-leninistiskt ledarskap som saknas hos Cde-ledaren för närvarande, konstaterade han utan omsvep.

Maurice var förbluffad. Han såg hur kamrat efter kamrat, likt Caesars konspirerande senatorer, kastade dolkar av kritik mot hans ledarskap.

Layne, som det verkade vara mönstret, följde direkt efter James och vittnade om Bishops brist på kvaliteter. En annan kamrat, Tan Bartholomew, betonade hans tendens till vacklan. Kamau McBarnette, partiets propagandist, tillade att han var lös, oorganiserad och ofokuserad. Phyllis Coard anklagade honom för att vara oorganiserad och undvika ansvar för kritiska arbetsområden. Kamrater, påpekade hon, hade tidigare varit för rädda för att säga ifrån på grund av Cde-ledarens fientlighet mot kritik, men nu måste de svåra besluten fattas. Phyllis, den enda kvinnliga medlemmen i centralkommittén, var den erkända och oöverträffade förkämpen för kvinnors jämställdhet i PRG.

Maurice hade ingen aning om att denna typ av personliga angrepp skulle komma. Ingen förvarning hade getts av respekt för hans ställning som premiärminister och ledare för revolutionen. Han hade goda relationer med alla runt bordet. Ingen hade ens antytt denna typ av akut missnöje med hans ledarskap vid mötet den 26 augusti. Varifrån kom detta? Var han vittne till en spontan reaktion från uppriktiga kamrater som var trötta på hans ledarstil eller var det ett inövat manus med James i huvudrollen, Layne och Ventour som birollsskådespelare, Phyllis Coard som huvudrollsinnehavare och Bernard Coard som regissör utanför scenen? Coard skulle otroligt nog insistera på att han först i efterhand fick höra talas om mötet och att han och Phyllis hade en strikt regel om att arbete aldrig fick diskuteras hemma.

Konspiration eller inte, det verkade finnas ett visst berättigande i deras kritik eftersom både George Louison och Unison Whiteman, som var trogna bundsförvanter till Maurice, instämde i kritiken, om än i mycket mer moderata ordalag. George sade uppriktigt: det främsta problemet är kvaliteten på kamrat Bishops ledarskap; han tappar fokus och ägnar för mycket tid åt detaljer och CC har inte kunnat hjälpa honom att utveckla sina styrkor. Vi måste hitta sätt att göra det. Han insåg ännu inte att “metoderna och medlen” för att utveckla kamratledarens styrkor kanske redan hade utarbetats. Genom att instämma i deras kritik bidrog han omedvetet till att lägga grunden för det som skulle komma.»

The Assassination of Maurice Bishop ©2020 Godfrey Smith publiceras av Ian Randle Publishers.
Källa Jamaica Observer 20 sep. - 19. okt 2020
Del 1/4: https://www.jamaicaobserver.com/news/the-assassination-of-maurice-bishop-excerpt-1-of-4_203545
Del 2/4: https://www.jamaicaobserver.com/news/the-assassination-of-maurice-bishop-excerpt-2-of-4_204048
Del 3/4: https://www.jamaicaobserver.com/news/the-assassination-of-maurice-bishop-excerpt-3-of-4-_204542
Del 4/4: https://www.jamaicaobserver.com/news/the-assassination-of-maurice-bishop-final-excerpt-of-4-_205078

Det amerikanska imperiet förstör sig självt

men ingen trodde att det skulle ske så här snabbt.
av Michael Hudson, 6 mars 2022, USA
Foto av Ksenia Nechaeva, Pexels

Imperier följer ofta förloppet i en grekisk tragedi och åstadkommer just det öde som de försökte undvika. Det är verkligen fallet med det amerikanska imperiet som nu avvecklar sig självt i en inte så långsam rörelse.

Det grundläggande antagandet för ekonomiska och diplomatiska prognoser är att varje land kommer att agera i sitt eget intresse. Ett sådant resonemang är inte till någon hjälp i dagens värld. Observatörer över hela det politiska spektrumet använder fraser som “att skjuta sig själva i sin egen fot” för att beskriva USA:s diplomatiska konfrontation med både Ryssland och allierade.

I mer än en generation har de mest framstående amerikanska diplomaterna varnat för vad de trodde skulle utgöra det ultimata externa hotet: en allians mellan Ryssland och Kina som dominerar Eurasien. USA:s ekonomiska sanktioner och militära konfrontation har drivit dem samman och driver andra länder in i deras framväxande eurasiska omloppsbana.

Amerikansk ekonomisk och finansiell makt förväntades avvärja detta öde. Under det halvsekel som gått sedan Förenta staterna slutade använda guld 1971 har världens centralbanker arbetat enligt dollarstandarden och hållit sina internationella monetära reserver i form av amerikanska statspapper, amerikanska banktillgodohavanden och amerikanska aktier och obligationer. Den resulterande statsobligationsstandarden har gjort det möjligt för USA att finansiera sina utländska militärutgifter och sitt investeringsövertagande av andra länder helt enkelt genom att skapa skuldsedlar i dollar. USA:s underskott i betalningsbalansen hamnar i centralbankerna i länder med betalningsöverskott som deras reserver, medan gäldenärer i det globala syd behöver dollar för att betala sina obligationsinnehavare och bedriva sin utrikeshandel.

Detta monetära privilegium – dollar seignorage – har gjort det möjligt för den amerikanska diplomatin att påtvinga resten av världen en nyliberal politik utan att behöva använda mycket eget militärt våld, utom för att lägga beslag på olja från Mellanöstern.

Den senaste upptrappningen av USA:s sanktioner som blockerar Europa, Asien och andra länder från handel och investeringar med Ryssland, Iran och Kina har medfört enorma alternativkostnader – kostnaden för förlorade möjligheter – för USA:s allierade. Och den senaste tidens konfiskering av guld och utländska reserver i Venezuela, Afghanistan och nu Ryssland, tillsammans med det riktade gripandet av rika utlänningars bankkonton (i hopp om att vinna deras hjärtan och sinnen, tillsammans med återvinning av deras beslagtagna konton), har gjort slut på idén om att dollarinnehav eller innehav i Natos satelliter i pund sterling och euro är en säker investeringsplats när de ekonomiska förhållandena i världen blir skakiga.

Jag är därför något besviken när jag ser hur snabbt detta USA-centrerade finansialiserade system har avdollariserats inom loppet av bara ett eller två år. Det grundläggande temat i min Superimperialism har varit hur USA:s statsobligationsstandard under de senaste femtio åren har kanaliserat utländskt sparande till USA:s finansmarknader och banker, vilket har gett dollardiplomatin en fri lejd. Jag trodde att avdollarisering skulle ledas av Kina och Ryssland som rör sig för att ta kontroll över sina ekonomier för att undvika den typ av finansiell polarisering som påtvingar USA åtstramningar. Men USA:s tjänstemän tvingar dem att övervinna den tveksamhet de hade inför en avdollarisering.

Jag hade förväntat mig att slutet på den dollariserade imperieekonomin skulle komma till stånd genom att andra länder bröt sig loss. Men det är inte vad som har hänt. USA:s diplomater har valt att själva avsluta den internationella dollariseringen, samtidigt som de hjälper Ryssland att bygga upp sina egna medel för självständig jordbruks- och industriproduktion. Denna globala brytningsprocess har faktiskt pågått i några år nu, och började med sanktionerna som blockerade USA:s Nato-allierade och andra ekonomiska satelliter från att handla med Ryssland. för Ryssland hade dessa sanktioner samma effekt som skyddstullar skulle ha haft.

Ryssland hade förblivit alltför förtrollat av frimarknadsideologin för att vidta åtgärder för att skydda sitt eget jordbruk eller sin egen industri. USA gav den hjälp som behövdes genom att tvinga Ryssland till inhemsk självförsörjning (via sanktioner). När de baltiska staterna förlorade den ryska marknaden för ost och andra jordbruksprodukter skapade Ryssland snabbt sin egen ost- och mejerisektor – samtidigt som landet blev världens ledande spannmålsexportör.

Ryssland håller på att upptäcka (eller är på väg att upptäcka) att landet inte behöver amerikanska dollar som stöd för rubelns växelkurs. Landets centralbank kan skapa de rubler som behövs för att betala inhemska löner och finansiera kapitalbildning. De amerikanska konfiskeringarna kan således äntligen leda till att Ryssland slutar med den nyliberala monetära filosofin, vilket Sergej Glaziev länge har förespråkat till förmån för MMT.

Samma dynamik som undergräver USA:s påstådda mål har uppstått i samband med USA:s sanktioner mot de ledande ryska miljardärerna. Den nyliberala chockterapin och privatiseringarna på 1990-talet lämnade de ryska kleptokraterna med endast ett sätt att tjäna pengar på de tillgångar som de hade tagit från det offentliga området. Det var att bolagisera sina vinster och sälja sina aktier i London och New York. Det inhemska sparandet hade utplånats, och amerikanska rådgivare övertalade Rysslands centralbank att inte skapa egna rubelpengar.

Resultatet blev att Rysslands nationella olje-, gas- och mineralpatrimonium inte användes för att finansiera en rationalisering av rysk industri och bostäder. Istället för att intäkterna från privatiseringen investerades för att skapa nya ryska skyddsmedel brändes de upp på nyrika förvärv av lyxiga brittiska fastigheter, yachter och andra globala flygkapitaltillgångar. Men effekten av att göra de ryska innehaven i dollar, pund och euro till gisslan har varit att göra City of London till en alltför riskabel plats att förvara sina tillgångar på. Genom att införa sanktioner mot de rikaste ryssarna som står Putin närmast hoppades USA:s tjänstemän få dem att motsätta sig hans utbrytning från väst, och på så sätt tjäna effektivt som Natos inflytandeagenter. Men för de ryska miljardärerna börjar deras eget land att verka säkrast.

Under många decennier har Federal Reserve och finansministeriet kämpat mot att guldet ska återfå sin roll i de internationella reserverna. Men hur kommer Indien och Saudiarabien att se på sina dollarinnehav när Biden och Blinken försöker tvinga dem att följa USA:s “regelbaserade ordning” i stället för sitt eget nationella egenintresse? Den senaste tidens amerikanska diktat har gett dem inget annat alternativ än att börja skydda sin egen politiska självständighet genom att omvandla dollar- och euroinnehav till guld som en tillgång som är fri från det politiska ansvaret att hållas som gisslan för de alltmer kostsamma och störande amerikanska kraven.

Den amerikanska diplomatin har gnuggat Europa i dess underdåniga underkastelse genom att säga till dess regeringar att få sina företag att dumpa de ryska tillgångarna för en slant på en dollar efter det att Rysslands valutareserver blockerats och rubelns växelkurs störtdykt. Blackstone, Goldman Sachs och andra amerikanska investerare agerade snabbt för att köpa upp det som Shell Oil och andra utländska företag släppte.

Ingen trodde att efterkrigstidens världsordning 1945-2020 skulle ge vika så snabbt. En verkligt ny internationell ekonomisk ordning håller på att växa fram, även om det ännu inte är klart vilken form den kommer att anta. Men att “stöta björnen” med USA:s/NATO:s konfrontation med Ryssland har passerat nivån för kritisk massa. Det handlar inte längre bara om Ukraina. Det är bara en utlösare, en katalysator för att driva bort stora delar av världen från USA:s/Nato:s omloppsbana.

Nästa uppgörelse kan komma inom själva Europa. Nationalistiska politiker skulle kunna försöka leda en utbrytning från USA:s överdrivna maktfullkomlighet över sina europeiska och andra allierade, som förgäves försöker hålla dem beroende av USA-baserad handel och investeringar. Priset för deras fortsatta lydnad är att tvinga på deras industri en kostnadsinflation samtidigt som de avstår från sin demokratiska valpolitik för att underordna sig USA:s Nato-prokonsuler.

Dessa konsekvenser kan egentligen inte anses vara “oavsiktliga”. Alltför många observatörer har påpekat exakt vad som skulle hända – med president Putin och utrikesminister Lavrov i spetsen som förklarar exakt vad deras svar skulle bli om Nato insisterade på att backa in dem i ett hörn samtidigt som de attackerade de ryskspråkiga i östra Ukraina och flyttade tunga vapen till Rysslands västra gräns. Konsekvenserna var förutsedda. De neokonservativa som kontrollerar USA:s utrikespolitik brydde sig helt enkelt inte. Att erkänna sin oro ansågs göra en till Putinversteher.

Europeiska tjänstemän kände sig inte obekväma med att berätta för världen om sina farhågor om att Donald Trump var galen och rubbade den internationella diplomatins äppelkorg. Men de verkar ha blivit överrumplade av att utrikesminister Blinken och Victoria Nuland-Kagan i Bidens administration återuppväckte ett visceralt Rysslandshat. Trumps sätt att uttrycka sig och hans manér kan ha varit ohyfsat, men USA:s neokon-gäng har mycket mer globalt hotande konfrontationsbesatthet. För dem var det en fråga om vems verklighet som skulle gå segrande ur striden: den “verklighet” som de trodde att de kunde skapa, eller den ekonomiska verklighet som låg utanför USA:s kontroll.

Det som världen utanför USA inte har gjort självt – att ersätta Internationella Valutafonden (IMF), Världsbanken (WBG) och andra delar av den amerikanska diplomatin – tvingar amerikanska politiker dem att göra. I stället för att länder i Europa, Mellanöstern och det globala Syd bryter sig loss utifrån sina egna beräkningar av sina långsiktiga ekonomiska intressen, driver USA bort dem, precis som man har gjort med Ryssland och Kina. Fler politiker söker väljarnas stöd genom att fråga om de skulle vara bättre betjänta av nya monetära arrangemang som ersätter dollariserad handel, investeringar och till och med utländsk skuldtjänst.

Prispressen på energi och livsmedel drabbar länderna i det globala syd särskilt hårt, vilket sammanfaller med deras egna Covid-19-problem och den överhängande dollariserade skuldtjänst som kommer att förfalla till betalning. Något måste hända. Hur länge kommer dessa länder att införa åtstramningar för att betala utländska obligationsinnehavare?

Hur kommer USA:s och Europas ekonomier att klara av sina sanktioner mot import av rysk gas och olja, kobolt, aluminium, palladium och andra basmaterial? Amerikanska diplomater har gjort en lista över råvaror som deras ekonomi desperat behöver och som därför är undantagna från de handelssanktioner som införs. Detta ger Putin en praktisk lista över påtryckningspunkter som han kan använda för att omforma världsdiplomatin och på så sätt hjälpa europeiska och andra länder att bryta sig loss från den järnridå som USA har infört för att låsa in sina satelliter i ett beroende av högt prissatta amerikanska leveranser.

Men den slutgiltiga utbrytningen från Natos äventyrspolitik måste komma inifrån USA självt. När årets mellanårsval närmar sig kommer politikerna att finna en fruktbar grund i att visa de amerikanska väljarna att den prisinflation som leds av bensin och energi är en politisk biprodukt av att Biden-administrationen blockerar den ryska olje- och gasexporten. Gas behövs inte bara för uppvärmning och energiproduktion utan även för att tillverka gödningsmedel, som det redan råder brist på i världen. Detta förvärras av att den ryska och ukrainska spannmålsexporten blockeras, vilket får livsmedelspriserna i USA och Europa att skjuta i höjden.

Att försöka tvinga Ryssland att svara militärt och därmed se illa ut för resten av världen visar sig vara ett trick som bara syftar till att visa Europas behov av att bidra mer till Nato, köpa mer amerikansk militär utrustning och låsa in sig djupare i ett handels- och monetärt beroende av Förenta staterna. Den instabilitet som detta har orsakat visar sig ha effekten att Förenta staterna framstår som lika hotfullt som Ryssland.

Källa: https://michael-hudson.com/2022/03/the-american-empire-self-destructs/

Reflektioner över Kubas nuvarande utmaningar

av Germán Sánchez Otero för Monthly Review, 24. januari 2022
“Callejón de Hamel, epicentrum för afrokubansk kultur i Havanna”, Adictos a los Viajes, juni 2013.

Jag delar med mig av mina tankar om Kubas kommunistiska partis (PCC) åttonde kongress – som hölls den 16-19 april 2021 – och andra teman om Kubas nuvarande verklighet från mitt ödmjuka och hetsiga hörn som revolutionär militant. Liksom många av mina landsmän vill jag bidra till lösningen av de problem som påverkar vår nation, inte bara de specifika miljöer där vi existerar och agerar.

Kriterier och förslag

Raúl Castros och Miguel Díaz-Canels tal under den åttonde kongressen utgör en uppdaterad politisk vägledning för partiet och revolutionen, som innehåller potentiella lösningar på en bred repertoar av problem och uppmuntrar till nya reflektioner och förslag. Dessa utesluter inte kontroversiella aspekter eller underrepresenterade teman.

Efter att ha hört tusentals åsikter i köer, i andra kollektiva utrymmen och bland vänner, familj och kollegor, eller läst i många digitala forum, tror jag att de flesta människor uppmärksammar konkreta resultat snarare än tal.

Under kongressen ratificerade PCC att den bara kommer att kunna vägleda folket om den är en central del av dem, att den finns till för att tjäna och leda folket – samtidigt som den också ömsesidigt tar deras ledning och följer deras exempel – mot tydliga mål som har omedelbara framgångsrika resultat, inte bara långsiktiga mål.

Detta är den svåraste konjunktur som revolutionen har upplevt sedan dess svindlande epos på 1960-talet – till och med mer kritisk än krisen under den särskilda perioden, som var som värst mellan 1991 och 1994. Det är brådskande att bryta och övervinna den pessimism och osäkerhet som sprids bland många människor som identifierar sig som revolutionära och patriotiska. Den förlamar, försvagar, kan generera desperata individuella lösningar och är en fruktbar jordmån för olika gifter och subversiva planer för imperiet att blomstra.

En sådan komplexitet gör det nödvändigt att möta och lösa angelägna problem snabbare och att minska underskott som ackumulerats under årtionden. Samtidigt krävs det att man släpper tunga bördor, inklusive politiska och statliga kadrer som inte klarar av att hantera den nya tiden. Detta har börjat ske, men inte i den omfattning eller takt som krävs.

Det kommer inte att finnas några magiska lösningar – det vet de flesta människor. Men det är nödvändigt med brandgator mot de olika “bränder” som finns över hela ön, på vissa platser mer än andra. Det handlar bland annat om en överväldigande ökning av priserna på livsmedel och andra viktiga varor, betydande brist på mediciner, ökande korruption, miniförsäljningar i samband med olagliga affärer, ineffektivitet och svagheter hos ledningskadrerna och otillräckliga institutioner på olika nivåer, för att nämna några exempel.

Det räcker inte att ha utmärkta dokument som definierar de ekonomiska och sociala målen på medellång och lång sikt, liksom teoretiska begrepp om vår socialistiska övergång. Även detta kan vara ett tveeggat svärd på det ideologiska och politiska området om det inte finns några påtagliga resultat – nationellt och lokalt – som skapar en visshet hos majoriteten av medborgarna om att det är möjligt att övervinna den nuvarande situationen och gå framåt. Ett positivt exempel är de många positiva effekter som framgången för de fem vaccinkandidaterna, varav en redan har godkänts, och framstegen med vaccinering har haft på vårt folk.

Även om det alltid finns utrymme för förbättringar utgör vår konstitutionella och institutionella ordning och de styrdokument som godkänts av PCC en exakt karta för navigering. Det avgörande nu är att styra båten i den högsta hastighet som den “perfekta stormen” tillåter, för att komma ut ur det mest riskfyllda området.

De flesta medborgare förstår att den långvariga blockaden, Donald Trumps drakoniska åtgärder som förvärrat den och pandemin är viktiga orsaker till de allvarliga problem vi lider av. Men många av oss är också överens om att de inte är de enda. Bland folket råder den åsikten att vi måste fokusera på att förändra och förbättra allt som ligger inom landets räckhåll, och inte göra sådana realiteter av utländskt ursprung till förevändningar för att rättfärdiga brister och endogena fel.

Vi får inte glömma det som Díaz-Canel alltid betonar: att vi inte får tröttna på att upprepa våra argument mot imperiets folkmordspolitik. Skäl och bevis, ja, välformulerade och övertygande – men aldrig som en täckmantel för fel och ineffektivitet under förevändning av blockaden.

Att göra motstånd och avancera är två nyckelverb. Men det är också nödvändigt att betona idén om att göra båda utan att förlora kursen. Det är nödvändigt att förhindra att de desperata smittar andra med sin panik och de magiska lösningar de föreslår, eller att sirenerna förför sjömännen till havet där de slutar med att drunkna.

Det handlar inte om att täcka öronen med smält vax eller binda sig vid fartygets mast, som Odysseus gjorde för att undvika att ge efter för sirenernas sång. Man måste lyssna och se allt. Man får aldrig hålla fast vid något och aldrig förlora initiativet. Agera med lätthet och snabbhet, alltid baserat på stora majoriteters klarhet och samförstånd. Avvisa ödesdigra förförelser, som i dessa tider av långvarigt mörker kan uppfattas som de enda möjliga ljusen.

Den ekonomiska dimensionen av krisen har med rätta lyfts fram, liksom de begrepp, den politik och de mekanismer som används för att fortsätta på utvecklingens väg. I detta avseende är de personliga bidragen från framstående kubanska ekonomer från flera generationer, inklusive några tidigare ministrar, lovvärda. Frågan om ekonomiska reformer (“uppdatering av den ekonomiska och sociala modellen”, enligt den officiella diskursen) har varit den axel kring vilken många av dessa texter har kretsat.

Det är värt att lyfta fram uthålligheten och lojaliteten hos nästan alla dessa specialister, som inte har gett upp sina ansträngningar att föreslå ekonomiska formler för genomförande. Dessa idéer har omfattat de övergripande och sekventiella sätten att genomföra reformen, vikten av harmoni mellan olika ekonomiska aktörer, betoning på de små och medelstora företagens dynamiska roll och behovet av att undvika de skador som orsakas av förseningar i genomförandet av det som har godkänts sedan PCC:s sjätte kongress.

Utan att försumma ekonomins betydelse är det viktigt att bedöma krisens omfattning, med den socialistiska övergången på Kuba som ledstjärna, och att finna samverkande lösningar. Ekonomiska teorier och mekanismer måste harmoniseras med och underordnas riktlinjer för den politiska strategin.

Under den senaste tiden har ekonomer och andra medborgare, som alla är engagerade i revolutionen och som förespråkar modellen “marknadssocialism” och andra begrepp och metoder som styr Kina och Vietnam, fått större utrymme. Det är logiskt att sådana framgångsrika erfarenheter är attraktiva och till och med bländande mitt i vår enorma kris. Det är nödvändigt att känna till dem, fundera över dem och återskapa de element som kan anpassas till våra föreställningar om den socialistiska övergången. Jag uppskattar att det är så revolutionens ledarskap har agerat, och det återspeglar den åsikt som dominerar bland majoriteten av våra ekonomer, särskilt de som har studerat dessa två asiatiska socialistiska länder.

Det är nödvändigt att kalibrera dessa särskilda historiska processer, utvecklingen av deras respektive ekonomisk-sociala formationer, kulturella särdrag, geopolitiska och geoekonomiska sammanhang, befolkningsstorlekar, utvecklingsnivåer inför reformerna, framgångar och misstag, bland andra faktorer som kan tjäna som användbara lärdomar. Men att kopiera skulle vara självmord. Här är det lämpligt att påminna om Simón Rodríguez’ aforism: “Antingen uppfinner vi eller så gör vi fel”. Det är dags att sluta med misstaget att en gång ha trott att man på andra sidan Atlanten hade upptäckt hur man skapar socialism. Skadliga spår av den kopia som vi gjorde av den felaktigt benämnda “realsocialismen” finns kvar i dag, till och med i föreställningar och praxis inom PCC och staten. Vi har erfarenhet och visdom – folket och dess politiska och intellektuella ledarskap – som inte får förväxlas med idéer som försöker få oss att tro att det förlovade landet den här gången ligger bortom Stilla havet.

I den ångest som orsakas av den nuvarande exceptionella krisen är det klokt att komma ihåg att Kuba har ett arv av sociala, politiska (interna och externa), militära, ekonomiska, vetenskapliga, kulturella, idrottsrelaterade, etiska, moraliska och ekologiska landvinningar – frukter av vår uppfattning om socialismen och otaliga erfarenheter som samlats under mer än sextio år. Detta är inte för att förringa revolutionens fel, brister, problem och sårbarheter, som i dag är mer synliga än någonsin.

Bland misstagen, upprepar jag, finns de komponenter som vi kopierade från den sovjetiska modellen. Men vår revolutionära process förmåga att fortsätta efter det att dessa “strategiska allierade” förflyttades för trettio år sedan är också anmärkningsvärd. Är det inte exceptionellt att ha överlevt “realsocialismens” hekatomb – när ingen i världen trodde att det var möjligt – och att dessutom kunna utvärdera orsakerna till och konsekvenserna av detta resultat? Det senare innehåller viktiga lärdomar som måste identifieras av PCC.

Den åttonde kongressen uppdaterade de två dokument som utgör dess teoretiska vision och ekonomiska och politiska riktlinjer, vilka båda bygger på ackumulerade erfarenheter och kollektivt tänkande på Kuba under mer än sex decennier. Om de används fullt ut – det vill säga utan doktrinär stelhet eller manipulation – utgör de en vägledning för att fortsätta att gå framåt mot socialismen.

Samtidigt är det berättigat att fråga sig: Om vi har så tydliga definitioner från PCC och många bidrag från revolutionens historiska ledarskap, varför har så många misstag begåtts i genomförandet av dem? Hur kan man förklara de fel och avvikelser som allvarligt har påverkat framstegen och kvaliteten på genomförandet av det nationella projekt som man enats om – ett land som är suveränt, oberoende, socialistiskt, demokratiskt, välmående och hållbart?

Dessa stora värden och mål är partiets existensberättigande och den politiska och moraliska styrkan. Det finns en skillnad mellan kloka och intelligenta beslut: intelligenta beslut försöker möta och lösa problem, medan kloka beslut undviker dem. Vårt parti bör alltid föreslå att agera klokt i den mening som Simón Bolívar definierade det: att tro mer på folkets råd än på de vises åsikter. Detta gäller i ännu högre grad om de kloka är tjänstemän i byråkratiska apparater, som är nödvändiga för att leda men vars åsikter vi inte till varje pris bör förlita oss på.

Garantin för att gå framåt på den önskade socialistiska vägen (strategin) är folkets demokratiska ledarskap. Vem förnekar det? Men detta begrepp uppfattas och tillämpas ofta på olika sätt, och används ofta som en joker i den politiska retoriken (“massornas roll”, “sambandet med massorna” osv.). Det finns tolkningar och uppgifter (eller brist på sådana) för det så kallade folkliga deltagandet, som inte motsvarar partiets definitioner och normerna i Magna Carta. Det har funnits brister och fel i revolutionen sedan 1960-talet, som till stor del beror på det inneboende maktsystemet. Dessa är förknippade med missförstånd och praktiskt nonsens om socialistisk demokrati från statens, det civila samhällets och partiets institutioner. Beror detta på behovet av att berika eller klargöra vissa idéer som rör teorin och utövandet av vår demokrati? Jag tror det.

Det är viktigt att skapa en demokratisk kultur i hela samhället. Detta skulle innebära att värderingar och koder (spelreglerna) internaliseras av de flesta medborgare. Även om en politisk och rättslig konceptuell grund har byggts upp måste den ständigt förstås och tillämpas av alla aktörer i staten, det politiska systemet och det civila samhället.

Vilken roll spelar egentligen våra utbildningssystem och sociala kommunikationssystem i detta avseende? Vad bidrar de politiska, massmässiga och sociala organisationerna till? Hur är det med de statliga institutionerna, i synnerhet de som har folklig makt? Vad görs i samhällen, arbets- och studentcentra, alla offentliga rum, så att människor känner sig stärkta av sina rättigheter och skyldigheter? Processen med samråd, diskussion och folkets efterföljande godkännande av utkastet till konstitution var ett anmärkningsvärt ögonblick. Nu får vi inte vila på våra lagrar.

Frågan om demokrati i den kubanska socialistiska övergången tar hänsyn till olika erfarenheter och stöds av viktiga begrepp. Men med ödmjukhet och uppriktig oro anser jag att demokratins roll i denna övergång inte är uttömd och att den kräver ännu mer prioriterad uppmärksamhet, vilket kommer att göra det möjligt för oss att förfina och stärka dess teoretiska grund och de respektive metoder som måste antas. Allt detta kommer i avgörande grad att bero på om – och hur – vi tar oss ur denna kris utan motstycke och om vi kan ta oss ur den snabbare och bättre på alla samhällsområden.

Det slår mig till exempel att den åttonde kongressens kompendium av idéer, begrepp och riktlinjer endast ägnar tre allmänna stycken åt ämnet demokrati, medan kapitlet om kaderns politik tar upp fem och en halv sida.

Enhet är en ofrånkomlig och helig nyckel i nationens historia. Ingen får göra det till en förevändning för att sopa problem och misslyckanden under mattan. Endast genom att respektera folkets roll som huvudaktör i den verkliga beslutsprocessen (och inte bara som föremål för samråd) kommer vi att ha möjlighet att ta oss ur labyrinten. Detta innebär att vi måste ha förmågan att snabbt tolka deras åsikter för att kunna korrigera misstag, svagheter och inkonsekvenser i tid och effektivt konfrontera våra fiender.

När krisen på 1990-talet slog till ställde Fidel en historisk utmaning: att rädda fosterlandet, revolutionen och socialismen – inte bara på Kuba utan också som ett universellt paradigm, en dimension som vi aldrig får glömma. I dag är krisen av liknande omfattning, även om jag vågar säga att de nuvarande riskerna är ännu större än de tidigare. Att rädda fosterlandet, revolutionen och socialismen är en fråga för alla medborgare.

Samtidigt är det berättigat att fråga sig: Om vi har så tydliga definitioner från PCC och många bidrag från revolutionens historiska ledarskap, varför har så många misstag begåtts i genomförandet av dem? Hur kan man förklara de fel och avvikelser som allvarligt har påverkat framstegen och kvaliteten på genomförandet av det nationella projekt som man enats om – ett land som är suveränt, oberoende, socialistiskt, demokratiskt, välmående och hållbart?

Dessa stora värden och mål är partiets existensberättigande och den politiska och moraliska styrkan. Det finns en skillnad mellan kloka och intelligenta beslut: intelligenta beslut försöker möta och lösa problem, medan kloka beslut undviker dem. Vårt parti bör alltid föreslå att agera klokt i den mening som Simón Bolívar definierade det: att tro mer på folkets råd än på de vises åsikter. Detta gäller i ännu högre grad om de kloka är tjänstemän i byråkratiska apparater, som är nödvändiga för att leda men vars åsikter vi inte till varje pris bör förlita oss på.

Garantin för att gå framåt på den önskade socialistiska vägen (strategin) är folkets demokratiska ledarskap. Vem förnekar det? Men detta begrepp uppfattas och tillämpas ofta på olika sätt, och används ofta som en joker i den politiska retoriken (“massornas roll”, “sambandet med massorna” osv.). Det finns tolkningar och uppgifter (eller brist på sådana) för det så kallade folkliga deltagandet, som inte motsvarar partiets definitioner och normerna i Magna Carta. Det har funnits brister och fel i revolutionen sedan 1960-talet, som till stor del beror på det inneboende maktsystemet. Dessa är förknippade med missförstånd och praktiskt nonsens om socialistisk demokrati från statens, det civila samhällets och partiets institutioner. Beror detta på behovet av att berika eller klargöra vissa idéer som rör teorin och utövandet av vår demokrati? Jag tror det.

Det är viktigt att skapa en demokratisk kultur i hela samhället. Detta skulle innebära att värderingar och koder (spelreglerna) internaliseras av de flesta medborgare. Även om en politisk och rättslig konceptuell grund har byggts upp måste den ständigt förstås och tillämpas av alla aktörer i staten, det politiska systemet och det civila samhället.

Vilken roll spelar egentligen våra utbildningssystem och sociala kommunikationssystem i detta avseende? Vad bidrar de politiska, massmässiga och sociala organisationerna till? Hur är det med de statliga institutionerna, i synnerhet de som har folklig makt? Vad görs i samhällen, arbets- och studentcentra, alla offentliga rum, så att människor känner sig stärkta av sina rättigheter och skyldigheter? Processen med samråd, diskussion och folkets efterföljande godkännande av utkastet till konstitution var ett anmärkningsvärt ögonblick. Nu får vi inte vila på våra lagrar.

Frågan om demokrati i den kubanska socialistiska övergången tar hänsyn till olika erfarenheter och stöds av viktiga begrepp. Men med ödmjukhet och uppriktig oro anser jag att demokratins roll i denna övergång inte är uttömd och att den kräver ännu mer prioriterad uppmärksamhet, vilket kommer att göra det möjligt för oss att förfina och stärka dess teoretiska grund och de respektive metoder som måste antas. Allt detta kommer i avgörande grad att bero på om – och hur – vi tar oss ur denna kris utan motstycke och om vi kan ta oss ur den snabbare och bättre på alla samhällsområden.

Det slår mig till exempel att den åttonde kongressens kompendium av idéer, begrepp och riktlinjer endast ägnar tre allmänna stycken åt ämnet demokrati, medan kapitlet om kaderns politik tar upp fem och en halv sida.

Enhet är en ofrånkomlig och helig nyckel i nationens historia. Ingen får göra det till en förevändning för att sopa problem och misslyckanden under mattan. Endast genom att respektera folkets roll som huvudaktör i den verkliga beslutsprocessen (och inte bara som föremål för samråd) kommer vi att ha möjlighet att ta oss ur labyrinten. Detta innebär att vi måste ha förmågan att snabbt tolka deras åsikter för att kunna korrigera misstag, svagheter och inkonsekvenser i tid och effektivt konfrontera våra fiender.

När krisen på 1990-talet slog till ställde Fidel en historisk utmaning: att rädda fosterlandet, revolutionen och socialismen – inte bara på Kuba utan också som ett universellt paradigm, en dimension som vi aldrig får glömma. I dag är krisen av liknande omfattning, även om jag vågar säga att de nuvarande riskerna är ännu större än de tidigare. Att rädda fosterlandet, revolutionen och socialismen är en fråga för alla medborgare.

I denna anda är det viktigt att skapa samförstånd på en inkluderande grund i alla aspekter av samhället, eftersom det alltid är mycket svårt att nå majoritetens förståelse. Vi måste sträva efter det och göra vad som krävs för att det skall bli så. Fidel uttryckte det väl i sitt tal till intellektuella i juni 1961: “Revolutionen måste bara avstå från dem som är oförbätterligt reaktionära, som är oförbätterligt kontrarevolutionära.” Det är sant att det har funnits otaliga exempel på sådana kontrarevolutionärer, men det har också funnits fall där oberäkneliga handlingar har lett till ett undvikbart avståndstagande och brytningar, som till och med involverat en del av dem som identifierar sig med revolutionen. Det skulle vara bra att försöka lösa de fall som inträffat under de senaste åren, vissa med skadliga offentliga konsekvenser för revolutionen, något som jag tror fortfarande är möjligt. Partiet bör genomföra detta helande medan fackföreningar och andra organisationer identifierar nyckelpersoner inom sina områden som kan hjälpa till att läka dessa sprickor.

Aldrig har det funnits så många debatter och korsvisa idéer i vår skärgård. Jag gratulerar. Överallt och alltid finns det överläggningar. Sociala nätverk och andra kommunikationskanaler som inte är personliga har exponentiellt mångdubblat det som alltid har funnits bland kubaner och i det kubanska samhället. Låt oss glädja oss, vår demokrati är rikare för det.

Det imperialistiska greppet har dock skärpts i extremis under de senaste åren. Tillsammans med pandemins angrepp, effekterna av Venezuelas kriminella omringning av vår ekonomi, de underskott som ackumulerats genom vår ojämna socialistiska övergång, långsamheten och sicksacksnacket i antagandet av vissa beslut, befinner vi oss i ett krismässigt träsk. Att helt och hållet omarbeta den ekonomiska och politiska modellen är ett extremt svårt pussel. Så mycket att många tror att det inte längre är möjligt att genomföra.

Sådana skeptiska (och ofta förvirrade) landsmän utgör en mycket viktig sektor, och partiet bör prioritera uppmärksamheten på den överallt. Utan att inkludera denna sektor i den stora förenade kraft som krävs för att driva revolutionen, när så många vindar blåser mot oss, kommer det att bli omöjligt att ta sig ur krisen och gå framåt.

Den åttonde kongressen och partiet

Det är uppenbart att revolutionens ledning beslutade att organisera den åttonde kongressen framför allt utifrån partiets strukturer på central nivå, utifrån de erfarenheter som politiska och statliga ledare och kadrer samlat på sig och utifrån den omfattande information de hanterar. Besluten och utvecklingen av mötet var genomtänkta och förberedda i förväg.

Jag anser dock att man missade ett tillfälle att omsätta i praktiken några av de begrepp som med stor tydlighet formulerades i Raúls och Díaz-Canels respektive tal. Bland dem fanns behovet av att uppnå största möjliga deltagande och samförstånd mellan folket och partiet i beslutsprocesserna, att vårda den önskade enheten och berika de ömsesidiga banden mellan parti och folk.

Det format som användes för den åttonde kongressen tog inte tillvara på de 700 000 militanternas rikedom av idéer och möjliga bidrag till de olika ämnena på dagordningen, och inte heller tillät det deras fulla medverkan i de slutliga besluten.

Liksom vid tidigare kongresser skulle den åttonde kongressen ha dragit nytta av visdomen hos alla medlemmar i PCC och det revolutionära folket, vilket skulle ha bidragit till högre nivåer av diskussion och enighet, vilket är så nödvändigt i denna tid. Det skulle också ha gett en möjlighet att mäta partiets band med resten av medborgarna och dess roll som statens ledande politiska kraft. Om dessa frågor inte togs upp på grund av de begränsningar som pandemin medförde, skulle de ändå ha kunnat (och borde) ha navigerats med realism och kreativitet.

Såvitt jag vet väckte kongressen inte några höga förväntningar eller något särskilt intresse hos befolkningen under upptakten till den. Inte heller medierna hjälpte till i det avseendet. Det var knappt med avslöjanden och information. Så sent som under kongressens första dag visste befolkningen inte ens om det skulle ske någon form av direkt eller uppskjuten överföring till allmänheten av vad som hände där inne. Nyheten var att det inte fanns några nyheter.

Raúls och Díaz-Canels tal bidrog till att mildra situationen, om än inte helt och hållet. Från och med den 27 maj 2021 finns det en plan för att hålla kongressen vid liv, bland annat genom att publicera kompendiet, initiera möten i provinserna under ledning av Díaz-Canel och två rundabordssamtal med vardera tre medlemmar av sekretariatet. Det sistnämnda är en unik händelse. Diaz-Canels sista tal den 22 maj 2021 vid ett nationellt möte för kadrer är också lärorikt och ett komplement till kongressen. Det räcker dock inte med att offentliggöra dessa och andra officiella evenemang.

Kommunikationsorganen bör vara bollplank för gräsrötternas röster och ekon. De frågor som skall offentliggöras kräver olika informativa och analytiska behandlingar. Den process som kommer att aktivera kompendiet är till exempel en möjlighet att uppnå detta. Vi hoppas att de som ansvarar för att styra medierna och våra journalister kommer att ta tillfället i akt att rätta till de fel som Raúl påpekade i sitt tal. Fram till i dag, när detta skrivs (nittio dagar senare), har detta inte varit fallet.

För att detta skall kunna ske anser jag att huvudansvaret ligger hos partiledningen på nationell nivå och provinsnivå. Det skulle kunna vara nytt och berikande för sekretariatet att hålla möten med partikärnor och medborgargrupper från gräsrötterna, att lyssna direkt och “rent”, utan medling, på de frågor som militanterna och befolkningen tar upp. Avsaknaden av information i medierna om partiets verksamhet på arbetsplatser och i samhällen har alltid väckt min uppmärksamhet. Det verkar som om partiets kärnor och militanter inte har någon direkt kommunikativ närvaro i pressen. Partiets offentliga uttryck för sina överläggningar är osynliga. Inte ens i Granma, PCC:s officiella organ, återspeglas kaderns arbete, deras bidrag, erfarenheter, misstag och framgångar. Partiet är i denna mening ett slags loge. Jag minns inte heller några karaktärer som skildras som PCC:s militanter och partiets kärnor i kubanska såpoperor, filmer, fiktionsserier och andra TV- och radioprogram. Det är svårt att förklara dessa mysterier. Partiet måste visa sig som det är i medierna och uppmuntra audiovisuella skapare att skildra partiledarnas och gräsrotsmilitanternas verksamhet, med alla deras dygder och brister, så som den ser ut i verkligheten.

Kongressens betydelse, förutom dess värde som en milstolpe för kontinuiteten, bör förklaras med attraktiva budskap som avslöjar begripliga och trovärdiga fakta och idéer. Det är brådskande att bryta med rutiner och den långsamma byråkratiska takten i besluten. Vi vet alla att tid i politiken, liksom i kriget, är en viktig fråga. Att vinna eller förlora en strid, eller att komplicera den och göra den mycket riskfylld, beror ofta på den. Om partiet är den enda möjliga efterträdaren till vår överbefälhavare, vilket Raúl så väl har proklamerat, bör vi ta till oss en fras som Fidel brukade upprepa – och praktisera – inför utmaningar: “Du kan inte förlora en minut.”

Det är svårt att uttala sig om sammansättningen av kongressdelegaterna, medlemmarna i centralkommittén och den politiska byrån, eftersom deras väsentliga biografiska uppgifter inte har offentliggjorts. Av alla medlemmarna i dessa organ – och i delegatgruppen – hur många är medlemmar i National Association of Small Farmers, hur många är industri- och byggnadsarbetare, läkare och hälsovårdspersonal, lärare och professorer, vetenskapsmän och samhällsarbetare, arbetstagare inom den privata sektorn och kooperativ, tjänste- och handelsarbetare, konstnärer, författare och kulturfrämjare, idrottsmän, journalister?

Vid sin fjärde kongress i oktober 1991 definierade PCC sig för första gången som den kubanska nationens parti. Fram till dess hade självbeskrivningen kopierats från Sovjetunionens kommunistparti: “arbetarklassens parti”. Den historiska sanningen om det senare är att det inte var ett arbetarklassens eller det sovjetiska folkets parti, utan byråkratins parti som sänkte socialismen i det landet. Att vara den kubanska nationens parti innebär viktiga åtaganden och konsekvenser. En av dem är att det måste öppna sina dörrar för alla de medborgare som uppfyller kraven för att bli militanter. De som tar på sig denna uppgift tar på sig alla medlemmars rättigheter och skyldigheter, inklusive att garantera PCC:s karaktär och framtoning som ett parti för hela folket, i Martíansk och Fidelistisk mening, och som enligt konstitutionen är utrustat med en enorm politisk makt: “den överlägsna ledande politiska kraften i samhället och staten”.

Är alla PCC:s militanter och ledare fullt medvetna om vad detta innebär, om det individuella ansvar som det innebär att vara medlem i den politiska kraft som det kubanska folket har gett ett så exceptionellt mandat? Ingen kan anta att PCC:s ovanliga makt är en “blankocheck”. Den har varit frukten av en originell historisk process som leddes av en gigant. Det osynliga men viktiga kontraktet att gå mot socialismen som vår nordstjärna är det bidrag som vi måste ta hand om mest av alla de många som den så kallade historiska generationen testamenterade till oss och som har utmärkt vårt ståndaktiga folk.

På så sätt är det i första hand partiet som ansvarar för revolutionens framgångar och framsteg, men också för revolutionens misstag, ineffektivitet, avvikelser och misslyckanden i staten och i hela det politiska och sociala institutionella systemet, på alla nivåer, från den nationella nivån till varje lokal nivå. När allvarliga misstag begås i landet och problem uppstår som en följd av detta måste partiet utan dröjsmål framföra relevant intern och offentlig kritik och agera därefter. Alla medborgare och medlemmar av militansen måste känna till denna kritik. Partiet spelar en ledande roll i samhället och staten, så det är skyldigt att söka lösningar som är relevanta för det suveräna folk som gav det sitt mandat.

Uttrycker de styrande organ som beslutades vid den åttonde kongressen – centralkommittén och i viss mån den politiska byrån – sammansättningen av militansen, nationens mångfald och därmed vårt parti? PCC:s sammansättning är inte baserad på kvoter utan styrs av kvalitativa politiska begrepp och värderingar. Men jag anser också att vi bör försöka se till att det finns en adekvat representation, att alla delar av folket uppfattar och känner att deras partimedlemmar finns där som direkta bärare av deras erfarenheter och åsikter, för att främja nationens projekt. Om det har varit möjligt att uppnå detta genom en alltmer representativ närvaro av kvinnor, ungdomar, svarta och mestiser, varför har man då inte definierat en liknande politik när det gäller andra faktorer i landets sociala sammansättning? Med tanke på att PCC är det nationella partiet, finns det då ett tak för hur många medlemmar som kan ingå i våra led? Till exempel personer utan fast anställning (av förklarliga skäl) och med exemplariskt revolutionärt beteende, bland dem de (felaktigt) kallade “hemmafruarna” och pensionärer (kanske med en viss åldersgräns).

Jag kan inte gå vidare med denna mycket komplicerade fråga utan relevant information. Men det är välkänt att det inte finns en enda intellektuell från det konstnärliga och litterära området i centralkommittén, inte heller någon ledare för deras organisationer eller statens kulturinstitutioner. Detta har aldrig varit fallet i partiets historia, och jag anser att det är en glidning som bör rättas till, i ännu högre grad med tanke på att fienden angriper oss kraftigt på detta område. Det är också slående att det nästan inte finns någon närvaro av gräsrotsarbetare (manuella och intellektuella), bönder och medlemmar i kooperativ. Det finns inte heller någon från den privata sektorn, religiösa institutioner eller samhällsvetare (förutom historikern Elier Ramírez). Detta står i kontrast till den stora närvaron av medlemmar från PCC:s direktorat på alla nivåer, från ministeriet för de revolutionära väpnade styrkorna till inrikesministeriet och till många kadrer från regeringen och andra statliga institutioner, inklusive flera företag.

Detta är förnuftigt och har historiskt sett varit fallet, men samtidigt frågar jag mig: Varför inte välja en centralkommitté med en större representation av andra delar av samhället, även om det skulle innebära att det skulle bli ett större organ? Det är också viktigt att veta hur kandidaterna väljs ut, vilka organ som föreslår en viss kandidat, vilka argument som läggs fram inför plenarsammanträdet, vilka åsikter som delegaterna har, och så vidare. Det skulle vara bra att ha information om sanktioner inom partiet och vilka de mest återkommande problemen är inom leden. Det skulle också vara bra med uppgifter om medlemsantal och ålderssammansättningen bland medlemmar och kadrer. Om tendensen är att bli äldre, vilket verkar vara tydligt i den centrala rapporten, bör vi diskutera rekrytering av yngre militanter. Young Communist League, PCC:s ungdomsorganisation, tog bara in en tredjedel av det totala antalet nya medlemmar – är detta tillfredsställande?

Att bevara revolutionens erövringar är av stort värde, men det räcker inte efter trettio år med få relevanta ekonomiska och sociala landvinningar. Ni måste agera snabbare och effektivare. Att inte ge upp planerade mål är bra, men det är ingen garanti. Den goda nyheten är att det nuvarande ledarskapet arbetar hårt för att övervinna hindren. Tyvärr förlorades mycket tid på att fatta viktiga beslut under decenniet mellan den sjätte och åttonde kongressen. Det mest relevanta exemplet är Tarea Ordenamiento (TO, den ekonomiska reformprocessen), vars första idéer började definieras av Fidel själv åtminstone några månader före hans hälsokris 2006.

Under dessa tio år publicerades dussintals verk av olika kubanska ekonomer, nästan alla engagerade i revolutionen och vårt socialistiska projekt. De pekade på och varnade för problem, erbjöd idéer och alternativ. Blev de tillfrågade om sina åsikter och råd? Jag vet inte, även om deras analyser säkert lästes och uppskattades.

Sanningen är att krisen har tvingat fram ett stort antal åtgärder som ursprungligen föreslogs men som försenats i sitt antagande. Många människor från alla sektorer uttryckte liknande känslor via nätverk, medier och Cubadebate, och jag antar att det också skedde bland kärnor av PCC, kommittéer från Kommunistiska ungdomsförbundet, fackföreningar och så vidare.

Även om TO är utomordentligt komplicerat borde det inte ha tagit mer än tio år att förbereda. Reformer och radikala förändringar som är lika svåra eller mer komplicerade har utformats och genomförts på Kuba under kortare tidsperioder. Det är inte övertygande att skylla förseningen på de problem som är inneboende i genomförandet. Naturligtvis skulle saker och ting vara annorlunda om vi hade haft de nödvändiga resurser som krävs för att undvika de effekter som vi drabbas av i detta första skede av TO.

Jag anser att man inte bör skapa falska förväntningar på TO. Krisens effekter kan förvärras, och även om den nuvarande situationen bibehålls kommer tidens slitage utan de nödvändiga resurserna att komplicera framtiden. Vi befinner oss nu på kanten av det stup som Raúl anspelade på 2010, när det verkade som om det skulle gå framåt i olympisk takt. Folket måste internalisera detta så mycket som möjligt, men framför allt måste vi revolutionära militanter bli fullt medvetna om situationen för att kunna kräva, växa och ingripa.

En kostsam glidning gjordes i TO-processen: partiet kunde inte förena sina nödvändiga reservationer mot vissa beslut med den tidigare information som gavs till folket, som skulle förverkliga dem. Folket rådfrågades inte, särskilt inte arbetare, jordbruksproducenter och företagare.

Att partiets baser inte var förberedda på att möta en så komplicerad kamp är inget rättfärdigande. Genom att vända ryggen åt folket förlorade man möjligheten att göra framsteg i skapandet av samförstånd – som alltid är nödvändigt, särskilt vid beslut av sådan betydelse -.

Partiet agerade snabbt för att införa korrigeringar baserade på befolkningens åsikter. TO påminner oss om att intelligenta människor löser problem effektivt, medan kloka människor undviker dem. Om PCC, som Raúl sade, ska sträva efter att vara den kollektiva ersättaren för vår överbefälhavare när det gäller att leda revolutionen, kan endast åtgärder som bygger på kollektiv visdom bidra till att undvika dessa problem.

Raúl uppgav i sin rapport att TO kommer att fortsätta att genomföras i enlighet med en godkänd tidsplan, tills det är fullständigt genomfört. Det skulle vara bra att veta mer ingående vad som är planerat och genomförbart i denna tidsplan, för att förbereda medborgarna på de olika etapperna och denna gång uppnå större samtycke och deltagande.

Om det inte hade varit för pandemin, även med Trumps ondska och effekterna av de allvarliga svårigheterna i Venezuela, skulle den kubanska ekonomin i dag vara i ett bättre läge för att minska de negativa effekterna av TO och påskynda dess process. Men utan TO skulle den ekonomiska situationen vara mer komplicerad, eftersom problemen skulle förbli desamma eller värre, och förutsättningarna för en ny fas skulle ännu inte finnas.

Den extrema bristen på likviditet tvingade fram ett återinförande av försäljning i fritt konvertibel valuta. Som nämnts har detta varit nödvändigt trots att man begränsat ett av målen för TO: avskaffandet av den dubbla valutan och dess skadliga inflationseffekter. Jag tror inte att denna nödvändiga åtgärd ännu har förståtts av alla människor, vilket konstateras i den centrala rapporten till kongressen. Många människor har missförstånd. Det är inte en fråga som har lösts i befolkningen. Tvärtom har fienden bland sina prioriteringar att förvirra och irritera människor.

Det är sant att ingen kan förutsäga hur länge denna anomali kommer att pågå, men det är viktigt att förhindra att nödvändigheten blir en dygd. Vi måste alltid tänka på allt som kan göras för att denna valutaförvrängning bara ska pågå så länge som nödvändigt. För att återupprätta ekonomin måste bland annat de nuvarande monetära snedvridningarna rättas till. Upprepa alltid (och agera i detta syfte): det är en tillfällig åtgärd för att rida ut den extrema krisen och förhindra att byråkratin anpassar sig till den.

Att uppnå konvertibilitet för den kubanska peson kan ta lång tid och kan i sin tur vara en nyckelfaktor för att ekonomin skall fungera smidigt. Den optimala tidpunkten för att skapa konvertibilitet måste vara strikt, inte förlängd en enda minut längre än nödvändigt, eftersom den dubbla valutan orsakar mycket skada, etiskt och politiskt, och inte bidrar till ekonomisk återhämtning.

Staten har bekräftat att den kommer att fungera “på grundval av en lämplig korrelation mellan priser och inkomster från arbete, pensioner och sociala förmåner”. Denna mycket känsliga fråga bör förklaras ytterligare, bortom tekniska och ekonomiska argument. Ta till exempel konsekvenserna av det framväxande pensionssystemet för dem som berörs samt för nya generationer, deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn, som är missnöjda med behandlingen av sina äldre. Många tror att de inte heller kommer att få den kompensation de borde få i sin framtida ålderdom. Pensionerna är en plikt för partiet som måste börja betalas ut så snart som möjligt och prioriteras i framtiden, även för alla pensionärer som har visat exceptionella förtjänster och förtjänar särskild behandling. Minst sex månader efter det att TO-processen inleddes skipades rättvisa åt våra upproriska mambises (gerillasoldater) i detta avseende, och folket välkomnade det med stor glädje.

Raúl upprepade: “Kuba är det enda land där man kan leva utan att arbeta”. Tiotusentals människor som vill arbeta har lyfts fram av pressen. Även om detta är sant har krisen ytterligare ökat antalet människor som lever utan formellt arbete. Man vet att orsakerna är relaterade till krisens omfattning. Det bör finnas en nationell politik och systematiska åtgärder för att ta itu med dessa problem – utan eldsjälar kommer de att fortsätta att förvärras, med allvarliga ekonomiska, etiska och politiska återverkningar.

Den inriktning som Raúl formulerat för att skaka om statens “affärsstrukturer” är av avgörande betydelse. Om det finns någon uppgift som kräver prioriterad uppmärksamhet från partiet och regeringen, liksom arbetarnas aktiva deltagande, så är det denna. Av de problem och allvarliga brister som har ackumulerats under åren är detta ett av de första och mest komplexa. Men vi måste se till att den inte blir föremål för vacklan och opportunism (även om den är omedveten). Ett mål av denna omfattning och kaliber kräver noggrannhet och tillräckligt med tid. Det kan inte antas som en slogan.

Det verkar inte vara en oföränderlig principfråga att staten ska ha ett obegränsat monopol på utrikeshandeln. Det är en sak att upprätthålla kontrollen över utrikeshandeln, med stöd av rättsliga normer och direkta och indirekta mekanismer, men det är något annat att staten är den enda som utför landets utrikeshandel. Det skulle vara förståeligt om monopolet gällde grundläggande import och export, på samma sätt som det definieras för äganderätten till produktionsmedlen.

Den blandade, harmoniska och dynamiska ekonomiska modell som har definierats och som för närvarande påskyndas i sitt genomförande (till exempel när det gäller mikroföretag och små och medelstora företag) kräver en annan behandling av utrikeshandeln. Det är inte möjligt att frigöra produktivkrafterna utan att frigöra utrikeshandeln. Jag tror till och med att utrikeshandeln, om den bedrivs på ett bra sätt, skulle kunna vara en ytterst viktig faktor för att övervinna imperiets täta blockad och skapa konkurrens som skulle kunna bidra till lägre priser och flytande produktions- och tjänstekedjor.

I praktiken har import för icke-kommersiella ändamål varit tillåten i åratal och bidragit till att förse befolkningen med ett antal varor för personligt och hushållsbruk, ibland nödvändiga för egenföretagare. Kontroll via skatter är den bästa metoden, tillsammans med effektiva resultat från de statliga export- och importföretagen.

Det har talats om överdriven byråkrati under många år. Vad består detta överskott av? Inom vilka institutioner förekommer den? Partiet har inte tagit itu med fenomenet byråkrati med tillräcklig noggrannhet, åtminstone inte offentligt. Det är känt att varje stat eller modern organisation behöver en byråkrati, men det som är skadligt är deformationerna, bland annat överflödiga anställda och ledare, avhumanisering, extrem ineffektivitet, klientelism och korruption. Avsaknaden av folklig kontroll, eller den ytliga och ibland självbelåtna kontrollen av statliga organ, är den mest skadliga. Byråkratismen, som vi lider så mycket av varje dag – misshandel, pappersarbete, okänslighet – är en av missbildningarna. Motgiftet är direkt, demokratisk folkmakt, utan byråkrati.

Vår socialistiska övergång har redan “smutsats” av kapitalismen – Fidel erkände det öppet, med början på 1990-talet. Det bästa vore att minska denna “smutsighet” och, om detta inte är möjligt eller lämpligt, att gå vidare inom den nya verkligheten, utan naivitet eller fördomar. Alla ekonomiska reformer omfattar en rad förändringar av ekonomins strukturer och funktioner, inklusive egendomsförhållandena. Processen måste utformas och utvecklas enligt en strategi som syftar till att modernisera och anpassa det ekonomiska systemet till nya omständigheter, utan att förändra den nuvarande samhällsformationen. Tvärtom är reformen utformad för att bevara det dominerande politiska systemet, inte för att göra övergången till ett annat system genomförbar.

Varje reform syftar till att korrigera faktorer och politik som begränsar eller förhindrar en bättre utveckling av ekonomin och till att tjäna den etablerade maktens intressen. Om detta upphör att ske, till förmån för dess antagonister, blir den en omstörtning av den rådande samhällsordningen, en restaurering. Det senare var vad som hände till exempel i Sovjetunionen och andra östeuropeiska länder mellan 1989 och 1992.

Kuba däremot genomförde 1990-talets reformer för att integrera sin ekonomi i de nya internationella förbindelser som landet måste utveckla från och med 1991 och för att anpassa den interna ekonomin till den djupa förlusten av de viktigaste externa ekonomiska förbindelserna, nämligen Sovjetblocket. Den första kubanska reformen kom alltså inte från en rörelse eller en inre kraft som drev på förändringar, som gav besluten den tid som krävdes och som lät dem genomföras med det nödvändiga sociala samförståndet.

De förändringar som följde var inte ytliga. Även om den ekonomiska modell som etablerades på 1960- och 70-talen genomgick betydande förändringar, förändrade dessa inte regimens socialistiska karaktär. Den ekonomiska reformen 1993-95 utformades för att hantera landets livshotande kris och bidrog till att rädda socialismen, inte till att underlätta en övergång till kapitalism. Även om reformen stöddes av majoriteten av befolkningen var den tvungen att genomföras under prekära ekonomiska och sociala förhållanden, till och med kvävande, därav dess förtjänst och höga kostnader (som fortfarande ackumuleras). Det var inte förrän i mitten av 1993 – vid krisens värsta tidpunkt – som de första interna ekonomiska reformerna inleddes, när ekonomin redan hade minskat med mer än 33 procent av bruttonationalprodukten jämfört med 1989. Varför tog det så lång tid? Kunde reformerna ha genomförts tidigare? I vilken utsträckning ledde effekterna av debaclet till vissa beslut?

Kanske hade det inte varit nödvändigt att vänta på ekonomins kollaps 1993 för att inleda vissa reformer som i någon mån skulle ha dämpat nedgången, särskilt dess ytterst allvarliga sociala konsekvenser. Men det är viktigt att erkänna de komplexa faktorerna vid den tiden, som gjorde det mycket svårt att påbörja de olika åtgärderna och fortsätta dem utan uppehåll.

Bland andra faktorer kan jag nämna följande: (1) Blockadens accentuering och ökningen av USA:s destabiliserande åtgärder för att försöka avleda reformerna mot en kapitalistisk övergång och besegra revolutionen. (2) Det fanns ingen nationell erfarenhet, vare sig inom Kuba eller någon annanstans, som var tillgänglig som giltig referens för att vägleda reformen. (3) Det katastrofala resultatet av perestrojkan i Sovjetunionen föranledde försiktighet och ett sökande efter originella lösningar som var förenliga med den kubanska verkligheten och målet att fortsätta socialismen. (4) Reformprocesserna i Kina och Vietnam hade andra särdrag och svarade på historiska omständigheter, brådskande omständigheter och imperativ som skiljer sig mycket från Kubas, där till exempel “marknadssocialism” varken är nödvändig eller lämplig, även om det är nödvändigt att artikulera socialism med en marknad. (5) De anmärkningsvärda materiella framsteg som det kubanska samhället hade uppnått fram till 1989, fördelade enligt etiska normer för rättvisa och jämlikhet, även med egalitära deformationer, fungerade nu som en börda som bromsade besluten, på grund av den logiska rädslan för att plötsligt och radikalt förändra ett egalitärt system för inkomstomfördelning som människor hade vant sig vid i mer än tre decennier. (6) Detta krävde, utöver andra politiska skäl, att man vävde folkets samförstånd innan man tillämpade åtgärderna, vilket krävde mer tid för debatt och ett gradvis införlivande av de väsentliga besluten. (7) Kuba strävade – praktiskt taget ensamt – efter inget mindre än att rädda socialismen, och i detta sammanhang borde reformerna spela en avgörande roll.

Med tanke på detta historiska sammanhang var det absolut nödvändigt att agera klokt och undvika alla felsteg, eftersom improvisation och kaos kunde leda till ett abrupt stup. Fidel var huvudarkitekten bakom denna odyssé, som borde vara mer känd och publicerad i dessa tider av liknande risker och möjligheter. Díaz-Canel uttryckte en idé som vi måste hålla fast vid: “Blockaden och pandemin har under det senaste året samverkat för att sätta våra prognoser och drömmar på undantag.” Han tillade: “Även om det ibland kan tyckas att vi inte kommer att kunna ta oss upp till ytan, blir vi mitt i osäkerheten plötsligt slagna och bländade av vår egen förmåga till motstånd och skapande.”

Det är sant. Men slitaget på folket har varit enormt, och det slutar inte. Effektiva åtgärder som uppstår ur kreativ djärvhet måste riktas mot det som mest påverkar och irriterar folket. Den nuvarande exceptionella krisen är också en unik utgångspunkt för ett nytt skede av revolutionen. De känslomässiga effekterna av våra vacciners framgång på folkets självförtroende och beslutsamhet visar att det är möjligt. Dessa framgångar i sig själva får dock inte balansen att tippa över till optimismens fördel.

Vår vaccinprestation, som gör folk stolta, är förknippad med den vetenskapliga insats som landet, tack vare Fidels vision, har kunnat utveckla i konfrontationen med COVID-19. Detta projekt har lett mycket väl av president Díaz-Canel, under ledning av Raúl, med utmärkta resultat från våra vetenskaps- och hälsovårdssystem. Utöver de individuella och kollektiva förtjänsterna hos våra vetenskapsmän och vår personal inom hälso- och sjukvården är det en prestation av den kubanska socialismen. Jag anser att denna dimension är grundläggande om vi ska kunna lyfta fram våra prestationer och fortsätta att sikta högt, i en tid då det har varit vanligt att bara peka på våra brister, verkliga eller förmodade.

Om författaren: Germán Sánchez Otero undervisade under många år vid Havannas universitet, var en av grundarna av det kubanska kommunistpartiets Departamento América och Kubas ambassadör i Venezuela. Han är författare till Los enigmas del Che (1997), Permiso para opinar sobre Cuba (2004) och Transparencia de Emmanuel (2008).
Denna artikel publicerades ursprungligen på spanska av La Tizza den 14 juli 2021. Den har anpassats till Monthly Review och översatts till engelska av Manolo De Los Santos och därefter till svenska av Hampus Cronander.
Källa: https://monthlyreview.org/2022/01/01/the-communist-party-of-cuba-and-present-challenges/

Om Hillary Clinton och myten om det mindre onda

av Onyesonwu Chatoyer för Hood Communist 20. januari 2022
Redaktörens anmärkning: Mot bakgrund av den senaste tidens rubriker om att Hillary Clinton borde återvända för att ställa upp i presidentvalet 2024 och hennes “subtweet” till vita moderater som saknar självinsikt, ville HC ta tillbaka denna mästerliga artikel av redaktör Onyesonwu som skrevs 2016 för att påminna våra läsare om vem Hillary Clinton är.

Privilegiepolitik är ett vanligt sätt att beskriva hur saker som vit överhöghet och patriarkat tillåter vita människor, cishet människor, män/maskiner i centrum och andra människor med godtyckligt tilldelad status eller strukturell makt att navigera i samhället på ett sätt som de skulle förnekas om de existerade med marginaliserade identiteter. Du har förmodligen hört talas om “vita mäns privilegier” eller något liknande. Det är ett sätt att beskriva de olika sätt på vilka vita män som social klass tillåts ägna sig åt allmänt asocialt jävla beteende och destruktiva beteenden på en personlig och global skala samtidigt som de fortfarande har tillgång till en viss nivå av status, makt och resurser i de flesta västerländska samhällen.

Annorlunda uttryckt: privilegiepolitik är ett sätt att förstå hur de absurda ideologier som kapitalismen och kolonialismen producerar korsar godtyckliga personliga egenskaper för att förändra människans sätt att navigera i världen. En förståelse för privilegiepolitik kan göra det möjligt för människor med värderade identiteter – och den sociala status eller makt som dessa identiteter kan ge dem – att lära sig hur de kan känna empati och organisera sig i solidaritet med marginaliserade människor utan att dessa marginaliserade människor vill kväva dem till döds.

Men ett vanligt problem med privilegiepolitik och diskussioner om privilegier och privilegieutrop är att de alltför ofta genomförs utan analys eller ens erkännande av de förhållanden som skapade privilegierna från början: vita privilegier, till exempel, existerar på grund av den vita överhögheten. Vit överhöghet existerar på grund av kolonialism och kapitalism. Vit överhöghet skapades i syfte att framställa en ideologi som skulle rättfärdiga den process av systematisk stöld, avhumanisering, förflyttning och folkmord som vi kallar kolonialism, samtidigt som den skulle övertyga majoriteten av arbetarklassen och fattiga vita människor att skydda och upprätthålla med sina liv ett system som i slutändan kommer att döda dem. Vitt privilegium är bara det “artiga sällskapsnamnet” för vad vi redan vet är vit överhöghet.

Denna separation av privilegier från de förhållanden som skapade dem är hur vi har hamnat på en plats där folk som undanhåller sitt stöd till Hillary Clinton – en person som är ansvarig för att ha iscensatt död, förstörelse och stöld av resurser och mark riktad mot afrikaner och ursprungsbefolkningar i Libyen, Haiti, Honduras och länder i hela det globala syd – sägs ägna sig åt en självisk handling av vitt privilegium.

De människor som faktiskt tror att det är en privilegiehandling att avvisa Hillary Clinton ger en otroligt användbar illustration av vilken återvändsgränd privilegiepolitiken är i sin nuvarande form.

Många argument till förmån för Clinton – särskilt de som åberopar privilegier eller identitetspolitik i ett försök att få henne att framstå som det enda rättvisa eller moraliska valet – definieras av ett underliggande engagemang för ett (monstruöst) status quo och en preferens för långsam, i stort sett omärklig och “helst bara symbolisk, tack” förändring. När man pressas bortom privilegiepolitiken för att konfrontera vad Clinton vid makten faktiskt har inneburit för fattiga och koloniserade folk världen över slutar de flesta samtal på samma sätt: kritik av Hillary Clintons meriter och politik är en röst på den misslyckade postorderförsäljaren av stekar och hans dåliga väv. Svär din oavlåtliga lojalitet till den amerikanska kolonisatörskolonialstaten och hjälp till att bygga den intersektionella företagsfeministiska dystopiska ödemarken, annars dör alla bruna människor.

Det amerikanska folket får aldrig tillåta att nationens högsta ämbete fylls av en illvillig, djupt korkad, rik, rasistisk vit man med en törst efter absolut makt och ett otroligt bräckligt ego. Amerikanerna skulle aldrig rösta på små variationer av just denna person konsekvent och upprepade gånger i årtionden.

Panik och att tyst rätta in sig i ledet är det enda moraliska alternativet.

Men hur ser Hillary Clintons mindre onda egentligen ut?

Demokratiskt valda regeringar i hela Central- och Sydamerika genomgår rutinmässigt samma klart nordamerikanska process av manipulation, demonisering och destabilisering för att tillgodose företagens aldrig släckta törst efter land, floder, resurser och liv.

För folket i Honduras ser efterdyningarna av kuppen ut så här: Dussintals byar förlorar vatten varje gång en damm byggs, ibland för gott. De fortsätter att byggas. Mil efter mil av träd faller ner. Stränder där generationer av föräldrar och barn fiskat och badat delas upp i sektioner för att delas ut till män som inte vill se dem i ögonen och vars hud bränns och spricker i solen.

Dessa människor och deras förfäder har funnits här i hundratals år, men män med bränd, bubblig hud blockerar sanden på tre sidor med pastellfärgad betong som hälls åtta fot hög och toppas med krossat glas. Männen sätter upp skyltar med texten “Håll er borta”. Människorna håller sig borta och börjar hålla sig för sig själva. De äldre ser hur deras mark köps upp under deras fötter, ytterligare en tomt varje vecka, sedan varje dag. En dag är en hel by i norr borta. Några dagar senare har de flesta familjer i söder också flyttat. Runt omkring dem ger sig folk och tomma semesterorter dyker upp på rad i flera kilometer som gravstenar. Snart kommer det inte att finnas något kvar.

De gör motstånd. Och nästan över en natt uppstår marscher med många hundra, ibland tusen personer. De bygger. De organiserar sig. En dag upptäcker de att när de talar finner andra sin röst. Fler och fler för varje gång. Varje dag.

Det är då hoten börjar. De märker att de bevakas av främmande män i bilar, ett annat par varje gång. Främlingar iakttar dem från gathörn. Följer dem genom marknader. Deras vänner säger att de har stoppats av poliser utan brickor som frågar var de är eller var de ska vara. Män i par börjar dyka upp där de arbetar. De blir djärvare för varje dag som går.

En natt görs inbrott i deras hus och de blir skjutna när de sover. Inget är stulet. En misstänkt person hittas aldrig. Obduktionsprotokollet går förlorat. Utredningen läggs ner. Ytterligare en damm byggs upp. Ännu en skog faller ner.

Ibland, i det kaos som alltid följer på en kupp, tar karteller beväpnade med amerikanska vapen, dollar och diplomatisk straffrihet över framtiden innan ett riktigt skenval kan samordnas. Då, i stället för fotooperationer, statsmiddagar och den typ av affärer där blodet avfärdas med högtidlig beklagan, finns det nya regler för blod, girighet och vedergällning som ingen förstår. Polisen är borta först och folket kan inte lära sig snabbt nog. Över natten ruttnar kroppar på sidogatorna. Barn som är tillräckligt gamla för att fly kommer inte hem. Människor flyr, först i en rännil, sedan i en jämn ström. Hela familjer, barn, gravida kvinnor till fots. Med lite tur finns det några dagslöner – 2 eller 3 dollar i timmen, vilket krävs enligt amerikanska handelsavtal. Inte tillräckligt för att försörja en familj mer än en dag, men tillräckligt för att bli rånad för. Tillräckligt för att bli mördad. De flesta kvinnor som flyr blir våldtagna. Ibland är det bara ensamma barn som klarar sig till en plats där de aldrig kommer att finna trygghet eller skam. De sätts i en fängelsecell i någon gränsstat för att sitta ensamma under lång tid.

En rik nation som omfamnar socialismen, väljer att nationalisera sina resurser och organiserar sig för att västimperialismens strypgrepp på den afrikanska kontinentens valutor, ekonomier och öden ska upphöra, får den accelererande, hypervåldsliga versionen av manipulation, demonisering och destabilisering. Ett beslut fattas – ett sådant som du aldrig hittar i ett e-postmeddelande – och inom några timmar delar anställda vid utrikesdepartementet med sig av andlösa lögner om terrorism, tortyr, viagra – anonyma tips förstås. De säljer det. Klipp av lögner spelas upprepade gånger, i all oändlighet, i en vecka. Nästa nyhetscykel kommer och plötsligt finns det högtidliga salt och peppar gråhåriga generaler täckta i grön ull och brons som också ljuger. Sedan börjar små upphetsade bruna män – som kallas analytiker – i grå kostymer med slipsar i oändliga nyanser av bär och blått att ljuga. Sedan börjar vita kvinnor med kornsilkesgult mammahår och skrynkliga bekymrade ansikten med kalla djupa ögon att ljuga. Amerikanerna konsumerar allt: först förvirrade, sedan skrämda och sedan kittlade. Det är allt som krävs.

Bara några veckor efter det att större delen av USA först fick reda på att detta land existerar är Libyens himmel fylld av bomber och ljus. Marken är damm, aska och blod. En man överlever ett försök till regimskifte men kan inte fly från nästa. I en video som ses och spelas upp om och om igen på 24-timmars nyhetskanaler, diskussionsforum, Reddit och Youtube släpas han upp ur ett hål av en folkmassa. Kameran är stadigt riktad mot hans ansikte och för ett ögonblick är rädslan tydlig och omisskännlig. Sedan fylls bilden av knytnävar och armbågar som slår honom tills han faller. Han slås med stora stenar, pinnar, fötter och knytnävar. Han är tyst och stilla, lila och sprider sig rött. När man ser allt detta hoppas man att han är död.

När han sodomiseras med en bajonett inser man att han fortfarande lever, fortfarande är vaken. En mycket lång tid senare förlorar han slutligen medvetandet. Han vaknar inte upp igen. Pöbeln, som fortfarande inte är nöjd, stympar hans lik.

I en annan video, som inte har fått lika stor spridning, talar Hillary Clinton om hans död. Nästan sjungande, med glimrande ögon, säger hon: “Vi kom. Vi såg. Han dog!” innan hon brister ut i skratt. Hennes skratt är äkta, en full halsad och förtjust kackel.

Libyens folk – det folk som enligt uppgift har räddats av den här mannens lynchning – finns fortfarande kvar där. Efter att de amerikanska nyhetskamerorna har lämnat landet och innan ett helt politiskt parti helt och hållet engagerar sig i uppgiften att spendera miljontals dollar och dussintals månader på att läsa e-postmeddelanden av illvilja: Libyens städer brinner. Under de många veckor och månader som följer försvinner hela byar och städer fulla av människor – svarta människor.

Det sätt som många progressiva och liberala amerikaner röstar på, som ibland kallas “pragmatism” eller “lesser evilism”, anses allmänt vara något högt moraliskt och intellektuellt ideal inom amerikansk valpolitik – det beskrivs som ett motvilligt val att hålla näsan kallt och göra det man tror är bäst för sitt land och sina grannar. Det är hett skitsnack.

Taktiken med “det mindre onda”, som perfekt förkroppsligas i en röst på Clinton, är ett groteskt uttryck för kolonisatörsprivilegier. Det är en oundviklig produkt av hundratals år av bosättarkolonialism och imperialism och en oemotsagd nationell ideologi som säger att (rika, vita) dödsfall i västvärlden är de enda dödsfall som betyder något. Endast en person som indoktrinerats i exakt ett sådant trossystem kan hävda att Hillary Clinton och hennes spår av blod och förödelse – spridda över Mellanöstern, Afrika, Centralamerika, Sydamerika och Karibien – representerar ett mindre ont.

I det här landet är det inte en handling av mod eller politisk mognad att rösta på det “mindre onda”. Det är bokstavligen bara att sälja ut sig själv, sitt folk och stora delar av mänskligheten i utbyte mot:

en något mer diversifierad parasitär kapitalistklass
Rent symboliska men på något sätt fortfarande otroligt långsamma framsteg.
en ytlig känsla av självbelåten självtillfredsställelse som snabbt kommer att överväldigas av en växande känsla av överhängande undergång.
Om denna anmärkningsvärt ineffektiva politiska strategi är hur du väljer att rocka: ägna dig åt den och ägna dig åt vad den innebär.

Försök inte sälja in idén att din tolerans för blodspillan från afrikaner och ursprungsbefolkningar på något sätt existerar för de förtrycktas bästa eller säkerhet.

Om författaren: Onyesonwu Chatoyer är en afrikansk kvinna som är strandsatt i USA och organiserar sig för att besegra kapitalism, kolonialism och imperialism. Hon är organisatör för All-African People's Revolutionary Party och All-African Women's Revolutionary Union, redaktör för Hood Communist och sitter också i den nationella kommittén för Venceremos Brigade.

Källa: https://hoodcommunist.org/2022/01/20/hillary-clinton-and-the-myth-of-the-lesser-evil/amp/

Optimized by Optimole