ANG TUNAY NA PAGMAHAL

a0ba87a3-f4e6-40f8-9221-cf7512242f62

ANG TUNAY NA PAGMAHAL AY ANG KUMBINASYON NG MGA ITO: Affectio, Philia, Agape, Eros, Coeus, Fiducia, Respectu

* Affectio – ang umaaliw na Pag-ibig na binubuo ng oras, para sa mga magulang, lolo’t lola, magkakapatid, kasosyo, mga anak, mga apo at mga pangmatagalang tunay na kaibigan

* Philia – ang mainit at magiliw na Pag-ibig na namamahagi at nagagalak

* Agape – ang kapatid na Pag-ibig na mahabagin at naghahai

* Eros – ang nagnanais na katawan Pag-ibig na mainit at kasiya-siya

* Coeus – ang intelektwal na Pag-ibig, na nag-uugnay sa Intelligence at Feel

* Fiducia – upang magtiwala, ang kaalaman na ang ibang tao ay hindi kailanman magpapanumbalik ng iyong mga lihim o gamitin ang mga ito sa anumang paraan nang wala ang iyong kasunduan

* Respectu – naiiba kami sa bawat isa – paggalang na, maging bukas ang loob at hindi humahatol kahit na nagtatanong ka ng isang bagay, ang debate at diskusyon ay kadalasang nangunguna sa isang lugar. Sinusubukang ipatupad ang pagbabago o kahit na mang-insulto sa bawat iba pang mga leads walang pinanggalingan.

PS. Ang tunay na pag-ibig ay ang lahat ng ito ngunit maaari sa isang mas maikling kahulugan ay tinukoy bilang: Pag-ibig, Tiwala, Paggalang at Lust. Ang isang maliit na bit kalabisan, ngunit maliwanag

True love defined

This is the excerpt for your very first post.

TRUE LOVE COMBINES

* Affectio – the comforting Love that builds up with time, for parents, grandparents, siblings, partner, children, grandchildren and long term true friends

* Philia – the warm and friendly Love that shares and joys

* Agape – the brotherly Love that is compassionate and sacrificing

* Eros – the desiring bodily Love that is hot and satisfying

* Coeus – the intellectual Love, that unites Intelligence and Feel

* Fiducia – to trust, the knowledge that the other person will never revile your secrets or use them in any way without your agreement

* Respectu – we are different from each other – respect that, be openminded and don’t judge even if you question something, debate and discussion usually leads somewhere. Trying to enforce change or even insulting each other leads nowhere.

 

[True love is all of them but can in a shorter definition be defined as: Love, Trust, Respect and Lust. A little bit redundant, but understandable].

Optimized by Optimole