Imperialismen är i krig med vår planet – och vi måste stoppa den

Illustrationen ”Hunger och kapitalism – Polare” av signaturen Hahn Notecracker, tidskriften The Masses, nr 2, 1911
Av Chris Kaspar de Ploeg (Monthly Review Online den 29 sep 2022)
Illustrationen ”Hunger och kapitalism – Polare” av signaturen Hahn Notecracker, tidskriften The Masses, nr 2, 1911.

Medan de rikaste gör resor till rymden och fantiserar om att kolonisera Mars, har nästan en miljard människor ingen som helst tillgång till elektricitet.

Som många kommentatorer med rätta har hävdat kan ”mänskligheten” som helhet inte vara ansvarig för klimatkollapsen, när så många människor knappt släpper ut några växthusgaser alls. Klimatkrisen är emellertid inte bara präglad av ekonomisk ojämlikhet – den är präglad av imperialism. Nittiotvå procent av den klimatkatastrof som uppslukar planeten orsakas av den globala Norden, som berövar tidigare koloniserade länder det atmosfäriska utrymme som krävs för att garantera en mänsklig levnadsstandard. För att göra saken ännu värre dräneras varje år enorma mängder resurser och arbetskraft från det globala syd till det globala nord för att upprätthålla tillväxten och vinsterna för rika företag som dödar nästan allt liv på planeten.

Denna fossilbränslebaserade kapitalism stöds av Natos massiva imperiala armé, ett block av rika länder som spenderar mer pengar på militären än resten av världen tillsammans. Detta block invaderar nationer, störtar regeringar och sanktionerar brutalt hela folk som vägrar att böja sig. Förslag till en grön New Deal som inte tar itu med imperialismen kommer helt enkelt att förvandla det globala syd till en grön offerzon och förvärra ett system som präglas av klimatapartheid. Det är hög tid att klimatrörelsen i den globala nordliga världen ser några hårda sanningar i vitögat och att den slår in på en väg av internationell solidaritet.

Den globala Norden är ansvarig för klimatkollapsen

En nyligen genomförd studie i Lancet bekräftade att det globala nordliga samhället är ansvarigt för 92 procent av den klimatkatastrof som håller på att drabba planeten. I studien används en enkel metod: varje land har rätt till samma mängd utsläpp i proportion till sin genomsnittliga befolkningsstorlek sedan 1850. Om ett land överskrider sin rättmätiga andel drar det på sig en klimatskuld. Baserat på en koldioxidbudget som begränsar uppvärmningen till 1,5 grader Celsius i slutet av århundradet – i linje med Parisavtalet – kommer Kina sannolikt aldrig att överskrida sin skäliga andel. De flesta västländer överskred dock sin skäliga andel för flera decennier sedan.1

År 2018 fastställde FN:s internationella panel för klimatförändringar (IPCC) att högst 580 gigaton ytterligare koldioxid kan släppas ut om vi ska ha en 50-procentig chans att inte överskrida 1,5 graders uppvärmning till år 2100. De indiska forskarna T. Jayaraman och Tejal Kanitkar beräknade därefter vid vilken tidpunkt de nordliga länderna bör uppnå nollutsläpp för att hålla sig inom sin rättmätiga andel av den återstående budgeten, och för tillfället bortse från alla tidigare utsläpp.

Baserat på dessa beräkningar fann Jayaraman och Kanitkar att utsläppen måste nå noll år 2025 för USA, år 2031 för Japan och år 2033 för Europeiska unionen. Dessa maktblock har mycket högre utsläpp per capita än resten av världen. Trots detta har de alla satt upp sina mål för koldioxidneutralitet till 2050.

Den historiska klimatskulden före 2018 kan betalas genom klimatfinansiering för det globala syd. Baserat på ett koldioxidpris på 135 dollar per ton koldioxid – det minimum som krävs för att begränsa världen till 1,5 graders uppvärmning enligt IPCC – har de rika G7-länderna en sammanlagd klimatskuld på 114 biljoner dollar, enligt det mål som Jayaraman och Kanitkar har satt upp.

Forskning från Oxfam International visar att G7-länderna endast gav 17,5 miljarder dollar i klimatstöd 2017-18. I den takten kommer de att ha betalat av sina skulder till år 6500, när planeten sedan länge är kokad. Så vem är egentligen ansvarig för klimatkatastrofen?

Den globala Norden är ansvarig för det ekologiska sammanbrottet

En annan studie i Lancet visade att höginkomstländer står för 74 procent av den överdrivna resurskonsumtionen, som driver 90 procent av förlusten av biologisk mångfald, färskvattenstress och olika andra miljöpåfrestningar. I studien används en liknande metodik som i studien ovan, men år av underutsläpp tillåts inte kompensera för år av överskridande, vilket skulle öka Nordens ansvar till 84 procent. På grund av databegränsningar börjar studien 1970 och hoppar därmed över kolonialismens första period. Man kan därför lugnt säga att den ekologiska nedbrytningen i första hand har drivits av den globala nordliga världen.2

Vi har inga omfattande historiska siffror för några av de specifika ekologiska gränser som håller på att flyttas, men en titt på de nuvarande konsumtionsnivåerna per capita är i sig avslöjande. Plastavfall för engångsbruk? En genomsnittlig person i USA konsumerar 53 kilo per år, i Kina är denna mängd 18 kilo per person och år. Användning av sötvatten? Den dagliga förbrukningen i USA är 7 800 liter per person och dag, i Kina är den 2 900 liter per dag. Markfotavtryck? Nordamerika som helhet kräver 1,7 hektar per person, Kina 0,44 hektar per person. Observera att dessa siffror kommer i en tid då “Kina är på frammarsch”, en term som inte bara ignorerar århundraden av kolonialism, utan även den nyare nyliberala perioden av amerikansk hegemoni.

Kolonial skogsskövling

Kolonialhistorien kännetecknades av massivt ekocid och resursutvinning. Från den malaysiska halvön till Nederländska Ostindien avverkades skogarna för att bygga koloniala fartyg och skapa utrymme för plantagearbetsläger, där lokalbefolkningen slavade under barbariska förhållanden. Som Mike Davis dokumenterade i sin bok Late Victorian Holocausts ledde expansionen av exportorienterade plantagesystem till massiva svältkatastrofer i det globala syd som orsakade tiotals miljoner dödsfall under den imperiala epokens höjdpunkt. Samtidigt rånades biljoner dollar från den koloniserade världen, från det brittiskt ockuperade Indien till Nederländska Ostindien, vilket direkt fyllde kassakistorna för regeringar och företag i nordliga länder. De tidigare kolonialmakterna bär helt klart huvudansvaret för de ekologiska skador som detta system har orsakat.

Vi har inga bra uppgifter om historisk avskogning, men vetenskapliga uppskattningar av den globala koldioxidbudgeten för 2021 tyder på ett massivt kolonialt ansvar.3 Sedan 1850 skedde 40 procent av utsläppen till följd av förändrad markanvändning i Asien mellan 1850 och 1947, och 55 procent av sådana utsläpp i Afrika mellan 1850 och 1964.4 I Indien och Nigeria skedde hälften av de historiska utsläppen till följd av förändrad markanvändning under kolonialismen. I Indonesien och Demokratiska republiken Kongo är denna siffra 40 procent. I Angola? Upp till 70 procent.

Länderna i den globala nordliga världen avskogade också massivt sina egna territorier under kolonialtiden. Som helhet stod den globala nordvärlden för hälften av alla utsläpp av förändrad markanvändning mellan 1850 och 2019, även om man varken räknar med informell imperialism i länder som Brasilien, Argentina och Kina under 1800-talet eller handelsbaserad avskogning efter avkoloniseringen.

G7-länderna rapporterar nu negativa utsläpp från återbeskogningsprogram. I själva verket importerar de helt enkelt avskogning genom ojämlika handelsförbindelser, som vida överstiger deras inhemska återbeskogningsinsatser. Mellan 2001 och 2015 visar handelsbaserade korrigeringar att nettodebeskogningen inom gruppen av tjugo länder nästan helt och hållet drevs av länderna i den globala nordliga världen, inte av länderna i den globala sydliga världen.5

Globalisering av det industriella jordbruket

Det moderna industriella jordbruket är en annan huvudförbrytare när det gäller ekologisk nedbrytning, som är ansvarig för att tre planetära gränser överskrids (fosforförorening, kväveförorening och förstörelse av vildmark) och som i hög grad bidrar till ytterligare fyra planetära hot (klimatförstöring, kemisk förorening, kollaps av den biologiska mångfalden och färskvattenbrist). Varför har världen då infört industriellt jordbruk?

Den så kallade gröna revolutionen med industriellt jordbruk som spred sig över världen finansierades i hög grad av Rockefeller- och Ford-stiftelserna och drevs på av den amerikanska regeringen för att slå tillbaka hotet från vänsterrörelser världen över. För att undvika att ställas inför frågor om omfördelning av mark hoppades den av USA införda ordningen kunna upprätthålla kolonialtidens ojämlikheter genom att kraftigt öka livsmedelsproduktionen. Men den gröna revolutionen köpte bara tid: det industriella jordbruket utarmar jorden kraftigt, vilket långsamt minskar avkastningen och leder till en ond skuldcykel när jordbrukarna blir alltmer beroende av patenterat utsäde, konstgödsel och bekämpningsmedel från västerländska multinationella företag. I Indien har detta lett till 300 000 självmord bland bönderna och de största protesterna bland bönderna i historien.

Undertryckande av omfördelning av mark

Traditionellt agroekologiskt jordbruk – en kolsänka som också bidrar till att hålla kvar sötvatten och bevara den biologiska mångfalden – är mycket mer arbetsintensivt. En storskalig övergång till agroekologiskt jordbruk skulle därför kräva att man stoppar eller till och med vänder de massiva flyttningsströmmar från landsbygden till städerna som är ett resultat av den stora fattigdomen bland landsbygdsbefolkningen, som utgör den stora majoriteten av världens extremt fattiga och undernärda. Endast en betydande omfördelning av mark till de fattigaste människorna på jorden kan göra detta möjligt. Men när regeringarna gör ett blygsamt försök till fördelning av mark är de kraftigt måltavlor för imperialismen.

År 1954, till exempel, störtades Guatemalas demokratiskt valda president Jacobo Árbenz av en CIA-stödd kupp efter att han försökt genomföra ett blygsamt program för omfördelning av mark. Kuppen förde en rad diktatorer till makten som mördade 200 000 ursprungsbefolkningar och rullade tillbaka Árbenz’ jordreformer.

När en gräsrotsrörelse av svarta jordlösa bönder i Zimbabwe 2001 tog tillbaka sin mark från den vita bosättareliten fick landet omfattande sanktioner från västvärlden. På ett motsägelsefullt sätt gav västmedia sedan Zimbabwe självt skulden för den kollapsande ekonomin, trots att de svarta bönderna gav utmärkta skördar.

Det är uppenbart att man inte kan ta itu med markfrågan utan att ta itu med imperialismen.

Imperialt tryck och industrialisering

De 8 procent av ansvaret för klimatkollapsen som ligger i det globala syd (enligt den tidigare nämnda Lancet-studien om nationellt ansvar) är också ett direkt resultat av imperialismen. Det land som överskrider sin budget mest är Kazakstan, som en gång var ett stort militärindustriellt centrum för Sovjetunionen och avgörande för att stoppa nazistarméns framfart.

Den historiska dokumentationen visar tydligt att Sovjetunionen och Kina hade viktiga säkerhetsöverväganden när de beslutade att industrialisera, särskilt inom de mest förorenande industrierna. Imperialismen tvingade dem till stor del att göra det. Västmakterna hade försökt förstöra det bolsjevikiska experimentet i dess vagga genom att invadera under det ryska inbördeskriget, ett krig som dödade åtta till tolv miljoner människor. Efter andra världskriget hade Förenta staterna planer på att radera både Sovjetunionen och Kina från kartan, vilket skulle kunna döda uppskattningsvis 600 miljoner människor med hjälp av kärnvapen. Även om det förvisso är sant att statssocialismen har haft sin beskärda del av ekologiska katastrofer, tas sällan hänsyn till dessa imperiala påtryckningar, liksom de socialistiska staternas olika ekologiska landvinningar.

De andra stora överskjutarna i det globala syd är lika talande: de så kallade asiatiska tigrarna och monarkierna i Persiska viken. Dessa länder befinner sig alla i hög grad i den västerländska geopolitiska sfären – inklusive i de flesta fall direkt utplacering av västerländska militärbaser på deras mark – och har fått utrymme för industriell utveckling i utbyte mot sin västerländska och antikommunistiska lojalitet.

Att kväva fram alternativ

För att hantera klimatkollaps och ekologisk kollaps och samtidigt tillgodose människans behov krävs ett kraftfullt statligt ingripande. Olika studier av indikatorer på livskvalitet, t.ex. förväntad livslängd och utbildning, visar att socialistiska länder överträffar sina kapitalistiska motsvarigheter med samma nivå av bruttonationalprodukt (BNP) med mycket stor marginal.

Omfattande forskning har entydigt visat att BNP har en enorm inverkan på miljö- och energifotspår. För att tillgodose mänskliga behov med ett litet miljöavtryck krävs därför en socialistisk politik som fokuserar på mänskliga behov, t.ex. gratis offentlig utbildning och hälsovård. Annars slösas alltför mycket produktion bort på lyx, planerad föråldring och otroligt slösaktiga privata tjänstesystem. Det finns helt enkelt inget annat sätt.

Indexet för hållbar utveckling, som väger in både mänsklig utveckling och dess ekologiska och koldioxidavtryck, visar att 1991 – strax innan den massiva nyliberala chockdoktrinen fick fullt genomslag – var hälften av de tio länder som presterade bäst tidigare socialistiska. Så sent som 2019, det sista året med tillgängliga uppgifter, omfattade topp tio fyra postsocialistiska länder som inte helt avvecklat sina välfärdssystem, tillsammans med det kommuniststyrda Kuba och den indiska delstaten Kerala.6 Andra länder som presterade bra, som Sri Lanka och Costa Rica, hade alla starka system för offentliga tjänster.

Det är dock ytterst svårt att staka ut en sådan ekosocialistisk väg. Den ekosocialistiska ledaren Thomas Sankara, som planterade fyra miljoner träd under sitt korta styre i Burkina Faso, mördades av amerikanska och franska underrättelsetjänster 1987. Explicit ekosocialistiska regeringar i Bolivia, Ecuador och Venezuela var också måltavlor för regimskifte. Den moderat vänsterregering som leddes av Arbetarpartiet i Brasilien, som minskade avskogningsgraden i Amazonas med 70 procent samtidigt som fattigdomen minskade dramatiskt, avsattes i en USA-stödd lagkrigskupp 2016. Kuba, ett av de mest hållbara länderna på planeten, lider under ett sextioårigt embargo från USA. Behöver vi fortsätta?

Den fossila krigsmaskinen

De stora (ny)kolonialmakterna – Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och USA – har varit i krig under större delen av de senaste femhundra åren. Varje revolution och oberoende politisk formation koloniserades, förtrycktes, störtades, tvingades, koopterades eller dränktes i blod. Inte ett enda land på jorden har förblivit opåverkat av dessa samtida, (ny)europeiska krigshetsare. Utvecklingen av en sann ekosocialistisk väg inom det globala syd kräver först och främst nationell suveränitet, befriad från imperialism. Det främsta målet för att öppna detta utrymme bör vara den nuvarande spetsen på det imperialistiska spjutet: Natos krigsmaskin.

Den amerikanska militären släpper ut mer koldioxidutsläpp än 140 länder på hela planeten. Det är dock viktigt att militärens verkliga koldioxidavtryck är mycket större än Pentagons direkta utsläpp. Hela det militärindustriella komplexet som förser dessa styrkor med ammunition, flygplan, ubåtar och enorma hangarfartyg bör inkluderas fullt ut i dess fotavtryck. Det totala globala militära koldioxidavtrycket uppskattas till 6 procent av de totala globala utsläppen, vilket är ungefär lika mycket som Indien eller Europeiska unionen och dubbelt så mycket som Afrikas utsläpp. I dessa siffror ingår inte utsläppen från återuppbyggnaden av den avsiktligt förstörda infrastrukturen i hela länder, t.ex. Irak, Vietnam, Korea, Afghanistan, f.d. Jugoslavien och Libyen.

Natoländerna driver på en global kapprustning genom att spendera mer pengar på militären än resten av världen tillsammans, och sjutton gånger mer än Collective Security Treaty Organization, Rysslands militärallians. Nato är således huvudansvarigt för detta massiva slöseri med atmosfäriskt utrymme i syfte att skapa död och förstörelse.

Att mörda landet

Och förstörelsen går långt utöver koldioxidutsläppen. Under Vietnamkriget riktades uppskattningsvis 85 procent av USA:s bomber inte mot fienden, utan mot den miljö som skyddade dem. Det totala tonnaget av ammunition som släpptes under den amerikanska invasionen var ungefär tre gånger så stort som under andra världskriget. Om detta inte kan räknas som ekocid, vad kan då räknas som ekocid?

De ökända napalmbomberna användes inte bara av Förenta staterna i stor skala för att skövla skogen i Vietnam, utan även i Korea, precis som fransmännen gjorde i Algeriet och Vietnam och britterna i Kenya. Den amerikanska militären har upprepade gånger använt kemiska och radioaktiva vapen i sina krig i f.d. Jugoslavien, Afghanistan och Irak. Den radioaktiva föroreningen i Fallujah i Irak blev så allvarlig att det förekom 14 gånger oftare missbildade barn än i Hiroshima och Nagasaki efter atombomberna.

Det massiva nätverket av amerikanska militärbaser över hela världen förgiftar vattnet och luften i de omgivande samhällena med kemiska föreningar, till och med inom landet självt. Det är uppenbart att krigsmaskineriet inte bara förstör klimatet. De mördar alla och allt som står i deras väg.

Militärens koldioxidskugga

Militärens koldioxidavtryck är bara halva sanningen. Viktigare är militärens “klimatskugga”, militärens mindre uppenbara, mindre synliga inverkan på den mänskliga civilisationens bana på vår planet.

Fossil geopolitik

Militära överväganden har låst Natos ekonomier – särskilt Förenta staterna, den imperiala garanten – fast i ett koldioxidberoende. I energisäkerhetens namn har USA och Kanada blivit två av de största producenterna av olja och frackad gas, varav den senare är betydligt mer förorenande än naturgas. Natos ekonomiska krig mot Ryssland – som nu tvingar Europeiska unionen att anamma mer kol samt skiffergas från USA och Qatar – upprepar samma process i Europa.

Gör dock inga misstag: den så kallade energisäkerheten är bara ett nationalistiskt rättfärdigande av borrning efter fossila bränslen. Förenta staterna har kunnat tillgodose sina egna energibehov i åratal och har, före boomen för gas från skiffer, stadigt förlitat sig på sitt petrodollarsystem i årtionden. USA ökade medvetet sin produktion av fossila bränslen på 2010-talet för att driva ned de globala energipriserna – och därmed stabiliteten hos olje- och gasinkomstberoende konkurrenter som Venezuela, Iran och Ryssland – i en samordnad insats tillsammans med den saudiarabiska regeringen.7

När Hugo Chavez återupplivade Organisationen för oljeexporterande länder 2001 och inledde en historisk period av höga priser på fossila bränslen som enormt stärkte sol- och vindenergins konkurrenskraft – blev han snabbt måltavla för regimskifte. På samma sätt var Saddam Husseins hot om att sänka oljeproduktionen för politiska syften ett väldokumenterat motiv för invasionen av Irak 2003.

Natos militära installationer, som uppgår till cirka 950 i utlandet, är utspridda i de flesta av de stora oljeproducerande länderna och längs internationella rörledningar och transitvägar för att kunna projicera makt över hela världen, med möjlighet att stänga av stora oljerutter om det skulle behövas. Och även om den västerländska geopolitiska sfären kontrollerar majoriteten av världens oljeproduktion och ett flertal av världens gasproduktion, kan man inte säga detsamma om de metaller som används för att producera ren energiteknik, vars utvinning och bearbetning domineras av Kina och det alliansfria globala syd.8 Som sådan är själva maktbasen för USA:s imperiala allians starkt beroende av en världsekonomi baserad på fossila bränslen.

Det är därför ingen överraskning att Kina, snarare än USA, har varit den överlägset största investeraren i förnybar energi under 2010- och 20-talen. Faktum är att Kina under de senaste åren med tillgängliga uppgifter (2020-21) installerade nästan 20 procent mer sol- och vindkraftskapacitet än hela det västerländska geopolitiska blocket, vars sammanlagda ekonomi är nästan tre gånger större än Kinas.9

Petrodollarsystemet

Sedan 1974 har Gulfmonarkierna blivit en nyckelfaktor för USA:s ekonomiska och finansiella makt. Det året använde USA:s dåvarande utrikesminister Henry Kissinger hotet om en militär invasion för att tvinga Saudiarabien att sälja alla sina fossila bränslen i dollar och se till att dollarn förblev den globala reservvalutan. Detta gör det möjligt för USA att göra enorma exportunderskott utan att sänka värdet på den amerikanska dollarn, vilket i princip tvingar världen att subventionera den amerikanska ekonomin.

Den nyliberala vändningen, som är så katastrofal för miljön och människorna i det globala syd, underlättades direkt av den militariserade geopolitiken med fossila bränslen. De amerikanska storbankerna, som översvämmades av petrodollar, kunde investera sina enorma överskott i det globala syd och utvinna enorma vinster. Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken öppnade de sydliga marknaderna för utländska investeringar, tvingade fram privatiseringar och inledde en katastrofal period av mänsklig stagnation – till och med ökande fattigdom i Afrika söder om Sahara – i kombination med en snabb upptrappning av klimatet och det ekologiska sammanbrottet.

Militären var inte bara avgörande för att underlätta kanonbåtsdiplomatin under oljekrisen 1973; sektorn drog också direkt nytta av det petrodollarsystem som den bidrog till att skapa. Större delen av oljevinsterna återvinns genom vapeninköp från det västerländska militärindustriella komplexet. Saudiarabien, som aldrig har invaderats, har spenderat mellan 7 och 19 procent av sin BNP på militären sedan petrodollarsystemet infördes. Mellan 1974 och 2021 var detta land med 35 miljoner invånare den näst största vapenimportören i världen, varav nästan alla vapen kom från Natoländer. Detta mönster av vilt extravaganta vapeninköp från västvärlden upprepas av alla Gulfmonarkier.

Militariserade ekonomier

Det militärindustriella komplexet har haft en djupgående inverkan på hur våra ekonomier är organiserade. Militären är beroende av en blomstrande tung industri som leder till att militariserade stater har betydligt högre utsläpp, oberoende av deras BNP. Stora förorenande industrier som industriellt jordbruk och industriellt fiske har hämtat sin grundläggande teknik och sina strategiska mål från det militärindustriella komplexet. Den viktigaste tekniken som driver våra ekonomier i dag, från smarta telefoner till Internet, var alla ursprungligen projekt från militären.

Men militariseringen driver också på den ekonomiska tillväxten, eftersom förmågan till massproduktion snabbt kan mobiliseras för flera olika ändamål i krigstid. Det är ingen hemlighet att ekonomisk tillväxt länge har betraktats som en nationell säkerhetsfråga. Faktum är att själva begreppet BNP uppstod i samband med krig i USA, för att snabbt kunna mäta den totala produktionen av material. Det är därför ingen tillfällighet att BNP, som ursprungligen utformades för att ge bränsle till död och förstörelse, är fullständigt värdelös när det gäller att mäta mänskliga och ekologiska behov, men ändå har blivit det främsta fokuset för de flesta regeringar över hela världen under det USA-dominerade systemets förmyndarskap.

Koloniserade prioriteringar

Militären har en djupgående inverkan på mänsklighetens prioriteringar. Västvärldens militärstrateger, som har förberett sig för klimatkollaps sedan 1960-talet, har öppet planerat för resurskrig och för en accelererande gränsimperialism. De har främjat ett tankesätt som menar att klimatkatastrofen kan hanteras genom global apartheid, snarare än att ta itu med problemet på egen hand.

De oändliga krigen – mot droger, mot terrorism, mot “nästa Hitler”, mot “nästa trojka” eller “ondskans axel” – har direkt uppmuntrat hat och rasism, vilket ytterligare har gett bränsle åt den yttersta högern. På den internationella scenen har de främjat splittring och spänningar när vi verkligen behöver samarbete för att ta itu med den pågående klimatkrisen.

Medan de stora medierna i väst är besatta av Kina och Ryssland – eller vem som nu står på tur – har viktig energi, resurser och uppmärksamhet förskjutits från den svåra situation vi befinner oss i. Tyskland skulle alltså i ett slag kunna höja sin militärbudget med 113 miljarder dollar samtidigt som man med rakryggade ögon hävdar att de ynka 100 miljarder dollar i klimatfinansiering som utlovades till det globala syd (från hela det globala nord) förblir omöjliga.

Den senaste IPCC-klimatrapporten som varnar för att det är nu eller aldrig för världen ignorerades nästan helt i västerländska medier till förmån för ensidig rysshat. Kriget i Ukraina fick nästan dubbelt så mycket täckning (562 minuter) i de mest sedda amerikanska medierna på en månad som klimatupplösningen fick (344 minuter) under hela 2021.

Ännu mer patetiskt är att 2021 var ett rekordår för klimatnyhetsbevakning, med mer bevakning än de tre föregående åren tillsammans (275 minuter). År 2016 täcktes klimatkrisen knappt alls. Alla de krig som undersöktes i studien klarade sig bättre och fick samma (eller nästan samma) bevakning under bara en månad som klimatet fick under sitt allra bästa år.10

Psykologisk krigföring

När det gäller USA:s invasioner från Irak till Afghanistan var nyhetsbevakningen nästan undantagslöst positiv, inklusive direkt iscensatta propagandascener.

Allt detta har inget att göra med oro för mänskliga rättigheter. Den amerikanska militären förstörde medvetet hela den civila infrastrukturen i de länder den riktade in sig på – dess militära doktrin är mycket öppen om detta – en nivå av förstörelse som till och med högt uppsatta amerikanska försvarstjänstemän medger att Ryssland hittills inte har nått upp till i Ukraina. Enbart det USA-ledda kriget mot terrorismen beräknas ha dödat sex miljoner människor. Det är uppenbart att mediernas främsta prioritet är att skapa samtycke till krig, vare sig det är ekonomiskt eller militärt, och inte att ta itu med de viktigaste frågorna som hotar våra liv.

Dessa psykologiska tekniker – som ursprungligen utvecklades av den amerikanska militären – kopieras med stor effekt av den västerländska oljeindustrin, som sysselsätter många inflytelserika spindoktorer som först byggde upp sina karriärer som amerikanska agenter inom psykologisk krigföring. I själva verket är gränsen mellan västvärldens stats- och oljepropaganda mycket tunn. Vi vet att Shell och BP direkt finansierade Storbritanniens propaganda för det kalla kriget under 50- och 60-talen, och att Dick Cheney och George Bushs valkampanjer finansierades i hög grad av Big Oil, företag som sedan direkt deltog i planeringen av invasionen av Irak.

Vi ser samma propagandamönster på sociala medier, där Twitter, Facebook och YouTube nedvärderar antikrigsröster i sina algoritmer och ofta censurerar dem helt och hållet. När dessa jättar inom sociala medier skapar dessa censurpolicyer arbetar de direkt med tankesmedjor som får finansiering från västliga regeringar, vapenföretag, Gulfmonarkier och industrin för fossila bränslen.

Dessa riktlinjer fortsätter inte bara att ge bränsle till en imperialistisk krigsdrift som utgör grunden för den fossilbränslebaserade kapitalismen, utan de har också en direkt inverkan på klimatrörelsen. Kritiska program mot fracking i USA har till exempel censurerats helt och hållet för att sändas på Russia Today. Däremot fortsätter klimatförnekelse att spridas i stort sett obehindrat på västerländska sociala medier och förstärks ofta till och med av algoritmer i sociala medier.

Att köpa ut den västerländska arbetarklassen

Planer för en grön New Deal som inte tar itu med nykolonialismen hotar att intensifiera utvinningen av resurser från det globala syd. Den “ekologiska överskridningen” av konsumtionsnivåerna i nordliga länder orsakas främst av resurser som år ut och år in dräneras från det globala syd, genom ojämlika handelsförbindelser – och inget av detta återspeglas i den officiella klimat- och miljöpolitiken och de officiella miljömålen.

Siffrorna är enorma: varje år nettoextraheras 12 miljarder ton råvaror, 822 miljoner hektar mark, 21 exajoule energi och motsvarande 188 miljoner år av mänskligt arbete från det globala syd. Den mängd mark och energi som rånas årligen skulle räcka för att föda 6 miljarder människor och bygga upp och underhålla den nödvändiga infrastrukturen för anständiga bostäder, sjukvård, utbildning, sanitet och så vidare för 6,5 miljarder människor.

Och då har vi inte ens räknat med de enorma europeiska koloniala landgrabbarna, vars kolonier fortfarande omfattar hälften av hela landytan utanför deras hemland.11 Länder som Förenta staterna, Kanada och Australien – några av de mest glest befolkade länderna i världen efter massakern av större delen av ursprungsbefolkningen – har enorma mängder inhemska resurser till sitt förfogande.

Ändå fortsätter ursprungsbefolkningarna att göra modigt motstånd. Uppskattningsvis 25 procent av utsläppen av fossila bränslen i USA och Kanada stoppades av ursprungsfolkens motståndsrörelser. Cirka 80 procent av jordens biologiska mångfald skyddas fortfarande av ursprungsbefolkningar, som förvaltar endast 22 procent av jordens mark. Det är uppenbart att kampanjer för “Land Back” är avgörande för att bekämpa klimatet och den ekologiska nedbrytningen. Men motsatsen är också sann: fortsatt landfördrivning gör det möjligt för regeringarna i nord att köpa ut sina bosättarbefolkningar, som gynnas av den massiva stölden av fossila bränslen och materiella resurser.

I The Wealth of (Some) Nations visar Zak Cope att arbetarklassen i höginkomstländer – både bosättare och andra – i själva verket är underutnyttjade. Även om vinsterna var noll skulle det inte finnas tillräckliga resurser för att betala de genomsnittliga nordliga lönenivåerna globalt sett. Detta trots att forskning visar att arbetare i syd arbetar längre och är mer produktiva än sina västerländska motsvarigheter. Med andra ord har imperialismen köpt stora delar av den västerländska arbetarklassen genom att dela på bytet från superexploateringen i syd.

Detta är vad som bidrar till att förklara bristen på seriösa antiimperialistiska rörelser i det globala nord, liksom dess tendenser till fascism. Faktum är att samma imperialistiska krafter som invaderar andra länder patrullerar gränserna i det globala nord för att skapa en död zon för just de flyktingar som de skapat (enbart det USA-ledda kriget mot terrorismen orsakade uppskattningsvis 38 miljoner flyktingar). I den meningen går högerextrema politiker i takt med de “vanliga” politiska planerna i varje större armé i det globala nord, som anser att klimatet och den ekologiska kollapsen bara är “hotmultiplikatorer” som kan hanteras med våld, förtryck och krig.

Nedväxt erbjuder en väg till solidaritet

Därmed inte sagt att den västerländska arbetarklassen – särskilt dess mest exploaterade sektorer; Copes beräkningar var trots allt baserade på genomsnitt – inte har något att vinna på en antiimperialistisk grön revolution. Genom att prioritera mänskliga och ekologiska behov snarare än företagsvinster och konsumtionslivsstilar är det möjligt att skapa bättre och mer meningsfulla liv med lägre resurs- och energiförbrukning. Det kapitalistiska systemet är notoriskt slösaktigt och ineffektivt.

USA är det mest drastiska exemplet, där den förväntade livslängden (det antal år som en person förväntas leva utan allvarliga hälsoproblem) är betydligt lägre än i Kina och Kuba, trots massivt högre löner och ännu mer obscenta nivåer av rikedom.12 Det amerikanska privatiserade hälsovårdssystemet är notoriskt dyrt och ineffektivt. Ett grundläggande offentligt hälsovårdsalternativ skulle kunna förbättra levnadsstandarden i USA samtidigt som den ekonomiska produktionen skulle minska. Att följa en väg av ekosocialistisk avväxling i det globala nord är därför det enda sättet att skapa ett meningsfullt solidaritetsprojekt för den globala arbetarklassen.

Den sydliga medelklassen är inte problemet

Det är sant att de övre medelklasserna i det globala syd – många av dem samarbetare inom det imperiala systemet – har antagit ett “imperialistiskt levnadssätt” som bygger på höga löner, avpolitisering, en känsla av berättigande och en konsumtionsbaserad livsstil. Det är ett problem som verkligen måste åtgärdas. Ändå bör denna tendens inte överdrivas. Baserat på den amerikanska fattigdomsgränsen (15,70 dollar per dag 2011) fortsätter den stora majoriteten av det globala syd att leva i fattigdom, enligt Världsbankens uppgifter som använder köpkraftspariteter (PPP), korrigerade för prisskillnader.

Andelen människor som lever under den amerikanska fattigdomsgränsen är faktiskt ganska chockerande för varje region: Östeuropa och Centralasien (56 procent), Latinamerika och Karibien (67 procent), Östasien och Stillahavsområdet (74 procent), Mellanöstern och Nordafrika (87 procent), Afrika söder om Sahara (98 procent) och Sydasien (98,5 procent).13 Dessutom är fattigdomsnivån för stora delar av befolkningen inte bara förnedrande utan livshotande. Nästan hälften av befolkningen i Latinamerika och Central- och Sydasien och två tredjedelar av Afrika söder om Sahara har inte tillgång till tillräcklig mat.

Om man använder den vanligare europeiska fattigdomsgränsen (30 dollar) visar det sig att medelklassen i stort sett är obefintlig utanför höginkomstländerna: Endast mellan 7 och 13 procent av befolkningen lever över fattigdomsgränsen i Östeuropa och Centralasien, Latinamerika, Östasien och Stillahavsområdet, och mindre än en procent i Sydasien och Afrika söder om Sahara.14 Det är uppenbart att det är löjligt, om inte obscent, att skylla den ekologiska och klimatmässiga kollapsen på ett “Kina på väg uppåt” eller ett “Afrika på väg uppåt”.

Varningar om att världen inte kan upprätthålla en västerländsk livsstil för hela klotet är också missvisande, eftersom den livsstilen inte skulle vara möjlig utan imperialism i första hand. Det västerländska levnadssättet kan helt enkelt inte och kommer inte att globaliseras. Till och med i absoluta termer är det globala syds “medelklass” knappt registrerad. Den stora majoriteten av de människor som lever över den europeiska fattigdomsgränsen – chockerande 75 procent – bor i höginkomstländer. I verkligheten ser vi alltså en fördjupning av den globala apartheid med några få fickor av rika sydliga samarbetspartners och nationella bourgeoisier.

Det globala syd vägrar att vara en offerzon

Det har förekommit en hel del kritik mot vänsterregeringar i Latinamerika som fortsatte att utvinna naturresurser, även om vinsterna omdirigerades från företagens aktieägare till sociala välfärdsprogram. Men det behövs ändå en viss kontext här. Bolivia har till exempel bara använt 15 procent av sin rättvisa andel av koldioxidbudgeten och 70 procent av sin andel av budgeten för det materiella fotavtrycket.15 Trots dramatiska förbättringar av fattigdomsbekämpningen under den antiimperialistiska Movimiento al Socialismo (MAS)-regeringen sedan 2006 – som halverade andelen människor som lever i fattigdom – tjänar en tredjedel av befolkningen fortfarande för lite för att kunna garantera en anständig medellivslängd.16 Med andra ord: utan klimatersättning från det globala nord förblir en viss grad av utvinning en fråga om överlevnad för en stor del av den bolivianska befolkningen.

Och befolkningarna i syd är faktiskt inte villiga att ge upp sin värdighet för den globala nordliga världens bekväma, gröntvättade framtid. I slutet av året är det troligt att nästan hela den latinamerikanska kontinenten kommer att svepas av valsegrar för vänstern – de flesta av dem resursnationalister, vilket säkert är den starkaste uppvisningen av det rosa flodvattnet hittills.17 Den kinesiska regeringen (vars utsläpp per capita och materiella fotavtryck definitivt bör tyglas) har fortfarande några av de högsta godkännandenivåerna i världen för att ha lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom.

Detta gäller även ursprungsbefolkningar i Latinamerika, som så ofta symboliseras av västerländska icke-statliga organisationer, akademiker, medier och regeringar för att göra deras imperialistiska agenda mer lättsmaklig. Västvärldens fokus ligger regelbundet på mindre urfolksgrupper som historiskt sett har varit fientligt inställda till vänstern av komplicerade skäl. Bolivias låglandsindianer har till exempel varit fast på högerkanten sedan Hugo Banzers brutala diktatur tog initiativ till en allians mellan militär och bönder för att förhindra ett uppror i kubansk stil.

Ursprungsbefolkningarna som helhet har dock konsekvent och med överväldigande majoritet röstat på vänsterorienterade resursnationalister i Bolivia, Ecuador, Venezuela och Peru. Så gör dig inga illusioner: utan klimatskadestånd och en rättvisare global ekonomi kan en “grön framtid” bara upprätthållas genom våldsamt förtryck, kupper och massfattigdom.

Den kapitalistiska makten förblir koncentrerad till västvärlden

Det har talats mycket om en globaliserad kapitalistklass som antas göra den västerländska imperialismen irrelevant. Missta er inte, det är säkert sant att vi har sett ojämlikheten öka runt om i världen i en tid då Washingtonkonsensus, Världsbanken och IMF regerar. Och det är också onekligen sant att den globala multimiljonärsklassen måste avskaffas om vi vill ha en chans att ta itu med klimatet och den ekologiska nedbrytningen. År 2030 kommer utsläppen från de rikaste 10 procenten redan att ha överskridit gränserna i klimatavtalet från Paris, även om resten av världen släpper ut noll, nada, noll.

Men trots påståenden om motsatsen är kapitalistklassen fortfarande starkt koncentrerad till den globala nordliga världen. Mer än 75 procent av de extremt kapitalstarka personerna (UHNWI) – var och en värd mer än 30 miljoner dollar – bor inom det västerländska geopolitiska blocket.18 Så sent som 2012 hade de “mycket rika stadsborna” i Kina – de som förorenar mest i Kina, men som bara utgör 5 procent av befolkningen – fortfarande ett lägre koldioxidavtryck i hushållen än den genomsnittlige japanen eller EU-medborgaren, och nästan dubbelt så lågt som den genomsnittlige personen i Förenta staterna.19

Mycket viktigare än koldioxidavtryck är de som bestämmer över den globala ekonomins struktur. Bland de 2 000 största globala företagen på Forbes-rankingen tog det västerländska geopolitiska blocket 73-83 procent av intäkterna, vinsterna, tillgångarna och marknadsvärdet år 2021 i anspråk. Det är mer än tillräckligt för att dominera villkoren på den globala marknaden. En studie från 2013 visade att arton av de tjugofem företagssektorer som beskrivs i Forbes Global 2000-rapporten dominerades av amerikanska företag, en av Japan och ingen av Kina.

Detta inkluderar inte ens utländskt ägande: 36 procent av aktierna i Gazprom, till exempel, är USA-ägda; ett föga känt faktum i denna kalla krigskatastrof. Den internationella aktieägarstrukturen visar faktiskt på en chockerande mängd koncentrerad makt. En studie från 2011 visade att de 49 största aktieägarna – de flesta av dem inom finanssektorn – kontrollerade nästan 40 procent av produktionen i alla 43 060 multinationella företag i världen. Alla dessa 49 företag har sitt huvudkontor i Västeuropa, Nordamerika eller Japan20 .

Den västerländska imperialismen ger bränsle åt kapitalismen

Endast cirka 15 procent av UHNWI bor i länder som skulle kunna betraktas som geopolitiska konkurrenter, främst Collective Security Treaty Organization och Kina. Ironiskt nog har dessa ryska och kinesiska “oligarker” mycket mindre politisk makt än västvärldens så kallade entreprenörer och filantroper, eftersom de regelbundet fängslas och till och med dödas. Den mest ökända är den ryske oligarken Michail Chodorkovskij – en gång Rysslands rikaste man – som fängslades i tio år och hans företag Yukos, med oljereserver av Iraks storlek, förstatligades helt och hållet.

Västmakterna hade också en direkt roll i skapandet av den globala miljardärsklassen. Den postsovjetiska oligarkin var ett direkt resultat av västvärldens ekonomiska chockterapi på 1990-talet. Miljardärsklassen i Kina uppstod till stor del genom en överlevnadsstrategi mot västliga imperialistiska påtryckningar, genom att tillåta ett kontrollerat inflöde av marknadssystem för att undvika de förkrossande sanktioner, isolering och invasioner som så många andra länder fick utstå. Det är anmärkningsvärt att både den kinesiska och den ryska regeringen gynnades av västvärlden fram till det ögonblick då de började tygla oligarkernas makt – på ett blygsamt sätt, skulle jag vilja tillägga – och utmana västvärldens hegemoni.

Och detta börjar inte ens täcka IMF:s och Världsbankens roll när det gäller att skapa en global oligarki i resten av det globala syd. Forskning visar att endast de 10 procent av befolkningen som befinner sig i den övre delen av befolkningen drar nytta av IMF:s strukturanpassningsprogram som större delen av det globala syd utsattes för. I Latinamerika och södra Afrika domineras miljardärsklassen dessutom fortfarande kraftigt av vita bosättare som starkt gynnar Washingtons agenda. Det är uppenbart att det helt enkelt inte är trovärdigt att använda den globala miljardärsklassen för att argumentera mot den västerländska imperialismens relevans – den part som är mest ansvarig för deras existens från början.

Internationalism eller barbari

Det är ingen hemlighet att västvärldens säkerhetstjänster spionerar på klimatrörelser, arresterar och brutaliserar klimatdemonstranter och låser in alla som ägnar sig åt industrisabotage för livstids fängelse. Efter pensioneringen fortsätter många av dessa agenter sitt spionagearbete direkt på lönelistan för industrin för fossila bränslen. När de sociala rörelserna var starkare, på 1950-, 60- och 70-talen, mördades antiimperialistiska rörelseledare som Martin Luther King Jr, Malcolm X och Fred Hampton av den amerikanska regeringen. CIA planerade faktiskt att göra samma sak med Julian Assange.

Samma imperiala krigsmaskineri som driver exploateringen av det globala syd vänder sig inåt vid varje tecken på allvarlig revolt. Den tidigare Labourledaren Jeremy Corbyn, som föreslog ett klimatmål tjugo år före Boris Johnsons och som kombinerade sitt löfte med en häftig antiimperialism, hotades preventivt med en kupp av den brittiska militären, bara för det fall att han skulle vinna valet.

Det är förvisso sant att vi också ser förtryck i det globala syd och i Östeuropa. Men det är just den västerländska imperialismen som ger krigshökar och auktoritärer i “fiendestater” makt, som kan slå ner på de medborgerliga friheterna med hjälp av mycket verkliga imperiala hot som rättfärdigande skäl. En ekosocialistisk revolution i dessa stater skulle dock vara oändligt mycket mer sannolik utan de imperialistiska påtryckningarna från det globala nord.

Dessutom bör vi inte anta den felaktiga uppfattningen att Förenta staterna leder en global kamp mot auktoritära system. I själva verket stöds 74 procent av diktatorerna direkt av USA. De fem länder där icke-våldsamma mark- och vattenskyddare har mördats sedan 2012 – Brasilien (317), Colombia (290), Filippinerna (250), Honduras (109) och Mexiko (100) – får alla militärt stöd från USA:s regering.

Det är uppenbart att varje verkligt alternativ kommer att möta ett massivt hot från den imperiala krigsmaskinen, oavsett om det är i det globala nord eller syd. Därför kommer vi att behöva verklig internationell solidaritet för att stoppa den kapitalistiska juggernaut som mördar vår planet. Det är den enda vägen framåt.

Fotnoter

 1. I dessa siffror ingår inte utsläpp från internationell luftfart och sjöfart, som särskilt domineras av höginkomstländer. Genom att fördela utsläppen genom ägande, till exempel, fann en nyligen genomförd studie att 84 procent av utsläppen från internationell sjöfart fortfarande orsakas av höginkomstländer (författarens beräkningar baserade på data från Henrik Selin, Yiqi Zhang, Rebeccan Dunn, Noelle E. Selin och Alexis K. H. Lau, “Mitigation of CO2 Emissions from International Shipping through National Allocation”, Environmental Research Letters 16, no. 4 [2021]). Dessutom var militära utsläpp undantagna från klimatavtalen fram till Parisavtalen 2015, och rapporteringen av dem är fortfarande “frivillig” än i dag. Varken internationella transporter eller militära utsläpp beaktas normalt, och heltäckande uppgifter är helt enkelt inte tillgängliga. I Lancetstudien beaktas handelsbaserade konsumtionsutsläpp, men endast från 1970 och framåt; tidigare siffror är inte tillgängliga. Jayaramans och Kanitkars siffror tar inte hänsyn till någon av ovanstående siffror (internationella transporter, militära utsläpp eller utsläpp från handel); inte heller de officiella nationella siffror som rapporteras till FN i linje med formella klimatmål.
 2. Författarens beräkning bygger på uppgifter från en studie i Lancet från 2022. Se Jason Hickel, Daniel O’Neill, Andrew Fanning och Huzaifa Zoomkawala, “National responsibility for ecological breakdown: a fair-shares assessment of resource use, 1970-2017”, Lancet Planetary Health 6, no. 4 (2022).
 3. Pierre Friedlingstein, Matthew W. Jones, Michael O’Sullivan, Robbie M. Andrew, Dorothee C. E. Bakker, et al. “Global Carbon Budget 2021”, Earth System Science Data 14, no. 4 (2022). Felmarginalen för den globala nivån är plus eller minus 50 procent.
 4. För Asien användes perioden 1850-1947 för dessa beräkningar, för Afrika 1850-1964.
 5. Mellan 2001 och 2015 stod länderna i den globala nordliga delen av 20-gruppen för 97 000 kvadratkilometer nettoavskogning. De sydliga länderna, inklusive Indonesien och Brasilien, stod endast för 7 000 kvadratkilometer, delvis på grund av massiva återbeskogningsprogram i Kina. Författarens beräkningar bygger på uppgifter från Nguyen Tien Hoang och Keiichiro Kanemoto, “Mapping the deforestation footprint of nations reveals growing threat to tropical forests“, Nature Ecology & Evolution 5 (2021).
 6. Kerala kommer på plats elva, för att vara exakt.
 7. De nuvarande sanktionerna mot Ryssland – som är avsedda att upprepa den förödande effekten av sanktionerna mot Venezuela och Iran – har i stort sett gett bakslag, eftersom Indien och Kina har tagit upp det medan de globala energipriserna stigit kraftigt. Nato har oavsiktligt skapat just den situation som man i så många år försökt förhindra: att öka Rysslands, Irans och Venezuelas oljeinkomster. Men de har också varit en stor välsignelse för den västerländska industrin för fossila bränslen, som har använt kriget som en ursäkt för att höja sina priser. Industrin redovisar nu rekordvinster och lovar ökade borrningar för att ersätta det ryska utbudet.
 8. Förenta staterna, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Europeiska unionen, Schweiz, Norge, Island, Turkiet, Israel, Gulfmonarkierna, Japan och de fyra asiatiska tigrarna (utom Hongkong).
 9. Baserat på uppgifter från Världsbanken om BNP PPP (Public Private Partnerships) 2020. Se föregående slutnot för författarens definition av “västligt geopolitiskt block”.
 10. Dessa siffror är hämtade från ABC:s, CBS:s och NBC:s kvällsnyhetssändningar, som tillsammans är den enskilt viktigaste nyhetskällan i USA sett till tittarsiffrorna.
 11. Australien, Nya Zeeland, Israel, Sibirien och hela Abya Yala; med undantag för oberoende länder där majoriteten av befolkningen har dominerande eller dominerande icke-europeisk härstamning, vilket är Karibiska gemenskapen, Norra triangeln, Bolivia, Peru och Ecuador.
 12. Den förväntade livslängden för dessa länder är enligt WHO:s uppgifter för 2019 följande: Kina, 68,5 år, Kuba, 67,8 år och USA, 66,1 år. Observera att detta är före COVID-19-pandemin, som säkerligen har ökat skillnaderna.
 13. Höginkomstländer är undantagna.
 14. Höginkomstländer är undantagna.
 15. Kolanvändning baserad på författarens beräkningar med hjälp av uppgifter från Lancet-studien av Hickel, O’Neill, Fanning och Zoomkawala, justerad för en uppvärmning på 1,5 grader Celsius (i stället för 1 grad). Material footprint baserat på författarens beräkningar med hjälp av en annan Lancet-studie (se Jason Hickel, Daniel O’Neill, Andrew Fanning och Huzaifa Zoomkawala, “National responsibility for ecological breakdown: a fair-shares assessment of resource use, 1970-2017”, Lancet Planetary Health 6, no. 4 [2022]), vilket gör det möjligt att kompensera för år med “överskridande” för att kompensera för år med “överskridande”. Som nämnts börjar de sistnämnda uppgifterna först 1970, vilket innebär att man hoppar över århundraden av kolonialism och nykolonialism.
 16. Baserat på en “etisk” fattigdomsgräns på 7,40 US-dollar.
 17. Om Brasilien, som opinionsundersökningarna tyder på, kommer att se en vänstervalsseger 2022, kommer länder som kontrolleras av vänsterregeringar att utgöra mer än 90 procent av kontinentens ekonomi och befolkning. Visserligen har Boric och Petro i Chile respektive Colombia, åtminstone retoriskt, försökt att skilja sig från den vänsterorienterade resursnationalismen.
 18. Se slutnot 8 för de länder som ingår i definitionen.
 19. World Inequality Database ger en högre uppskattning för elitkinesiska koldioxidavtryck, men deras metodik utgår från att alla nationella utsläpp utanför hushållen gynnar kinesiska konsumenter. Detta är ett tvivelaktigt antagande.
 20. Namnen på och länderna för de största kontrollerande intressena finns i bilagan: The Network of Global Corporate Control av Stefania Vitali, James B. Glattfelder, Stefano Battiston, Alejandro Raul Hernandez Montoya 2011
Om Chris Kaspar de Ploeg
Chris Kaspar de Ploeg är undersökande journalist och författare till boken Ukraine in the Crossfire (Clarity Press, 2017). Han är medgrundare och huvudorganisatör för Arts of Resistance och Aralez.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Optimized by Optimole

Upptäck mer från cronander.net

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa