Blockaden [mot Kuba] som ett tveeggat svärd

av Roberto Regalado för Monthly Review den 3. januari 2022.

Trots ett ständigt åtagande att fördubbla sina ansträngningar har den kubanska socialismen inte fullt ut utnyttjat sina egna mänskliga och materiella resurser för att utveckla sina produktivkrafter. Kubas prestationer inom forskning och vetenskaplig utveckling måste med rätta lovordas. Men när det gäller jordbruk, industri och andra sektorer av ekonomin är det en annan historia, en historia som påminner om ett kök som fungerar med vad vi kallar “gatugas”. När “gatugasen” tar slut stängs spisen av. Den kubanska ekonomin “stängdes av” plötsligt när handelsförbindelserna, samarbetet och samverkan upphörde med Sovjetunionen och andra medlemmar av Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd (COMECON). På samma sätt “släcktes” en stor del av ekonomin – men inte hela – när förbindelserna drastiskt begränsades med Venezuela och andra medlemmar av den bolivarianska alliansen för folken i vårt Amerika, liksom med andra latinamerikanska länder som styrs av vänsterpartier och progressiva partier, på grund av att åtta av dessa tio regeringar störtades, besegrades eller direkt förråddes och belägringen av de återstående två skärptes.

Foto: ”Tveeggat lås”, Roberto Regalado, La Tizza, 20. april 2021.

Frågorna är alltså följande: Kommer Kuba att få solidaritet och stöd från andra länder eller grupper av länder, jämförbart med vad det en gång fick från Sovjetblocket och Venezuela? Kommer Kuba den här gången att kunna skapa sin egen “biogasanläggning” för att hålla sina kaminer brinnande oberoende (eller åtminstone mindre beroende) av utländska källor? Skulle det vara långsökt att tro att Förenta staterna skulle kunna bli vår nya “huvudleverantör” om blockaden upphävdes, i kraft av de ekonomiska och handelsmässiga förbindelser som skulle utvecklas, inklusive massturism?

På Kuba har den ekonomiska starten varit svår på grund av en rad faktorer, bland annat dess ringa geografiska storlek och brist på naturresurser, underutveckling till följd av dess koloniala och neokoloniala förflutna, förstörelse som orsakats av väder- och klimathändelser och den orättvisa och ojämlika internationella ekonomiska ordningen; kollapsen av det Sovjet-centrerade euroasiatiska efterkrigsblocket, de nuvarande svårigheterna med Venezuelas bolivarianska revolution, ogynnsamma förändringar på den politiska kartan på kontinenten när det gäller vänster- och progressiva rörelser, och naturligtvis det mest skadliga hindret av alla, den folkmordsartade, ensidiga och extraterritoriella blockad som Förenta staterna har infört. Dessa faktorer, tillsammans med andra, har något gemensamt: de är oundvikliga för Kuba. Vissa ligger utanför Kubas kontroll (t.ex. dess ringa storlek), vissa kan endast lösas på lång sikt (t.ex. underutveckling) och andra är beroende av samverkan med externa krafter (t.ex. normalisering av förbindelserna med Förenta staterna). Alla Kubas problem faller dock inte in i dessa kategorier. Det finns en fjärde kategori – en subjektiv faktor – som innefattar vad vi kunde ha gjort men inte gjorde, liksom vad vi kan göra i dag men inte gör, med våra egna resurser, hur begränsade de än må vara.

Mellan 1960 och 1972 fick Kuba vapen, olja och krediter från Sovjetunionen för att försvara sig mot aggressioner, neutralisera effekterna av USA:s blockad och inleda sina första försök att uppnå ekonomisk utveckling. Mellan 1972 och 1985 upprätthöll Kuba mycket gynnsamma förbindelser med Sovjetunionen och andra medlemmar av COMECON. Mellan 2004 och 2016 upprättade Kuba ömsesidigt fördelaktiga förbindelser med Venezuela – som visade sig vara avgörande för återhämtningen från den särskilda periodens bottenläge – och andra latinamerikanska länder som styrs av vänster- och progressiva partier, även om handeln med Kina ökade och intensifierades. Kuba lyckades dock inte dra nytta av någon av dessa två perioder för att lägga grunden för en endogen ekonomisk och social utveckling. Både när den kubanska staten åtnjöt gynnsamma yttre förbindelser för att bygga upp sina produktivkrafter och när den var utlämnad åt sig själv hade den kubanska staten manöverutrymme att anta och genomföra lämpliga åtgärder. Följaktligen är landets nuvarande ekonomiska och sociala situation inte enbart ett resultat av externa faktorer – Kubas egna handlingar och misstag spelar också roll.

Det är inte otänkbart att USA:s blockad mot Kuba en dag kan upphöra. Man behöver bara påminna om att det har funnits två processer för att normalisera förbindelserna mellan de två länderna, en under Gerald Fords (1974-77) och Jimmy Carters (1977-81) administrationer och den andra under Barack Obamas andra administration (2013-17). Kan upphävandet av blockaden vara en patentlösning på den kubanska ekonomins problem? Frågan väcker med nödvändighet andra frågor: Kan uppnåendet av den kubanska revolutionens historiska mål bero på om den amerikanska regeringen “beslutar” eller “inte beslutar” att häva blockaden, antingen av egenintresse eller på grund av internationella påtryckningar, eller en kombination av dessa och andra faktorer? Vad skulle hända om blockaden aldrig upphör? Skulle det vara omöjligt för den kubanska revolutionen att uppnå sina mål? Skulle den tvingas avstå från dem? Skulle slutet på blockaden innebära slutet på försöken att förstöra revolutionen? Är inte Förenta staternas politik fortfarande fientligt inställd till Kina, trots att de upprättade diplomatiska förbindelser med landet den 1 januari 1979? Är den inte också förföljd av Ryssland, som blev ett kapitalistiskt land den 25 december 1991? Visar förbättringen av förbindelserna mellan USA och Kuba under Obama-administrationen och den efterföljande omsvängningen under Donald Trumps administration att USA:s politik gentemot vårt land inte nödvändigtvis kommer att följa en stabil linje?

Med tanke på dessa frågor är det nödvändigt att skilja mellan vår rätt och skyldighet att kämpa mot blockaden och våra förväntningar på vad man kan och inte kan hoppas på om den hävs.

Den regionala bakgrunden till tvisten mellan Kuba och USA

För Förenta staterna är den kubanska revolutionen samtidigt

1) ett hinder för dess långvariga annekteringsambitioner,

2) en geopolitisk utmaning i vad man anser vara “sin egen bakgård” och

3) en inrikespolitisk fråga, som i stor utsträckning manipuleras av kubansk-amerikanska kontrarevolutionära organisationer, som skapats och främjas i de ultrareaktionära sektorernas intresse av mäktiga amerikanska eliter.

Dessa tre element spelar avgörande roller i USA:s politik gentemot Kuba i allmän mening och skulle naturligtvis forma USA:s ståndpunkt i en eventuell framtida process för normalisering av de bilaterala förbindelserna, precis som de gjort tidigare.

Den kubanska revolutionens triumf den 1 januari 1959 blev ett hinder för förankringen av USA:s dominans på halvklotet vid en tidpunkt då USA trodde att de ideala förutsättningarna fanns på plats för dess imperialistiska planer. Slutet på andra världskriget, som förvandlade Förenta staterna till planetens främsta imperialistiska makt, och utbrottet av det kalla kriget, som instrumentaliserades för att upprätta militärdiktaturer och auktoritära civila regeringar, gjorde det möjligt för Förenta staterna att genomdriva sin hegemoni i hela regionen. Därför använde sig Förenta staterna av störtandet av president Jacobo Arbenz 1954, vilket innebar att den guatemalanska revolutionen från 1944 likviderades, för att påtvinga Amerikanska staternas organisation (OAS) rätten att ingripa och för att undertrycka principen om icke-ingripande, som hade införts i OAS-stadgan under inflytande av de då nyligen skapade Förenta nationerna. Det var kulmen på en lång och ojämn process för att bygga upp ett system för hemisfärisk dominans som inleddes med den första internationella konferensen för amerikanska stater 1889-90.

Under de tidiga efterkrigsåren gick utvidgningen och fördjupningen av USA:s dominans över Latinamerika snabbare framåt på det politiska och militära området än på det ekonomiska. Detta återspeglade den prioritet som gavs åt återuppbyggnaden av ekonomierna hos dess allierade i Europa, inom ramen för det kalla kriget och “begränsningen av kommunismen”. Europa var den främsta exportmarknaden för amerikanskt kapital och amerikanska varor. Även om Washington utnyttjade sin nya globala överlägsenhet för att utvidga och stärka sin hemisfäriska dominans, var resurserna begränsade.

Två faktorer öppnade dörrarna för USA:s ekonomiska penetration i Latinamerika i slutet av 1950-talet. För det första gjorde den framskridande industriella återuppbyggnaden i Västeuropa det möjligt för USA att omorientera och diversifiera sina internationella ekonomiska förbindelser. För det andra var nedgången i världens efterfrågan på råvaror, som hade ökat under kriget och under den första efterkrigstiden, ett fatalt slag mot den utvecklingspolitiska modell som Latinamerika först hade anammat under första världskriget och som intensifierades under den stora depressionen. Å ena sidan var Förenta staterna redan redo att helt och hållet överta rollen som hegemonisk nykolonial makt i Latinamerika, som Storbritannien lämnat ledigt sedan 1929, och å andra sidan hade frustrerade kreolska eliter blivit mer benägna att acceptera detta nya utländska intrång.

I samma ögonblick som Förenta staterna trodde att de hade övervunnit alla hinder för att förverkliga sina “grundlagsfäders” dröm – nämligen att utvidga USA:s herravälde till alla hörn av halvklotet – framträdde den kubanska revolutionen som ett formidabelt motstånd mot dessa ambitioner. Exemplet med latinamerikanska och karibiska folk som skrev sin egen historia utlöste en ny våg av folkliga strider i regionen. Från och med den stunden skulle prioriteringarna i USA:s politik gentemot Latinamerika vara att förstöra den kubanska revolutionära processen och förinta de politiska och sociala krafter i andra länder som då inledde ett nytt skede i den folkliga kampen.

Repertoaren av de kollektiva åtgärder som Washington vidtog för att isolera och blockera Kuba via OAS är omfattande: 1959 utformades “bekräftelsen av det kollektiva stödet för den representativa demokratin”, 1960 kom San José-deklarationen, 1962 uteslöts Kuba ur det interamerikanska systemet och 1964 bröts kollektivt de diplomatiska, konsulära och handelsmässiga förbindelserna. Våldsanvändningen tog vanligtvis två former:

(1) åtgärder för att åstadkomma en omedelbar eller kortsiktig omstörtning, och

(2) hämndmotiverade strypningsåtgärder som hämnd för kubanskt motstånd, som också fungerar som en långsiktig strategi för förstörelse.

Åtgärder i den första kategorin har innefattat: den inledande sabotage- och terroristverksamheten som leddes av en CIA-arbetsgrupp som skapades 1960, invasionen i Grisbukten 1961, Operation Mongoose efter den misslyckade invasionen, att sätta världen på tröskeln till kärnvapenkrig under missilkrisen i oktober 1962 och de kontrarevolutionära banden som verkade fram till sitt slut i slutet av 1960-talet. Strategierna med politisk isolering, ekonomisk krigföring och handelsblockad – som inte bara är bilaterala utan även extraterritoriella – och tillverkningen av “oliktänkande” har upprätthållits fram till i dag, med ständiga försök att göra dem hårdare.

När Förenta staterna i slutet av 1950-talet förväntade sig att fullt ut dra nytta av sitt nyss förankrade neokoloniala herravälde i Latinamerika och Karibien tvingades man ändå ägna tre decennier åt att:

(1) att försöka förinta den revolutionära latinamerikanska generation som skapades i den kubanska revolutionens hetta,

(2) att bryta upp de sociala och politiska allianser som byggdes upp under den utvecklingistiska perioden och

(3) att lägga grunden för att omstrukturera regionen och omvandla dess staters funktion, baserat på nyliberalismens doktrin.

Detta var funktionerna för de stater med “nationell säkerhet” som fördärvade regionen mellan 1964 och 1989.

Washingtons latinamerikanska strategi drabbades av ett nytt bakslag i och med att två inbördes relaterade terminala kriser utvecklades under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet – nämligen den reellt existerande socialismen i det efterkrigstida Sovjetunionen-centrerade euroasiatiska blocket (vilket krävde en omorientering av USA:s imperiala resurser och strategi bort från Latinamerika) och den revolutionära upproret i Latinamerika som ett sätt att erövra statsmakten via vad Antonio Gramsci kallade “manöverkriget”. Båda dessa kriser ledde till att Förenta staterna fick “fila sina tänder” för att – äntligen – kunna njuta av frukterna av sitt hemisfäriska herravälde. Mellan 1989 och 1993 genomförde Washington därför en verkligt stor plan för att omstrukturera det interamerikanska systemet. Ur amerikansk synvinkel visade sig dock resultaten vara kontraproduktiva, eftersom det i själva verket skapades oöverträffade förutsättningar för progressiva sociala reformer och/eller revolutioner genom ett “positionskrig” (Gramscis terminologi).

Varken väpnad kamp som ett sätt att vinna makt eller den sovjetiska modellen med en symbios mellan parti och stat, som den kubanska revolutionen antog efter att ha erövrat makten, är några direkta referenser för de framväxande projekten och processerna i Latinamerika, vare sig de är reformistiska eller omvandlande. Trots dessa nya förhållanden förblir Kuba det mest formidabla hindret för USA:s dominans i regionen, inte bara på grund av sin motståndskraft mot blockaden, utan också på grund av sin förmåga att på grundval av solidaritet och ömsesidig fördel samverka med nya politiska formationer. Detta är avgörande för USA:s politik gentemot Kuba, inklusive vad dess styrande eliter skulle vilja “få”, uttryckligen eller underförstått, av en process för normalisering av de bilaterala förbindelserna.

Den första processen för normalisering av förbindelserna

Jämfört med 1960-talet, före den första processen för normalisering av förbindelserna mellan Förenta staterna och Kuba, hade styrkeförhållandet i Latinamerika förändrats till förmån för vänstern och de progressiva krafterna, på grund av de ståndpunkter som regeringarna i general Juan Velasco Alvarado i Peru (1968-75), överste Omar Torrijos i Panama (1968-81), president Salvador Allende i Chile (1970-73) och president Héctor Cámpora i Argentina (1973) intog. Fyra av dåtidens nyss självständiga engelskspråkiga karibiska nationer – Barbados, Guyana, Jamaica och Trinidad och Tobago – återupptog inte bara förbindelserna med Kuba, i strid med OAS-protokollet 1964, utan krävde också, tillsammans med Mexiko, att just detta OAS-förbud skulle upphävas. Efter förintandet av comandante Ernesto Che Guevaras gerillastyrkor i Bolivia (Che mördades där den 9 oktober 1967) skedde ingen ökning av den väpnade kampen förrän revolutionära krafter tog makten i Granada och Nicaragua, den 13 mars respektive 19 juli 1979, och det efterföljande utbrottet av den s.k. centralamerikanska konflikten – allt detta bidrog till Washingtons förändrade attityd gentemot Kuba.

Som Elier Ramírez Cañedo berättar, sade utrikesminister Henry Kissinger den 12 november 1969, mot slutet av det första året av Richard Nixons administration (1969-73), till presidenten: “Detta utbyte ägde rum när uppviglingen av flygpirateri som ett vapen mot den kubanska revolutionen slog tillbaka mot Förenta staterna, vilket till Nixons missnöje gjorde det nödvändigt att förhandla fram ett avtal med den kubanska regeringen för att utrota flyg- och sjöflygkapningar. Som Ramírez Cañedo skriver: “Den 15 februari 1973, efter många månaders förhandlingar, undertecknade de två länderna via den schweiziska ambassadens goda tjänster i Havanna ett ‘Memorandum of Understanding on Hijacking of Aircraft and Vessels and Other Offences’.”

Under de sista dagarna av den andra Nixonadministrationen (han avgick den 9 augusti 1974 för att undvika att kongressen skulle ställa honom inför rätta), vidtog Kissinger “diskreta åtgärder för ett närmande till Kuba” för att avvärja den amerikanska regeringens diplomatiska isolering i den sannolika händelse, förr eller senare, att OAS skulle rösta för att upphäva sanktionerna från 1964. Med hjälp av komplicerade intriger underlättade hemliga samtal mellan Kissingers sändebud och deras motsvarigheter från den kubanska regeringen att USA:s diplomati inte isolerades vid OAS sextonde samrådsmöte, som hölls i San José, Costa Rica, den 25 juli 1975. I själva verket “röstade Förenta staterna tillsammans med 15 andra nationer för en resolution som tillät medlemsstaterna att om de så önskade avsluta sanktionerna mot Kuba på individuell basis och upprätta vilken typ av förbindelser som helst”. Två solidaritetsåtgärder från Kubas sida – en resolution till förmån för Puerto Ricos självständighet, som lämnades in i augusti 1975 till FN:s särskilda avkoloniseringskommitté, och ankomsten av kubanska trupper till Angola i november samma år – ansågs dock av Ford och Kissinger vara hinder för en fortsatt normalisering av förbindelserna.

Ford förlorade presidentvalet den 2 november 1976 mot den demokratiska kandidaten Jimmy Carter. Ramírez Cañedo sammanfattar de viktigaste faserna i normaliseringsprocessen under Carter-administrationen på följande sätt:

De minst brådskande problemen i de bilaterala förbindelserna förhandlades fram 1977. Från och med 1978 började emellertid processen för “normalisering” av förbindelserna frysa och gick till och med i baklås. I själva verket skulle de svåraste frågorna i förbindelserna mellan USA och Kuba inte kunna lösas med tanke på den demokratiska administrationens alltmer framträdande idé om att framsteg i normaliseringen av förbindelserna skulle villkoras av en “måttfullhet” i Kubas internationella aktivism i de fall då USA:s intressen inom ramen för konflikten mellan öst och väst påverkades, ett kriterium som förespråkades av den nationelle säkerhetsrådgivaren Zbigniew Brzezinski.

Trots att den demokratiska administrationens “normaliseringsprocess” frystes, fortsatte dialogen och samarbetet på vissa områden fram till slutet av 1980, liksom utbytet på kulturellt, akademiskt, vetenskapligt och idrottsligt område. De mest omfattande pågående hemliga samtalen mellan de två länderna ägde rum 1978 (i New York, Washington, Atlanta, Cuernavaca och Havanna).

Dessa diskussioner avbröts 1979, men återupptogs med möten i januari, juni och september 1980, som alla hölls i Havanna.

År 1979 hade emellertid spänningarna i de bilaterala förbindelserna och i det internationella sammanhanget, som präglades av en återgång till en tid av större konfrontation mellan Sovjetunionen och USA, fått Carter att underteckna ett nytt presidentdirektiv om Kuba, som ersatte direktivet från mars 1977, nämligen presidentdirektiv/NSC-52, som utarbetats av Brzezinski och undertecknats av presidenten den 17 oktober 1979. Fyra specifika mål fastställdes i detta direktiv:

(1) att minska och så småningom avlägsna kubanska militära styrkor som är stationerade utomlands,

(2) att undergräva Kubas strävan efter ledarskap i tredje världen,

(3) att få till stånd kubansk återhållsamhet i Puerto Rico-frågan och

(4) att hindra den sovjetiska uppbyggnaden av Kubas väpnade styrkor.

Det är uppenbart att detta direktiv var helt fientligt mot Kuba. Det intressanta är att Carter, trots detta direktivs existens, 1980, mitt under krisen med Marielbåtsbryggan, återgick till att använda hemlig diplomati med Kuba. Genom sändebud som reste till Kuba för privata samtal med överbefälhavare Fidel Castro lovade Carter att om han skulle bli omvald i novembervalet skulle han som aldrig förr gå vidare mot en normalisering av förbindelserna under de första månaderna av sin andra regering.

I en annan artikel drar Ramírez Cañedo helt riktigt slutsatsen: “Även om Carter vägde ett diplomatiskt närmande till Kuba i händelse av att han skulle bli omvald, skulle detta ha åtföljts av militära hot mot ön för att skydda USA:s grundläggande intressen i regionen. Ännu en anledning att med liten optimism betrakta sannolikheten för en överenskommelse mellan USA och Kuba, eftersom den trötta gamla amerikanska politiken med morot och piska inte hade gett några som helst resultat med Kuba.”

Till stöd för denna slutsats skulle jag vilja lägga till följande: Jag tror inte att även om Kuba hade kryssat i rutorna för “gott uppförande” genom att “moderera sin internationella solidaritet”, skulle resultaten av normaliseringsprocessen med Carter-administrationen ha blivit annorlunda.

Influerad av den korta “våg av moralism” som sattes i gång av offentliggörandet av Pentagonpappren (1971), Watergate-skandalen (1972) och avslöjandet att Nixonadministrationen spelade en roll i kuppen i Chile i september 1973, byggde Carter-administrationens politiska plattform för Latinamerika på Linowitz-kommissionens rapporter, som offentliggjordes 1974 och 1976. De mest relevanta rekommendationerna fanns i rapporten med titeln The Americas in a Changing World, eller Linowitz-rapport I. De var följande: att erkänna att USA:s makt i världen håller på att urholkas, att överge det så kallade särskilda förhållandet till Latinamerika, att hålla fast vid doktrinen om icke-ingripande och att anta en global “inriktning” i förbindelserna med länderna i regionen. I Linowitz-rapport I föreslogs att OAS institutionella struktur skulle utnyttjas för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna och undvika interregionala konflikter eller medla i dem när de uppstår. I rapporten gick man så långt som att säga att “när det gäller OAS framtid – inklusive dess struktur, ledarskap och lokalisering – bör USA i första hand låta sig styras av latinamerikanernas initiativ och önskemål”.

Rapporten “The United States and Latin America”, som utarbetades på uppdrag av den dåvarande presidenten Carter, hade titeln “The United States and Latin America: Next Steps (mer känd som Linowitz-rapport II) förespråkade ett brådskande slutförande av förhandlingarna om Panamakanalfördragen, gav olika rekommendationer om mänskliga rättigheter, uppmanade Carter-administrationen att “återuppta en process för att normalisera förbindelserna med Kuba”, uppmanade till att minska vapenöverföringarna och undvika kärnvapenspridning i regionen, förespråkade att man skulle se på situationen i Latinamerika och regionens krav genom en lins av “förståelse” och talade för ett närmare kulturellt utbyte mellan Förenta staterna och Latinamerika. Av hela denna agenda lyckades Carter med nöd och näppe få till stånd undertecknandet av Panamakanalfördragen.

Tack vare den nya högeroffensiven mot Carteradministrationen undertecknades Panamakanalfördragen först den 7 september 1977, det vill säga efter stora förseningar och efter att ha infört många betungande villkor för Panama. År 1979 gick dessutom processen för att normalisera förbindelserna med Kuba i baklås. Som ett komplement till vad Ramírez Cañedo skrev om presidentens direktiv/NSC-52 kan man alltså tillägga att Carter beordrade alla amerikanska regeringsorgan att göra en uttömmande analys av förbindelserna med Kuba för att möjliggöra stängningen av eventuella “kryphål” i blockaden som Kuba skulle kunna utnyttja. Den verkställande ordern skulle till och med kunna betraktas som en föregångare till Torricelli- och Helms-Burton-lagarna.

Carters påstådda “icke-intervention” när det gäller att försvara USA:s “nationella intressen” i väpnade konflikter runt om i världen blev en måltavla för attacker från den “nya högern” och den “moraliska majoriteten” med Ronald Reagan i spetsen. Många av dessa attacker riktade sig också mot Kuba, särskilt i samband med öns militära stöd till Etiopien, som inleddes den 25 november 1977, och dess solidaritet med regeringarna i Granada och Nicaragua och med de centralamerikanska revolutionära organisationerna.

Efter att ha övergivit den latinamerikanska politik som rekommenderades av Linowitzkommissionen har Carteradministrationen inte främjat och försvarat “mänskliga rättigheter” och “demokratisering” i Centralamerika, där förtrycket från militärdiktaturerna i Nicaragua, El Salvador, Guatemala och Honduras har förvärrat de politiska, ekonomiska och sociala kriserna. Carter-administrationens tröghet var sådan att den till och med misslyckades med att dra tillbaka sitt stöd till Anastasio Somozas diktatur, som uppenbarligen var på väg in i sin dödskamp. I efterhand kan man konstatera att de fyra åren av Carters enda presidentmandat var en period som elitkretsar i Förenta staterna tillät för att “driva ut” den djävul som Nixon var, varefter de underlättade för en ännu större djävul att komma till makten: Reagan. I verkligheten visade sig de två första åren av Carters administration vara tillräckliga för att fullborda en exorcism som, det behöver inte sägas, var långt ifrån uttömmande.

Gregorio Selser hävdar att Carter hade två uppgifter som var oförenliga med varandra: “I slutet av 1976 fanns det ett behov av att bada i ljust vatten för att rena synder, både kända och mindre kända”. Även om “det var nödvändigt” å ena sidan “att återställa trovärdigheten i det amerikanska politiska systemet, var det också nödvändigt” å andra sidan “att använda våld för att bekräfta Förenta staternas globala överhöghet”. Detta behov av att projicera en duvad bild men genomföra en hökaktig politik fick Selser att konstatera att “Carters utrikespolitik påminde om Janus två ansikten, där Brzezinski representerade ’höken’ och utrikesminister Cyrus Vance den ljust rengjorda ’duvan’”.

Reaganadministrationen införde en politik baserad på våld för att lösa konflikter som gick tvärtemot den strategiska väg som Förenta staterna valt på 1980-talet. Att anta en försonlig inrikespolitik samtidigt som man förde en aggressiv utrikespolitik utgjorde inget problem för Reagan, som upprätthöll en oföränderlig hållning där han privilegierade förtryck och våld. Med Reagan skulle det inte finnas någon “världsmaktsbalans” som Kissinger hade föreslagit flera år tidigare. De allierade skulle tvingas dela kostnaderna – mer än fördelarna – för världsherraväldet. När det gäller Sovjetunionen gick han till och med så långt att han ifrågasatte dess rätt att existera, vilket innebar att doktrinen om att begränsa kommunismen ersattes av en rollback. Dessutom skapades National Endowment for Democracy för att destabilisera och förstöra “fientliga” stater och regeringar.

Det fanns en ultrahögerns motsvarighet till förslagen i Linowitz-rapport I och II (som beskrev de åsidosatta riktlinjerna för Carter-administrationens Latinamerikapolitik): Santa Fe-dokumentet. I detta dokument, som kom att definiera Reaganadministrationens Latinamerikapolitik, krävdes att man skulle förstöra de kubanska, nicaraguanska och grenadiska revolutionerna, intensifiera kriget mot uppror i El Salvador, Guatemala och Colombia, instrumentalisera kampen mot narkotikahandeln som en förevändning för att bygga upp den amerikanska militära närvaron i Latinamerika, kriminalisera vänstern och använda alla typer av påtryckningar för att införa en nyliberal omstrukturering. I detta sammanhang anklagade general Alexander Haig, Reagans förste utrikesminister, Kuba för att vara “källan” till den centralamerikanska konflikten och hotade med att “gå till källan”, det vill säga att inleda en direkt militär aggression. För att underblåsa ett klimat som var gynnsamt för en ytterligare intensifiering av en redan extrem politik av hot, fientlighet, isolering och blockad, skapade administrationen det missriktade Radio Martí och “institutionaliserade” den antikubanska lobbyn. Under de följande tre decennierna har Reagans efterträdare, George H. W. Bush (republikan, 1989-93), William “Bill” Clinton (demokrat, 1993-2001) och George W. Bush (republikan, 2001-09), ständigt trappat upp en politik av fientlighet, politisk isolering och ekonomisk blockad mot Kuba.

Bush Sr. var den förste som utnyttjade kollapsen av efterkrigstidens euroasiatiska block för att försöka strypa den kubanska revolutionen. I detta syfte försökte han återinföra ett status quo som liknade det som rådde på halvklotet under 1960-talet, då Kuba var helt uteslutet från regionens multilaterala rum och ett kollektivt förbud infördes mot bilaterala förbindelser med Kuba. Från och med antagandet av Santiago-åtagandet för demokrati och förnyelse av det interamerikanska systemet (1991) och antagandet av Washingtonprotokollet (1992), som innehöll en “demokratiklausul” som förstås som en “kapitalismklausul”, uppförde Bush ett staket för att utesluta Kuba från latinamerikanska och karibiska multilaterala institutioner och forum. När denna politik, som påminner om sanktionerna från 1962, väl var etablerad, inledde Bush-administrationen en påtryckningskampanj på regionens regeringar för att skada och, om möjligt, bryta sina bilaterala förbindelser med Kuba. I huvudsak försökte Bush vrida tillbaka tiden för att återigen införa politisk isolering och ekonomisk blockad mot Kuba. Bland hans många åtgärder för att täppa till blockadens “kryphål” är undertecknandet av Torricelli-lagen särskilt framträdande. Den stöddes också av Clinton, hans motståndare i valet i november 1992.

I praktiken tillämpade Clinton därefter Torricelli-lagen och, liksom sina föregångare, begränsade han den lagliga invandringen och uppmuntrade olaglig utvandring som ett vapen mot Kuba, särskilt när Kuba genomgick de värsta stunderna av sin särskilda period. Resultatet blev den så kallade balseros-krisen (flottar) 1994. Den mest anmärkningsvärda av Clintonadministrationens åtgärder mot Kuba var antagandet av Helms-Burton-lagen i december 1996. I stället för att ändra blockadens grundläggande karaktär förstärkte denna lag den genom det så kallade Track II – ett tillvägagångssätt som är utformat för att internt urholka, underminera och bryta ner det kubanska samhället. Helms-Burton godkände särskilt utbyte mellan människor och i januari 1999 tillkännagavs en rad åtgärder, bland annat: en utvidgning av de kategorier av personer som får ta emot penningöverföringar från Förenta staterna, fastställande av nya start- och målpunkter för charterflygningar till Kuba, en ökning av akademiska, vetenskapliga och idrottsliga utbyten, en indikation på att man är villig att återupprätta posttjänster och, som svar på påtryckningar från jordbrukslobbyn, godkännande av livsmedelsförsäljning, men med restriktioner.

Bush Jr. ökade påtryckningskampanjen genom att fördöma Kuba i FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Bland hans andra åtgärder mot Kuba kan nämnas: inrättandet av kommissionen för bistånd till ett fritt Kuba, som under hans första administration leddes av utrikesminister Colin Powell, som lämnade sin första rapport i maj 2004, och sedan av utrikesminister Condoleezza Rice under hans andra administration (dess andra rapport lämnades i juli 2006), avbrytandet 2004 av samtalen om invandring och införandet av extrema restriktioner för resor och penningöverföringar till Kuba och för utfärdande av visum till kubanska medborgare. Som svar på påtryckningar från jordbrukslobbyn och i kölvattnet av den förödelse som orsakades av orkanen Michelle (som ledde till att USA erbjöd humanitärt bistånd på villkor som avvisades av Kuba), godkändes försäljning av livsmedel till Kuba, men med stränga restriktioner.

För att sätta in Bush senior, Clintons och Bush Jr:s politik mot Kuba i ett hemisfäriskt sammanhang kan vi periodisera den latinamerikanska historien med början 1989:

1. 1989 till 1994. Under Bush Sr:s presidentskap och de två första åren av den första Clintonadministrationen var USA:s dominerande intresse för Latinamerika och Västindien omstruktureringen av det kontinentala dominanssystemet, baserat på införandet av nyliberal demokrati och transnationella mekanismer som är utformade för att kontrollera och bestraffa “överträdelser”.

2. 1994-1998. Under de två sista åren av Clintons första regering och de två första åren av hans andra regering bestod den politiska situationen på kontinenten av två parallella processer: en fördjupning av den latinamerikanska kapitalismens strukturella och funktionella kris, framkallad av den kvalitativa förändringen av dominanssystemet, och framväxten av sociala rörelser som kämpade mot nyliberalismen, av vilka många blev aktiva på den politiska arenan.

3. 1998-2009. Under de två sista åren av Clintons presidentskap och under George W. Bushs båda administrationer valdes progressiva och vänsterregeringar i Latinamerika som framgångsrikt utnyttjade de sociala och politiska effekterna av rikedomskoncentrationen och drog nytta av den borgerliga demokratins formella politiska utrymmen.

Blockaden, som har funnits under hela den kubanska revolutionens historia, trots korta rörelser mot en normalisering, är en produkt av både USA:s kriminella aggression och den kubanska revolutionen själv. För USA, lika mycket som för Kuba, har den alltid varit ett tveeggat svärd, som inte bara återspeglar Washingtons fortsatta fiendskap mot Kuba och den enorma skada som tillfogats det sistnämnda landet, utan också USA:s misslyckande med att tvinga Kuba på knä. Med tanke på det fortsatta kubanska motståndet skulle ett upphörande av blockaden, som analysen här visar, bara vara en återspegling av det amerikanska imperiets fortsatta nedgång och destabilisering och den kubanska revolutionens bestående styrka, en dialektisk process som nu involverar hela världens öde.

Ämnesord: #ekonomiskkris #blockad #imperialism #kuba #förändring #politiskekonomi #rörelser

Källa: https://monthlyreview.org/2022/01/01/the-blockade-as-a-double-edged-sword/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Optimized by Optimole

Upptäck mer från cronander.net

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa